เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

Master of Laws Program

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

Master of Laws (LL.M.)

สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชาเอก ได้แก่

1. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)

2. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

3. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Law and Criminal Justice Administration)

4. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน (International Law and ASEAN Community)

5. สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (International Bussiness and Trade Law)

6. สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Law)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ก2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต (8 วิชา) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต (10 วิชา) วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ: หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ภาษาที่ใช้: ภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

กรณีที่หนึ่ง รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน

กรณีที่สอง รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายใน และต่างประเทศ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ นิติศาสตรมหาบัณฑิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา

1. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา

2. พนักงานคดีปกครอง

3. นิติกร

4. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน

5. ทนายความ

6. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

7. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย

8. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

9. นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน

10. อาชีพอิสระอื่นๆ

ดาวน์โหลด