การศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 2016 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, 2001 

ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, 1998

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ, 1999

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายระหว่างประเทศ, 1997

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, 1993