เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
Master of Laws (LL.M.)

สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

1. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
2. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
3. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Law and Criminal Justice Administration)
4. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน (International Law and ASEAN Community)
5. สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (International Business and Trade Law)
6. สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

ปรัชญาของหลักสูตร:

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช่กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร Expected Learning Outcomes (ELO)


ELO 1

วิเคราะห์หลักปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมาย และแนวคำพิพากษาของศาลไทย และศาลต่างประเทศ


ELO 2

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางกฎหมาย โดยเข้าใจบริบททางสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักนิติวิธี


ELO 3

เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ELO 4

บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนักนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนา


ELO 5

ประยุกต์ใช้กฎหมายภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา
2. พนักงานคดีปกครอง
3. นิติกร
4. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน
5. ทนายความ
6. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
7. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย
8. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
9. นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน


ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต