ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิจัย

การศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 2016 


สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, 2001 

ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, 1998


สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ, 1999


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ, 1997


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, 1993