เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

Master of Arts in Law for Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)

Master of Arts (Law for Management)

ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร)

M.A. (Law for Management)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Law for Public Administration)

สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อการบริหารงานภาคเอกชน (Law for Private Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1. แผน ก๒ ๓๖ หน่วยกิต

รายวิชา ๒๔หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

2. แผน ข ๓๖ หน่วยกิต

รายวิชา ๓๓ หน่วยกิต

ค้นคว้าอิสระ ๓ หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย/เอกสารประกอบการสอนและตำรา เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมีความรู้ภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน

2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย

4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

5. อาชีพอิสระอื่น ๆ

ดาวน์โหลด