ประกาศของหลักสูตร

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดตารางสอนคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565