Asst. Prof. Dr. Bajrawan Nuchprayool
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

Associate Dean for Administrative Affairs and Director of Master of Laws Program
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษา

พ.ศ. 2553  Université Paul Cézanne Aix Marseille 3, สาธารณรัฐฝรั่งเศส               

 -  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Docteur en Droit (Droit Public)
เกียรตินิยมสูงสุด พร้อมคำสรรเสริญของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
(Mention Très honorable avec félicitations du jury)
     และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ตามสภาพโดยไม่ต้องมีการแก้ไข

 -  ทุน Bourses d'excellence Eiffel Doctorat (ระดับปริญญาเอก),
     กระทรวงการต่างประเทศ, สาธารณรัฐฝรั่งเศส


พ.ศ. 2547  Université Paul Cézanne Aix Marseille 3, สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน (D.E.A. Droit public) เกียรตินิยม Assez Bien

-  ทุน Bourses d'excellence Eiffel (ระดับปริญญาโท),
   กระทรวงการต่างประเทศ, สาธารณรัฐฝรั่งเศส


พ.ศ. 2544  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)


พ.ศ. 2564   École Nationale d'Administration (ENA), วิทยาลัยการปกครองชั้นสูง, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

-  Les politiques publiques : de la conception à l’évaluation (Promotion 2021)

   ประกาศนียบัตรหลักสูตรนโยบายสาธารณะ (รุ่นปี ค.ศ. 2021)


**ดาวน์โหลดประวัติและผลงาน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร**


ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน :  

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ (สาขากฎหมายมหาชน)

-  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

-  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วิชาที่ได้รับมอบหมาย  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

- กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
- กฎหมายปกครองชั้นสูง
- สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา
- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
- กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ
- ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

- กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

- การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการของรัฐกับกฎหมาย

- กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

- วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ 1

- วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ 2

- ปัญหาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองขั้นสูง

- กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง

อาจารย์พิเศษ               

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      วิชากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (นิติศาสตรบัณฑิต)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

      วิชากฎหมายปกครอง (นิติศาสตรบัณฑิต)

      วิชาหลักกฎหมายปกครองชั้นสูงกับการบริหาร (ปริญญาเอก)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

      วิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

       วิชาวิทยาการตำรวจ 2 (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)

        - กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

        - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2563

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2556 - ตุลาคม 2560

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


กันยายน 2549 - ธันวาคม 2554    

นักศึกษาช่วยงานอาจารย์ มหาวิทยาลัย Aix Marseille 3 สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในการจัดทำการศึกษาวิจัยกฎหมายเปรียบเทียบ และนำเสนอผลงานวิชาการ
งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส


มีนาคม 2544 - กันยายน 2545      

พนักงานคดีปกครอง 3 สำนักงานศาลปกครอง

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานคดีปกครอง ประจำอธิบดีศาลปกครองกลาง

และเลขานุการอธิบดีศาลปกครองกลาง ส่วนเลขานุการอธิบดีศาลปกครองกลาง


การดูงานและฝึกอบรม

ตุลาคม 2544 

ประกาศนียบัตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น สำนักงานศาลปกครอง
(ผลการสอบอันดับหนึ่ง)

3 มี.ค. - 9 มิ.ย. 2543    

ฝึกงานคดีปกครอง คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤษภาคม 2543

ฝึกงานและอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกระทรวงต่างประเทศ (ระยะเวลา 2 สัปดาห์)

พฤษภาคม 2542

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปศึกษาดูงานระบบกฎหมายฝรั่งเศส, สภาแห่งรัฐ, ศาลบัญชี, ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Aix Marseille 3 สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ระยะเวลา 2 สัปดาห์)

 

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ในต่างประเทศ)

    

       NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2019). “Legal Reform of Agricultural Systems for Food Security and Sustainable Self-Sufficiency”. In 2019 International Conference on Agriculture, Green Economics, and Energy, Sapporo, Hokkaido, Japan, 22-24 July 2019. pp. 01-08.

       NUCHPRAYOOL, Bajrawan. and SINGKANETI, Banjerd. (2019). “ASEAN Economic Development: Impacts and Adaptation for Thai Local Administrative Organizations”. In Conference Proceedings of IISES International Academic Conference, Copenhagen, Denmark., Organized by the University of Economics, Prague (Department of Economics) and the University College Copenhagen, Copenhagen, DENMARK., 24 - 27 June 2019. pp. 99-106.

       NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2018). “Legal Reform of Asset Declaration system: A Strategy to prevent and combat corruption in Thailand”. In Conference Proceedings of 42nd International Academic Conference, Organized by the IISES, the University of Economics, Prague (Department of Economics) and the Sapienza University of Rome, Sapienza Università di Roma, Rome, ITALY, 10-13 September 2018. pp. 257-264.

       NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2017). “Anti-Corruption law reform: a law and economics perspective”. In Conference Proceedings of 4th Annual International Conference on Law and Policy, AICLP 2017 (Oxford), Oxford, UNITED KINGDOM, 14-16 August 2017. pp. 119-125.

       NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2016). “Legal improvement on Public-Private Partnerships for sustainable development of basic infrastructures in CLMV countries”. In Conference Proceedings of 25th International Academic Conference, OECD Headquarters, Paris, FRANCE, 6-9 September 2016. pp. 354-363.

        NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2015). “A Comparative Legal Analysis on Public-Private Partnerships regarding ASEAN Community”. In Conference Proceedings of the 19th International Academic Conference, International Institute of Social and Economic Sciences, Florence, ITALY, 16-19 September 2015. pp. 587-594.

        NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2010). L'accès au juge administratif en Thaïlande. Thèse de Doctorat : Droit public : Aix Marseille 3. 1 vol. (562 p.) 

         NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2010). “Résolution des différends opposant les citoyens aux pouvoirs publics en Thaïlande” (การระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชนและอำนาจรัฐในประเทศไทย). 3ème Congrès du Réseau Asie - IMASIE (ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเอเชีย (Institut des Mondes Asiatiques) สถาบันวิจัยแห่งชาติ (CNRS) และกองทุนวิจัยสังคมวิทยา (FMSH) สาธารณรัฐฝรั่งเศส) โดยส่วนหนึ่งของบทความได้ตีพิมพ์ในหนังสือ Les Mondes de l'Asie et du Pacifique - Recherches et enjeux : édition 2010, โดย J-F. SABOURET บรรณาธิการ, สำนักพิมพ์ Les Indes savantes, มิถุนายน 2553

           NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2006). “Décentralisation et autonomie locale: aménagement du territoire et progrès de la démocratie en Thaïlande” (การกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของการปกครองส่วนท้องถิ่น : การแบ่งเขตการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย), 2ème Congrès du Réseau Asie - IMASIE (ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเอเชีย (Institut des Mondes Asiatiques) สถาบันวิจัยแห่งชาติ (CNRS) และกองทุนวิจัยสังคมวิทยา (FMSH) สาธารณรัฐฝรั่งเศส). โดยส่วนหนึ่งของบทความตีพิมพ์ในหนังสือ Les Mondes de l'Asie et du Pacifique - Recherches et enjeux : édition 2006, สำนักพิมพ์ Les Indes savantes, มิถุนายน 2549

           NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2004). L'intérêt à agir en contentieux administratif : étude comparée franco-thaïlandaise. Mémoire : DEA : Droit public : Aix-Marseille 3ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ในประเทศ)


หนังสือ/ตำรา

           บรรเจิด สิงคะเนติ, อมรรัตน์ กุลสุจริต, พัชรวรรณ นุชประยูร, ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์, รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ตามแนวคิด ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรกฎาคม 2563, 117 หน้า. 

           พัชรวรรณ นุชประยูร. (2559). หน่วยที่ 3 หลักกฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย (Laws and Regulations in Bureaucracy). ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

           พัชรวรรณ นุชประยูร. (2559). หน่วยที่ 5 หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย (Laws and Regulations in Bureaucracy). ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 เล่ม 1. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

           พัชรวรรณ นุชประยูร และภูมินทร์ บุตรอินทร์. (2555). “ประสบการณ์การศึกษาต่อปริญญาโทกฎหมายใน Université Paul Cézanne Aix-Marseille III”. ใน คำแนะนำการศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ เล่ม 2. รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ). หน้า 47-71


บทความวิจัย/บทความวิชาการ

             พัชรวรรณ นุชประยูร และคณะ (2563), “การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนากลไก การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย”, วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563). หน้า 91-117

            พัชรวรรณ นุชประยูร (2563), “การประเมินความโปร่งใสทางงบประมาณในระดับสากล : ข้อพิจารณาเพื่อยกระดับการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย”. วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 13. ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). หน้า 2-29

            พัชรวรรณ นุชประยูร (2562), “นโยบายของรัฐและวิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน การคุ้มครองสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศสิงค์โปร์”. วารสารนิติพัฒน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน. หน้า 59-81.

            Banjerd SINGKANETI, Bajrawan NUCHPRAYOOL, Chanit SUNTAPUN and al. (2019), “Problematic Issues in Governance with Regard to The Thai Local Administrative Organizations”. NIDA Development Journal. Volume 59 Number 2 April-June 2019.

            พัชรวรรณ นุชประยูร (2562), “การพัฒนากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีที่ 53. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562.

            พัชรวรรณ นุชประยูร และอมรรัตน์ กุลสุจริต (2561), “มาตรฐานสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ FIDIC : ข้อสังเกตบางประการ ของสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จในประเทศไทย”. วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 11. ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). หน้า 2-28

            พัชรวรรณ นุชประยูร และอมรรัตน์ กุลสุจริต (2561), “การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
 และประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน”.
วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2561). หน้า 647-682

             อมรรัตน์ กุลสุจริต และพัชรวรรณ นุชประยูร (2561), “การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ”. วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 145-167

             พัชรวรรณ นุชประยูร (2561), “สภาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีที่ 52. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561. หน้า 248-263

             พัชรวรรณ นุชประยูร และคณะ (2561), "การนำระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ทรัพย์สินมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน". วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 11. ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561). หน้า 90-113

              พัชรวรรณ นุชประยูร (2561), “การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 26 เมษายน 2561

              พัชรวรรณ นุชประยูร และคณะ (2560), “การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีที่ 51. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560. หน้า 1092-1113.

               บรรเจิด สิงคะเนติ และ พัชรวรรณ นุชประยูร (2560), “การจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 24 เมษายน 2560

               NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2016). “Legal measures to prevent and combat corruption of public contracts in the ASEAN Community”. 5th International Conference on Advancement of Development Administration 2016-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 5th ICADA 2016-SSIS) “ASEAN and Globalization: New Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (รางวัล Top Paper Awards 2016). pp. 260-270.

               พัชรวรรณ นุชประยูร (2559), “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการทำสัญญาของรัฐในประชาคมอาเซียน : ศึกษาประสบการณ์ของประเทศสิงค์โปร์” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559. หน้า597-610.

               พัชรวรรณ นุชประยูร (2558), “มาตรการและกลไกในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม : ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”. วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 8. ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558). หน้า 27-46

                NUCHPRAYOOL, Bajrawan. (2015). “Standard of Public Service in ASEAN Community: A Comparative Study of the European Union”. 4th International Conference on Advancement of Development Administration 2015-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 4th ICADA 2015-SSIS) “ASEAN and Globalization: Transparency, Integrity, and Sustainability”. pp. 263-270

               พัชรวรรณ นุชประยูร. (2558). “การให้เอกชนเข้าทำสัญญาจัดทำบริการสาธารณะกับภาครัฐในประชาคมอาเซียน”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558. หน้า 654-668.

               พัชรวรรณ นุชประยูร. (2557). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาประสบการณ์การกระจายอำนาจของสาธารณรัฐฝรั่งเศส”.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องใน
 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557. หน้า 825-838.

               พัชรวรรณ นุชประยูร (2556). “มาตรการก่อนการพิพากษาคดีปกครองในศาลปกครองฝรั่งเศส”. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1. มิถุนายน 2556. หน้า 32-42งานวิจัยที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

พ.ศ. 2566

       1. วิจัยเรื่อง “ผลผูกพันของคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ” เสนอต่อ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

       2. วิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวทางในการนำโทษปรับทางปกครองหรือโทษปรับเป็นพินัยมาใช้แทนโทษอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

       3. วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน แบบ One Stop Service ของกองบัญชาการตำรวจ

สอบสวนกลาง : การรับแจ้งความ การคัดแยกคดี และการบริหารจัดการคดีที่ดี ด้วยป:ญญาประดิษฐ์”, เสนอต่อ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ปีงบประมาณ 2565


พ.ศ. 2565

       1. วิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวทางในการนำโทษปรับทางปกครองหรือโทษปรับเป็นพินัยมาใช้แทนโทษอาญาตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

       2. วิจัยเรื่อง “นโยบายและมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมสำหรับสังคมสูงวัย : ศึกษากรณีการเตรียมความพร้อมในการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชน”, เสนอต่อ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)., ปีงบประมาณ 2564

       3. วิจัยเรื่อง “โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้”. เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน


พ.ศ. 2564

 1.        1. วิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ : กลไกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563 
 2.        2. วิจัยเรื่อง “มาตรการและกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดตามหลักธรรมาภิบาล” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563 
 3.        3. วิจัยเรื่อง “โครงการจัดทำตัวอย่างประมวลกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการกีฬา” เสนอต่อ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
 4.       4. วิจัยเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
   มติคณะรัฐมนตรี หรือการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 29”
  เสนอต่อ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ


พ.ศ. 2563

 1.          1. วิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย”. เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 2.          2. วิจัยเรื่อง “อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามประเทศไทยและอาเซียนเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองเพื่อเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย”. เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 3.          3. วิจัยเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562 

พ.ศ. 2562

         1. วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ”. เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 1.          2. วิจัยเรื่อง “โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ Research Platform ที่ดิน”. เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 2.          3. วิจัยเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายในการกำกับดูแลการจัดทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของรัฐโดยเอกชน: มาตรการและกลไกการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0” เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2561

 3.          4. วิจัยเรื่อง “มาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงในการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์”. เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  •          5. วิจัยเรื่อง “บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า” ในโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง”. เมธีวิจัยอาวุโส (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ). เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  •         6. วิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy)”. เสนอต่อ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 4. พ.ศ. 2561
 5.          1. วิจัยเรื่อง “การละเมิดอำนาจศาล: ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ” เสนอต่อ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 6.          2. วิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดทำโครงการของรัฐในประชาคมอาเซียน”.ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561
  1.          3. วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง”. เมธีวิจัยอาวุโส (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ). เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 7.          4. วิจัยเรื่อง “การตรวจสอบการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 8.          5. วิจัยเรื่อง “กฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. เสนอต่อ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


พ.ศ. 2560

 1.          1. วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน”. เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 2.          2. วิจัยเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐในโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ”. ทุนวิจัยมุ่งเป้า.
   เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงาน ป.ป.ช.
 3.          3. วิจัยเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่จะส่งผลต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า” ในโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง”. เมธีวิจัยอาวุโส (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ). เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 4.          4. วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายการบริการการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”. เสนอต่อ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


พ.ศ. 2559

 1.          1. วิจัยเรื่อง “โครงการประเมินองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนสามัญ”. เสนอต่อ สำนักงาน ก.พ.
 2.          2. วิจัยเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทำสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ CLMV”. ภายใต้โครงการ ASEAN Expert. เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 3.          3. วิจัยเรื่อง “การจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”.เสนอต่อ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 4.          4. วิจัยเรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ”
  ในโครงการวิจัยเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในประเทศ”.
   ทุนวิจัยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว). เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 5.          5. วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบค่าจ้างลอยตัวในประเทศไทย”. เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 6.          6. วิจัยเรื่อง “ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่อเนื่องอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ (Content Industry). เสนอต่อ บริษัทดิจิทัลเอนเทอเทนเม้นท์ เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

 

พ.ศ. 2558

 1.          1. วิจัยเรื่อง “การให้เอกชนเข้าทำสัญญาจัดทำบริการสาธารณะกับภาครัฐในประชาคมอาเซียน”. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน. เสนอต่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2.          2. วิจัยเรื่อง “มาตรฐานในการจัดทำบริการสาธารณะในประชาคมอาเซียน ศึกษาเปรียบเทียบสหภาพยุโรป”

เสนอต่อ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 1.          3. วิจัยเรื่อง “โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด”. เสนอต่อ สำนักงานอัยการสูงสุด
 2.          4. วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
   และสังคมแห่งชาติในด้านข้อกฎหมาย”.
  เสนอต่อ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 3.          5. วิจัยเรื่อง “สถานภาพ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายขององค์กรสภา
   ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”.
  เสนอต่อ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 4.          6. วิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน”. เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

พ.ศ. 2557

 1.         1. วิจัยเรื่อง “หลักความได้สัดส่วน (principle of proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐตามมาตรา 29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550”. เสนอต่อ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 2.         2. วิจัยเรื่อง “โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct)”.
   เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 3.         3. วิจัยเรื่อง “โครงการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะที่ 2)”. เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 4.         4. วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาประสบการณ์การกระจายอำนาจของสาธารณรัฐฝรั่งเศส”. เสนอต่อ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

พ.ศ. 2556

        1. วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกันการกระทำผิดวินัย : กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ”. เสนอต่อ สำนักงานมาตรฐานวินัยและศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม, สำนักงาน ก.พ.

        2. วิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน”. เสนอต่อ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน


พ.ศ. 2555

        วิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาสาเหตุของการกระทำผิดวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัยและจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน”. เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

         1. วิจัยเรื่อง “ผลผูกพันของคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ” เสนอต่อ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

         2. วิจัยเรื่อง “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพื้นฐานของ “ประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย”, ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2566, เสนอต่อ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ปีงบประมาณ 2566

         3. วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ของกองบัญชาการตำรวจ

สอบสวนกลาง: การรับแจ้งความ การคัดแยกคดี และการบริหารจัดการคดีที่ดีด้วยปัญญาประดิษฐ์ ระยะที่ 2”,

เสนอต่อ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ปีงบประมาณ 2566

         4. วิจัยเรื่อง “โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง” เสนอต่อ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

         5. วิจัยเรื่อง “โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน” เสนอต่อ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


ประวัติและผลงาน

ที่ปรึกษาโครงการ


 1.          1. ที่ปรึกษา “โครงการสำรวจการรับรู้ที่มีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางเลือก”, สถาบันอนุญาโตตุลาการและนิด้าโพล 
 2.          2. ที่ปรึกษา “โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2560”, สำนักงานศาลปกครองและนิด้าโพล 
  1.          3. ที่ปรึกษา “โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2559”, สำนักงานศาลปกครองและนิด้าโพล
  2.          4. ที่ปรึกษา “โครงการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ระยะที่ 3 เพื่อดำเนินกิจกรรมการสำรวจและรายงานสถานการณ์ด้านกระบวนการยุติธรรมอาเซียน : ศึกษากระณี Rule of Law Indicator (ระยะที่ 1)”
   , สำนักงานกิจการยุติธรรมและนิด้าโพล, พ.ศ. 2557


กรรมการและอนุกรรมการ


พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน

 

อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาสังคม (กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน)

ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

 

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน (สำนักงาน ก.พ.ร.)

สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน

 

อนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน

 

อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

พ.ศ. 2558 - ธันวาคม 2561
 

 

อนุญาโตตุลาการ
 ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 66/2558, ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 147/2561, สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 (คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน)

สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน

 

อนุกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย
 (คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย)

กรกฎาคม - ตุลาคม 2560

อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุน
 ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

(คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย)

มิถุนายน - สิงหาคม 2560

คณะทำงานยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมาย

เมษายน 2559 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการบริหารจัดการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพลังงานทดแทน (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน

คณะทำงานสร้างและพัฒนาหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.)

สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการด้านกฎหมาย (อ.ก.จ. กฎหมาย), คณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) (กระทรวงมหาดไทย)

กรกฎาคม 2556 -  2560

 

คณะทำงานศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

กรกฎาคม 2556 - ปัจจุบัน   

คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย (กระทรวงสาธารณสุข)

เมษายน 2556 - ปัจจุบัน     

คณะทำงานสร้างหลักสูตรทางนิติเศรษฐศาสตร์เพื่อการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.)

กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน

คณะทำงานศึกษาวิจัยกรณีคลองด่าน : ผลกระทบความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ

และผู้ที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายกรณีการบอกเลิกสัญญา (สำนักงาน ป.ป.ช.)

มกราคม 2556 - ปัจจุบัน  

 

อนุกรรมการศึกษาผลกระทบความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจและผู้ที่ต้องรับผิดชอบใน ความเสียหายที่เกิดกรณีการบอกเลิกสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

เมษายน - กันยายน 2558 

 

อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาล
 รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ)

พฤษภาคม - กันยายน 2558

 

อนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
 พรรคการเมือง (คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ)

มกราคม - กันยายน 2558

ผู้ชำนาญการประจำตัวกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

มีนาคม - กันยายน 2556   

คณะกรรมการ สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


วิทยากรบรรยายพิเศษ


 • - เรื่อง “การบริหารงานตามแนวยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” โครงการฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง “หลักสูตรการอบรมอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 8”, สำนักงานอัยการสูงสุด

 • - เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป และแผนแม่บทการพัฒนากฎหมายและระบบบริหารราชการในงานยุติธรรม” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อป้องกันการทุจริต, สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 • - เรื่อง “กฎและคำสั่งทางปกครอง” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • - เรื่อง “หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   - เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

   - เรื่อง “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง” หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ กศ.ป.รับรอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 

   - เรื่อง “หลักนิติรัฐและหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนที่สำคัญ” หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ กศ.ป.รับรอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 

   - เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) 

   - เรื่อง “การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป., มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพมหานคร

   - เรื่อง “การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป., มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตขอนแก่น)

  • -  เรื่อง ยุทธศาสตร์การสกัดกั้นการทุจริต : นิติเศรษฐศาสตร์ช่วยได้อย่างไรบ้าง หลักสูตร “พนักงานป้องกันการทุจริตระดับกลาง” รุ่นที่ 2

  • -  เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์กับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.)

  • -  เรื่อง “การจัดทำเอกสารกรณีศึกษาการออกใบอนุญาตของภาครัฐกับช่องทางการทุจริต”, สำนักงาน ป.ป.ช. 

   -  เรื่อง “การทำสัญญาภาครัฐ และการตรวจร่างสัญญา (มุมมองทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์)”, สำนักงาน ป.ป.ช.

   -  เรื่อง “การพัฒนาเนื้อหาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทำสัญญาของรัฐ”, สำนักงาน ป.ป.ช. 

   -  เรื่อง “การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยใช้แนวคิดทางนิติเศรษฐศาสตร์”, สำนักงาน ป.ป.ช.

   -  เรื่อง “การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง” หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป., มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 

  • -  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับพื้นที่”, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   -  เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการบริหารราชการแผ่นดิน” หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม 

   -  เรื่อง “กฎหมายปกครองและความรับผิดทางละเมิดของผู้บริหาร” หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม

   • -  เรื่อง “การใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง” โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านการพลังงาน (capacity Building) สำหรับผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

    -  เรื่อง “การบังคับทางปกครองและการป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง” โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านการพลังงาน (capacity Building) สำหรับผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

    -  เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการบริหารราชการ” หลักสูตรการพัฒนานักบริหารขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

    -  เรื่อง “กฎหมายและระเบียบราชการในการบริหารงานภาครัฐ” หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 7”

    -  เรื่อง “หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมันและฝรั่งเศส”
     หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 3

   • -  เรื่อง “การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์” หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ 3

    -  เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์” หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

    -  เรื่อง “หลักปฏิบัติราชการทางปกครอง” หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

    -  เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเทคนิคการดำเนินคดีปกครอง” หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

    -  เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์ กรณีโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ” หลักสูตรการอบรมหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้นให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.

    -  เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.)

    -  เรื่อง “นิติเศรษฐศาสตร์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” หลักสูตรการพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ สำนักงาน ป.ป.ช.


 • งานบริการวิชาการด้านอื่น ๆ 

  • - วิทยากรรายการซีดีเสียงเพื่อการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและหลักการจัดองค์การภาครัฐไทย”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   • - วิทยากรรายการซีดีเสียงเพื่อการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • - วิทยากรรายการซีดีเสียงเพื่อการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “หลักกฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ”, มหาวิทยาลัยสุโขทัย
    ธรรมาธิราช

  • - วิทยากรรายการซีดีเสียงเพื่อการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   - วิทยากรรายการซีดีเสียงเพื่อการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐในประชาคมอาเซียน” วันที่ 26 มิถุนายน 2558

  • - วิทยากรรายการซีดีเสียงเพื่อการศึกษา ชุดวิชา 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, เรื่อง “สารพันปัญหาจากนิด้า” สถานีวิทยุ FM 99.5 MHz วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

  • - กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช., สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558)

  • - กองบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)

  • - กองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 7,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ภาษา 

   •          - ภาษาอังกฤษ
  •          - ภาษาฝรั่งเศส

การติดต่อ

ที่ทำงาน :   คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 148 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


E-mail :    nuchprayool@gmail.com, bajrawan.n@nida.ac.th


โทรศัพท์ :   02-727-3711


โทรสาร :    02-374-4731