รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

คณบดีคณะนิติศาสตร์

การศึกษา

The Institute of Directors (IOD)

Chartered Director Class (CDC), 2009

Audit Committee Program (ACP), 2006

Director Certification Program (DCP), 2006


วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 

วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.), 2002


The University of Georgia, U.S.A. 

Master of Laws, (Securities Regulations), 1985


สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา, 1980


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตรบัณฑิต, 1979

ประวัติการทำงาน

2017 - ปัจจุบัน

 - คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2013 - 2017

 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำ

 - คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


2012-2013

 - รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์


2010-2012

 - ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์


2531-2541

 - คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


ประวัติการดารงตำแหน่งอื่น ๆ 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ โครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

- ผู้ประเมินผลงานวิจัยภายในและภายนอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- สมาชิกสโมสรโรตารีปทุมวัน ภาค 3350 R.I. (พ.ศ.2539- ปัจจุบัน)

- สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- นายกสโมสรโรตารี่ปทุมวัน (พ.ศ.2550-2551)

- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ (Gradute Member DCP77) สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ที่ปรึกษาวิชาการกิตติมศักดิ์ นิตยสาร OHM

ผลงานทางวิชาการ

กรณีศึกษา 

- นเรศร์ เกษะประกร. “ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดเนื่องจากการตกแต่งบัญชี บริษัท: กรณีศึกษา บมจ.ปิคนิค (Director’s Criminal Culpability: Case Study of Picnic Corp)”, รายงานสืบเนื่องจากการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 31 มีนาคม 2559. (งานวิจัยในรอบ 5 ปี)

- นเรศร์ เกษะประกร. “หน้าที่ของกรรมการบริษัทในการประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง กรณีศึกษา ธนาคารเอเซียทรัสต์”, วารสาร BU Academic Review ปีที่ 15 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2559. (ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี)

- นเรศร์ เกษะประกร. “สถานะทางกฎหมายของมาตรฐานการบัญชีไทย (The Legality of the Thai Accounting Standards)”, BU Academic Review ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2557, หน้า 140 -151. (ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี) 

- นเรศร์ เกษะประกร. “พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535”, วารสารนักบริหาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, มกราคม – มีนาคม 2536, หน้า 42-76. 

- Kesapradorn Pacharaporn and Kesaprakorn, Nares. “Predictors of Thai Residents Participation in the Anti-Dorruption Commission (NACC), Thailand” The Proceedings of the 4th ICADA 2015 May 28-30, 2015 National Institute of Development Administration (NIDA) 

- Kesapradorn Pacharaporn and Kesaprakorn, Nares. “Structural Equation Model of Media Exposure, Awareness and Participation in The Anti – Corruption Alliance Networks Capaign” The Proceeding of The 5th ICADA, 2016 May 26-28, 2016 

- Kesaprakorn, Nares. “Mandatory International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption and Legal Enforcement of Thai Financial Reporting Standards (TFRS) for Listed Companies” The Proceeding of the 5th ICADA 2016 May 26 – 28, 2016 

- นเรศร์ เกษะประกร. “หลักการปกป้องคุ้มครองนักลงทุนกับการเสนอขายและการซื้อขายหลักทรัพย์ของคน-ต่างด้าว” , วารสารนักบริหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2540), หน้า 108 -112 


หนังสือ/ตำรา 

- ตำรา เรื่อง “หลักกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด”, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2542. 

- ตำรา เรื่อง “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้” (บทเบ็ดเสร็จทั่วไป), สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2542. 

- หนังสือ เรื่อง “หลักกฎหมายบุคคล” สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2540. 


วิทยานิพนธ์ 

นเรศร์ เกษะประกร. “Protection available to a U.S. Citizen who buys securities issued by foreigners : Relief in the U.S. for sales at home and aboard; Protection under U.K. and Thailand laws” เสนอต่อ The University of Georgia, U.S.A., 1985. 


เอกสารทางวิชาการ 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการการเงินกับกฎหมาย 

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบกฎหมายและนิติวิธี 

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท 

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายองค์กรธุรกิจ 

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายสำหรับนักบริหารการศึกษา 

- เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายปกครองกับรัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติและผลงาน

งานสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ 

- วิชาการจัดการการเงินกับกฎหมาย 

- วิชากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรการจัดการและความรับผิด 


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร 

- วิชาระบบกฎหมายและนิติวิธี 

- วิชากฏหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด 


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

- วิชากฎหมายองค์กรธุรกิจ 


อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายวิชา ดังนี้ 

- กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท 

- กฎหมายองค์กรธุรกิจ 

- กฎหมายสาหรับนักบริหารการศึกษา 

- กฎหมายปกครองกับรัฐประศาสนศาสตร์ 


วิทยากรประจำหลักสูตร Mini Master of Management Program คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การติดต่อ

ที่ทำงาน: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 


E-mail: Nares.k@nida.ac.th

โทรศัพท์: 0-2727-3665