การศึกษา

Université Paul Cézanne Aix Marseille 3, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

    นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Docteur en Droit (Droit Public) เกียรตินิยมสูงสุด พร้อมคำสรรเสริญของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ (Mention Très honorable avec félicitations du jury) และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ตามสภาพโดยไม่ต้องมีการแก้ไข, 2010

    ทุน Bourses d'excellence Eiffel Doctorat (ระดับปริญญาเอก), กระทรวงการต่างประเทศ, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

    นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน (D.E.A. Droit public) เกียรตินิยม Assez Bien, 2004

    ทุน Bourses d'excellence Eiffel (ระดับปริญญาโท), กระทรวงการต่างประเทศ, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), 2001