โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ


โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา หลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
หลักสูตรแผน ข
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาพื้่นฐาน 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาหลัก 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก - 9 หน่วยกิต
5. วิชาการค้นคว้าอิสระ - 3 หน่วยกิต
6. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
7. การสอบประมวลความรู้ - โดยสอบข้อเขียนรวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต