รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์


7 Nov 2018

ด้วยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรีจำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท (กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ทำงานจะไม่สามารถปรับคุณวุฒิและประสบการณ์ได้ทุกกรณี) คณะนิติศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีคุณสมบัติตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 (แนบท้ายประกาศ)
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถิติ เทคโนโลยีการบริหาร วิจัยและประเมินผล วิทยาศาสตร์ ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การรับส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี (ในกรณีที่ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELT TOEIC CU-TEP TU-GET จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)


ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครยื่นเอกสารการสมัครได้ด้วยตัวเองเวรที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร หรือส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระค่าสมัคร มาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ law.personnel@nida.ac.th (ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2727-3664) ระหว่างวันที่ 8-26 พฤศจิกายน 2561


ค่าธรมเนียมการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 200 บาท โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นคณะนิติศาสตร์ เลขที่ 944-003575-7 และโปรดตรวจสอบคุณสมบัติในการรับสมัครงานให้เรียบร้อยเนื่องจากคณะนิติศาสตร์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น (ผู้สมัครสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)


หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสอบข้อเขียน ดังนี้

1. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (โดยมีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชนปรากฏ)
2. หลักฐานการชำระค่าสมัคร


หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปีจำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และต้นฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเป็นจำนวน 1 ฉบับและต้นฉบับ (ถ้ามี)
6. สำเนาใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น TOEFL IELT TOEIC CU-TEP TU-GET
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางการทหารอื่น ๆ ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบรับรองแพทย์จากสถาบันพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้


วิธีการสอบแข่งขัน

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน (เวลา 3 ชั่วโมง)
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป 60 คะแนน (ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.)
ทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล และการจับประเด็นการวิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความสามารถในด้านอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เหมาะสมกับความต้องการของตำแหน่ง
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย 20 คะแนน (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น.)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการเขียนเรียงความ
ส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน (ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น.)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ (เวลา 2.30 ชั่วโมง)
วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน (ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.) ทดสอบความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทำแผน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรบตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์และไหวพริบ และบุคคลิกลักษณะ เป็นต้น


เกณฑ์การตัดสิน

1. ผู้สมัครจะต้องสอบภาคความู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำตแหน่ง ให้ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
2. ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคความหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนทุกภาครวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็ผู้สอบแข่งขันได้
3. เมื่อดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว จะนำเข้าที่ประชุมสอบแข่งขันเพื่อพิจารณา และประกาศรายชื่อผู้สอสบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสำกับตำแหน่งเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รบหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันพร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร หรือ http://law.nida.ac.th


ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่