ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

การศึกษา

Durham University, UK)

PhD in Law, 2016


Chartered Institute of Linguists, UK

Diploma in Translation,2011


Queen Mary, University of London, UK

LLM (with Merit) in International Tax Law, 2009


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต, 2006


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาอังกฤษ), 2003ดาวน์โหลดประวัติและผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม

ประวัติการทำงาน

2550-2551

Lawyer, Blumenthal Richter & Sumet Co., Ltd.


2550 

Lawyer, Asian Legal & Tax Strategies Co., Ltd.


2549-2551 

Translator, DC Consultants Co., Ltd.


2547-2550

Translator, Amanuensis Media Monitoring Ltd.

ผลงานทางวิชาการ

ประพิน นุชเปี่ยม, ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ และบงกช เจนจรัสสกุล, ‘วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย: ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม’ (2561) 11(1) วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 109-141.                        

ประพิน นุชเปี่ยม, ‘หน่วยที่ 14 การเข้าถึงความยุติธรรมและธรรมาภิบาล’ (เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก Human Development in Global Contexts, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2561) 14.1-14.48.

Kishore Mahbubani and Jeffery Sng, ‘อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ The ASEAN Miracle A Catalyst for Peace’ แปลโดย ธีระ นุชเปี่ยม และ ประพิน นุชเปี่ยม (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561).

ประพิน นุชเปี่ยม, ‘กฎหมายกับการพัฒนากิจการเพื่อสังคม: อีกทางเลือกของการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ (การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา:จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”, สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์, มีนาคม 2560) 997-1018.

Prapin Nuchpiam and Chanya Punyakumpol, ‘Social Enterprise Landscape in Thailand’, pp. 137-155 in E. Bidet and J. Defourny, Social Enterprise in Asia – Models, Theory and Practice (New York and London: Routledge, 2019). 

Prapin Nuchpiam, ‘Exploring Legal Developments in the ASEAN Social Enterprise Sector’ (Presented  at 6th Academic International Conference on Business, Economics and Management – AICBEM 2019, Oxford, January 2019) 27-36.

Prapin Nuchpiam, ‘Evolution of Social Enterprise Law in Thailand: Opportunities and Challenges’ (Presented at 6th Academic International Conference on Business, Economics and Management – AICBEM 2019, Oxford, January 2019) 37-43.

Prapin Nuchpiam, ‘Regulating the Third Sector in Thailand: The Problem of Defining Social Enterprises          in the Draft Legislation on Social Enterprise Promotion’ (2018) Thammasat Law Journal 47(3) 731-757. 

Prapin Nuchpiam, ‘Conceptual and Practical Challenges for Implementing Good Governance’ (2017) Nitipat Nida Law Journal 6(1) 55-71. 

Prapin Nuchpiam, ‘A Survey of Social Enterprise Legal Framework in ASEAN: The Cases of Cambodia and Indonesia’ (Presented at the Sixth International Conference on Advancement of Development Administration (ICADA) 2017 entitled “ASEAN and Globalization: Convergence, Harmony, and Connectivity”, 174-182, National Institute of Development Administration, Bangkok, June 2017) 

Prapin Nuchpiam, ‘A Comparative Study of Legal Forms for Social Enterprises in the UK and Thailand’ (DPhil thesis, Durham University 2016). 

Prapin Nuchpiam, ‘United Kingdom Controlled Foreign Company Legislation: Case Study Approach to Develop a Tax System in Thailand’ (LLM thesis, Queen Mary University of London 2009). 

ประวัติและผลงาน

Commercial and corporate Law

Corporate Governance

Not-for-Profit organisations

International Tax Law

Law and development

ASEAN Law

การติดต่อ

ที่ทำงาน: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

E-mail: Prapin.nuc@nida.ac.th

โทรศัพท์: 0-2727-3771