ประกาศของหลักสูตร

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

ประกาศสถาบัน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565