ประวัติความเป็นมา

ศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรวิชาชีพกฎหมายรวมทั้งภาคประชาชนจากภายนอกสถาบัน นอกจากคณะนิติศาสตร์จะได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แล้ว คณะนิติศาสตร์ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้บริการทางวิชาการเพื่อรับใช้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแม้แต่ชุมชนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่มาจากแนวคิด ทฤษฎีกฎหมายและหลักกฎหมายอันเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่มาจากการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยอันนำไปสู่การพัฒนากฎหมาย ในฐานะที่กฎหมายเป็นกลไกลและเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐและนิติธรรม อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างถูกต้องและตรงกับบริบทสภาพปัญหาทางสังคม ทั้งในมิติของความสัมพันธ์ภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บุคลากรของคณะที่มีคุณวุฒิ
และคุณภาพเฉพาะด้านในศาสตร์ต่างๆ

ในฐานะที่กฎหมายเป็นกลไกลและเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐและนิติธรรม อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างถูกต้องและตรงกับบริบทสภาพปัญหาทางสังคม ทั้งในมิติของความสัมพันธ์ภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกจากนั้นแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีคุณภาพเฉพาะด้านในศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถให้บริการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญทางกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้แต่ภาคประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทั่วไปและต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อนำไปใช้เป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาความ ก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

โอาสในการให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพกฏหมาย

คณะนิติศาสตร์ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมายที่จำต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติอย่างจริงจังนอกเหนือไปจากศาสตร์และองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียน และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกภาคประสบการณ์เข้ากับการศึกษาในระบบอย่างมีประสิทธิภาพและยังประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในฐานะที่เป็นประสบการณ์ทางวิชาชีพภายหลังจากที่จบการศึกษา

งานบริการด้านกฏหมาย

ปรัชญา

นำนิติธรรม เสริมสร้างวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนา

ปณิธาน

สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้ทักษะโดยมุ่งเน้นการบริการสังคมและชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม อย่างยั่งยืนและเที่ยง

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่ดำเนินการโดยการบูรณาการศาสตร์

WISDOM FOR CHANGE

พันธกิจ ของคณะ

นำนิติธรรม เสริมสร้างวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนา

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านนิติศาสตร์และประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ

ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและให้บริการวิชาการ

ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั้งในนประเทศและต่างประเทศ

เป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียในงานวิชาการ

ทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์โดยตรงและโดยอ้อม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ให้บริการทางวิชาการ

คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฏหมายต่อสังคมและชุมชน