แบบฟอร์ม

คำร้อง/แบบฟอร์ม

แบบคำร้องขอลงทะเบียนหลังกำหนด

(ศศ.ม. 01) แบบคำร้องทั่วไป.doc

(ศศ.ม. 01) แบบคำร้องทั่วไป.pdf

(ศศ.ม. 02) แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา.doc

(ศศ.ม. 02) แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา.pdf

(ศศ.ม. 03) แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา.doc

(ศศ.ม. 03) แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา.pdf


นต.002 แบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบหัวข้อและเค้าโครง

นต.003 แบบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำหรือเกินกว่ำเกณฑ์ระดับปริญญำโท

นต.004 แบบคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่ 1) (3 หน่วยกิต)

นต.005 แบบคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กม 9000 (วิชาการค้นคว้าอิสระ)

นต.007 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า

นต.009 แบบคำร้องขอลงทะเบียน

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

สรุปขั้นตอนและแบบคำร้องต่าง ๆ ในการจัดทำวิชาการค้นควาอิสระ (สารนิพนธ์)


คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิชาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)

บันทึกรายงานความก้าวหน้าการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาค 2/2565)

รายการแบบฟอร์มวิชาการค้นคว้าอิสระ

(สร.01) แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนสารนิพนธ์.doc

(สร.01) แบบฟอร์มใบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนสารนิพนธ์.pdf

(สร.02) แบบคำร้องเสนอหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา.doc

(สร.02) แบบคำร้องเสนอหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf

(สร.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ.doc

(สร.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ.pdf

(สร.04) แบบคำร้องขอสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ.doc

(สร.04) แบบคำร้องขอสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ.pdf

(สร.05) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ.doc

(สร.05) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ.pdf

(สร.06) แบบประเมินผลสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ.doc

(สร.06) แบบประเมินผลสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ.pdf

(สร.08) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ.doc

(สร.08) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระ.pdf

(สร.09) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ.doc

(สร.09) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ.pdf

(สร.10) แบบรับรองผลการตรวจสอบบทความวิชาการค้นคว้าอิสระ.doc

(สร.10) แบบรับรองผลการตรวจสอบบทความวิชาการค้นคว้าอิสระ.pdf

(สร.11) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา.doc

(สร.11) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา.pdf

(สร.12) แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้.doc

(สร.12) แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้.pdf

(สร.พิเศษ 01) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 (60 วัน) .doc

(สร.พิเศษ 01) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 (60 วัน) .pdf

(สร.พิเศษ 02) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (30 วัน) .doc

(สร.พิเศษ 02) แบบคำร้องขอขยายเวลาการจัดทำวิชาการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (30 วัน) .pdf

คำร้อง/แบบฟอร์มสำหรับวิทยานิพนธ์

(วพ.01) แบบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก 3 หน่วยกิต).doc

(วพ.01) แบบคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนแรก 3 หน่วยกิต).pdf

(วพ. (พิเศษ) 02) แบบคำร้องเพี่อขอขยายเวลาการศึกษา.doc

(วพ. (พิเศษ) 02) แบบคำร้องเพี่อขอขยายเวลาการศึกษา.pdf

(วพ.02) แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.doc

(วพ.02) แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.pdf

(วพ.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา).doc

(วพ.03) แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา).pdf

(วพ.04) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์.doc

(วพ.04) แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์.pdf

(วพ.05) แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์.doc

(วพ.05) แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์.pdf

(วพ.07) แบบประเมินผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์.doc

(วพ.07) แบบประเมินผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์.pdf

(วพ.08) แบบคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่ 2) 9 หน่วยกิต.doc

(วพ.08) แบบคำร้องขอลงทะเบียนวิชา กบ 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่ 2) 9 หน่วยกิต.pdf

(วพ.09) แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์.doc

(วพ.09) แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์.pdf

(วพ.11) รายงานการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ .doc

(วพ.11) รายงานการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ .pdf

(วพ.12) แบบประเมินผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์.doc

(วพ.12) แบบประเมินผลสอบป้องกันวิทยานิพนธ์.pdf

(วพ.13) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์.doc

(วพ.13) แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์.pdf

(วพ.14) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ.doc

(วพ.14) แบบรับรองผลการแก้ไขและอนุมัติให้ส่งตรวจรูปแบบ.pdf

(วพ.15) แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์.pdf

(วพ.15) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา.doc

(วพ.15) แบบรายงานการแก้ไขรูปแบบจากสำนักบรรณสารการพัฒนา.pdf