ผู้บริหารคณะ

รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร อำไพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยหลักลูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้าเลิศ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต