นักศึกษาปัจจุบัน

ฝ่ายบริการการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ฝ่ายบริการนักศึกษามีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่นักศึกษาโดยให้บริการปรึกษา ประสานงานและสวัสดิการแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของคณะ ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลด้านการเรียน เช่น การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ทุนการศึกษา และการจัดสรรเงินกู้เพื่อสวัสดิการนักศึกษา ติดต่อและประสานงานเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บริการเช่าตู้ล็อคเกอร์ประจำภาคการศึกษา ห้องพักสำหรับผู้ประสงค์จะเข้าพักระหว่างศึกษาต่อ และการขออนุญาตใช้ห้องกิจกรรมและลานนันทนาการ เป็นต้น


ฝ่ายบริการการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

โทรศัพท์: 02-727-3660-4

โทรสาร: 02-374-4731

อีเมล: schooloflaw@nida.ac.th


คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์


แบบฟอร์มคำร้อง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง