ศิษย์เก่า

การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน

สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า สามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ดังนี้

1. หนังสือรับรองจบการศึกษา (Transcript of Results) สามารถขอได้หลังจากสถาบันอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

2. ใบแปลปริญญาบัตร เป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน โดยระบุคณะ สาขา และปริญญา


นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ชั้น 3 กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีอัตรค่าธรรมเนียม 100 บาท