ทุนการศึกษา

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1

ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท สําหรับนักศึกษาต่างชาติ และเดือนละ 6,000 บาท สําหรับนักศึกษาไทย โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์)

ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 10,000 บาท สําหรับนักศึกษาต่างชาติ และเดือนละ 6,000 บาท สําหรับนักศึกษาไทย โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50


ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2

ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50


ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3

ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.30


ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจําเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร (เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้รับทุน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกพรอมกันปีละ 2 ครั้ง ก่อนการลงทะเบียนประจําภาค 1 และภาค 2


ทุนเรียนดี

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาสูงเป็นพิเศษทั้งที่กําลังจะเขาศึกษาในสถาบันและกําลังศึกษาอยู่ในสถาบัน โดยให้เป็นเงินทุน ปีละไม่เกิน 30,000 บาท สําหรับนักศึกษาปริญญาโท และปีละไม่เกิน 50,000 บาท สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก


ทุนช่วยเหลือการศึกษา (GA/TA)

มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจําเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินภาคการศึกษาละไม่เกิน 10,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดให้ผู้ได้รับทุนทํางานด้านวิชาการให้แก่สถาบันได้ ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้ทํางานด้านวิชาการตามความในวรรคแรก จะต้องทํางานไม่เกินสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และให้อยู่ในการควบคุมของอาจารย์ที่คณะกรรมการมอบหมาย


ทุนสนับสนุนการวิจัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์โดยแยกตามแหล่งเงินเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบัน 

2. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดินนักศึกษาผู้สนใจขอรับใบสมัครเพื่อขอรับทุนโดยยื่นใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5


ทุนปริญญาโท โทร. 02-7273661 

ทุนปริญญาเอก โทร. 02-7273658 


รายละเอียดเพิ่มเติม: http://edserv.nida.ac.th/main/th/scholarship/type-scholar