ติดต่อเรา

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661


หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ติดต่อเรา