ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง, 2008


Ruhr –Universitaet, Bochum, Germany

Doktor der Rechte (Dr.jur.), 1998

Magister Legum (LL.M), 1995


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน), 1992


สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา, 1986


มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิติศาสตรบัณฑิต, 1984

ประวัติการทำงาน

2553-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

- รองศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

- ผู้บรรยายหลักสูตรกฎหมายมหาชนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ผู้บรรยายหลักสูตรนักกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า


ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการและอนุกรรมการ

- อนุกรรมการ คณะกรรมาธิการ การเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์

- กรรมการวินัยการเงินและการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- กรรมการตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็ง กระทรวงสาธารณสุข

- กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- กรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

- กรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

- อนุกรรมการปฏิรูประบบการจัดการที่ดิน ฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และน้ำ ของ คณะกรรมการปฏิรูป

- ประธานอนุกรรมการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง

- กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ผลงานทางวิชาการ

บทความ และเอกสารทางวิชาการ

บรรเจิด สิงคะเนติ. “วิเคราะห์ปัญหาการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยโดยอาศัยพื้นฐานทางทฤษฎี ของเยอรมัน”, วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน 2541, หน้า 479-492.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนุญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน”, วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2541), หน้า 76-99.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 1 (เมษายน 2541) หน้า 33-35.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “วิเคราะห์ปัญหาเรื่องขอบเขตอานาจศาลรัฐธรรมนูญจากคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 1 (เมษายน 2541) หน้า 157-166.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 2 (สิงหาคม 2541) หน้า 30-56.

บรรเจิด สิงคะเนติ, และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “หลักความได้สัดส่วนตามหลักกฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 1 เล่ม 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2542) หน้า 40-70.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “เงื่อนไขการพิจารณาคดีปกครองเยอรมัน” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2542) หน้า 277-299.

บรรเจิด สิงคะเนติ, และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “ปัญหาการบังคับใช้พระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 19 ตอนที่ 1 (เมษายน 2543) หน้า 1-10.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของหน่วยงานของรัฐในการฟ้องโต้แย้งคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 19 ตอน 1 (เมษายน 2543) หน้า 11-19.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “กระบวนการรับฟ้องความคิดเห็นสาธารณะหรือกระบวนการกำหนดแผนงาน das Planfeststellungsverfahren ตามกฎหมายเยอรมัน, รพี 43, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ, หน้า 86-96.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “หลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ”, นิติสยามปริทัศน์’43 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หน้า 60-82.

สมคิด เลิศไพฑูรย์, บรรเจิด สิงคะเนติ, เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย ตามมาตรา 264 และมาตรา 266 ศาลรัฐธรรมนูญไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ 2543.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “วิเคราะห์คำพิพากษากรณีการเลือกตั้ง ส.ท.สมุทรปราการ, ผู้จัดการรายวัน, ฉบับวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2542, หน้า 16.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “ศาลรัฐธรรมนูญไทย : กลไกทางการเมืองที่ต้องจับตามอง” ผู้จัดการรายวัน, ตุลาคม 2542.

บรรเจิด สิงคะเนติ. คดีปกครองตามมาตรา 9 (2) และ (3) ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542, เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานคดีปกครอง ระดับกลาง, ธันวาคม 2543.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “กรณีการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด : ความพยายามทาให้ขัดกับรัฐธรรมนูญสิ่งที่เป็นไป ไม่ได้, ผู้จัดการรายวัน.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “สิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 3 เล่ม 9 เดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2544 หน้า 36-44.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาลปกครองกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ในรวม บทความจากเว็บไซต์ www.pub-law.net สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บรรเจิด สิงคะเนติ. บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีความขัดแย้งเรื่องเขตอำนาจศาลระหว่าง ศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครอง” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2543) หน้า 794-815, และ ในรวมบทความจากเว็บไซต์ www.pub-law.net สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีนาคม 2545, หน้า 55-96.

บรรเจิด สิงคะเนติ. การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ, ในรวมบทความจากเว็บไซต์ www.pub-law.net สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีนาคม 2545, หน้า 341-378.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “ปัญหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” วารสารศาลปกครอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2544) หน้า 1-49.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “ข้อสงเกตจากคำวินิจฉัยของศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง”, วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2544) หน้า 154-169.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมัน : ศึกษากรณีการควบคุมตรวจสอบความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 3 เล ม 7 (มกราคม – เมษายน 2544).

บรรเจิด สิงคะเนติ. ปัญหาเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, จากเว็บไซต์ www.pub-law.net 1 มีนาคม 2545.

บรรเจิด สิงคะเนติ. วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครองกรณียกฟ้อง 3 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (853/2545), จากเว็บไซต์ www.pub-law.net 6 พฤษภาคม 2545.

บรรเจิด สิงคะเนติ. วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครอง เรื่อง ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตัดเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (คำสั่งที่ 645/2545) จากเว็บไซต์ www.pub-law.net .

บรรเจิด สิงคะเนติ. “บทเรียนจากพระราชกำหนดนิรโทษกรรมฯ 17 พฤษภาคม 2535 ถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน” จดหมายข่าวการเมืองใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2545) หน้า 55-64.

บรรเจิด สิงคะเนติ. วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครอง เรื่อง ขอให้แก้ไข ยกเลิกและทำสัญญาใหม่ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (646/2544), วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 เล่ม 1, หน้า 196-200.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “การฟ้องโต้แย้งคำสั่งทำงปกครองตามกฎหมายเยอรมัน” รวมบทความทางวิชาการ เนื่องใน โอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์, สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย 2545, หน้า 187-215.

บรรเจิด สิงคะเนติ. เอกสารถอดเทปคำบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ” โครงการฝึกอบรมพิเศษ หลักสูตรเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 กันยายน 2544 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ, สวัสดิการด้านการ ฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “หลักการแสวงหาความจริงโดยศาล (Untersuchungsgrungsatz) ของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน”, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน) 2545, หน้า 318-327.

บรรเจิด สิงคะเนติ. เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา น. 351 (กฎหมายปกครอง 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัดสำเนา จำนวน 90 หน้า)

บรรเจิด สิงคะเนติ. “ทำไมพระราชกำหนดในการแปรสัญญาโทรคมนาคมจึงไม่เป็นไปตามมาตรา 218 วรรคหนึ่งของ รัฐธรรมนูญ”, จากเว็บไซต์ www.pub-law.net.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2540”, วารสาร นิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2545).

บรรเจิด สิงคะเนติ. บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครอง เรื่องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีของนายสุทธิชัย หยุ่นกับพวก เป็นผู้ฟ้องคดี, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้ถูกฟ้อง) คำ วินิจฉัยศาลปกครองกลางที่ 1251, 1252/2545, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2545).

บรรเจิด สิงคะเนติ. “หลักการแสวงหาความจริงโดยศาล (Untersuchungsgrungsatz) ในคดีปกครองของประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี”, วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2545, หน้า 158-169.

บรรเจิด สิงคะเนติ. “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2552) (หน้า 33 – 56)

บรรเจิด สิงคะเนติ. “การปฏิรูปการเมืองไทย” รวมบทความที่ระลึกในโอกาสอายุครบ 60 ปี รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2553

บรรเจิด สิงคะเนติ. “การทุจริตเชิงนโยบาย : ลักษณะและความหมาย”, เอกสารประกอบการประชุมนิติศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐและเอกชน” วันที่ 24 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ, จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์, สานักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ

บรรเจิด สิงคะเนติ. “สิทธิชุมชนกับการแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางสังคม” รายงานสืบเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 45 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน 2554, พ.ศ. 2554

บรรเจิด สิงคะเนติ. “หลักการและแนวคิด “จังหวัดจัดการตนเอง”ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครอง- ตนเอง พ.ศ......” รายงานสืบเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการ สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน 2557, พ.ศ. 2557

บรรเจิด สิงคะเนติ. “การนำแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองมาสู่การร่างพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนเอง พ.ศ. .....” วารสารนิติศาสตร์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2557 (หน้า 349 – 380), พ.ศ. 2557

บรรเจิด สิงคะเนติ. “สิทธิชุมชนในประชาคมอาเซียน” รายงานสืบเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ 48 แห่งการ สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2558


งานวิจัย

สมคิด เลิศไพฑูรย์ และบรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่อง เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทยตามมาตรา 264 และมาตรา 266 เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, เมษายน 2543.

บรรเจิด สิงคะเนติ, ผู้วิจัยร่วม เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เสนอต่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, กรกฎาคม 2543.

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ เรื่อง การเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย” เสนอต่อคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ, สิงหาคม 2543.

บรรเจิด สิงคะเนติ “กระบวนการพิจารณาโครงการ (Planfeststellungsverfahren) ตามกฎหมายเยอรมัน” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, มีนาคม 2544.

บรรเจิด สิงคะเนติ “การบังคับคดีตามกฎหมายเยอรมัน” เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการบังคับคดี, ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2544 ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม เรื่อง “การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28” เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, กรกฎาคม 2544.

บรรเจิด สิงคะเนติ “ปัญหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” เอกสารประกอบการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 กลุ่มกฎหมายการเมืองการปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน” วันที่ 27-28 กันยายน 2544 ณ ศูนย์การ ประชุมสหประชาชาติ.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ” เสนอต่อสถาบัน พระปกเกล้า, พฤศจิกายน 2544

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม เรื่อง “อำนาจหน้าที่และการประสานงานระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภากับศาล ปกครอง” เสนอต่อสำนักงานศาลปกครอง, ธันวาคม 2544.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม เรื่อง “หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน” เสนอต่อสำนักงานศาลปกครอง, ธันวาคม 2544.

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ สิทธิและโอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, มกราคม 2545.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม เรื่อง “การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ” (Accountability in Thai public Service) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2545.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กันยายน 2545.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “หลักกฎหมายปกครอง” ตามข้อสังเกตของ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, ในโอกาส ครบรอบ 72 ปี ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า, กันยายน 2545.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม เรื่อง การบังคับคดีปกครอง เสนอต่อสานักงานศาลปกครอง โดยสถาบันวิจัยและให้ คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรเจิด สิงคะเนติ และศาสตรา โตอ่อน สิทธิและเสรีภาพ เสนอต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กุมภาพันธ์ 2546.

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ การปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ เสนอต่อสำนักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ การปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ ราชการส่วนท้องถิ่น เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยสถาบันวิจัยและให้ คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม โครงการศึกษาจัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลักษณะ พิเศษต่าง ๆ และการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มิถุนายน 2546.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสร้างทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุขในอนาคต เสนอต่อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอต่อ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , ธันวาคม 2547

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เสนอต่อ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สิงหาคม 2548

บรรเจิด สิงคะเนติ “การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”, สำนักงานศาล รัฐธรรมนูญ, 2548

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจเงินแผ่นดินของไทย (Approaches to Reforming The Thai State Audit System) เสนอต่อ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สิงหาคม 2550

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม โครงการศึกษาวิจัยเรื่องเรื่องความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าภาคีในอนุสัญญา สหประชาชาติ เสนอต่อ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , 2551

บรรเจิด สิงคะเนติ โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, เมษายน 2551

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนากระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ตุลาคม 2551

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการและประเมินผลการสรรหา สมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3 เสนอต่อ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม, เรื่อง“โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศ” เสนอต่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ธันวาคม 2551, จำนวน หน้า 421 หน้า (ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี)

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม “โครงการศึกษาวิจัยร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเสนอ เรื่องต่อศาลและการฟ้องคดีต่อศาล พ.ศ. ….” เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2553

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดตั้งองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคมและการยกร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ..... เสนอต่อ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, กรกฎาคม 2553

บรรเจิด สิงคะเนติ. ผู้วิจัยร่วม “ศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบายทุจริต”, เสนอต่อสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรกฎาคม 2553

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิ มนุษยชน” เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, มิถุนายน 2553

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “โครงการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายตรวจเงินแผ่นดิน” เสนอ สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน, สิงหาคม 2554

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “การศึกษาวิเคราะห์ระบบการแก้ไขปัญหาการขัดกันในเรื่องอำนาจศาลและคำวินิจฉัยชี้ ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลของไทย ในช่วง พ.ศ. 2544 - 2553” เสนอ สำนักงานศาลปกครอง, มกราคม 2555

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “การนำระบบไตรีสวนมำใช้ในกระบวนกำรยุติธรรมทางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบนานา -ประเทศ” เสนอ สำนักงานอัยการสูงสุด, พฤษภาคม 2555

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาษาจักรไทย พุทธศักราช 2550” เสนอสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, มีนาคม 2557 (งานวิจัยในรอบ 5 ปี)

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษา- เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านข้อกฎหมาย” เสนอ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ตุลาคม 2556

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “สถานภาพ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายขององค์กร สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” เสนอ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2557 (งานวิจัยในรอบ 5 ปี)

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน” เสนอ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สิงหาคม 2557 (งานวิจัยในรอบ 5 ปี)

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “โครงการปฏิรูปกฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมบน พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล” เสนอสำนักงบประมาณ, กันยายน 2559 (งานวิจัยในรอบ 5 ปี)

บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ “การประเมินองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนสามัญ” เสนอสำนัก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, พฤศจิกายน 2559 (งานวิจัยในรอบ 5 ปี)


หนังสือ

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานทางสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญใหม่, กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2543.

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักความเสมอภาค โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2543.

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2543.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์, ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ, นายสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง” กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2543.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ศาลรัฐธรรมนูญ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2544.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544.

ผศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต, รศ.นพนิธิ สุริยะ, ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ, การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ, ตุลาคม 2544.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2547

บรรเจิด สิงคะเนติ. รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครอง, สำนักพิมพ์วิญญูชน: กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2547,

บรรเจิด สิงคะเนติ. การคุ้มครองชั่วคราวและการบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ, สำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ, 2548

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2548

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานทางสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญใหม่, กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2548 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2548 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

บรรเจิด สิงคะเนติ. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนากระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ตุลาคม 2551

บรรเจิด สิงคะเนติ. การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, เมษายน 2551

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานทางสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญใหม่, กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2552 (พิมพ์ครั้งที่ 3)

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 3)

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ประวัติและผลงาน

งานสอน


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

- วิชาสังคมวิทยากฎหมาย

- วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

- วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน

- วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง

- วิชากฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง

- วิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ

- วิชากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ


นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- วิชา นด 6000 กฎหมายกับการพัฒนาชั้นสูง

- วิชา นด 6002 ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองชั้นสูง

- วิชา นด 7062 ปัญหากฎหมายมหาชนชั้นสูง

การติดต่อ

ที่ทำงาน: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

E-mail: Banjerd.s@nida.ac.th

โทรศัพท์: 0-2727-3771