Home  //  เกี่ยวกับเรา ความเป็นมาของคณะ

ความเป็นมาของคณะ


      

      คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดตั้งขึ้นบนรากฐาน ของประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มากว่า 44 ปี จากดำริของท่านศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร อธิการบดีท่านแรกของสถาบัน กล่าวไว้ว่าหากจะให้ครบถ้วนของความเป็นพัฒนบริหารศาสตร์ ต้องมีนิติศาสตร์รวมอยู่ด้วย

    จนคณะนิติศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 8/2552  (พิเศษ)  วันที่ 26 ตุลาคม 2552  อนุมัติการจัดตั้ง “คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ภายใต้สภาวการณ์ของประเทศ ที่เกิดปัญหาวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมและระบบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาความ ขัดแย้งในสังคม คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการ ให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายของไทย


          คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ที่มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้กฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ


          สำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งสู่วิชาชีพทางกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ เป็นต้น สำหรับสองกลุ่มนี้ นิด้าเตรียม “หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต” ที่มีเนื้อหาวิชาที่ครบถ้วน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สายอาชีพดังกล่าว


            สำหรับผู้ที่ต้องการรู้กฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสายอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านกฎหมายโดยตรง ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้การรู้กฎหมายมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสำหรับนักบริหาร)” จึงออกแบบมาสำหรับกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ เนื้อหาวิชาของหลักสูตรครอบคลุมในหลาย ๆ บริบทด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับ“หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาเอกที่ออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตอาจารย์ด้านนิติศาสตร์ หรือนักวิชาการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วิจัยด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดมุมมองใหม่ด้านนิติศาสตร์ ที่บูรณาการกับศาสตร์การบริหารการพัฒนา

 

ปรัชญา :

"นำนิติธรรม สร้างความรู้ สู่การพัฒนา"

 

ปณิธาน :

"สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม"

 

วิสัยทัศน์ :

"เป็นสถาบันทางกฎหมายชั้นสูง ในระดับสากลที่บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาล"

 

พันธกิจ :

1. สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย มีคุณธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา

2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างงานบริการวิชาการทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

4. สร้างคณะนิติศาสตร์ให้เป็นสถาบันชั้นสูงทางกฎหมาย และให้มีความเป็นสากล

   <<< ประวัติคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ โทร. 0-2727-3662, 3658

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida