เกี่ยวกับหลักสุตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)

Master of Arts (Law for Management)

ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร)

M.A. (Law for Management)


ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายสามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สังคมและประเทศชาติ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้รอบด้านกฎหมาย สามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและการบริหาร นำความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับการบริหารงานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหาร สามารถปรับใช้ความรู้ทางกฎหมายให้มีความสามารถในเชิงแข่งขัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสำหรับนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน

2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย

4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

5. อาชีพอิสระอื่น ๆ