อาจารย์ ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

การศึกษา

2018     Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Law (Criminal Law and Criminal Justice), School of Law, 

University of Aberdeen, United Kingdom


2008     Master of Laws (LL.M) in Intellectual Property Law, Faculty of Law, Queen Mary, 

            University of London, United Kingdom


2006    นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

           คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2000    ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความ


2000    นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2012-ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2009-2012               อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2002-2005               ทนายความ สำนักงานกฎหมายธรรมาวุธ

2000-2001               ทนายความฝึกหัด สำนักงานอรรถเนติธรรมทนายความ


ผลงานทางวิชาการ

บทความวิชาการ 

-ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์. (2560) ‘อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบองค์กรและผลกระทบต่อประเทศไทย’. วารสารเศรษฐสาร, ฉบับพิเศษ 2560, 

-Tianprasit, T. (2016). ‘The Protection of Geographical Indications in ASEAN Community’. NIDA Development Journal, vol. 56, no.4 pp.1-17.

-Tianprasit, T. (2016). ‘The problems of the protection of human rights in the ASEAN Community’. Proceedings of the Fourth International Conference on Advancement of Development Administration 2015 —Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 4th ICADA 2014—SSIS), National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand, pp. 488-502.

- Tianprasit, T. (2015). ‘Promoting the use of undercover operations to combat narcotic drug trafficking in the ASEAN Community: The equilibrium of crime control and due process’. Proceedings of the IWLP-2015, International Workshop on Law and Politics, Scientific Cooperations, Istanbul, Turkey, pp. 382-396.

- Tianprasit, T. and Lamlert, W. (2015). ‘The Revision of Compulsory Automobile Insurance in Thailand. Case Study: The Increase of Protection of Insurance Policy from the Third Class Voluntary Automobile Insurance to Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 (1992)’. Proceedings of the Third International Conference on Advancement of Development Administration 2014 —Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 3rd ICADA 2014—SSIS), National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand, pp. 468-479.


งานวิจัย

-งานวิจัยเรื่อง The Revision of Compulsory Automobile Insurance in Thailand 

Case Study:  the increase of protection of insurance policy from the Third Class Voluntary Automobile Insurance to Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535 (1992) ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยในเอกสารรวมบทความการประชุมระดับนานาชาติ The 3RD  International Conference on Advancement Administration, Bangkok Thailand

-โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักความได้สัดส่วน (principle of proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐตามมาตรา29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” (ผู้ร่วมวิจัย) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว)


ประวัติและผลงาน

ประสบการณ์การสอนและการบริหาร            

- อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-กรรมการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 112/2562

-ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

-กรรมการสอบสวนนักศึกษากระทำผิดวินัย คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ 630/2561

-ผู้บรรยายพิเศษในวิชา “Law Relating to Corporate Crime” หลักสูตร Master of Laws (Business Law) International Program 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ผู้บรรยายพิเศษในวิชา “อาชญากรรมทางธุรกิจ” หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วิทยากร “การศึกษาอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่29 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย”

- ผู้ตรวจประเมินบทความวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ผู้ตรวจประเมินบทความวารสารนิติพัฒน์นิด้า คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- อาจารย์สอนเสริมวิชากฎหมายอาญา1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

-อดีตอาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-ผู้วิจารณ์บทความและผู้ตรวจประเมินบทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th  International conference on advancement Development Administration (ICADA 2018) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-ผู้วิจารณ์บทความและผู้ตรวจประเมินบทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International conference on advancement Development Administration (ICADA 2013) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

--ผู้บรรยาย วิชาLN6002 : หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL JUSTICE) กลุ่มเรียนที่ 1 (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-ผู้บรรยาย วิชาLN4000 : ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (ENGLISH FOR LEGAL STUDIES) กลุ่มเรียนที่ 1 (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-ผู้บรรยาย LW4000 : ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย (ENGLISH FOR LEGAL STUDIES) กลุ่มเรียนที่ 1 (ภาคปกติ)  คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

--อดีตผู้บรรยายในวิชา กฎหมายอาญา1:ภาคทั่วไป, กฎหมายอาญา2:ภาคความผิด, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,อาชญากรรมทางธุรกิจ และ กฎหมายและจริยธรรมในการสาธารณสุข,  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก คณะอนุกรรมการออกและตรวจข้อสอบ เจ้าหน้าที่เตรียมข้อสอบและรับข้อสอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2556, คณะอนุกรรมการออกข้อสอบวิชาเฉพาะ ๔

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-คณะกรรมการตรวจข้อสอบในการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2556

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-อดีตเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-อดีตกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-อดีตกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-อดีตกรรมการจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรและคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-อดีตกรรมการส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-อดีตกรรมการดูแลสำนักวิชานิติศาสตร์(5ส สถานที่ สภาพแวดล้อม และอุปกรณ์การศึกษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-อดีตวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายทั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและหน่วยงานภายนอก

-ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

-Certificate of Paper Presentation at the 8th  International Conference on Advancement Administration, Bangkok Thailand

-Certificate of Acknowledgement for attending the International Workshop on Law and Politics 2015, Istanbul, Turkey

-Certificate of Acknowledgement for attending the 3rd International Conference on Advancement Administration, Bangkok Thailand 

-Certificate of Acknowledgement for attending the 4th International Conference on Advancement Administration, Bangkok Thailand

-Certificate of Academic skills in English, Queen Mary University of London, United Kingdom

- Certificate of Acknowledgement for attending the MFU Legal Clinic Education Workshop 2011

-ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการแนวใหม่ภายใต้การปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการปัจจุบัน” สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-วุฒิบัตรหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-วุฒิบัตรหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-วุฒิบัตรหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการ” ศูนย์บริการวิชาการ สำนักสิริพัฒนา และสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-วุฒิบัตรหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ เพื่อเสริมสร้าง บัณฑิตไทยไม่โกง”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-ประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 เรื่อง "พรมแดนใหม่ของการบริหารการพัฒนา"  สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-สัมมนาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-ฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-สัมมนาเรื่อง The Challenges of International Justice and the Way Forward 8 สิงหาคม 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-เรื่อง "การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา", สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 24 กรกฎาคม 2561 ณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

-ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่11 สำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


การติดต่อ

ที่ทำงาน: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

E-mail: Tanatthep.t@nida.ac.th

โทรศัพท์: 0-2727-3658