รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

การศึกษา

พ.ศ. 2554       Université Aix-Marseille III (Paul Cézanne), สาธารณรัฐฝรั่งเศส

                       Docteur en droit (droit public), mention très honorable

                       ปริญญาเอก (กฎหมายมหาชน) เกียรตินิยมดีมาก 


พ.ศ. 2541       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         

                       นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)

 

พ.ศ. 2532       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         

                       นิติศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดประวัติและผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต