การศึกษา

Université Aix-Marseille III, France

Docteur en droit, 2015 

Master 2 recherche droit public approfondi, 2011

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน, 2009

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), 2006

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาการปกครอง, 2006