เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร) 

Master of Arts (Law for Management) 

  • ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร) 
  • M.A. (Law for Management)


ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายสามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สังคมและประเทศชาติ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้รอบด้านกฎหมาย สามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและการบริหาร นำความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับการบริหารงานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหาร สามารถปรับใช้ความรู้ทางกฎหมายให้มีความสามารถในเชิงแข่งขัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสำหรับนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน 

2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์ 

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย 

4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง 

5. อาชีพอิสระอื่น ๆ 


ประมาณการค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตร ศศ.ม. (ภาคพิเศษ)


ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

สป.อว. แจ้งสำนักงาน กพ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)