ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษา

School of Law, The University of Dundee, United Kingdom

PhD in Law, 2017


School of Law, The University of Edinburgh, United Kingdom

LL.M. Global Environment and Climate Change Law, 2012


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ, 2010

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, 2007

ประวัติการทำงาน

2010-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2009-2010

นักวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ

Wongwuthikun, K., “Rules and Legal Effects of Material Breach according to 1969 Vienna Convention On the Law of Treaties: Case study on the Material Breach of the NonaProliferation of Nuclear Weapon Treaty” (2010) 38 Thammasat Law Journal 292-322.

Wongwuthikun, K., “Rules and Legal Effects of Material Breach according to 1969 Vienna Convention On the Law of Treaties” (2010) 4 Thammasat Graduate Law Journal 166

Wongwuthikun, K., Iammayura, J., “Nuclear Regulatory Body: A Comparision Study of Foreign Nuclear Regulatory Body and the Guideline for Establishment in Thailand” (2010), 38 Thammasat Law Journal 164a197. (The article is part of the research project: “Possibility in Legal Aspect for Thailand in the Operation of Nuclear Power Plant” sponsored by The Thailand Research Fund (TRF)

Wongwuthikun, K., “Nuclear Transport and the Problems relating to the Right of Innocent Passage and the Precautionary Principle” (2010) 5 Transportation and Maritime Law Journal 71-88.

Wongwuthikun, K., “Establishment of National Nuclear Safety Organization: International Standards and Comparisons” (2012) 14 Journal of Social Development 62-112 ((The article is part of the research project: “Possibility in Legal Aspect for Thailand in the Operation of Nuclear Power Plant” sponsored by The Thailand Research Fund (TRF))

Wongwuthikun, K., “Country Report: Thailand” (2015) 6 IUCN E-Journal 405-415.


Academic experiences

2017

Adjunct Lecturer, Thammasat University

LB 395 International Environmental Law, LLB Program taught in English


Researcher

“The Universality of the Philosophy of Sufficiency Economy in Environmental Protection Aspect: Analysing from International Environmental Law on the Marine Environment Protection and the Sustainable Utilisation of Marine Natural Resources ”

2014-2015

Assistant Editor of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) EJournal

2009 – 2010


Researcher

1 “Feasibility from Legal Standpoint for the Implementation of Thailand’s Nuclear Power Plant” sponsored by The Thailand Research Fund (TRF)

Responsibility: Studying on IAEA Nuclear Safety Standard relating to the establishment of Nuclear Regulatory Body

2 “The Guidelines for the Improvement and Development of the Organisation and Function of Office of Atoms for Peace in the Future” sponsored by Office of Atoms for Peace, Ministry of Science and Technology

Responsibility: Studying on IAEA Nuclear Safety Standard

3 “Drafting of Thai Law for Regulating of Nuclear Power Plant” sponsored by Ministry of Energy

Responsibility: Studying on foreign domestic law relating to the mandate, function and responsibilities of Nuclear Regulatory Body and comparing with Thai’s existing Nuclear Law and Regulatory Body

4 “Strengthening the Office of the Auditor-General(OAG) Institution and Performance in Public Audits: Study on the Application of Thai State Audit Act” sponsored by World Bank and Office of the Auditor General of Thailand (independent body)

Responsibility: Studying on the foreign Public Audits System and identifying the problems of such system

5 “International Responsibility for Environmental Harm Arising from nuclear power plant” sponsored by National Institute of Development Administration (NIDA)


Researcher Assistant

1. “Dispute Settlement Mechanism under Free Trade Agreement” sponsored by Ministry of Foreign Affairs

2008 – 2009 


Professor Assistant

Assistant of Professor Dr. Jaturon Thirawat (Professor of International Law), Faculty of Law, Thammasat University

Responsibility: Searching the law books and articles from online databases such as HeinOnline, West Law, Lexis Nexis JSTOR etc.

ประวัติและผลงาน

International Environmental Law

The Law of the Sea

Public International Law

Law of Climate Change

การติดต่อ

ที่ทำงาน :   คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


E-mail :    Krisdakon.w@nida.ac.th


โทรศัพท์ :   0-2727-3659


โทรสาร :    02-374-4731