โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ


โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตร
แผน ก แบบ ก2

หลักสูตรแผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาพื้่นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาหลัก

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเอก

-

9 หน่วยกิต

5. วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

6. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

7. การสอบประมวลความรู้

-

โดยสอบข้อเขียน
รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต