อาจารย์ ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ บรรณาธิการวารสารนิติพัฒน์ นิด้า

การศึกษา

The University of Strathclyde

Ph.D. in Law


The University of Edinburgh

LLM in Innovation, Technology and the Law, 2002


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา), 2552 

นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอาญา), 2548 

ประวัติการทำงาน

เลขานุการผู้บริหาร (ด้านกฎหมาย) สานักประธานฝ่ายบริหาร บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จากัด (มหาชน)

Legal officer บริษัททีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน)

นิติกร-นักวิชาการ สานักงานกฎหมยาและวิชาการศาลยุติธรรม


การดูงานและการฝึกอบรม

สำนักงานคุมประพฤติ ศาลแขวงพระนครเหนือ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


ประสบการณ์ในการสอน

ผู้ช่วยสอนอาจารย์คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายอาญา กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กิจกรรมทางวิชาการ

จัดสัมมนา พร้อมทั้งจัดทาเอกสารการบรรยาย สื่อการบรรยาย ตลอดจนร่วมบรรยายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ให้แก่เจ้าพนักงานศาลและผู้พิพากษาทั่วประเทศ

ผลงานทางวิชาการ

ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตีพิมพ์ลงวารสารกฎหมายฉบับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2551 เป็นวารสารของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การติดต่อ

ที่ทำงาน :   คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


E-mail :    Auntika.n@nida.ac.th