การรับสมัคร

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)

3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระจะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น

4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

ประมาณการค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตร ศศ.ม. (ภาคพิเศษ)


ประกาศการรับสมัคร

⇨ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565

⇨ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

⇨ ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565)


**ดาวน์โหลดใบสมัคร ศศ.ม. ภาคพิเศษ**


>>รับสมัครออนไลน์<<


ประกาศผลการคัดเลือก

⇨ ประกาศสถาบัน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565