การศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง, 2008

Ruhr –Universitaet, Bochum, Germany

Doktor der Rechte (Dr.jur.), 1998

Magister Legum (LL.M), 1995

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน), 1992

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา, 1986

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิติศาสตรบัณฑิต, 1984