อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง

วิชาที่สอน

- ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง

- กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน

อาจารย์สัตยา อรุณธารี

วิชาที่สอน

- ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

วิชาที่สอน

- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร

วิชาที่สอน

- กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง

- กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

วิชาที่สอน

- กฎหมายการคลังชั้นสูง

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ

วิชาที่สอน

- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

วิชาที่สอน

- กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

วิชาที่สอน

- กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ

อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์

วิชาที่สอน

- กฎหมายอาญาชั้นสูง

อาจารย์ ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

วิชาที่สอน

- กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง