การศึกษา

University of Washington, Seattle, U.S.A.

Ph.D. in Law, 2016

University of Washington, Seattle, U.S.A.

Master of Asian and Comparative Law, 2012

University of Hamburg, Germany

European Master in Law and Economics, 2010

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ, 2008

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต, 2002