ติดต่อหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทรศัพท์ : 0-2727-3754 (ในวันและเวลาราชการ)

  Line@ : MALawNida

   อีเมล : Schooloflaw@nida.ac.th