อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

การศึกษา

พ.ศ. 2558      นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน เกียรตินิยมดีมาก พร้อมคำสรรเสริญของคณะกรรมการสอบ 

                  มหาวิทยาลัยเอ็กซ์-มาร์กเซยย์, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

                  Docteur en droit (droit public) mention très honorable avec félicitation du jury à l’unanimité

                  Université d’Aix – Marseille, France


พ.ศ. 2554      นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชนชั้นสูง วิชาเอกสิทธิขั้นพื้นฐาน

                  มหาวิทยาลัยเอ็กซ์-มาร์กเซยย์ 3, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

                  Master 2 recherche droit public approfondi (parcours droits fondamentaux)

                  Université Aix-Marseille III, France


พ.ศ. 2552      นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน

                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พ.ศ. 2549   -  นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขากฎหมายมหาชน

                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               -  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาการปกครอง

                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

- กรรมการด้านกฎหมายของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2561 – ปัจจุบัน

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- กรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

- กรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- กรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารจัดการ

- กรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการเงินและการตรวจสอบ

- กรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ

- กรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านแผนงาน

- อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจราชการ


2560 – ปัจจุบัน

- อนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย


2558 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


พฤศจิกายน 2560 - พฤศจิกายน 2561

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร คณะนิติศาสตร์


เมษายน 2560 – พฤศจิกายน 2560

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2552 – 2559

นักวิจัยอิสระ


2550 – 2552

ผู้ช่วยวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์


เมษายน 2548 – พฤษภาคม 2548

นิสิตฝึกงาน สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ


ผลงานทางวิชาการ

วิทยานิพนธ์

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “เขตอานาจศาลรัฐธรรมนูญ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับดีมาก) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย 2552.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “Le problème de la competence de la Cour constitutionnelle thaïlandais (ปัญหาเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย)”, สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอ็กซ์-มาร์กเซยย์ 3 ประเทศฝรั่งเศส 2554.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “L’ application du droit administrative français dans le droit administrative thaïlandais (การนำหลักกฎหมายปกครองฝรั่งเศสมาใช้ในกฎหมายปกครองไทย), ดุษฎีนิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ระดับดีมาก พร้อมคาสรรเสริญของคณะกรรมการสอบ โดยได้รับอนุญาตตีพิมพ์เผยแพร่ และเสนอเข้าชิงรางวัลดุษฎีนิพนธ์) มหาวิทยาลัยเอ็กซ์-มาร์กเซยย์ 3 ประเทศฝรั่งเศส 2558.


งานวิจัย

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. ผู้ช่วยวิจัย, เรื่อง “กระบวนการขั้นตอนในการออกเสียงประชามติ”, เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2550 - 2551.

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. ผู้วิจัยร่วม, เรื่อง “แนวทางในการจัดทำประมวลกฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย”, เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),2550 - 2553.

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. ผู้วิจัยร่วม, เรื่อง “เขตอำนาจของมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีรัฐวิสาหกิจ และ เขตอำนาจของมติคณะรัฐมนตรี : ศึกษากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, เสนอต่อ สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2552 - 2553.

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. ผู้วิจัยร่วมในโครงการยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย เรื่อง “การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา” , เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า , 2552 - 2553.

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. ผู้วิจัยร่วม, เรื่อง “โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”, เสนอต่อ สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2555.

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. ผู้วิจัยร่วม, เรื่อง “ประเมินองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนสามัญ”, เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2559. (รายงานฉบับสมบูรณ์)

(งานวิจัยในรอบ 5 ปี)


บทความ

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “มาตรการในการจัดการเลือกตั้งให้เนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม : ใบเหลืองและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548, และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 4. กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548, หน้า 475- 486.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “บทบาทของคริสตศาสนจักรโรมันคาธอลิคในระบบการเมืองยุโรปยุคกลาง”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 30 เมษายน 2548, และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 5. กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549, หน้า 45- 56.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “ปัญหาการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 10 กรกฎาคม 2548, 4 กันยายน 2548 และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 5. กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549, หน้า 95 - 116.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “ปัญหาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การถ่ายโอนสถานศึกษา”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 8 มกราคม 2549, และหนังสือรวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 5. กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549, หน้า 249 - 271.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “ข้อพิจารณาในการทูลขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 31 มีนาคม 2549, และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 1 - 8.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “พระพุทธศาสนากับหลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 12 มิถุนายน 2549, และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 99 - 111.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ข้อเสนอสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 16 ตุลาคม 2549, และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 175 - 187.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย : รัฐธรรมนูญที่แท้จริงซึ่งไม่เคยถูกยกเลิก”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 11 ธันวาคม 2549, และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 305 - 326.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง : แนวทางการสร้างสังคมประชาธิปไตย”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 8 กรกฎาคม 2550, และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 7. กรุงเทพฯ: สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2552, หน้า 166 - 198.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “ประชาธิปไตยแบบพอเพียง : การสถาปนาสังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 24 ธันวาคม 2550, และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 7. กรุงเทพฯ: สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2552, หน้า 371 - 392.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “ข้อเสนอแนะต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ”, เผยแพร่ในเว็บ www.pub-law.net , วันที่ 7 มิถุนายน 2552, และหนังสือ รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.ne, เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 38 - 52.

ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ”, วารสารกฎมายฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 เล่มที่ 2 พ.ศ.2552, หน้า 174 - 184.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ”, วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 2 เล่มที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2552), หน้า 93 - 102.

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. “กฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 15 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) หน้า 7-27. (ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี)

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. ผู้วิจัยร่วม, เรื่อง “องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม: การพัฒนารากฐานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2559.

(ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี)

- ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. ผู้วิจัยร่วม, เรื่อง “แนวทางการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับโครงสร้างรัฐสภา”, นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2559. (ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี)

ประวัติและผลงาน

งานสอน


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

- วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

- วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

- วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน

- วิชาสังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา

- วิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ

- วิชากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

- วิชากฎหมายว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครอง

- วิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ

- วิชากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรการจัดการและความรับผิด


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

- วิชากฎหมายกับการพัฒนา

- วิชาระบบกฎหมายและนิติวิธี

- วิชาหลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

- วิชากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

- วิชากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด

- วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

การติดต่อ

ที่ทำงาน :   คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


E-mail :    suntapun@yahoo.com


โทรศัพท์ :   02-727-3657


โทรสาร :    02-374-4731