ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิจัย

การศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 2016 


สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, 2001 

ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, 1998


สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ, 1999


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ, 1997


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, 1993

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2555-ปัจจุบัน

อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและองค์กรในการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล

สภาความมั่นคงแห่งชาติ


2555-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ


2552-2554

อนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิที่เป็นวัด ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม วุฒิสภา


2543-2555

อาจารย์ประจำระดับบัณฑิตยศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


2541-2543

อาจารย์ประจำและผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


2540-2548

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท นรเสฏฐ์ กรุ๊ป จำกัด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


2536-2538

เลขานุการรองคณบดีฝ่ายวิจัย และเลขานุการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


2536-2536

พนักงานนิติกรรมและสัญญา บริษัท สุวิทย์และเสรีจำกัด

แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

เกียรติพร อำไพ, ผู้วิจัยร่วม เรื่อง “การเรียกค่าเสียหายในคดีปกครอง: ศึกษากรณีการเรียกค่าเสียหายตาม มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2547” เสนอต่อวุฒิสภา, 2547.

เกียรติพร อำไพ, ผู้วิจัยร่วม เรื่อง “แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพาณิชย์ที่มีโทษทางอาญา”เสนอต่อสำนักงานศาลยุติธรรม, 2548.

เกียรติพร อำไพ, “ปัญหาการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในเขตทางทะเลของประเทศไทย” เสนอต่อวุฒิสภา (เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์), 2555.

เกียรติพร อำไพ, “การนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมทางทะเลมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม การค้านามันเถื่อนในเขตทางทะเลของประเทศไทย” เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์), 2556. (เป็นงานวิจัยในรอบ 5 ปี)

เกียรติพร อำไพ, “การทบทวนกฎหมายด้านการท่องเที่ยวจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน” เสนอ ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557. (เป็นงานวิจัยในรอบ 5 ปี)

เกียรติพร อำไพ, “การทบทวนมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดระหว่างประเทศจากการขนส่งสินค้าทางทะเลมาท่าเรือของประเทศไทย : ศึกษา กรณีหลักความโปร่งใสและการกีดกันทางการค้า” เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558. (เป็นงานวิจัยในรอบ 5 ปี)

เกียรติพร อำไพ, “กลไก แนวทางการผลักดันแผนพัฒนางาน IHR ในประเด็นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือต้องใช้กฎหมาย ” เสนอต่อ สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2558. (เป็นงานวิจัยในรอบ 5 ปี)

เกียรติพร อำไพ, “การอนุวัติการกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 ในด้านการป้องกัน การตรวจสอบและการตอบโต้อันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสี ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ” เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559. (เป็นงานวิจัยในรอบ 5 ปี)

เกียรติพร อำไพ, “แนวทางการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในมิติของการพัฒนามาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย ” เสนอต่อกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2560. (เป็นงานวิจัยในรอบ 5 ปี)


บทความ

เกียรติพร อำไพ. “ปัญหาความรับผิดของผู้ว่าจ้างทาของตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 


วารสาร

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2553) : 86-115.

เกียรติพร อำไพ. “กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises, SMEs)” วารสารรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 4, ฉบับที่1 (สิงหาคม 2554) : 181-194.

เกียรติพร อำไพ. “ข้อสังเกตบางประการในการนาคดีแพ่งและพาณิชย์อันเกิดจากสัญญาที่ทำผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์มาสู่เขตอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ”

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม

2543) : 22-33.

เกียรติพร อำไพ. “หลักประกันและสวัสดิการของลูกจ้างและพนักงาน: ศึกษาพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530” จดหมายข่าวสำนักวิจัย (สิงหาคม-กันยายน 2542) : 5-6.

เกียรติพร อำไพ. “ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะ กรณีการค้านามันเถื่อน” จดหมายข่าวสำนักวิจัย (มกราคม 2543) : 8-9.

เกียรติพร อำไพ. “ปัญหาการอ้างสิทธิและการบังคับใช้กฎหมายเหนือมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศที่มีชายฝั่งทะเลประชิดติดกับและตรงข้ามกับประเทศไทย” วารสารจุลนิติ วุฒิสภา (2557) 1: 32. (เผยแพร่แล้ว)

เกียรติพร อำไพ. “ความเป็นธรรมกับหลักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในธุรกิจควบคุม

สัญญา: ศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์” วารสารนิติพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่1 (2556): 1-25. (เผยแพร่แล้ว)

เกียรติพร อำไพ. “ความรับผิดชอบต่อสังคมกับการใช้อานาจของนายทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551” วารสารคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2556): 1-33 (เผยแพร่แล้ว)

เกียรติพร อำไพ. “การนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมทางทะเลมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม การค้าน้ำมันเถื่อนในเขตทางทะเลของประเทศไทย” วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557) : 1-32 (เผยแพร่แล้ว)

เกียรติพร อำไพ. “แนวทางการปฏิรูประบบกฎหมายสาธารณสุขที่ใช้บังคับบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศ จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรคติดต่อจากคนสู่คนและสัตว์สู่” นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 50 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

Kiarttiphorn umpai. “Implementation of The International Law Regarding the

Prevention, Inspection and Response to Hazards from Radiation at point of entry” The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 2014 Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 5th ICADA 2016-SSIS), May 26 - 28, 2016.


เอกสารทางวิชาการ

- เอกสารการสอนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

- เอกสารการสอนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้

- เอกสารการสอนวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

- เอกสารการสอนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงิน

- เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเอกชน

ประวัติและผลงาน

งานสอน

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

- วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ

- วิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

- วิชาหลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

- วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

- วิชากฎหมายกับการพัฒนา

- วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการบริหาร

- วิชาระบบกฎหมายและนิติวิธี

- วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

- วิชาหลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล


อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเวสเทริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎ - สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี บรรยายวิชา ดังนี้

- กฎหมายเอกชน

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน

- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

- กฎหมายธุรกิจ

- คอมพิวเตอร์สำหรับนักกฎหมาย

- ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

การติดต่อ

ที่ทำงาน: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

E-mail: Kiarttiporn.u@nida.ac.th

โทรศัพท์: 0-2727-3705