อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์อัญธิกา ณ พิบูลย์

อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ประพิน นุชเปี่ยม

อาจารย์ประจำคณะ

รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

คณบดี

อาจารย์วราภรณ์ วนาพิทักษ์

อาจารย์ประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยหลักลูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้าเลิศ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต