การศึกษา

The Institute of Directors (IOD) 

Chartered Director Class (CDC), 2009

Audit Committee Program (ACP), 2006

Director Certification Program (DCP), 2006

วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 

วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.), 2002

The University of Georgia, U.S.A. 

Master of Laws, (Securities Regulations), 1985

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา, 1980

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นิติศาสตรบัณฑิต, 1979