เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนภาค 1/2565 เป็นต้นไป)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
Master of Laws (LL.M.)

สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

1. สาขากฎหมายวิชาเอกกฎหมายเอกชน (Private Law)
2. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
3. สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (International Business and Trade Law)
4. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Law and Criminal Justice Administration)


สาขาวิชาเอกที่จะเปิดในอนาคต

1. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน (International Law and ASEAN Community)
2. สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช่กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร Expected Learning Outcomes (ELO)

ELO 1

ใช้กฎหมายภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน


ELO 2

เข้าใจและวิเคราะห์เปรียบเทียบ หลักปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมาย และแนวคำพิพากษาของศาลไทย และศาลต่างประเทศ


ELO 3

เข้าใจและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางกฎหมาย ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักนิติวิธี


ELO 4

บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนักนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนา


ELO 5

เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา
2. พนักงานคดีปกครอง
3. นิติกร
4. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน
5. ทนายความ
6. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
7. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
8. นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน
9. อาชีพอิสระอื่น ๆ

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก2

หลักสูตร แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาหลัก

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเอก

15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

5. วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

6. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

7. การสอบประมวลความรู้

-

โดยสอบข้อเขียน
รวม

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนภาค 1/2565)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
Master of Laws (LL.M.)

สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

1. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
2. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
3. สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (International Business and Trade Law)


สาขาวิชาเอกที่จะเปิดในอนาคต

1. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน (International Law and ASEAN Community)
2. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Law and Criminal Justice Administration)
3. สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

ปรัชญาของหลักสูตร:

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช่กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร Expected Learning Outcomes (ELO)

ELO 1

วิเคราะห์หลักปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมาย และแนวคำพิพากษาของศาลไทย และศาลต่างประเทศ


ELO 2

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางกฎหมาย โดยเข้าใจบริบททางสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักนิติวิธี


ELO 3

เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ELO 4

บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนักนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนา


ELO 5

ประยุกต์ใช้กฎหมายภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา
2. พนักงานคดีปกครอง
3. นิติกร
4. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน
5. ทนายความ
6. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
7. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย
8. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
9. นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก2

หลักสูตร แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเอก

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือก

-

9 หน่วยกิต

5. วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

6. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

7. การสอบประมวลความรู้

-

โดยสอบข้อเขียน
รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แผนการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)