อาจารย์ ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ บรรณาธิการวารสารนิติพัฒน์ นิด้า

การศึกษา

The University of Strathclyde (Glassgow, United Kingdom)

Ph.D. in Law, 2018


The University of Edinburgh (Edinburgh, United Kingdom)

LLM in Innovation, Technology and the Law, 2013


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา, 2009 

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขากฎหมายอาญา, 2005 


ทุนที่เคยได้รับ

นักเรียนทุนเรียนดีสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (กำหนดให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ด้านกฎหมายเทคโนโลยีในปี พ.ศ. 2555 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร)  

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2564

วิทยากร – สัมมนาระดมความเห็นสำหรับ

“ผลการศึกษาการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว”,

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom,

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


วิทยากร – สัมมนาระดมความเห็นสำหรับ

“ผลการศึกษาการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว”,

ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom,

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


วิทยากร – อบรมบุคลากร CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

“การปรับใช้หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป”,

ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams


วิทยากร – อบรมบุคลากร KASIKORN Business Technology Group (KBTG)

“หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรปและคดีที่เกี่ยวข้อง”,

ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 17.00 น.

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams


วิทยากร – อบรมบุคลากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”,

ในวันที่ 4 และ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom


วิทยากร – อบรมบุคลากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”,

ในวันที่ 13, 14, 17,18 และ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลธนบุรี


พ.ศ. 2563

วิทยากร - อบรมบุคลากร บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ “PDPA IN PRACTICE เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมาถึง พร้อมแนวทางการปรับใช้ในระดับองค์กร”

ในงาน PTT DIGITAL DAY 2020 “HARNESSING THE POWER OF DATA: HOW CAN WE TURN THEM INTO BUSINESSES” เปิดมุมมองอนาคตทางธุรกิจด้วยพลังของข้อมูลพร้อม USE CASE ที่ใช้จริงในธุรกิจ

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563, สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)


วิทยากร - อบรมบุคลากร กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: กระบวนการและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย”

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563, โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน


วิทยากร - อบรมบุคลากร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์

หัวข้อ “หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและ มาตรฐานยุโรปและคดีที่เกี่ยวข้อง”

หัวข้อ “การปรับใช้หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของ กระทรวงพาณิชย์”

ในวันที่ 29 กันยายน 2563, ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์


วิทยากร - อมรมบุคลากร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

หัวข้อ “หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและ มาตรฐานยุโรป”

ในวันที่ 23 กันยายน 2563, ห้องประชุมจำเนียรสาร ชั้น 24

อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานใหญ่


วิทยากร - อบรมบุคลากร กระทรวงพาณิชย์ ในงาน ICT Awareness Day 2020

หัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง”

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563, ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด


วิทยากร - อบรมบุคลากร นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

หัวข้อ “การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563, ณ ชมรมบริหารงานบุคคลไฮเทค,

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค, อยุธยา


พ.ศ. 2562

วิทยากร - อบรมบุคลากรฝ่ายกฎหมาย PWC

หัวข้อ “หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและ General Data Protection Regulation”

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562,

ณ PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd (PWC)


วิทยากร - อบรมบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หัวข้อ “เตรียมพร้อมองค์กรรับมือ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ณ. อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


วิทยากร - อบรมบุคลากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: เรื่องใกล้ตัวที่สำคัญ”

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ. ห้องประชุม A505 Theatre ชั้น 5 อาคาร A

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


คณะทำงานจัดทำร่างอนุบัญญัติกำหนดมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์


พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทย และมาตรฐานยุโรป (MUM - Making an Ultimate Goal of Data Management)

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


บรรณาธิการวารสาร นิติพัฒน์ นิด้า


พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยุโรป (GDPR)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


พ.ศ. 2560 - 2562

กองบรรณาธิการวารสาร นิติพัฒน์ นิด้า

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิชาการ

พ.ศ. 2561

อัญธิกา ณ พิบูลย์, ปัญหาในการบังคับใช้สิทธิที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์: ศึกษากรณีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป วารสารนิติพัฒน์ นิด้า. ปี 2561. ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2561)


งานวิจัย

พ.ศ. 2564

อัญธิกา ณ พิบูลย์, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทนิยามศัพท์ของคำว่า“ข้อมูลส่วนบุคคล”ตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของ the Internet of Things (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)


อัญธิกา ณ พิบูลย์, รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) , สนับสนุนโดย สถาบันพระรปกเกล้า, 2564


อัญธิกา ณ พิบูลย์, การจัดทำแนวทางและศึกษาความเป็นไปได้ในทางกฎหมายการในการก่อตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทย, สนับสนุนโดย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย, 2564


อัญธิกา ณ พิบูลย์, ความท้าทายของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของ Data Profiling, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564, 1 เมษายน 2564


พ.ศ. 2563

อัญธิกา ณ พิบูลย์, ปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR) ในบริบทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2563


อัญธิกา ณ พิบูลย์, ความท้าทายทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในบริบทของ เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities), วารสารบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563).


Auntika Na Pibul, The Legal Challenges in the Context of the Internet of Things: Studying the Issue of What is Personal Data under the Personal Data Protection Law, the 9th ICADA 2020, July 2020.


อัญธิกา ณ พิบูลย์, จุดจบของสิทธิส่วนบุคคลกับความเฟื่องฟูของ Big Data : ข้อจำกัดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563, 1 เมษายน 2563.


พ.ศ. 2562

อัญธิกา ณ พิบูลย์, บทบาทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทางอาญาของประเทศไทย: ศึกษาปัญหาทางกฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้น,การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562, 29 มีนาคม 2562.


Auntika Na Pibul, The Problems with the Enforcement of the Thai Data Protection Law in the Context of Cloud Computing: The Obligations and the Liability of Cloud Service Providers, the 8th ICADA 2019, 22-24 May 2019, สนับสนุนโดยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


พ.ศ. 2561

Auntika Na Pibul, The Problem with User Consent in the Context of Cloud Computing: A Comparative Study of Thai Data Privacy Law and EU Data Protection Law, the 7th ICADA 2018, 31 May – 2 June 2018.


พ.ศ. 2556

อัญธิกา ณ พิบูลย์, Universal Service Obligation ตามกฎหมายโทรคมนาคม ในฐานะเครื่องมือในการขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA Development Journal. ปี 2556. ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2556)


พ.ศ. 2554

อัญธิกา ณ พิบูลย์, กระบวนยุติธรรมทางอาญากับการจัดการภัยไซเบอร์ (ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย) (The Wisdom Society for Public Opinion Research of Thailand), สนับสนุนโดย ปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2554.


งานอื่น ๆ

พ.ศ. 2563

อัญธิกา ณ พิบูลย์, คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในบริบทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


พ.ศ. 2561

อัญธิกา ณ พิบูลย์, Book Review ‘Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives by Graham Greenleaf (OUP, 2014) วารสารนิติพัฒน์ นิด้า, 1/2561 (ฉบับ มกราคม 2561)


สาขาวิชาที่สนใจ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cloud Computing, Big Data, Cyber Security, Internet of Things, Artificial Intelligence, Smart Cities)

กฎหมายอาญา

การติดต่อ

ที่ทำงาน :   คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


E-mail :    Auntika.n@nida.ac.th