Photo Photo Photo Photo Photo
Home  //  หน้าหลัก  //  About Us  //  นิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2727-3660-4 

 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                                                    

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     Master of Laws Program

 

  ชื่อปริญญา                                                                                                                    

     นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     Master of Laws (LL.M.)

 

  สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร                                                         
     

ประกอบด้วย ๗ สาขาวิชาเอก ได้แก่

๓.๑ สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย

๓.๒ สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน 

       ๓.๓ สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

                 ๓.๔ สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 

                 ๓.๕ สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา 

                 ๓.๖ สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ(Private and Business Law) 

                 ๓.๗สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา                                                       

          ๑. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา

          ๒. พนักงานคดีปกครอง

          ๓. นิติกร

          ๔. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน

          ๕. ทนายความ

          ๖. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

          ๗. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย

          ๘. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

          ๙. อาชีพอิสระอื่นๆ

 

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                

          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรูความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์วินิจฉัยกฎหมาย และใช้กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

 

  วัตถุประสงค์                                                                                                            

          ๑.๒.๑. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมาย ต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

          ๑.๒.๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ

          ๑.๒.๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๑.๒.๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                             

          เป็น การศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                       

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนัก ศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ

          ๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

 

  โครงสร้างของหลักสูตร                                                                                          

หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก๒

หลักสูตร แผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาหลัก

๙  หน่วยกิต

๙  หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเอก

๑๕ หน่วยกิต

๑๕ หน่วยกิต

๔. หมวดวิชาเลือก

-

๙  หน่วยกิต

๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

-

๓  หน่วยกิต

๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

๑๒ หน่วยกิต

-

๗. การสอบประมวลความรู้

-

สอบประมวลความรู้

โดยสอบข้อเขียน

รวม

๓๖ หน่วยกิต

๓๖ หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร                                                                                                   

วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

                    เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร มหาบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้

                    กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

         

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

                     เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้

                    สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                    ๓  หน่วยกิต

                    ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา             ๓  หน่วยกิต

                    ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                               ๓  หน่วยกิต

                    ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ             ๓  หน่วยกิต

                                     บัณฑิตศึกษา

                    ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ             ๓  หน่วยกิต

                    หมายเหตุ

๑.      เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

๒.      การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

 

หมวดวิชาหลัก (๙ หน่วยกิต)

กม ๖๐๐๑ นิติปรัชญา                                                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๖๐๐๓ สังคมวิทยากฎหมาย                                                        ๓  หน่วยกิต

กม ๖๐๐๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย                                               ๓  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเอก (๑๕ หน่วยกิต)

          นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก และ ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน จำนวน ๑๕ หน่วยกิต

๑)     สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)  

กม ๗๑๐๑ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง                    ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๓ กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                              ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง                                                ๓  หน่วยกิต

       กม ๗๑๐๕ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                             ๓  หน่วยกิต

 

๒)     สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

         กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง *                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน                                                ๓  หน่วยกิต

กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง                                                           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง                                                           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                                        ๓  หน่วยกิต

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย

 

๓)     สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(Criminal Law and Criminal Justice Administration)

กม ๗๑๐๓ กฎหมายอาญาชั้นสูง *                                                           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๔ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง *                                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๑๐๕ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *                         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง                                            ๓  หน่วยกิต

กม ๗๓๐๒ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                               ๓  หน่วยกิต

หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย

 

๔)     สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

(International Law and ASEAN Community)

กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา                                         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๒ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ                           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ                                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                                                  ๓  หน่วยกิต

 

๕)     สาขาวิชาเอกกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา

(Law of Socio-Economic for Development)

กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา *                                      ๓  หน่วยกิต

กม ๗๕๐๑ กฎหมายว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ                       ๓  หน่วยกิต

       ภาคประชาชน                                                

กม ๗๕๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม                ๓  หน่วยกิต

กม ๗๕๐๓ กฎหมายเศรษฐกิจ สังคม เพื่อการพัฒนา                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๕๐๔  กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น                                   ๓  หน่วยกิต

หมายเหตุ  *หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

 

๖)     สาขาวิชาเอกกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (Private and Business Law)

กม ๗๑๐๑ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง *                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๔๐๕  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ *                                            ๓  หน่วยกิต

กม ๗๖๐๑ กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมาภิบาล                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๖๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า                         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๖๐๓ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                                                  ๓  หน่วยกิต

หมายเหตุ  *หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย และสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

 

๗)     สาขาวิชาเอกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(Natural Resources and Environmental Law)

กม ๗๗๐๑ กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                      ๓  หน่วยกิต

       และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ                             

กม ๗๗๐๒ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                               ๓  หน่วยกิต

กม ๗๗๐๓ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ                               ๓  หน่วยกิต

กม ๗๗๐๔ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ                                            ๓  หน่วยกิต

                กม ๗๗๐๕ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม       ๓  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแผน ข จำนวน ๙ หน่วยกิต)

                นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือวิชาเอกในสาขาอื่น จำนวน  ๙ หน่วยกิต

กม ๗๙๐๑ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ                                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๒ กฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม                                   ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๓ ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๔ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                               ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการคุ้มครองเด็ก      ๓  หน่วยกิต          

               สตรี และผู้สูงอายุ

กม ๗๙๐๖ กฎหมายกับการพัฒนา                                                              ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๐๗ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ                                       ๓  หน่วยกิต

        กม ๗๙๐๘ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองและบุคลากรภาครัฐ  ๓ หน่วยกิต

        กม ๗๙๐๙ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๐ กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๑ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ                                              ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๓ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ                                         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๔ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                       ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๕ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง                                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๖ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของฝ่ายปกครอง                                   ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๗ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๘ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๑๙ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง                                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๐ กฎหมายปกครองอังกฤษและสหรัฐอเมริกา                                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๑ กฎหมายปกครองฝรั่งเศส                                                           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๒ กฎหมายปกครองเยอรมัน                                                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ                                                    ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๔ นโยบายทางอาญา                                                                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๕ ปัญหากฎหมายอาญา                                                               ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๖ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ                                                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๗ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ                                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๘ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                              ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๒๙ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                                   ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๐ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ                      ๓  หน่วยกิต

                               และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน                   

กม ๗๙๓๑ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ                                              ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๒ กฎหมายสนธิสัญญา                                                               ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล                ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๔ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                            ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๕ กฎหมายสหภาพยุโรป                                                             ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๖ ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐ                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๗ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ                        ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๓๘ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาคอาเซี่ยน   ๓ หน่วยกิต

กม ๗๙๓๙ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ                                              ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๐ กฎหมายการใช้ทรัพยากรระหว่างประเทศ                                      ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและสัญญาเอกชน

                  ระหว่างประเทศ                                                                    ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๒ กฎหมายองค์กรระหว่างประเทศชั้นสูง                                          ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๓ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน                         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๔ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม                     ๓  หน่วยกิต

                 ในภูมิภาคอาเซียน                                                     

กม ๗๙๔๕ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ                                           ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๖ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน                     ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๗ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ                                 ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๘ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ                                                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๔๙ กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                            ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๕๐ กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งของทางทะเล                                      ๓  หน่วยกิต

        กม ๗๙๕๑ กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม                  ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๕๒ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี                         ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๕๓ กฎหมายเกษตรเพื่อการพัฒนา                                                ๓  หน่วยกิต

        กม ๗๙๕๔ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายสารสนเทศ    ๓  หน่วยกิต

                กม ๗๙๕๕ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง                              ๓  หน่วยกิต

            กม ๗๙๕๖ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                     ๓  หน่วยกิต

            กม ๗๙๕๗ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                    ๓  หน่วยกิต

            กม ๗๙๕๘ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ                                                 ๓  หน่วยกิต

            กม ๗๙๕๙ ทฤษฎีกฎหมายเอกชน                                                          ๓  หน่วยกิต

            กม ๗๙๖๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง                                                       ๓  หน่วยกิต

กม ๗๙๖๑ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                       ๓  หน่วยกิต

         กม ๗๙๖๒ ปัญหากฎหมายการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม                                  ๓  หน่วยกิต

       กม ๗๙๖๓ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ                                             ๓  หน่วยกิต

      กม ๗๙๖๔ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน        ๓  หน่วยกิต

      กม ๗๙๖๕ กฎหมายควบคุมมลพิษ                                                         ๓  หน่วยกิต

 

มวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ                                                           ๓  หน่วยกิต

 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์                                                             ๑๒  หน่วยกิต

 

การสอบประมวลความรู้

สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข.

 

ประกาศสภาสถาบัน ฯ การเทียบวิชาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตกับหลักสูตร          กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ก.ศป.)

 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday60
mod_vvisit_counterYesterday137
mod_vvisit_counterThis week892
mod_vvisit_counterLast week970
mod_vvisit_counterThis month3198
mod_vvisit_counterLast month5279
mod_vvisit_counterAll days513611

Online Now: 3
Your IP: 54.81.88.93
,
Today: กันยายน 22, 2017

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida