อาจารย์ ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

การศึกษา

University of California, Berkeley, USA           

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต J.S.D.  (Doctor of Juridical Science) 2018 with Dissertation Topic on Data Privacy Laws

     

University of California, Berkeley, USA               

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.), 2015 with Dissertation Topic on International Trade Agreement and Moral Exception

ทุนเรียนดีจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาที่ขาดแคลน ปี 2557

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws), 2011

 

เนติบัณฑิตไทย 

รุ่น 62 (ลำดับที่ 8) ปี 2009

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

นิติศาสตรบัณฑิต LL.B. (Bachelor of Law) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 2008

ประวัติการทำงาน

มกราคม 2019 – ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ในต่างประเทศ)

     Li, Z., Phusamruat, V., Clear T., Damian, D., Can Privacy and Technology Co-exist in a Pandemic?, in Victor V. Ramraj, ed., Covid-19 in Asia: Law & Policy Contexts, (New York: Oxford University Press, forthcoming 2020).  

     Phusamruat, V., “Rethinking the Role of Identity and Privacy Rights in the State-Village Relations in Vietnam” Center for South East Asian Studies Kyoto University Report, The 43rd Southeast Asia Seminar “Economic Growth, Ecology, and Equality: Learning from Vietnam, Hanoi, Vietnam, 7-14 November 2019, 250-261.

 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ในประเทศ)

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

     วิสาขา ภู่สำรวจ, “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านมุมมองกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค: ศึกษาคำตัดสินของคณะกรรมการกลางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและบทเรียนสำหรับไทย”, รวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561) : 443-465

 

งานวิจัยที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

     2020 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ” เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า

     2019 รายงานวิจัยเกี่ยวเนื่องเรื่องข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...” (2562) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง “บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... (2560)  เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า และได้รับเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรณีร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....           

 

การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ

     “Smart City without Privacy?: A Case of Thailand,” SEASIA Biennial Conference, 5-7 December, 2019, Taipei, Taiwan.

     “Where Have All the Flowers Gone?,” The 43rd Southeast Asia Seminar “Economic Growth, Ecology, and Equality: Learning from Vietnam”, CSEAS Kyoto University, 7- 14 November 2019, Hanoi, Vietnam.

     “The Unimagined Privacy on the Roads of Bangkok,” 6th International and Comparative Urban Law Conference, Fordham Urban Law Center, University of New South Wales, 11-12 July 2019, Sydney, Australia.

     “Privacy in the Language of Trust Relationship and the Communicative Role of Law: An Outsider’s Perspectives.” 16th ASLI Conference, 10-12 June 2019, National University of Singapore, Singapore.

     “A Comparative Study on the US - Singapore Personal Data Protection: Trust and Cooperation Perspectives,” Younger Comparativist Conference, Case Western Reserve University, USA, 2018.

     Lightning Talks, The 1st Annual Center of Long-Term Cybersecurity Research Exchange, Berkeley, California, USA 2017.

     EastWest Institute Conference, International Security Norms Working Group, University of California, Berkeley, 2017.

การติดต่อ

E-mail :    visakha.phu@nida.ac.th