ผู้สนใจเข้าศึกษา

ทำไมต้องเรียนนิติศาสตร์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

             คณะนิติศาสตร์มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนทางกฎหมายแล้ว คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ในการตอบสนองภารกิจในการให้บริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้บริการคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดให้มีบริการภายในศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา และการให้ความรู้และคำปรึกษาทางกฎหมายในชุมชนต่าง ๆ อันเป็นภารกิจเชิงรุกของคณะนิติศาสตร์ในการให้บริการแก่สังคม อีกทั้งยังได้พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในการเป็นนักกฎหมายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย โดยคณะนิติศาสตร์ นิด้า มุ่งสร้าง "นักวิชาชีพ-นักวิชาการ-นักบริหาร" ให้รู้หลักกฎหมายและสังคมไทย ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญ ของนักบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยปรัชญา "นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒนา"


หลักสูตรที่เปิดสอน

            >>หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

           >>หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

           >>หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง