Photo Photo Photo Photo Photo
Home  //  หน้าหลัก  //  หลักสูตร  //  รายละเอียดหลักสูตร น.ม. ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2727-3660-4 

 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                                                    

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     Master of Laws Program

 

  ชื่อปริญญา                                                                                                                    

     นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     Master of Laws (LL.M.)

 

  สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร                                                         
          ประกอบด้วย ๗ สาขาวิชาเอก ได้แก่

๑. สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย

๒. สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

         ๓. สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

                     ๔. สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 

                     ๕. สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา 

                     ๖. สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ(Private and Business Law) 

                     ๗. สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา                                                       

          ๑. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา

          ๒. พนักงานคดีปกครอง

          ๓. นิติกร

          ๔. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน

          ๕. ทนายความ

          ๖. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

          ๗. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย

          ๘. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

          ๙. อาชีพอิสระอื่นๆ

 

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                

          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรูความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์วินิจฉัยกฎหมาย และใช้กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

 

  วัตถุประสงค์                                                                                                            

          ๑.๒.๑. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมาย ต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

          ๑.๒.๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ

          ๑.๒.๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๑.๒.๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                             

เป็น การศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                       

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนัก ศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ

             ๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

 

  โครงสร้างของหลักสูตร                                                                                          

หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก๒

หลักสูตร แผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาหลัก

๙  หน่วยกิต

๙  หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเอก

๑๕ หน่วยกิต

๑๕ หน่วยกิต

๔. หมวดวิชาเลือก

-

๙  หน่วยกิต

๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

-

๓  หน่วยกิต

๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

๑๒ หน่วยกิต

-

๗. การสอบประมวลความรู้

-

สอบประมวลความรู้

โดยสอบข้อเขียน

รวม

๓๖ หน่วยกิต

๓๖ หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร                                                                                                   

วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

                    เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร มหาบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้

                    กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

         

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

                     เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้

                    สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                    ๓  หน่วยกิต

                    ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา        ๓  หน่วยกิต

                    ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                            ๓  หน่วยกิต

                    ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ        ๓  หน่วยกิต

                                     บัณฑิตศึกษา

                    ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หน่วยกิต

                    หมายเหตุ

๑.      เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

๒.      การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

 

หมวดวิชาหลัก (๙ หน่วยกิต)

กม ๖๐๐๑ นิติปรัชญา                                                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๖๐๐๓ สังคมวิทยากฎหมาย                                                       ๓  หน่วยกิต

กม ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย                                             ๓  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเอก (๑๕ หน่วยกิต)

          นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก และ ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน จำนวน ๑๕ หน่วยกิต

๑)     สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)  

กม ๗๑๐๑ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง                    ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง                              ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๓ กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง                                                  ๓  หน่วยกิต

        กม ๗๑๐๕ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                           ๓  หน่วยกิต

 

๒)     สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

         กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง *                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน                                                ๓  หน่วยกิต

กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง                                                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง                                                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                                       ๓  หน่วยกิต

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย

 

๓)     สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(Criminal Law and Criminal Justice Administration)

กม ๗๑๐๓ กฎหมายอาญาชั้นสูง *                                                           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง *                                           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๕ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *                    ๓  หน่วยกิต

กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง                                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๓๐๒ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                          ๓  หน่วยกิต

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย

 

๔)     สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

(International Law and ASEAN Community)

กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา                                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๒ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                                                       ๓  หน่วยกิต

 

๕)     สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา

(Law of Socio-Economic for Development)

กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา *                                      ๓  หน่วยกิต

กม ๗๕๐๑ กฎหมายว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ                     ๓  หน่วยกิต

    ภาคประชาชน                                                

กม ๗๕๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๕๐๓ กฎหมายเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการพัฒนา                                    ๓  หน่วยกิต

กม ๗๕๐๔  กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น                                  ๓  หน่วยกิต

หมายเหตุ  *หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

 

๖)     สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Private and Business Law)

กม ๗๑๐๑ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง *                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๕  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ *                                       ๓  หน่วยกิต

LW 7405  International Trade Law

กม ๗๖๐๑ กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมาภิบาล                        ๓  หน่วยกิต

LW 7601  Comparative Company Law and Good Governance 

กม ๗๖๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า                       ๓  หน่วยกิต

LW 7602  Antitrust and Unfair Competition Law

กม ๗๖๐๓ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                                             ๓  หน่วยกิต

LW 7603  Intellectual Property Law

หมายเหตุ  *หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย และสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

 

๗)     สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(Natural Resources and Environmental Law)

กม ๗๗๐๑ กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                       ๓  หน่วยกิต

    และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ                             

กม ๗๗๐๒ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๗๐๓ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ                                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๗๐๔ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ                                                ๓  หน่วยกิต

                  กม ๗๗๐๕ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม        ๓  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแผน ข จำนวน ๙ หน่วยกิต)

                    นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือวิชาเอกในสาขาอื่น จำนวน  ๙    หน่วยกิต

กม ๗๙๐๑ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ                                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๒ กฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๓ ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๔ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ    ๓  หน่วยกิต             

กม ๗๙๐๖ กฎหมายกับการพัฒนา                                                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๗ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ                                 ๓  หน่วยกิต

        กม ๗๙๐๘ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ    ๓ หน่วยกิต

            กม ๗๙๐๙ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๐ กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                                                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๑ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                                ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ                                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๓ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ                                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๔ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๕ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง                         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๖ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครอง                            ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๗ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                                   ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๘ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                   ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๙ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง                                   ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๐ กฎหมายปกครองอังกฤษและสหรัฐอเมริกา                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๑ กฎหมายปกครองฝรั่งเศส                                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๒ กฎหมายปกครองเยอรมัน                                                    ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ                                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๔ นโยบายทางอาญา                                                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๕ ปัญหากฎหมายอาญา                                                         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๖ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ                                                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๗ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๘ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                   ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๙ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๐ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ            ๓  หน่วยกิต

                                 และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน                   

กม ๗๙๓๑ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ                                       ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๒ กฎหมายสนธิสัญญา                                                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล    ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๔ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๕ กฎหมายสหภาพยุโรป                                                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๖ ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ      ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๗ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ              ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๘ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาคอาเซี่ยน  ๓ หน่วยกิต

กม ๗๙๓๙ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ                                      ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๐ กฎหมายการใช้ทรัพยากรระหว่างประเทศ                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและสัญญาเอกชน

                  ระหว่างประเทศ                                                                ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๒ กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศชั้นสูง                                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๓ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน               ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๔ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม           ๓  หน่วยกิต

                 ในภูมิภาคอาเซียน                                                     

กม ๗๙๔๕ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๖ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน            ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๗ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๘ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ                                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๙ กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๕๐ กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งของทางทะเล                                ๓  หน่วยกิต

            กม ๗๙๕๑ กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๕๒ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๕๓ กฎหมายเกษตรเพื่อการพัฒนา                                            ๓  หน่วยกิต

              กม ๗๙๕๔ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายสารสนเทศ      ๓  หน่วยกิต

              กม ๗๙๕๕ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง                            ๓  หน่วยกิต

              กม ๗๙๕๖ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                       ๓  หน่วยกิต

              กม ๗๙๕๗ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                   ๓  หน่วยกิต

              กม ๗๙๕๘ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ                                                  ๓  หน่วยกิต

              กม ๗๙๕๙ ทฤษฎีกฎหมายเอกชน                                                            ๓  หน่วยกิต

              กม ๗๙๖๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง                                                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๖๑ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     ๓  หน่วยกิต

         กม ๗๙๖๒ ปัญหากฎหมายการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม                                   ๓  หน่วยกิต

       กม ๗๙๖๓ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ                                              ๓  หน่วยกิต

      กม ๗๙๖๔ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน      ๓  หน่วยกิต

      กม ๗๙๖๕ กฎหมายควบคุมมลพิษ                                                              ๓  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ                                                           ๓  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์                                                             ๑๒  หน่วยกิต

 

การสอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข.

 

แผนการศึกษา                                                                                                           

          แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)

          ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้

          สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                       ๓  หน่วยกิต *

          กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย                                        ๓  หน่วยกิต *

          ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

          ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา            ๓  หน่วยกิต *

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                                  ๓  หน่วยกิต

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                                  ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                                   ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

          ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                                ๓  หน่วยกิต *

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                                  ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                                   ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                                   ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑          

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                                  ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                                  ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

          กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์                                                                            ๑๒ หน่วยกิต

                             รวม                                                                                     ๓๖ หน่วยกิต

 

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

          ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้

          สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                    ๓  หน่วยกิต *

          กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย                                     ๓  หน่วยกิต *

          ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

          ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา         ๓  หน่วยกิต *

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                                ๓  หน่วยกิต

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                                ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                                ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

          ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                             ๓  หน่วยกิต *

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                               ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                               ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                               ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑          

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                                ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                                ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเลือก                                                                              ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเลือก                                                                             ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

          กม ๗XXX   วิชาเลือก                                                                            ๓  หน่วยกิต

          กม ๙๐๐๐   การค้นคว้าอิสระ                                                                    ๓  หน่วยกิต

                             รวม                                                                                   ๓๖ หน่วยกิต

หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน และวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต

          

แผนการศึกษาสำหรับภาคนอกเวลาราชการ

แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)

ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้     

          กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย                               ๓  หน่วยกิต *

          ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                         ๓  หน่วยกิต

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                         ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                          ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                        ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                         ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                         ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑          

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                          ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                        ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

          กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์                                                                     ๑๒  หน่วยกิต

                             รวม                                                                      ๓๖ หน่วยกิต

 

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

          ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้      

          กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย                                 ๓  หน่วยกิต *

          ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                           ๓  หน่วยกิต

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                           ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                            ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

          กม ๖XXX   วิชาหลัก                                                                          ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                           ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                           ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑          

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                          ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเอก                                                                          ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเลือก                                                                        ๓  หน่วยกิต

          กม ๗XXX   วิชาเลือก                                                                        ๓  หน่วยกิต

          ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

          กม ๗XXX  วิชาเลือก                                                                         ๓  หน่วยกิต

          กม ๙๐๐๐  การค้นคว้าอิสระ                                                                ๓  หน่วยกิต

                             รวม                                                                              ๓๖ หน่วยกิต

หมายเหตุ:  * หมายถึง วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต

 

  คำอธิบายรายวิชา                                                                                                         

วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

          ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คำศัพท์เฉพาะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางกฎหมาย อาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย

 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

          สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                      ๓  หน่วยกิต

          แนะ นำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

          ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                     ๓  หน่วยกิต

          สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ อ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหา ความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

          ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                                  ๓  หน่วยกิต

          เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

          ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      ๓  หน่วยกิต

          ฝึก ทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้ว ในวิชา ภส.๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

          ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                    ๓  หน่วยกิต

          ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่อง ในการเรียนวิชา ภส. ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส.๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

 

หมวดวิชาหลัก

กม ๖๐๐๑ นิติปรัชญา                                                                         ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความคิดของกฎหมายธรรมชาติและปฎิฐานนิยมทาง กฎหมาย ศึกษาแนวคิดกระแสหลักอื่นๆ ในทางนิติปรัชญา เช่น แนวความคิดสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (Pure Theory of Law) แนวความคิดนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence)และศึกษาถึงนิติวิธีในการตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับความ ยุติธรรม โดยคำนึงถึงสภาพของสังคมตามแนวทางนิติปรัชญายุคใหม่ ตลอดทั้งข้อความคิดว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของกฎหมาย ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม รวมทั้งภารกิจของวิชานิติปรัชญาในยุคปัจจุบัน คือ การทำให้ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือของรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ในการกำหนดกฎเกณฑ์หรือวินัยของสังคมในการอยู่ร่วมกัน โดยมี “จุดหมาย” เพื่อธำรงไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

กม ๖๐๐๓  สังคมวิทยากฎหมาย                                                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา เหตุผลของกฎเกณฑ์และเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายแก่คนในสังคม

          กม ๖๐๐๕  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย                                                    ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา หลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที่จะศึกษาค้นคว้าสมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ศึกษาการตั้งประเด็นคำถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลำดับความคิดวิธีการนำเสนอ การทำเค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนำเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจจนสามารถพัฒนางานเป็น วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้

 

หมวดวิชาเอก

๑)     สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)

กม ๗๑๐๑ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง            ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศ อื่น

กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง                            ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา กำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะแนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) และแนวความคิดสังคมนิยมโดยเน้นการศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government)ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบประธานาธิบดี ระบบกึ่งประธานาธิบดีระบบรัฐสภา และระบบของประเทศสังคมนิยม โดยจะเน้นการวิเคราะห์รูปแบบของรัฐบาลแต่ละรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของไทย

กม ๗๑๐๓ กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                        ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสร้างและความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีต ประเพณี (Common Law)และประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคำพิพากษาของศาลไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

กม ๗๑๐๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง                                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาหลักพื้นฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ เช่น บุคคล นิติกรรม หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก ประกันภัย การขนส่ง และพัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่สำคัญ และโดยวิเคราะห์แนวคำสอนและคำพิพากษา ตลอดจนปัญหาทั้งของไทยและของต่างประเทศ

กม ๗๑๐๕ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                           ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและ ต่างประเทศ

 

๒)     สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน                                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญากฎหมายแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์เรื่องหลักประชาธิปไตย ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจแนวความคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ และนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย

กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง                                                      ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง บ่อเกิดและการใช้การตีความกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และหลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง

กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง                                                      ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้สาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจของรัฐสภา และรัฐบาลในการควบคุมทางการเงินและการคลังของรัฐ

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                                     ๓  หนวยกิต

          ศึกษา ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอำนาจศาลปกครอง รูปแบบคำฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง การคุ้มครองชั่วคราว การพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษา และการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง ของต่างประเทศ

 

๓)     สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(Criminal Law and Criminal Justice Administration)

กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง                                ๓  หน่วยกิต

          วิเคราะห์ และประเมินปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลงโทษ ประเมินข้อเสนอแนะที่สำคัญในการปฏิรูประบบการลงโทษวิวัฒนาการของทัณฑวิทยา และปรัชญาการลงโทษอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด กระบวนการและระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอาญาในขั้นตอนต่างๆ ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรมผู้กระทำความผิดและการใช้มาตรการลงโทษผู้กระทำ ความผิดทั้งทางด้านสังคมและกฎหมาย

กม ๗๓๐๒ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ปรัชญาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้างและ ระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกำหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและ ระหว่างประเทศ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล ปัญหาการบริหารงานยุติธรรมและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารงานยุติธรรมทางอาญา

 

๔)     สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

(International Law and ASEAN Community)

กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา                                     ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา รากฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการประชุม เอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองบานดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ อันเป็นที่มาของมิติของการพัฒนาในกฎหมายระหว่างประเทศ สู่หลักการของการพัฒนาในกรอบขององค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก และองค์กรภูมิภาคในปัจจุบัน ศึกษาหลักการทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศกำลัง พัฒนา เน้นกรณีศึกษาที่สำคัญอันเกิดขึ้นในกรอบขององค์การการค้าโลกหรือเวทีระหว่าง ประเทศอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนา แบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงบริบทและปัจจัยทางกฎหมายในสังคมระหว่างประเทศใน ปัจจุบัน

กม ๗๔๐๒ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ                        ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสู่การกำเนิด ขึ้นของหลักการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคมระหว่างประเทศ ศึกษาผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัติ ศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างของสังคม ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงและต่อประเด็นปัญหาใหม่ในสังคมระหว่างประเทศที่ เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ไร้พรมแดน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ภาวะทั้งหลายในสังคมระหว่างประเทศ ศึกษาการรวมกลุ่มในภูมิภาคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และศึกษากรอบของกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นกลไกในการรวมกลุ่มในภูมิภาค ตลอดจนผลประโยชน์และผลกระทบต่อสังคมระหว่างประเทศอันสืบเนื่องมาจากการรวม กลุ่มในระดับภูมิภาค

กม ๗๔๐๓  กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        ๓  หน่วยกิต

          ประวัติศาสตร์ สถานการณ์อันเป็นที่มา ของการร่วมกลุ่มระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากรอบของ กฎหมายและตราสารที่สำคัญว่าด้วยประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค ศึกษาแนวทางในการกำเนิดประชาคมอาเซียนและความร่วมมือในสามมิติหลักได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางความมั่นคง และทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีของพรมแดนและการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ

กม ๗๔๐๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ                      ๓  หนวยกิต

          ศึกษา วิวัฒนาการของการรับรองและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นหลังสงคราม โลกครั้งที่สอง ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ศึกษาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและจาก กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และ   องค์ภาวะอื่นๆ ในสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สำคัญและถูกเอ่ยถึงในกรณีของประเทศไทยและประเทศ ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับเน้นให้นักศึกษามีมุมมองและมีวิสัยทัศน์ต่อการออกแบบกฎหมายและใช้ กฎหมายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเหล่านั้น

กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                                            ๓  หน่วยกิต

          วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง“องค์กรการค้าสากล” (International Trade Organization ) การมีข้อตกลงทางการค้าและภาษีในระบบของ GATT ไปจนถึงการก่อตั้งองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ ยิ่ง รวมทั้งข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับ สินค้าเฉพาะด้าน เช่นสินค้าการเกษตร ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นอื่นๆที่ได้รับผล กระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 

๕)     สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา

(Law of Socio-Economic for Development)

กม ๗๕๐๑ กฎหมายว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรม ของรัฐ ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น ศึกษาปัญหากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่องบทบาทของภาคประชาชน ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนกับรัฐบาลและตลอดจนองค์กรต่างๆที่ใช้อำนาจ รัฐ ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรเอกชนและการยอมรับใน บทบาทของการรวมกลุ่มทางภาคประชาชน ศึกษาการใช้หลักการของสิทธิมนุษยชนเพื่อลดปัญหาสังคม

กม ๗๕๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม                ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาชาติ ศึกษาหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เน้นกรณีศึกษาในกรอบขององค์การการค้าโลกหรือกรอบการค้าภูมิภาคที่เกี่ยวกับ ปัญหากฎหมายต่อสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม เน้นการศึกษาแบบบูรณาการในหลักการของกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางที่ สำคัญทางเศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาและปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์เพื่อตอบรับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

กม ๗๕๐๓ กฎหมายเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการพัฒนา                                   ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา แนวคิดและหลักการของการใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ ชาติโดยเน้นแนวคิดทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการ พัฒนา การออกแบบกฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเท่าเทียมกันในสังคม ศึกษาหลักกฎหมายโดยคำนึงถึงโครงสร้างและปรัชญาทางสังคมไทย และการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

กม ๗๕๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น                                  ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ของไทย การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น การคลังท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น  กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้อง ถิ่น และคดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

๖)     สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Private and Business Law)

           กม ๗๖๐๑ กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมาภิบาล                          ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรทั้งในภาครัฐและภาค เอกชนโดยเปรียบเทียบกับนานาชาติ และประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน

          กม ๗๖๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า                         ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา การผูกขาด และผลกระทบต่อผู้บริโภค ผลทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ กฎหมายที่ป้องกันการผูกขาด การแบ่งตลาด การรวมหัวของพ่อค้า หรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมการค้า การตกลงกำหนดราคา หรือปริมาณการผลิต

          กม ๗๖๐๓ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                                               ๓  หน่วยกิต

         ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ ความตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาต่างๆเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

๗)     สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(Natural Resources and Environmental Law)

กม ๗๗๐๑ กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

         และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ                                            ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี และแนวนโยบายอื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสาร เคมี วัตถุอันตราย และการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก

กม ๗๗๐๒ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดจากปัญหาที่มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและศาลซึ่งพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องการประเมินผลสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) การจัดการพื้นที่พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ มาตรการในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนอำนาจหน้าที่ขององค์กรและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กม ๗๗๐๓ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ                              ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นมาตรฐานในการการค้าลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่มาตรการทางกฎหมาย การผลิตสินค้า การนำเข้าและการส่งออกสินค้า ตลอดทั้งบทบาทของมาตรการและกฎเกณฑ์ในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งใน ระดับภายในและระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน

กม ๗๗๐๔ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ                                          ๓  หน่วยกิต

          สัมมนา ประเด็นที่เกี่ยวข้องการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การเตรียมพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ  การออกกฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย  การบูรณะและฟื้นฟูหลัง     ภัยพิบัติ  และความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ  เช่น การจัดตั้งระบบเตรียมพร้อมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ของอาเซียน (ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief and Emergency Response) เป็นต้น

          กม ๗๗๐๕ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม         ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถาบันทางกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อ สิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่ง แวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยน แปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง รวมทั้งผลในทางปฏิบัติของมาตรการดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับมาตรการในการคุ้ม ครองสิ่งแวดล้อมอื่นๆ พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาขั้นตอนและวิธีการของต่างประเทศด้วย

 

หมวดวิชาเลือก

กม ๗๙๐๑ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ                                     ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา วิวัฒนาการ เหตุผลและความจำเป็นของหลักการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหา การบังคับชำระหนี้และจัดสรรการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชำระหนี้ใน กรณีปกติในคดีแพ่งทั่วไป ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของมาตรการเหล่านี้กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ

กม ๗๙๐๒ กฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม                       ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา แนวคิดและพัฒนาการของกฎหมายแรงงานและกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม มาตรฐานระหว่างประเทศในการคุ้มครองแรงงานที่มีที่มาจากกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ และการอนุวัติการของระบบกฎหมายไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ศึกษาระบบการระงับข้อพิพาททางแรงงาน ศึกษาหลักการและปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะผลกระทบที่ เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาปัญหากฎหมายของประเทศไทยในการประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคมโดย เปรียบเทียบกับแนวคิดและมาตรฐานระหว่างประเทศ

กม ๗๙๐๓ ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                            ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาปัญหาสำคัญในเรื่องต่างๆของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบัน และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศในประเด็นปัญหานั้นๆ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ

กม ๗๙๐๔ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาลไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และวิเคราะห์พัฒนาการใหม่ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กม ๗๙๐๕  กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก

      สตรี และผู้สูงอายุ                                                                              ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองและให้สวัสดิการแก่เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ รวมถึงการคุ้มครองครองสถาบันครอบครัว ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิสตรี การไม่เลือกปฏิบัติระหว่างหญิงชาย ศึกษากรอบสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิเด็กอันประกอบไปด้วยมิติของการคุ้มครอง การให้การศึกษา และการมีส่วนร่วมของเด็กในสังคม ศึกษาหลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรีและคนผู้สูงอายุ เน้นกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาเห็นภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและให้นัก ศึกษาสามารถวิเคราะห์และปรับใช้กฎหมายรวมถึงเสนอแนวคิดริเริ่มในการพัฒนา กฎหมายในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

กม ๗๙๐๖ กฎหมายกับการพัฒนา                                                       ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปัญหาทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ วิเคราะห์กฎหมายในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาในมิติของกฎหมายกับการเมือง(สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคมทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งความจำเป็นในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความ เปลี่ยนแปลงของสังคม

กม ๗๙๐๗ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ                                    ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

กม ๗๙๐๘ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ  ๓ หน่วยกิต

              ภาครัฐ                                                                        ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ความสำคัญและการจัดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายปกครองว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน  ประวัติการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในต่างประเทศและการจัดระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ตลอดจนโครงสร้างและปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย

 

กม ๗๙๐๙ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ข้อความคิด หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการตามแนวคิดประชาธิปไตยสาเหตุและความ เปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย

กม ๗๙๑๐ กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                                               ๓  หน่วยกิต  

          ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ บทบาทและแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชนในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเปรียบ เทียบกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ

กม ๗๙๑๑ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                               ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาข้อความคิดว่าในกฎหมายทางเศรษฐกิจ  ความหมาย  ที่มาของกฎหมายและวิวัฒนาการ รวมถึงลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ  หลักพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรของรัฐในทางเศรษฐกิจลักษณะของการกระทำทางเศรษฐกิจ ทั้งในรูปของการใช้อำนาจควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน และในรูปของวิสาหกิจมหาชนต่างๆ และศึกษาข้อความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทั้งในกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน รวมถึงศึกษาการกระทำทางปกครองเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ                                       ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาทฤษฎีและความคิดพื้นฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ ของรัฐทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณะประเภทต่างๆ  กับรูปแบบขององค์กรและวิธีการในการบริการสาธารณะรูปแบบ และสถานะทางกฎหมาย  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  แนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชน  และคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง

กม ๗๙๑๓ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ                                    ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาที่มา วิวัฒนาการ และหลักการของสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญในยุโรป สหรัฐอเมริกาและไทย รวมถึง ขอบเขตของคดีรัฐธรรมนูญ และการดำเนินคดีทางรัฐธรรมนูญ

กม ๗๙๑๔ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา หลักการสำคัญและแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลักการสำคัญของ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และข้อความคิดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆอาทิ คณะกรรมการการเลือกตั้งพรรคการเมืองการออกเสียงประชามติวิธีพิจารณาของศาล รัฐธรรมนูญวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ตรวจการแผ่น ดินและการตรวจเงินแผ่นดินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งศึกษากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างประเทศ

กม ๗๙๑๕ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง                            ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ประเภทของการกระทำทางปกครอง  คำสั่งทางปกครอง กฎ และสัญญาทางปกครอง  โดยศึกษาถึงข้อความคิดและเงื่อนไขของการกระทำทางปกครอง ผลของการกระทำทางปกครอง มาตรการ การสิ้นสุด การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแต่ละประเภท โดยพิจารณาในส่วนของเงื่อนไขทั่วไปของความสมบูรณ์ของการกระทำทางปกครองและ การใช้ดุลยพินิจ รวมถึง และศึกษาหลักการว่าด้วยกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย 

กม ๗๙๑๖ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครอง                              ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ปรัชญา ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักการรวมอำนาจและอำนาจบังคับบัญชา และหลักการกระจายอำนาจและอำนาจกำกับดูแล การควบคุมและตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครองในระบบต่างๆ อาทิ ระบบตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมภายในและภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมโดยทางการเมือง และการควบคุมโดยองค์กรตุลาการ  และศึกษาหลักเกณฑ์ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทาง ปกครอง ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางปกครองกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา  และศึกษาการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ แนวทางดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมถึงความรับผิดของฝ่ายปกครองในแนวคำพิพากษาของศาลไทย

กม ๗๙๑๗ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                                    ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ราชการแผ่นดินในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการโครงสร้างของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลและขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการจัดโครง สร้างทางปกครองและการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และความรับผิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ

กม ๗๙๑๘ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                     ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองของไทยและต่างประเทศ ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง หลักการของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เช่น รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์  การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ รวมถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

 

กม ๗๙๑๙ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง                                      ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาคดีปกครองเฉพาะด้าน ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองในแต่ละประเภท สาระสำคัญของกฎหมายเฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เหตุแห่งการฟ้องคดีในแต่ละประเภท และศึกษาตัวย่างคดีที่สำคัญในแต่ละประเภทคดี อาทิ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่ง กฎ และการห้ามการกระทำการ  การละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือฏิบัติหน้าที่ล่าช้า คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคล และคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ดิน การผังเมือง การควบคุมอาคารและเหตุเดือดร้อนรำคาญ เป็นต้น

กม ๗๙๒๐ กฎหมายปกครองอังกฤษและสหรัฐอเมริกา                                 ๓  หน่วยกิต

         ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองในระบบ กฎหมายอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง และหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง การควบคุมการกระทำทางปกครองโดยศาลยุติธรรม ลักษณะและประเภทของคดีปกครอง และกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กม ๗๙๒๑ กฎหมายปกครองฝรั่งเศส                                                    ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครอง ฝรั่งเศส เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง และหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง การควบคุมการกระทำทางปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของฝรั่งเศสที่ใช้ระบบศาลคู่ การจัดโครงสร้างของศาล ลักษณะและประเภทของคดีปกครอง และกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กม ๗๙๒๒ กฎหมายปกครองเยอรมัน                                                   ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครอง เยอรมัน เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง และหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง การควบคุมการกระทำทางปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองในเรื่องของการจัดโครงสร้างของศาล ลักษณะและประเภทของคดีปกครอง และกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ                                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยโทษ และกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยและของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และทำศึกษาเปรียบเทียบกับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสห ประชาชาติ” (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ภาคีมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของ องค์การสหประชาชาติ และศึกษาการดำเนินงานของราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษ

กม ๗๙๒๔ นโยบายทางอาญา                                                          ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาถึงนโยบายในการกำหนดความรับผิดทางอาญา โดยพิจารณาสภาพสังคม พฤติกรรมการกระทำความผิดอาญา ซึ่งถือว่าเป็นความผิดในประเทศต่างๆในระบบCommon Lawและ Civil Lawโดยพิจารณาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลของการสร้างทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กม ๗๙๒๕ ปัญหากฎหมายอาญา                                                        ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้งความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

กม ๗๙๒๖ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ                                                 ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา เปรียบเทียบทฤษฎีกฎหมายอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบCivil Lawเช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบ Common Lawเช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดโครงสร้างความรับผิดทางอาญา นิติวิธี การใช้การตีความกฎหมายของแต่ละระบบกฎหมายเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย

กม ๗๙๒๗ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ อาทิ และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญากอนฟอง การควบคุมการใชอำนาจของพนักงานสอบสวน และการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาของ   แต่ละระบบกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย

กม ๗๙๒๘ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                          ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาข้อความคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Standard, Norms and Guidelines) โดยศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา และรวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในคดีอาญา

กม ๗๙๒๙ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                     ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาทฤษฎีหลักการ ขอบเขต ความหมาย ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการเงินและธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์  และความแตกต่างของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับอาชญากรรมประเภทอื่นๆ  มาตรการของรัฐในการดำเนินการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรฐกิจ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เป็นต้น

กม ๗๙๓๐ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

                            และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน                      ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาถึงปรากฏการของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาถึงความพยายามในการริเริ่มความร่วมมือของประเทศต่างๆภายในกรอบของ กฎหมายระหว่างประเทศ และกรอบของกฎเกณฑ์ภูมิภาคที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอความคิดเพื่อ การพัฒนาความร่วมมือในอนาคตโดยคำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายและบริบทของภูมิภาค

กม ๗๙๓๑ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ                                ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับข้อพิพาทรูปแบบต่างๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการระงับข้อพิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอำนวยธร รมา-  ภิบาลในสังคมระหว่างประเทศ

กม ๗๙๓๒ กฎหมายสนธิสัญญา                                                          ๓  หน่วยกิต

          บ่อ เกิดของพันธกรณีระหว่างประเทศ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุมสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง Vienna Convention on the Law of Treaty ค.ศ. ๑๙๖๙ ศึกษาความสัมพันธ์ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับบ่อเกิดอื่นของกฎหมายระหว่าง ประเทศ

กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล               ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับดินแดนและอาณาเขตของรัฐ ศึกษาความหมายและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับดินแดนทางทะเล เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และทะเลหลวง โดยเน้นการศึกษาทั้งในทางทฤษฎีและการหยิบยกกรณีศึกษาโดยเฉพาะกรณีที่มีความ สำคัญกับประเทศไทย หรือกรณีความขัดแย้งทางดินแดนระหว่างรัฐที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ศึกษากลไกและมาตรการทางเทคนิคในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับดินแดน

กม ๗๙๓๔ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                        ๓  หน่วยกิต

          ประวัติ ศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สู่สงครามเย็นที่โลกผูกติดกับสองขั้วอำนาจ จนกระทั่งยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ศึกษาความร่วมมือและความขัดแย้งรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลก ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่ใช้ในการกำหนดนโยบายทางการต่างประเทศ

กม ๗๙๓๕ กฎหมายสหภาพยุโรป                                                       ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติ วิวัฒนาการ ความเป็นมาในการร่วมกลุ่มในภูมิภาคยุโรป ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรป บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สหภาพยุโรป ศึกษาวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงในกรอบของสหภาพยุโรป ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ

กม ๗๙๓๖ ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ               ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ปัญหาและแง่มุมของกฎหมายระหว่างประเทศในความผิดของรัฐสำหรับการกระทำที่มิ ชอบของรัฐ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและปัจเจกชนผู้ใช้อำนาจรัฐและปัจเจกชนผู้ได้รับ ผลกระทบจากการกระทำอันมิชอบ ศึกษาวิวัฒนาการของความพยายามในการวางกรอบกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นความ รับผิดของรัฐ

กม ๗๙๓๗ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ           ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหลักกฎหมายที่ใช้กับการทำสงครามและการรักษา สันติภาพระหว่างประเทศ ระบบการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ  บทบาทขององค์การภูมิภาคในการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐที่มีต่อการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศแนวใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่น สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชนกลุ่มน้อย ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาการระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดัง กล่าว

กม ๗๙๓๘ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน  ๓ หน่วยกิต

          ศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งการกำเนิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาหลักการของการเป็นตลาดเดี่ยว (Single Market) และกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้บังคับต่อการค้าในภูมิภาค ศึกษาการอนุวัติการและช่องว่างของกฎหมายไทยที่เอื้อหนุนหรือที่เป็นปัญหาต่อ การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษาหลักการของการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษากรอบข้อตกลงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประชาคมอาเซียนและประเทศ อื่นๆ

กม ๗๙๓๙ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ                               ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ถึงระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึงระบบกฎหมาย นโยบายและหลักเกณฑ์ และกลไกของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งใน ระดับสากลและในระดับภูมิภาค รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศใน ด้านต่างๆ และผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทย

กม ๗๙๔๐ กฎหมายการใช้ทรัพยากรระหว่างประเทศ                                  ๓  หน่วยกิต

          หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรทางธรรมชาติในระบบของกฎหมายระหว่างประเทศ การแบ่งแยกระหว่างทรัพยากรในอำนาจอธิปไตยของรัฐและทรัพยากรระหว่างประเทศที่ เป็นของสังคมระหว่างประเทศโดยส่วนรวม ความร่วมมือระหว่างรัฐในประเด็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และทางอวกาศ

กม ๗๙๔๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและสัญญาเอกชน

              ระหว่างประเทศ                                                                                        ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา วิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมาย เอกชนในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ  ศึกษาการมีผลบังคับของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย ศึกษาความเป็นมาระหว่างประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศในทางการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศ

กม ๗๙๔๒ กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศชั้นสูง                                      ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ โครงสร้างขององค์การระหว่างประเทศการเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค ส่วนต่างๆในองค์การระหว่างประเทศ วิภาคบทบาทและหน้าที่ของระบบสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการอำนวยธรรมาภิบาล ตลอดจนบทบาทในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศให้ตอบรับกับความต้องการของสังคม ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศระดับสากลกับองค์การในระดับ ภูมิภาค

กม ๗๙๔๓ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน                         ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา วิวัฒนาการและความพยายามในระดับสากลในการออกแบบระบบในการตรวจสอบการ   อนุวัติการและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาบทบาทขององค์กรต่างๆ ในระบบสหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศึกษาวิวัฒนาการของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยกลไกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกา ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอา เซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights และ ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children) และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมศักยภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดย คำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายต่างๆ ในบริบทของอาเซียน

กม ๗๙๔๔  กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซี่ยน  ๓ หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางสังคมละวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการ กำเนิดขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ศึกษากรอบของกฎเกณฑ์การพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางดัง ที่ปรากฏในทิศทางความร่วมมือของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) วิพากษ์กรณีศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนโดย เน้นให้นักศึกษามองเห็นปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายและมีความคิดริเริ่มสร้าง สรรค์ในการเสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมายเพื่อความร่วมมือทางสังคมและ วัฒนธรรมโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในภูมิภาค

กม ๗๙๔๕ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ                                       ๓  หน่วยกิต

          กฎหมาย ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามและความขัดแย้งทางทหาร หลักเกณฑ์ในการจำกัดผลกระทบจากสงครามและการใช้กำลังทางทหารต่อปัจเจกชน บทบาทและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ ต่อปัจเจกชนระหว่างสงคราม การอพยพย้ายถิ่นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม การคุ้มครองเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม

กม ๗๙๔๖ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน                   ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา พัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นของการมีสถานะและบทบาทของปัจเจกชน ในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ศึกษาการคุ้มครองระหว่างประเทศที่มีขึ้นต่อปัจเจกชน โดยเฉพาะสำหรับปัจเจกชนที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น ผู้ลี้ภัย หรือบุคคลไร้สัญชาติ หรือชนกลุ่มน้อย ศึกษาปรัชญาของการมีหน้าที่และความรับผิดชอบของปัจเจกชนต่อสังคมระหว่าง ประเทศ

กม ๗๙๔๗ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ                      ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาความหมายของผู้ลี้ภัยและบุคลไร้สัญชาติ หลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่าง ประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาผู้ลี้ภัยในประเทศไทย กรอบของกฎหมายของประเทศไทยในประเด็นผู้ลี้ภัย ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลไทย สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศในการพิทักษ์สิทธิและให้ความคุ้มครองต่อผู้ ลี้ภัยในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ ศึกษากลุ่มประชากรผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดจำนวนบุคคลไร้สัญชาติและการให้ความคุ้มครองบุคคล ไร้สัญชาติในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในแง่บวกจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

กม ๗๙๔๘ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ                                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา เขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายอาญาของรัฐในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยว ระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามการก่อการร้าย ศึกษาประเภทความผิดที่มีลักษณะเป็นความผิดอาชญากรรมร้ายแรงอันเป็นภัยคุกคาม ต่อสันติภาพระหว่างประเทศ  ศึกษาหลักกฎหมายที่เป็นกรอบในการจัดตั้งองค์กรตุลาการระหว่างประเทศเพื่อ ตัดสินลงโทษการกระทำผิดอาญา อาทิองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดใดใน ยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดาและในประเทศกัมพูชา ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของศาลกับองค์การสหประชาชาติ

กม ๗๙๔๙ กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                          ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการให้บริการทางการเงินและการธนาคาร ระหว่างประเทศ การโอนเงิน การให้เครดิต การกู้เงินระหว่างธนาคารการค้ำประกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตรา การประกันภัยระหว่างประเทศ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

กม ๗๙๕๐ กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งของทางทะเล                                   ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา หลักกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเล แนวปฏิบัติต่างๆ ในการขนส่งของทางทะเล หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ว่าด้วยการรับขนของทางทะเล รวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่ง กฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับใบตราส่ง และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญา ดังกล่าว อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งของทางทะเล พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 และกฎหมายกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กม ๗๙๕๑ กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม                  ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา แนวคิดและหลักการทางกฎหมายในสิทธิทางสังคมและทางวัฒนธรรม การรับรองและการคุ้มครองอัตลักษณ์ท้องถิ่น การสร้างกลไกทางกฎหมายที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐจากภาคท้อง ถิ่นโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศึกษาหลักการของกฎหมายในการธทำนุบำรุงและฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ศึกษาหลักการของประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับความหลากกลายทางวัฒนธรรม

กม ๗๙๕๒ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี              ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ระบบภาษีระหว่างประเทศ สนธิสัญญาภาษีซ้อนและการแก้ปัญหาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ เงินทุน ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกำไรและอื่นๆ ปัญหาการเลี่ยงภาษี ตลอดจนการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

กม ๗๙๕๓ กฎหมายเกษตรเพื่อการพัฒนา                                               ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตอื่น เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดการเกษตร รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเกษตรกร

กม ๗๙๕๔ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายสารสนเทศ         ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและเทคโนโลยีซึ่งกำลัง พัฒนาไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นศึกษาปัญหากฎหมายอันเกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จัดการข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ อาทิ กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล เพื่อวางหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกฎหมายอาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในยุคคอมพิวเตอร์ กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างบุคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กม ๗๙๕๕ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา แนวความคิดและวิวัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายประกันภัย บทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยการทบทวนการควบคุมและดูแลที่ ปฏิบัติโดยบริษัทประกันภัย รวมถึงการศึกษาการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจในแต่ละประเภท (By Line of Business)

กม ๗๙๕๖ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                      ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้ บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กม ๗๙๕๗ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                   ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา ลักษณะและรูปแบบของการนำเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำสัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ แทนการทำสัญญาแบบเดิม ผลกระทบทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ จากการที่นำเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์แทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อพัฒนาการทางกฎหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

กม ๗๙๕๘ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ                                               ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา บทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจำกัด และสัญญาการร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและ ผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ

กม ๗๙๕๙ ทฤษฎีกฎหมายเอกชน                                                       ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา แนวความคิดอันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่ง แนวความคิดทางกฎหมายแพ่งที่เข้าสู่ระบบกฎหมายนานาประเทศ และมีอิทธิพลต่อกฎหมายมหาชนและกฎหมายพาณิชย์ การนำแนวคิดอันเป็นรากฐานและทฤษฎีของกฎหมายแพ่งมาอธิบายหลักการเกี่ยวกับ เสรีภาพในทรัพย์สิน หลักกรรมสิทธิ์เอกชน หลักการครอบครองทรัพย์สิน อันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งการจำกัดสิทธิดังกล่าวที่ปรากฏในรูปของกฎหมาย ที่ใช้ควบคุมสังคมและกำหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม โดยศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีความรับผิดในทางแพ่งที่มีลักษณะทั่วๆ ไปในเชิงการควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชนและในเชิงความรับผิดในการใช้ สิทธิโดยไม่สุจริต

กม ๗๙๖๐ กฏหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง                                                   ๓  หน่วยกิต

          ศึกษา หลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน หลักทรัพย์ประเภทหนี้และกึ่งทุน การเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การครอบงำกิจการ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และปัญหากฎหมายในการพัฒนาตลาดทุน

กม ๗๙๖๑ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                       ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม นักศึกษาจะต้องทำการค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอรายงานดังกล่าวต่อชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นระหว่างนักศึกษาและผู้สอน การจัดทำรายงานดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย เพราะนักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกล่าวเป็นหัวข้อในวิชาการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง หรือการเขียนวิทยานิพนธ์

    กม ๗๙๖๒ ปัญหากฎหมายการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม                                   ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพบังคับทางกฎหมายในข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการดำเนินคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครองของกฎหมายไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นเรื่องสิทธิของประชาชนในการฟ้องคดี การรวบรวมพยานและการพิสูจน์พยานในคดีแพ่ง อาญา ปกครอง การระงับข้อพิพาทนอกศาล และศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ

   กม ๗๙๖๓ กฏหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ                                             ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศตัวอย่าง โดยเฉพาะจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายต่างกัน เพื่อนำมาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร ภาคเอกชนและประชาชน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะเน้นหนักในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษ การตรวจสอบและการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม และการระงับข้อพิพาทนอกศาล

กม ๗๙๖๔ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน๓  หน่วยกิต

          ศึกษาแนวคิด นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน  เช่น  การควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากร  และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษากับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็น วิทยากรเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์

กม ๗๙๖๕ กฎหมายควบคุมมลพิษ                                                         ๓  หน่วยกิต

          ศึกษาแนวคิด หลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม ประเภท และสภาพปัญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษ มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและจัดการมลพิษ เช่น มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ มาตรการในการป้องกันล่วงหน้า รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมและจัดการ มลพิษ

 

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ    

กม ๙๐๐๐  การค้นคว้าอิสระ                                                             ๓  หน่วยกิต

          การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอน

 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์                                                                 ๑๒  หน่วยกิต

          นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของ อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 

 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday60
mod_vvisit_counterYesterday137
mod_vvisit_counterThis week892
mod_vvisit_counterLast week970
mod_vvisit_counterThis month3198
mod_vvisit_counterLast month5279
mod_vvisit_counterAll days513611

Online Now: 3
Your IP: 54.81.88.93
,
Today: กันยายน 22, 2017

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida