การศึกษา

University of Canberra, Australia

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์ Ph.D. in Corporate Law (specializing in Intellectual Property), 2007

University of Canberra, Australia

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ LL.M. in Business Law, 2002

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต อังกฤษธุรกิจ B.A. (Bachelor of Arts - Business English), 2000

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิติศาสตรบัณฑิต LL.B. (Bachelor of Law), 1999