ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

การศึกษา

University of Canberra, Australia

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์ Ph.D. in Corporate Law (specializing in Intellectual Property), 2007

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ LL.M. in Business Law, 2002


มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต อังกฤษธุรกิจ B.A. (Bachelor of Arts - Business English), 2000


มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิติศาสตรบัณฑิต LL.B. (Bachelor of Law), 1999

ประวัติการทำงาน

2554-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2551-2554

ที่ปรึกษากฎหมาย Legal Consultant in Intellectual Property Law, บริษัท Bangkok Thai Trading Co. Ltd., Bangkok

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ Legal Consultant in Corporate Law and Intellectual Property Law (Freelance) (Specific responsibility: contract drafting, legal statement editing, and legal advice offering)


2551-2553

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


2551

ที่ปรึกษา Advisor of undergraduate students for the IP Moot Court organized by the British Council and Central Intellectual Property and International Trade Court, Bangkok, 2008


วิทยากรบรรยายพิเศษ

- ภาคบรรณารักษศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Guest Speaker at a seminar held at NIDA on Intellectual Property Rights and Commercial Benefits, 2011

- PNC International Conference held at SASIN, Thailand

- ICADA International Conference held at NIDA, Thailand

- สัมมนาวิชาการ เรื่องการรับมือและจัดการกับอุบัติภัยจากนิคมอุตสาหกรรมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ นิด้า ในหัวข้อ กฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบของนิคมอุตสาหกรรมที่พึงมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม


ประวัติการดำรงตำแน่งกรรมการและอนุกรรมการ

2554 – พฤษภาคม 2555 

กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

Lamlert, Wariya. (2007). “Benefit of Creative Commons License in Copyright Regime.” Journal of Faculty of Law, Thammasat University, 36 (4), 921-940. (written in English)

Lamlert, Wariya. (2007). International Uncertainty in the Exceptions for Individual Use in Copyright Law: A Case Study of Australia and Thailand. Ph.D. thesis, University of Canberra. (written in English)

Lamlert, Wariya. (2008). “Analysis of the Current Problems in the Application of Private Use Exceptions in Thailand.” Journal of School of Law, Assumption University, 1 (1), 142-153. (written in English and awarded in 2008 by Assumption University)

Lamlert, Wariya. (2009). “Changing Nature of Copyright Law: Impact on Information Access.” Library Science Journal, Chulalongkorn University, 29 (2), 1-15. (written in English)

Lamlert, Wariya. (2009). “Does Digital Right Management Threaten Privacy Right?” Journal of School of Law, Assumption University, 2 (1), 186-197. (written in English)

Lamlert, Wariya. (2010). “Rethinking of Exceptions for Individual Use under the Three-Step Test of the Berne Convention in Digital Environment.” Journal of Faculty of Law, Thammasat University, 39 (1), 96-114. (written in English)

Lamlert, Wariya. (2011). “Protection of Traditional Knowledge and Its r=Reward to the Poor”, ICADA International Conference

Lamlert, Wariya. (2011). “Problems and Solutions of Orphan Works in Digital Access”, วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (written in English)

Lamlert, Wariya. (2011). “Reviewing Contractual System in Australian Copyright Balance”, Journal of School of Law, Assumption University, (written in English)

วริยา ล้ำเลิศ. (2555). English for Legal Study, หน่วยที่ 9, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วริยา ล้ำเลิศ. (2555). อุตสาหกรรมเทรนด์ใหม่: ปฏิบัติการกู้โลก ต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์, สำนักพิมพ์มติชน

Lamlert, Wariya. (2012). “Fair Use Defense for Parody under Copyright Law”, วารสารดุลพาห

Lamlert, Wariya. (2012). “Introduction of Creative Commons License in Copyright Norm: Supporting or Subverting?”, วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lamlert. Wariya. (2014). “How can Trademarks and Brand Names be Appropriately Used

in Fiction? วารสารนิติพัฒน์ นิด้า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

Lamlert. Wariya. (2014). “Copyright and Creative Commons License: Can Educators Gain Benefits in the Digital Age? The IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2014. Lisbon, Portugal,

วริยา ล้ำเลิศ. (2557). “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในมิติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, วารสารพัฒนบริหาร ศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 หน้า 1-20

Lamlert. Wariya. (2014). “Protection of Expression of Folklore under Threat” The Third International Conference on Advancement of Development Administration 2014 Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 3rd ICADA 2014-SSIS).

Lamlert. Wariya. (2014). “Protection of Expression of Folklore under Threat” The Third International Conference on Advancement of Development Administration 2014 Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 3rd ICADA 2014-SSIS).

Lamlert. Wariya. (2015). “Reviewing Trademark Protection in ASEAN: Importance of Integration System” The Fourth International Conference on Advancement of Development Administration 2014 Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 4th ICADA 2015-SSIS)

Lamlert. Wariya. (2016). “Legal Mechanisms for Quality Control of Traditional Medicine in ASEAN.” The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 2016 Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 5th ICADA 2016-SSIS).

วริยา ล้ำเลิศ. (2559). “การจดทะเบียนสมุนไพรไทยภาคใต้ความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน”, การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร -ศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2559

Lamlert. Wariya. (2017). บทความวิชาการเรื่อง “Perception of Parody Defense within the Realm of Fair Use Doctrine amongst the United States, Australia, and Thailand”, วารสาร Symposium (วารสารครบรอบ 20 ปี) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, 2017

ประวัติและผลงาน

งานสอน


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

- วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

- วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

- วิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

- วิชาวิทยานิพนธ์


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ

- วิชาหลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

- วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

- วิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

- วิชาการจัดการการเงินกับกฎหมาย

- วิชาหลักกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

- วิชากฎหมายกับการพัฒนา

- วิชากฎหมายอาญากับการบริหาร

- วิชากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการองค์กรการจัดการและความรับผิด


นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมายขั้นสูง

- วิชากฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง

- วิชากฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

- วิชาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองขั้นสูง

- วิชาปัญหากฎหมายธุรกิจขั้นสูง

- วิชาวิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ 1

การติดต่อ

ที่ทำงาน: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

E-mail: Wariya.l@nida.ac.th

โทรศัพท์: 0-2727-3714