ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา

การศึกษา

University of Washington, Seattle, U.S.A.

Ph.D. in Law, 2016

Master of Asian and Comparative Law, 2012


University of Hamburg, Germany

European Master in Law and Economics, 2010


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ, 2008

นิติศาสตรบัณฑิต, 2002


ดาวน์โหลดประวัติและผลงานของ ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา

ประวัติการทำงาน

2554-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2549-2553

ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัย


2546-2548

ที่ปรึกษากฎหมาย

ผลงานทางวิชาการ

Jirajindakul, Watcharachai. Global Trade Governance and ASEAN: Studies of Trade-Related Aspects of Labors, Environment and Culture in Southeast Asia. Seattle]: University of Washington, 2016. (doctoral dissertation, forthcoming 2016) 


Jirajindakul, Watcharachai. Cultural Protection, Dowa People and Public Morals: The Rethinking of Japan-Leather Case in the Context of GATT Article XX (a). Student Papers (University of Washington. School of Law). University of Washington, 2012. 


Jirajindakul, Watcharachai. Strengthening the Sociology of Law and Institutional Approaches to International Investment Law in ASEAN. Thammasat University Law Journal, vol.41, no.3 (2012), 429-438. 


Jirajindakul, Watcharachai, and Kovudhikurungsri, Lalin. The Legal Loopholes in Space Law: The Case of Shin Corporation of Thailand - Temasek Holding of Singapore Business Deal. The Indian Journal of International Economic Law (Special Issue on Space Law and International Economic Law) vol.3(2) (2010), 84-112. 


วัชรชัย จิรจินดากุล. โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับชุดมาตรฐานความปลอดภัยนิวเคลียร์ระหว่างประเทศของ ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ. วารสารนิติศาสตร์ 38, 3 (ก.ย. 2552) 323-345. 

วัชรชัย จิรจินดากุล. หลักเกณฑ์และปัญหากฎหมายว่าด้วยการนำสินทรัพย์อวกาศไปเป็นหลักประกันหนี้ตามอนุสัญญาว่าด้วยผลประโยชน์ระหว่างประเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ค.ศ. 2001 และร่างพิธีสารเบื้องต้นว่าด้วยสินทรัพย์อวกาศ วิทยานิพนธ์นิติศาสตร มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551.


การนำเสนอผลงาน (Presentations)


Jirajindakul, Watcharachai. Legitimacy of Non-Trade Issue: A Socio-Legal Approach to Pirate Fishing and Modern Slavery in the Thai Fishing Industry. The Asian Law & Society Association Conference, “Law and Society in Asia: Defining and Advancing the Field,” 22-23 September 2016, Faculty of Law, National University of Singapore, Singapore. 


Jirajindakul, Watcharachai. Siamese Rosewood Trade: Logics, Gaps and Costs in Combating Illegal Logging in Thailand. The 11th Annual Conference of Asian Law & Economics Association, 9-10 August 2015, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.


งานวิจัย (Research)


วัชรชัย  จิรจินดากุล. ธรรมาภิบาลของนักลงทุนไทยในลุ่มแม่น้ำโขง: ความท้าทายในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย)


วัชรชัย  จิรจินดากุล. ผู้วิจัยร่วม. บทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง. สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย) 


วัชรชัย  จิรจินดากุล. ผู้วิจัยร่วม. โครงการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายตรวจเงินแผ่นดิน. เสนอต่อ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2554. 


วัชรชัย  จิรจินดากุล. ผู้วิจัยร่วม. ความเป็นไปได้ในแง่กฎหมายสาหรับประเทศไทยในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์. เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.

วัชรชัย  จิรจินดากุล. ผู้วิจัยร่วม. การจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ เสนอต่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551.  


วัชรชัย  จิรจินดากุล. ผู้ช่วยนักวิจัย. การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะกรณีหญิงและเด็ก. เสนอต่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2549.

ประวัติและผลงาน

งานสอน


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

วิชา กม 4000 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

วิชา กม 6003 สังคมวิทยากฎหมาย


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ

วิชา กจ 7104 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การติดต่อ

ที่ทำงาน: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

E-mail: Watcharachai.j@nida.ac.th

โทรศัพท์: 0-2727-3655