Home  //  ศูนย์กฎหมาย

 

ประวัติการจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Law Center for Development

Graduate School of Law, National Institute of Development Administration

 

      

                ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA Law Center for Development) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหารศาสตร์ เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน องค์กรวิชาชีพกฎหมายรวมทั้งภาคประชาชนจากภายนอกสถาบัน นอกจากคณะนิติศาสตร์จะได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แล้ว คณะนิติศาสตร์ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้บริการทางวิชาการเพื่อรับใช้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแม้แต่ชุมชนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่มาจากแนวคิด ทฤษฎีกฎหมายและหลักกฎหมายอันเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่มาจากการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยอันนำไปสู่การพัฒนากฎหมายในฐานะที่กฎหมายเป็นกลไกลและเครื่องมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก    ธรรมาภิบาล หลักนิติรัฐและนิติธรรม อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างถูกต้องและตรงกับบริบทสภาพปัญหาทางสังคม ทั้งในมิติของความสัมพันธ์ภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนั้นแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีคุณภาพเฉพาะด้านในศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถให้บริการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญทางกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้แต่ภาคประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทั่วไปและต้องการพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อนำไปใช้เป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาความ   ก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น คณะนิติศาสตร์ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมายที่จำต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติอย่างจริงจังนอกเหนือไปจากศาสตร์และองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียน และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกภาคประสบการณ์เข้ากับการศึกษาในระบบอย่างมีประสิทธิภาพและยังประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในฐานะที่เป็นประสบการณ์ทางวิชาชีพภายหลังจากที่จบการศึกษา   ดังนั้น การที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่บังเกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้มีดำริให้มีการจัดตั้งศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้คณะนิติศาสตร์ ในการดำเนินพันธกิจทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้านได้แก่ การพัฒนากฎหมายโดยการศึกษาวิจัยและการให้คำปรึกษากฎหมาย การส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในนามของคลินิกกฎหมาย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้วยการให้บริการจัดฝึกอบรมความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

 

 

      ปรัชญาของศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา

          "นำนิติธรรม เสริมสร้างวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนา"

      ปณิธานของศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา

          "สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้ทักษะโดยมุ่งเน้นการบริการสังคมและชุมชน เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและเที่ยงธรรม"

       วิสัยทัศน์ของศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา

          "เป็นศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ที่ดำเนินการโดยการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาล"

      พันธกิจของศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา

          เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนาของคณะนิติศาสตร์ ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนาจึงได้กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการไว้ดังต่อไปนี้

          1) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ และประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ

          2) ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและให้บริการวิชาการให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          3) เป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียในงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์โดยตรงและโดยอ้อม

          4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

          5) ให้บริการทางวิชาการ คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายต่อสังคมและชุมชน

 

      บริการงานศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา

      1.การวิจัยและที่ปรึกษา

      การศึกษาวิจัยและที่ปรึกษากฎหมายเป็นการให้บริการการพัฒนากฎหมายโดยการศึกษาวิจัยและการให้คำปรึกษากฎหมายในลักษณะที่เป็นการบูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้ทางกฎหมายที่จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางกฎหมายให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนำเสนอแนวทางและข้อเสนอทางกฎหมายอันจะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนศึกษากฎหมายเปรียบเทียบและการแปลกฎหมายเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางนิติศาสตร์ที่สามารถนำไปสู่การต่อยอดแนวความคิดและทฤษฎีกฎหมาย การพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

 

      2. คลินิกกฎหมาย

      การให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายด้วยการให้คำปรึกษาทางวิชาการในเบื้องต้น ในนามของคลินิกกฎหมายที่ซึ่งศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนามีเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการต่อสังคมที่ดำเนินการโดยศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อรับใช้ชุมชนและสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยเป็นบริการที่มิได้ดำเนินการเพื่อแสวงกำไรแต่อย่างใด

การให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมายที่ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือปรึกษาปัญหากฎหมายทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2727-3794 และ0-2727-3795 ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.หรือฝากคำถามเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทางอีเมล์ของศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

      3. การฝึกอบรมกฎหมาย

      การจัดฝึกอบรมทักษะ องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป ทั้งในศาสตร์เฉพาะด้านกฎหมายหรือการจัดฝึกอบรมในสหวิทยาการภายใต้ความเชี่ยวชาญของบุคคลากรของคณะนิติศาสตร์และคณะอื่น ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอกในลักษณะทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว

 

      ฝากคำถามในอีเมลศูนย์กฎหมาย

      (ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามแบบสาธารณะ เนื่องจากคำถามมีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)

 

  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida