คณะนิติศาสตร์มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฏหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรมโดยให้ความรู้ทางกฏหมายและสร้างนักกฏหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม