Photo Photo Photo Photo Photo
Home  //  หน้าหลัก  //  About Us  //  นิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ก.ต. และ ก.อ. รับรองหลักสูตร และหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2727-3660-4 

 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                                                    

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     Master of Laws Program

 

  ชื่อปริญญา                                                                                                                    

     นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     Master of Laws (LL.M.)

 

  สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร                                                          
          ประกอบด้วย ๖ สาขาวิชาเอก ได้แก่

๓.๑ สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions) 

๓.๒ สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

๓.๓ สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(Criminal Law and Criminal Justice Administration)

๓.๔ สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

(International Law and ASEAN Community)

๓.๕ สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

(International Bussiness and Trade Law)

๓.๖สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(Natural Resources and Environmental Law)

 

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา                                                       

          ๑. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา

          ๒. พนักงานคดีปกครอง

          ๓. นิติกร

          ๔. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน

          ๕. ทนายความ
          ๖. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

          ๗. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย

          ๘. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

          ๙. นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน

          ๑๐. อาชีพอิสระอื่นๆ

 

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                

          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช่กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

 

  วัตถุประสงค์                                                                                                            

๑.๒.๑. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
๑.๒.๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
๑.๒.๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                             

เป็น การศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                       

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนัก ศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ

             ๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

 

  โครงสร้างของหลักสูตร                                                                                          

หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก๒

หลักสูตร แผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาหลัก

๖  หน่วยกิต

๖  หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเอก

๑๘ หน่วยกิต

๑๘ หน่วยกิต

๔. หมวดวิชาเลือก

-

๙  หน่วยกิต

๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

-

๓  หน่วยกิต

๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

๑๒ หน่วยกิต

-

๗. การสอบประมวลความรู้

-

สอบประมวลความรู้

โดยสอบข้อเขียน

รวม

๓๖ หน่วยกิต

๓๖ หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร                                                                                                   

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
 
๑. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
         เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies
 
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
          เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
ND 4000   Foundation for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
LC 4002   Integrated English Language Skills Development
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)   
LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development
หมายเหตุ
๑. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ
๒. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
 
๓. หมวดวิชาหลัก (๖ หน่วยกิต)
กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)
LW 6001  Sociology of Law and Development
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
LW 6002  Legal Research Methodology
 
๔.  หมวดวิชาเอก (๑๘ หน่วยกิต)
          นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก๒ และ ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน จำนวน ๑๘ หน่วยกิต
 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)  
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7101  Philosophy of Law
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7104  Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7105  Advanced Civil and Commercial Law
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
 
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7201  Theory and Principle of Public Law
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7202  Advanced Administrative Law
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7203  Advanced Public Finance Law
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7205  Public Economic Law
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7104  Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7301  Advanced Criminology and Penology
กม ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7302  Law of Economic Crimes
กม ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7303  Computer Crime Law
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7304  Law of Criminal Justice Administration
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
(International Law and ASEAN Community)
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
LW 7401  International Law and Development: Contemporary Issues
กม ๗๔๐๒ กฎหมายประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7402  ASEAN Community Law
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
กม ๗๔๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล ๓ (๓-๐-๖)
LW 7404  International Law on Boundary and the Law of the Sea
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7405  International Trade Law
กม ๗๔๐๖ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7406  International Dispute Settlement
 
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
(International Bussiness and Trade Law)
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7405  International Trade Law
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                      ๓ (๓-๐-๖)
LW 7501  Intellectual Property Law 
กม ๗๕๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า ๓ (๓-๐-๖)
LW 7502  Antitrust and Unfair Competition Law
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7503  Information Technology Law
กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7504  International Bussiness and Investment Law
หมายเหตุ  * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Law)
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
กม ๗๖๐๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7601  Comparative Environmental Law
กม ๗๖๐๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7602  Environmental Law in International Transaction
กม ๗๖๐๓ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7603  Legal Problems in Environmental Management and Energy
   Conservation    
กม ๗๖๐๔ กฎหมายมหาชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7604  Environmental Public Law
กม ๗๖๐๕ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7605  Law of Environmental Justice Administration
หมายเหตุ  **  หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๕. หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแผน ข จำนวน ๙ หน่วยกิต)
นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือวิชาเอกในสาขาอื่น จำนวน  ๙    หน่วยกิต
กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7901  Advanced Law of Evidence
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓ (๓-๐-๖)
LW 7902  Consumer Protection Law
กม ๗๙๐๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7903  Bankruptcy Law and Business Reorganization
กม ๗๙๐๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7904  Settlement of Disputes and Arbitration
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7905  Electronic Commerce Law
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
และบุคลากรภาครัฐ
LW 7906  Administrative Structure and Personnel Law   
กม ๗๙๐๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7907  People Participation and Public Decision Making Process
กม ๗๙๐๘ กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖)
LW 7908  Law on Public Services
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7909  Legal Principle on Constitutional Cases
กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7910  Organic Law
กม ๗๙๑๑ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7911  Principle of Legality of Administrative Act
กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7912  Law on State Responsibility
กม ๗๙๑๓ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7913  Law on Administration of State Affairs 
กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7914  Administrative Procedure Law
กม ๗๙๑๕ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7915  Law on Specific Administrative Case
กม ๗๙๑๖ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7916  Comparative Administrative Law
กม ๗๙๑๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7917  Comparative Constitutional Law
กม ๗๙๑๘ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7918  Fundamental Rights and Liberties
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
LW 7919  Law on Local Administration
กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7920  Law on Inspection of the Exercise of State Power
กม ๗๙๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ (๓-๐-๖)
LW 7921  Law on Prevention and Combating of Corruption
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7922  Law on Public Procurement and Public Procurement Management
กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและ ๓ (๓-๐-๖)
การระงับข้อพิพาท 
LW 7923  Law on Public Contract, Public Contract Management
and Dispute Resolution
กม ๗๙๒๔ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7924  Law on Public Project Arrangement
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7925  Law on Public Private Partnerships
กม ๗๙๒๖ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7926  Human Rights and Criminal Justice
กม ๗๙๒๗ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7927  Penalty Law
กม ๗๙๒๘ นโยบายทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
  LW 7928  Criminal Policy
กม ๗๙๒๙ ปัญหากฎหมายอาญา  ๓ (๓-๐-๖)
LW 7929  Legal Problems in Criminal Law 
กม ๗๙๓๐ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7930  Comparative Criminal Law
กม ๗๙๓๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7931  Comparative Criminal Procedures Law
กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ๓ (๓-๐-๖)
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน    
LW 7932  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes 
and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region   
กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7933  International Law and International Society
กม ๗๙๓๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7934  International Human Rights Law
กม ๗๙๓๕ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ ๓ (๓-๐-๖)
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
LW 7935  International Law Concerning Trade, Service, and Investment
in Southeast Asia Region  
กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี ๓ (๓-๐-๖)
LW 7936  International Tax Law and Tax Planning 
กม ๗๙๓๗ กฎหมายสนธิสัญญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7937  International Law of Treaty 
กม ๗๙๓๘ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7938  International Relation Theory 
กม ๗๙๓๙ กฎหมายสหภาพยุโรป ๓ (๓-๐-๖)
LW 7939  European Union Law 
กม ๗๙๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7941  International Law on Peace and Security
กม ๗๙๔๑ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7941  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms 
กม ๗๙๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม
                  ในภูมิภาคอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7942  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN
กม ๗๙๔๓ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7943  International Humanitarian Law
กม ๗๙๔๔ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7944  International Law Concerning Status of Individuals 
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7945  International Law Relating to Status of Refugees 
    and Stateless Persons
กม ๗๙๔๖ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7946  International Criminal Law
กม ๗๙๔๗ กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมาภิบาล ๓ (๓-๐-๖)
LW 7947  Law on Corporation, Enterprise and Good Governance
กม ๗๙๔๘ กฎหมายองค์กรและกิจการในภาคธุรกิจกับ ๓ (๓-๐-๖)
การจัดการตามหลักธรรมภิบาล
LW 7948  Conflict of Law Rules and International Private Contract
กม ๗๙๔๙ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7949  Insurance Law and Risk Management
กม ๗๙๕๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7950  Advanced Securities Law  
กม ๗๙๕๑ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7951  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
กม ๗๙๕๒ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7952  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law
กม ๗๙๕๓ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7953  Seminar in Disaster Management
กม ๗๙๕๔ กฎหมายควบคุมมลพิษ     ๓ (๓-๐-๖)
LW 7954  Pollution Control Law
กม ๗๙๕๕ นิติเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7955  Law and Economics
กม ๗๙๕๖ การศึกษาตามแนวแนะ  ๓ (๐-๐-๑๒)
LW 7956  Directed Studies
 
๖. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ ๓ (๐-๐-๑๒)
LW 9000  Independent Study
 
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต
LW 9004  Thesis
 
๘. การสอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข.
 
๓.๑.๔.  แผนการศึกษา
 
แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก ๓ หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต
รวม           ๓๖ หน่วยกิต
 
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
 
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๐   การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต
 
หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน และวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
แผนการศึกษาสำหรับภาคนอกเวลาราชการ
 
แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก   ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก ๓ หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ ๙  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต    
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๐  การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX  วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต
 
หมายเหตุ:  * หมายถึง วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
๓.๑.๕.  คำอธิบายรายวิชา
 
๑. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คำศัพท์เฉพาะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางกฎหมาย อาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
LW 4000   English for Legal Studies
The course is aimed to equip students with English legal terminologies appeared in legal documents such as contracts, agreements, arrangements. It is designed for students who even do not have legal expertise.
  
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
 
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ND 4000   Foundation for Graduate Studies
This course provides introduction to Thailand’s Politics and governance, economy, business, and society, ethics of executives, academic ethics, personality development, physical health, mental health, Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai language for communication, academic writing, and philosophy of sufficiency economy and development.
 
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
The course is dedicated to enhance students’ basic understanding of English grammar necessary for developing reading skills such as analyzing sentence types, finding core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop their English reading skills and to be ready for academic and research papers. Emphasis is placed on developing students’ skills in analyzing main ideas, drawing conclusions, and making inferences, using clues to arrive at the interpretation of the meanings of unknown words, skimming and scanning techniques, and developing their paragraphs, and critical reading skills.
 
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หน่วยกิต
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
LC 4002   Integrated English Language Skills Development
The course provides lectures and activities focusing on integrated skills for English listening, speaking, reading, and academic writing in introductory level.
 
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
This course is aimed to enhance students’ academic reading skills and strategies following LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies Course. In this course, Students will receive individualized training aiming to improve their reading skills for academic purposes.
 
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หน่วยกิต
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development
In addition to LC 4002 Integrated English Language Skills Development or LC 4002 Advance Integrated English Language Skills Development, this course provides English training for the students who require further development in English communication skills through individualized training.
 
๓. หมวดวิชาหลัก
 
กม ๖๐๐๑  สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเหตุผลของกฎเกณฑ์และเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย การบังคับใช้กฎหมายแก่คนในสังคม และกลไกการลงโทษทางกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาถึงประเด็นทางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบัญญัติและการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักสังคมวิทยาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
LW 6001  Sociology of Law and Development
In this course, students will learn rationales and sociological concepts of the rules and social behaviors within the context of societal factors which affect law. Students will also learn how such concepts contribute to different meanings, theories, structure, and evolution of law, as well as the law enforcement in society, sanction mechanism, application and interpretation of law. The course will also equip students with knowlege on social issues in various dimensions that affect the enactment and development of law, concepts and theories of sociology of law and other schools of thoughts.
 
กม ๖๐๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที่จะศึกษาค้นคว้าสมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ศึกษาการตั้งประเด็นคำถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลำดับความคิดวิธีการนำเสนอ การทำเค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนำเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจจนสามารถพัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
LW 6002   Legal Research Methodology
This course provides students a platform to study principles, methodology, and research guidelines to conduct legal thesis or research. It will also guide students how to cite the information and ways to find legal issues in conducting legal research and to conclude research hypothesis. The course also guides students on research concepts and theories, as well as provides a forum for students to present their research papers and prepare them for academic presentations. This includes practical guidelines on how to raise academic questions, prioritization of thoughts and presentation techniques, research paper layout, narrative and analytical summary writing, as well as reference styles. The course focuses on building students’s researching skills and preparing them for academic presentation on the issues of their interests which could be developed into their theses or independent studies (IS).
 
๔. หมวดวิชาเอก
 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความคิดของสำนักความคิดต่าง ๆ เช่น สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักปฏิฐานนิยม ตั้งแต่ยุคกรีกจนถึงยุคปัจจุบันรวมทั้งศึกษาหลักเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา และศึกษาถึงอิทธิพลของนิติปรัชญาการสร้างและการใช้กฎหมาย
LW 7101  Philosophy of Law
This course will chanllenge students to study fundamental, theoretical, and legal agruments and to analyse legal philosophical thinking from various schools of thoughts, namely but not limited to Natural Law Theories, Positivisim, from ancient Greek era to present time, as well as to study the subject matter in philosophy of law. Students will also learn how philosophy of law influences on creation and application of law.
 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนให้ผู้ศึกษาสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระบบการเมืองไทย
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
In this course, the student will learn origins and evolution of concepts of state and political systems, especially concepts based on Constitutionalism, principles of fundamental rights and freedoms, democracy, various forms of government, constitutional institutions according to the present constitution, as well as political background in each legal system. This will give the students a basic understanding of the concepts and theories related to organization of political institutions which is linked to the fundamental principles of public law, also allow them to use such theoretical concepts to analyse Thailand's problems on political institution and forms of government restructuring to guide the reforms of Thai political institutions taking into consideration of the problems of the Thai political system.
 
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on contracts, law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts in each legal system. The contents will include elements of contract, conditions of validity, interpretation, effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and concepts of law on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and legal analysis on the appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries.
 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสร้างและความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคำพิพากษาของศาลไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
LW 7104  Advanced Criminal Law
This course will give students knowledge on history, philosophies, theories, and concepts of criminal law, criminal sanctions, legal systems and criminal liability of countries using common law system compared to civil law system. It will also give students an insight on development trends of criminal law in several countries, judgment of the Thai courts in order to find ways to revise the law to be in connection with the current situation.
 
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
    ศึกษาหลักพื้นฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ เช่น บุคคล นิติกรรม หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก ประกันภัย การขนส่ง และพัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่สำคัญ และโดยวิเคราะห์แนวคำสอนและคำพิพากษา ตลอดจนปัญหาทั้งของไทยและของต่างประเทศ
LW 7105  Advanced Civil and Commercial Law
This course provides students with basic principles and theories in civil and commercial law, namely but not limited to legal personalities, legal entities, obligations, property, family, inheritance, insurance, transportation, and new developments in civil and commercial law, compared to major principles of foreign laws. Students will also be guided to analyze doctrines and judgments, as well as legal issues under Thai law and foreign law.
 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
In this course, students will learn history, philosophy, theories and concepts of criminal law, pre-trial procedures, control of inquiry power and discretion of the public prosecutor in criminal procedure, roles of attorneys-at-law in the criminal justice, court proceedings, and criminal sanctions in Thai and foreign legal systems.
 
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง *   ๓  หน่วยกิต
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนให้ผู้ศึกษาสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระบบการเมืองไทย
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
In this course, the student will learn origins and evolution of concepts of state and political systems, especially concepts based on Constitutionalism, principles of fundamental rights and freedoms, democracy, various forms of government, constitutional institutions according to the present constitution, as well as political background in each legal system. This will give the students a basic understanding of the concepts and theories related to organization of political institutions which is linked to the fundamental principles of public law, also allow them to use such theoretical concepts to analyze Thailand's problems on political institution and forms of government restructuring to guide the reforms of Thai political institutions taking into consideration of the problems of the Thai political system.
 
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญา แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ 
โดยเน้นศึกษาการกำเนิดของรัฐ สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจ โดยเน้นปรัชญาและลักษณะของอำนาจรัฐ หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ ความหมายและขอบเขตของการกระทำทางนิติบัญญัติ ทางบริหารและทางตุลาการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ การใช้อำนาจดุลพินิจและการใช้อำนาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝ่ายปกครอง นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย 
LW 7201  Theory and Principle of Public Law
This course provides student with definitions and classifications of public law, evolution of philosophy, concepts, and theories of public law in various periods, especially in modern times, also theories of statehood, by focusing on the origins of state, legal criteria for statehood, relationship between state and law, sources of public law, power theories. It emphasizes the philosophy and nature of state power, principles of separation of powers, rule of law (or Rechtsstaat), meaning and scope of legislative, executive, and judicial acts, concepts and theories of public services, control of state power and discretion, as well as state power in emergency situations, state liability and liability of the administrative branch, juristic methods in public law, and evolution and issues concerning Thai public law.
 
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ศึกษาภารกิจของรัฐ หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะ การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง กฎและมาตรการภายในฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และหลักการควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง
LW 7202  Advanced Administrative Law
The course is designed to provide students background on history and qualities of administrative branch and public law, functions of state, basic principles of public services, structuring and administration of state organs, legality of the administrative acts, theories, and legal principles of administrative acts, administrative orders, and internal measures of the administrative branch, legal principles of administrative contracts, and principles to control and check legality of the administrative acts.
 
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน การใช้และการตีความกฎหมายการคลัง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการคลังการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้สาธารณะ ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจของรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุมทางการเงิน การคลังและการงบประมาณของรัฐ การควบคุมตรวจสอบงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณของไทย
LW 7203  Advanced Public Finance Law
In this course, students will learn public finance theories, application and interpretation of public finance law, general principles concerning law on public finance and expenditure, taxation, public debts, fiscal policy of state, application of measures on public monetary and finance, and taxation to create public policy. Students will also learn concepts on the control of government through execution of parliamentary power and fiscal and budget policy, state auditing, and understand issues on public finance and budget of Thailand and other countries.
 
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง   ๓  หนวยกิต
ศึกษาข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอำนาจศาลปกครอง รูปแบบคำฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทำคำพิพากษา การอุทธรณ์ ตลอดจนการบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษา และการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศ
LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure
This course provides students with fundamental concepts of control of administrative action by judicial review, general principles of administrative litigation and system of administrative courts, jurisdiction of administrative courts, forms of administrative complaint, administrative court procedure, fact-finding in administrative cases, temporary measures or interlocutory relief, administrative trial, rendering of judgment, appeal, execution of judgment, and solving of competence conflict between courts. The course will encourage students to study and make comparative analysis of legal principles on administrative court procedure law between Thailand and the other countries.
 
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิดว่าในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมาย ที่มาของกฎหมายและวิวัฒนาการรวมถึงลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เช่น หลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ หลักเสรีภาพในทางการค้าและอุตสาหกรรม หลักการรับรองสิทธิในทรัพย์สิน ศึกษาการจัดองค์กรของรัฐในทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทำทางเศรษฐกิจศึกษาข้อความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลักษณะและการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยให้เอกชนรับผิดชอบจัดทำบริการสาธารณะ การจัดทำวิสาหกิจและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการทำโครงการของรัฐในประเด็นต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการของรัฐ ขั้นตอนทางกฎหมายในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการวิเคราะห์สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์โครงการของรัฐ รวมทั้งศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดทำบริการสาธารณะของไทยและต่างประเทศ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
LW 7205  Public Economic Law
This course provides students with concepts of public economic law, terminologies, sources of law, evolution, and general natures of public economic law by providing comparative analysis between Thai law and foreign laws. It also equips students with fundamental principles of public economic law, namely liberalism, free trade and investment, property rights, organization of state economic organs, state’s economic action, economic competition, forms and economic intervention by licensing public service providers, establishment of state enterprises, and business unit in local administrative organizations. It will also give students background on principles and concepts concerning public projects, e.g. public participation in government project, procedures on environmental and health impact assessment, assessment of problems on public participation, analysis of public projects, as well as Thai laws which permitting private sectors to jointly invest in and deliver public services, compared to other countries through comparative analysis of theories and case studies.
 
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง *   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสร้างและความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคำพิพากษาของศาลไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
LW 7104  Advanced Criminal Law
In this course, students will learn history, philosophy, theories, and concepts of criminal law, criminal sanctions, system and criminal liability in criminal law of common law countries compared to countries using civil law system. The course also includes development trends of criminal law in various countries, judgment of the Thai courts which aim to equip students with understanding on how to revise law to be in line with societal changes.
 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *    ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
In this course, students will learn history, philosophy, theories and concepts of criminal law, pre-trial procedures, control of inquiry power and discretion of the public prosecutor in criminal procedure, roles of attorneys-at-law in the criminal justice, court proceedings, and criminal sanctions in Thai and foreign legal systems.
 
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลงโทษ ประเมินข้อเสนอแนะที่สำคัญในการปฏิรูประบบการลงโทษวิวัฒนาการของทัณฑวิทยา และปรัชญาการลงโทษทางอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด กระบวนการและระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอาญาในขั้นตอนต่างๆ ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรมผู้กระทำความผิดและการใช้มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งทางด้านสังคมและกฎหมาย
LW 7301  Advanced Criminology and Penology
This course will provide students with knowledge and skills to analyze and assess critical issues of criminology, causes of crimes, and to solve such problems. It will also give background on theories and practices, and effective measures for offender correction. The course will also challenge students to determine important recommendations to reform the correction system, taking into consideration of evolution and philosophy of criminology and criminal sanctions, and their objectives, treatment of offenders, procedures and systems for dealing with criminal offenders at each stage. The course provides comprehensive background information covering studies on criminology and criminal sanction measures to correct offenders, by both social sanctions and legal sanctions. 
 
กม ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีหลักการ ขอบเขต ความหมาย ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการเงินและธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์  และความแตกต่างของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับอาชญากรรมประเภทอื่นๆ  มาตรการของรัฐในการดำเนินการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรฐกิจ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เป็นต้น
LW 7302  Law of Economic Crimes
This course provides students with theories, principles, scopes, definitions, and types of economic crimes, such as financial and banking offenses, offenses related to trade and commerce. Also it provides background on differences between economic crimes and other types of crimes, state measures to deal with economic crime, and issues related to international cooperation, international cooperation in prevention and suppression of economic crime and laws relating to economic crimes such as the law on falsehood on a matter of public concern and law on financial institutions,.
 
กม ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๓  หน่วยกิต
ศึกษารูปแบบการกระทำความผิดทางอาญาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือบุคคล การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น การเข้าถึงข้อมูลโดย   มิชอบ การบิดเบือนข้อมูล การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่จะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ตลอดจนการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว 
LW 7303  Computer Crime Law
This course provides students with patterns of crimes using computers as tools to commit criminal offense such as illegally accessing a computer system for which a specific access prevention measure that is not intended for their own use; knowing of a measure to prevent access to a computer system specifically created by a third party illegally discloses that measure in a manner that is likely to cause damage to the third party; importing into a publicly accessible computer system of computer data that will appear as an image of other person and the image has been created, edited, appended, or adapted by electronic means and by doing so it is likely to impair the reputation of such other person ; and sending computer data or electronic mail to another person and covering up the source of such aforementioned data in a manner that disturbs the other person’s normal operation of their computer system.
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓  หน่วยกิต
ศึกษาปรัชญาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้างและระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกำหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล ปัญหาการบริหารงานยุติธรรมและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
LW 7304  Law of Criminal Justice Administration
This course provides students with philosophy and structure of criminal justice administration, policies determination, legal measures concerning criminal justice, internal and international coordination and cooperation with agencies concerning criminal justice, operations, monitoring and evaluation, as well as issues and solutions of public participation in criminal justice administration.
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 
(International Law and ASEAN Community)
 
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย  ๓  หน่วยกิต
ศึกษารากฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการประชุม เอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองบานดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ อันเป็นที่มาของมิติของการพัฒนาในกฎหมายระหว่างประเทศ สู่หลักการของการพัฒนาในกรอบขององค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก และองค์กรภูมิภาคในปัจจุบัน ศึกษาหลักการทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนา เน้นกรณีศึกษาที่สำคัญอันเกิดขึ้นในกรอบขององค์การการค้าโลกหรือเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการถกเถียงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงบริบทและปัจจัยทางกฎหมายในสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบัน
LW 7401 International Law and Development: Contemporary Issues
This course provides students for fundamental Knowledge of history, especially Asia-Africa conference in Bandung, Indonesia in 1955 which is the source of development of international law towards principles of development within the framework of the United Nations, the World Trade Organization, and current regional organizations. The course also provides background on international economic law principles that favor developing countries with a focus on key case studies in the framework of the World Trade Organization or other international forums which affect developing countries, especially Southeast Asian countries. The course encourages students to engage debates on current issues in order to strengthen their initiative and creative thinking which prepares them for implementing law towards sustainable development, taking into account the context and legal factors in current international society.
 
กม ๗๔๐๒ กฎหมายประชาคมอาเซียน ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติศาสตร์ สถานการณ์อันเป็นที่มา ของการร่วมกลุ่มระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากรอบของกฎหมายและตราสารที่สำคัญว่าด้วยประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค ศึกษาแนวทางในการกำเนิดประชาคมอาเซียนและความร่วมมือในสามมิติหลักได้แก่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางความมั่นคง และทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีของพรมแดนและการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 
LW 7402 ASEAN Community Law
This course presents students with history and background of foundation of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), key legal framework and instruments concerning region cooperation, origins of ASEAN Community and its three pillars: economic cooperation; political-security cooparation; and socio-cultural cooparation, as well as legal implications arising from the open border policy and the establishment of an ASEAN Community, also relationship between ASEAN and other regional communities.
 
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี และแนวนโยบายอื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา การเจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การบำรุงรักษาที่เป็นระบบใน ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แร่โลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
This course will provide students with concepts, principles of natural resources and environment protection and management, international law and policies binding on State Parties, as well as policies concerning international cooperation in natural resources and environment al management, especially within Southeast Asian countries. In addition, the course will present the Convention on Biological Diversity, fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity as well as an analysis the risk  resources which are caused by chemicals, hazardous substances, the marine environment, climate change, wetland conservation, systematic maintenance in water, forest water, meadow, metal ore, and reduction of transboundary haze pollution in ASEAN
 
กม ๗๔๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเขตแดนทางบก ศึกษาความหมายและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และทะเลหลวง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเน้นการศึกษาทั้งในทางทฤษฎีและการหยิบยกกรณีศึกษาโดยเฉพาะกรณีที่มีความสำคัญกับประเทศไทย หรือกรณีความขัดแย้งทาง เขตแดนระหว่างรัฐที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษากลไกและมาตรการทางเทคนิคในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเขตแดน
LW 7404 International Law on Boundary and the Law of the Sea
This course provides students with principles of international law relating to land boundary, definitions and principles of the maritime boundary, exclusive economic zone and high seas under the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. It focuses on both theoretical and case studies, particularly in the case study of Thailand, or interstate boundary conflicts in Southeast Asia, as well as mechanisms and technical measures for settling boundary disputes.
 
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง “องค์กรการค้าสากล” (International Trade Organization ) การมีข้อตกลงทางการค้าและภาษีในระบบของ GATT ไปจนถึงการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้งข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่นสินค้าการเกษตร ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้นแล้วจะได้ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (CISG) ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (INCOTERM) ตราสารเครดิต (Letter of Credit) การชำระราคาสินค้า ความรับผิดตามสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LW 7405 International Trade Law
This course guides students through evolution of the law on international trade since the efforts to establish "International Trade Organization", GATT System agreements, establishment of the World Trade Organization (WTO), basic principles of International Trade Law, such as non-discriminatory principles and most-favored-nation treatment, as well as international trade agreements and measures applicable to particular goods, such as agricultural products. The course guides students through the legal system and mechanism of trade dispute settlement of WTO, focusing on cases related to Thailand, the relation of international trade law to other issues that have been affected by trade liberalization, such as protection of people's welfare and safety, environmental, and intellectual property protection. In addition, the course also includes private international trade, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), international commercial terms (INCOTERM), letters of credit, and contractual liability, as well as contracts on freight transports by land, sea, and air as well as multimodal transports.
 
กม ๗๔๐๖ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ รวมถึงข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับข้อพิพาทรูปแบบต่างๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการระงับข้อพิพาทภายในภูมิภาคอาเซียน ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการระงับข้อพิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอำนวยธรรมาภิบาลในสังคมระหว่างประเทศ เช่น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลกฎหมายทะเล รวมถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
LW 7406 International Dispute Settlement
This course is aimed to equip students with knowledge on principles, laws, and legal mechanisms for international dispute settlement, including public-private disputes, by comparing various dispute resolution mechanisms, both general mechanisms and specialized mechanisms, internationally and regionally, especially the ASEAN dispute settlement mechanism. It also guides students through participation of states, international organizations and individuals in dispute settlement, roles of international courts and tribunals in maintaining peace and good governance in international societies such as the International Court of Justice, the International Tribunal for the Law of the Sea, and International Arbitration.
 
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
(International Bussiness and Trade Law)
 
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง * ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
LW 7103 Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on contracts, law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts in each legal system. The contents will include elements of contract, conditions of validity, interpretation, effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and concepts of law on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and legal analysis on the appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries.
กม ๗๔๐๕  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ** ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง “องค์กรการค้าสากล” (International Trade Organization ) การมีข้อตกลงทางการค้าและภาษีในระบบของ GATT ไปจนถึงการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้งข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่นสินค้าการเกษตร ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้นแล้วจะได้ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (CISG) ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (INCOTERM) ตราสารเครดิต (Letter of Credit) การชำระราคาสินค้า ความรับผิดตามสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LW 7405 International Trade Law
This course guides students through evolution of the law on international trade since the efforts to establish "International Trade Organization", GATT System agreements, establishment of the World Trade Organization (WTO), basic principles of International Trade Law, such as non-discriminatory principles and most-favored-nation treatment, as well as international trade agreements and measures applicable to particular goods, such as agricultural products. The course guides students through the legal system and mechanism of trade dispute settlement of WTO, focusing on cases related to Thailand, the relation of international trade law to other issues that have been affected by trade liberalization, such as protection of people's welfare and safety, environmental, and intellectual property protection. In addition, the course also includes private international trade, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), international commercial terms (INCOTERM), letters of credit, and contractual liability, as well as contracts on freight transports by land, sea, and air as well as multimodal transports.
 
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                      ๓  หน่วยกิต
ศึกษาความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญและสถานที่และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทภายในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ศึกษาครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์การออกแบบเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรตลอดจนการรักษาความลับ การลวงขาย การคุ้มครองฐานข้อมูลและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมและผลกระทบของทรัพย์สินทางปัญญาต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของโลกได้เป็นอย่างดี
LW 7501 Intellectual Property Law
The course aims to provide students with an advanced knowledge of substantive intellectual property law, and of the place and role of intellectual property within domestic, regional and international contexts. The course covers all the major IP rights, including copyright, designs, trade marks, and patents as well as confidentiality, passing off, database rights and other intellectual property protection. Also this course enables students to develop a fully rounded understanding of intellectual property rights, their role in society and the impact of intellectual property on global economics and development.
 
กม ๗๕๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า ๓  หน่วยกิต
ศึกษาการผูกขาด และผลกระทบต่อผู้บริโภค ผลทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ กฎหมายที่ป้องกันการผูกขาด การแบ่งตลาด การรวมหัวของพ่อค้า หรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมการค้า การตกลงกำหนดราคา หรือปริมาณการผลิต
LW 7502 Antitrust and Unfair Competition Law
This course provides students with a legal concept of antitrust and impact on consumers. The coure also discusses about economic impacts and national stability concerning antitrust law, market shares and trade unionism of traders, or factory owners, or trade association, price settlement agreement, or production volume.
 
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                ๓  หน่วยกิต
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและเทคโนโลยีซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นศึกษาปัญหากฎหมายอันเกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ อาทิ กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระทำผิดต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย
LW 7503 Information Technology Law
This course introduces students to an evolvement of laws towards societies of information networks and technologies with an emphasis on legal issues arising from the development of information technology and modern information management. We will discuss about the electronic data exchange law, e-signature law, information technology infrastructure development law, and personal information protection law, electronic funds transfer law to explicitly stipulate rights, as well as the responsibilities between electronic funds transfer parties, and criminal measures to punish perpetrators of computer systems, information systems and networks.
กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจำกัด และสัญญาการร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงการศึกษาระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึงระบบกฎหมาย นโยบายและหลักเกณฑ์ และกลไกของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับสากลและในระดับภูมิภาค รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
LW 7504 International Bussiness and Investment Law
This course guides students through the roles of business organizations of modern business operations with a focus on limited companies and joint venture contracts, theories and legal concepts concerning powers and responsibilities of Directors and Executives, relationship between management and shareholders, relationship between majority and minority shareholders, company expansion growth, forming of business in group companies, legal system applied for international economic relations for international finance and investment. The course also focuses an analysis of legal systems, policies, guidelines, and legal mechanisms of international investment law currently in use, both internationally and regionally. It also analyzes the impact of international investment laws which affect local and international business on various aspects.
 
หมายเหตุ  *   หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ
    และประชาคมอาเซียน
 
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Law)
 
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี และแนวนโยบายอื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา การเจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การบำรุงรักษาที่เป็นระบบใน ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แร่โลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
This course will provide students with concepts, principles of natural resources and environment protection and management, international law and policies binding on State Parties, as well as policies concerning international cooperation in natural resources and environment al management, especially within Southeast Asian countries. In addition, the course will present the Convention on Biological Diversity, fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity as well as an analysis the risk  resources which are caused by chemicals, hazardous substances, the marine environment, climate change, wetland conservation, systematic maintenance in water, forest water, meadow, metal ore, and reduction of transboundary haze pollution in ASEAN
 
กม ๗๖๐๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศตัวอย่าง โดยเฉพาะจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายต่างกัน เพื่อนำมาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร ภาคเอกชนและประชาชน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะเน้นหนักในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษ การตรวจสอบและการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม และการระงับ   ข้อพิพาทนอกศาล
LW 7601 Comparative Environmental Law
The course is aimed to guide students through the scopes and evolution of environmental laws of Thailand compared to other selected sample countries and different legal systems, and to understand the roles of legislative, judicial, and administrative bodies, as well as private and public sectors to protect and conserve environment and natural resources.It will focus on pollution problems solutions, environmental monitoring and evaluation, and dispute settlement out of courts.
 
กม ๗๖๐๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นมาตรฐานในการการค้าลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่มาตรการทางกฎหมาย การผลิตสินค้า การนำเข้าและการส่งออกสินค้า ตลอดทั้งบทบาทของมาตรการและกฎเกณฑ์ในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภายในและระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน
LW 7602 Environmental Law in International Transaction
This course guides students through various environmental issues which are used as a baseline for setting international trade standards, not including legal measures. It also covers the issues of productions, imports & exports, and measures and norms in promoting environmental management for sustainable development both nationally and internationally.
กม ๗๖๐๓ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษากับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์
LW 7603 Legal Problems in Environmental Management and Energy
Conservation   
This course provides students with concepts, policies and measures related to environment management and energy conservation, such as controlling and reducing environmental impacts and resource consumption, and energy conservation. The course aims to provide an analysis and share experiences and knowledge learned from the experts who are the speakers to guide on the development of research topics for their thesis.
 
กม ๗๖๐๔ กฎหมายมหาชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลักการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในลักษณะต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสงวน บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลพร้อมทั้งเปรียบเทียบกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวปฎิบัติในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
LW 7604  Environmental Public Law
This course focuses on the structures, powers, and duties of governmental agencies related to the environment. It also provides an introduction to principles and procedures for environmental and health impact assessment processes, as enshrined by the Constitution and other relevant laws, encouraging people to participate in the conservation, preservation, and utilization of natural resources and biodiversity, as well as the application laws compared to public environmental law of other countries. This course also focuses on administrative  decision making  processes  and procedures in environmental management and environmental governance.
 
กม ๗๖๐๕ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพบังคับทางกฎหมายในข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการดำเนินคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครองของกฎหมายไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นเรื่องสิทธิของประชาชนในการฟ้องคดี การรวบรวมพยานและการพิสูจน์พยานในคดีแพ่ง อาญา ปกครอง การระงับข้อพิพาทนอกศาล และศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ
LW 7605  Law of Environmental Justice Administration
This course provides students a forum to study and analyze legal effectiveness in environmental litigation, either in civil, criminal, or administrative courts of Thailand and compare to the systems in other countries, as well as law enforcement with a focus on the rights of people to prosecution, collection of evidence and examination of evidence, either in civil, criminal or administrative cases, and dispute settlement out of courts.
หมายเหตุ  ** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๕. หมวดวิชาเลือก
 
กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ความจริงทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง หลักการรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน การคุ้มครองพยานและการนำความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี
LW 7901  Advanced Law of Evidence
This course provides students with history, philosophy, theories and concepts of law of evidence, criterias and system on the acquisition and examining evidence for criminal and civil cases, the hearing and weighing of evidence, the protection of witness, and the introduction to forensic sciences for investation and adjudication of cases.
 
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
LW 7902  Consumer Protection Law
This course provides students with history, philosophy, theories and concepts of consumer protection law, the legal measures for consumer protection, the compensation or remedy for consumer damages and procedures for consumer cases. The case studies and issues concerning problems in enforcing the consumer protection law of Thailand compared to other countries, as well as other problems with regards to consumer protection will be examined and dissusred.
 
กม ๗๙๐๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการ เหตุผลและความจำเป็นของหลักการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาการบังคับชำระหนี้และจัดสรรการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชำระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพ่งทั่วไป ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของมาตรการเหล่านี้กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ
LW 7903  Bankruptcy Law and Business Reorganization
This course guides students through an evolution, rationales, and necessity of principles of bankruptcy and business reorganization in resolving debt repayment problems and allocating the debt repayment to the creditors in the condition that the debtor is not in a repayable condition. Also, it introduces students to relevant court procedure, a relationship of these measures with other relevant laws, rights and duties, also the roles of all stakeholders, an overview of the economic systems, as well as the roles of states in these processes compared to international law on bankruptcy.
 
กม ๗๙๐๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับข้อพิพาทรูปแบบต่างๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการระงับข้อพิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอำนวยธรรมาภิบาลในสังคมระหว่างประเทศ
LW 7904  Settlement of Disputes and Arbitration
This course provides students with history, philosophy, theories, and concepts in an alternative dispute resolution, including negotiation, mediation, settlement, and arbitration by studying Thai laws, compared to international law concerning alternative dispute resolution. It provides an insight on the problems in the matter, legal principles and legal mechanisms for international disputes settlement, in comparison with various dispute resolution mechanisms, both general mechanisms and specialized mechanisms, at international and regional level. It also guides students through participation of states, international organizations and individuals in dispute settlement, roles of international courts and tribunals in settling the disputes, and case studies of the roles of International Court of Justice in maintaining international peace and justice.
 
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             ๓  หนวยกิต
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของการนำเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำสัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ แทนการทำสัญญาแบบเดิม ผลกระทบทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ จากการที่นำเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์แทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อพัฒนาการทางกฎหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
LW 7905  Electronic Commerce Law
This course provides students with the use of natures and methods of electronic commerce and e-signature in lieu of various types of conventional business contracts, the legal implications of civil and commercial laws regarding the use of electronic commerce and the electronic signature to express the parties’ intents instead of the paper contracts, the issues and obstacles to development of e-commerce, the e-signature laws, electronic funds transfer and electronic data interchange at both national and international levels.
 
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ๓  หน่วยกิต
และบุคลากรภาครัฐ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมาย โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของการจัดโครงสร้างฝ่ายปกครองและการบริหารบุคลากรภาครัฐของไทยในอนาคต
LW 7906  Law on Administrative Structure and Personnel
This course provides students with concepts and theories of administrative structure, the principle of power consolidation and decentralization, the theory of legal persons of public law, the structuring of central, regional, and local government, and the structure of government agencies according to their specific expertise. The course also focuses on an analysis of challenges to structure of the current administration, concepts and theories of government personnel and officials management under the law, by emphasizing on an analysis of current problems and obstacles in the administrative personnel management and the future trend of administrative structure and personnel in Thailand.
 
กม ๗๙๐๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิด หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐตามหลักประชาธิปไตย สาเหตุและความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย
LW 7907  People Participation and Public Decision Making Process
In this course, the students will learn about the concepts, fundamental principles of public administration in democratic societies, and causes and changes in the current public decision-making process, as well as the concepts and principles of public participation in public decision-making process, the methodology and the legal implications of people participation. The course also covers the issues regarding the trend of public decision-making process of Thailand.
 
กม ๗๙๐๘ กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ  ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ กับรูปแบบขององค์กรและวิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดและกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและจัดทำบริการสาธารณะ ตลอดจนคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะ
LW 7908  Law on Public Services
This course provides the students with an evolution, the terminologies, key criteria for the public service provision, the relationship between public services of various types of organizations, and the method of public services, The course also covers the issues of public service tools, concepts and laws related to the operation of state enterprises, public organizations, and public services at the national and local administrative leve, private sector investment and participation in public services, as well as administrative litigtion concerning public services.
 
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาพัฒนาการ ความหมายและสาระสำคัญของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบไทยและต่างประเทศ รวมถึงหลักการพื้นฐานของการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีรัฐธรรมนูญ สถานะและผลของคำวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ
LW 7909  Legal Principle on Constitutional Cases
This course guides the students through the development, definitions, principles of constitutionality, and the protection and safeguard of the supremacy of constitution, evolution, structure, and powers of institutes empowered to review constitutionality in Thai legal system. compared to other countries. The course also introduces students to the basic principles of procedure for constitutional cases and the status and effects of the constitutional court judgments. 
 
กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักการสำคัญและแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ข้อความคิดของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และหลักการในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ อาทิ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ตรวจการแผ่นดิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งศึกษากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ      
LW 7910  Organic Law
This course provides the students with fundamental principles and basic concepts of constitutional law, the constitutional concepts and principles of Thailand, as well as the concepts and principles enshrined in organic laws for various matters, e.g. the House of Representatives election, the selection of senators, and the Election Commission of Thailand. The couse also covers the issues of political parties, the national referendum, the constitutional court procedure, procedures for trials against holders of political positions, ombudsperson, corruption prevention and suppression, and State Audit Commission, as well as the constitutional law of foreign countries.      
 
กม ๗๙๑๑ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ประเภทของการกระทำทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง กฎ และสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาถึงข้อความคิดและเงื่อนไขของการกระทำทางปกครอง ผลของการกระทำทางปกครอง มาตรการ การสิ้นสุด การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแต่ละประเภท โดยพิจารณาในส่วนของเงื่อนไขทั่วไปของความสมบูรณ์ของการกระทำทางปกครองและการใช้ดุลยพินิจ รวมถึงและศึกษาหลักการว่าด้วยกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย
LW 7911  Principle of Legality of Administrative Act
This course introduces the concepts and types of administrative action, administrative orders, rules, and administrative contracts. In addition, the course provides students with the elements and conditions of the administrative action,the  legal effects of administrative action, the measures, the ending, the termination, and the revocation of administrative acts by considering general conditions of completeness of administrative action and discretion. The course also disusses the principles of legality of administrative actions.
 
กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาพัฒนาการของหลักความรับผิดของรัฐ หลักการพื้นฐานของความรับผิดของรัฐ ประเภทของความรับผิดของรัฐ การดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดของรัฐในต่างประเทศและศึกษาคำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง 
LW 7912  Law on State Responsibility
This course introduces a study on development, fundamental concepts, and types of state responsibility, and actions taken for damages caused by administrative officers by comparing with the law and administrative court judgments concerning state responsibility of foreign countries.
 
กม ๗๙๑๓ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ทบวง กรม ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค การจัดระเบียบราชการในจังหวัดและอำเภอ ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลรวมถึงขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินของต่างประเทศ
LW 7913 Law on Administration of State Affairs 
This course provides students with study and comparative analysis of basic philosophies and theories on public administration of Thailand compared to other countries. Principles and methods of structuring of administrative branch, law of central government organizing ministries, bureaus, and departments, rules of regional administration organizing provinces and districts, local government administration regulations, local government organization, both in general and special forms, acting on behalf or acting (position), laws concerning government reform, law on state-owned enterprises, public organizations, and administrative bodies of the courts, as well as of the constitutional organizations by comparison with laws on administration of state affairs of other countries.
 
กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของต่างประเทศและของไทย สถานะและขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง  หลักทั่วไปทางสารบัญญัติและวิธีพิจารณาชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ รวมถึงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส
LW 7914  Law on Administrative Procedure
The course provides students for background and concepts of administrative procedures law of Thailand and other countries, status and scope of application of the Administrative Procedures Act of Thailand, basic concepts of decision process of administrative branch of Thailand, general principles and rules of decision process of administrative officials, forms and legal effects administrative orders, appeal and revocation of administrative orders, reconsideration, execution, legal time frame, prescription, and administrative procedure law of Germany and France.
กม ๗๙๑๕ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาคดีปกครองเฉพาะด้าน ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองในแต่ละประเภท สาระสำคัญของกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เหตุแห่งการฟ้องคดีในแต่ละประเภท และศึกษาตัวอย่างคดีที่สำคัญในแต่ละประเภท อาทิ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คำสั่ง และการห้ามการกระทำ คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า คดีปกครองเกี่ยวกับการละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อนรำคาญ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คดีปกครองเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
LW 7915  Law on Particular Administrative Case
This course provides students with specific cases and specific natures of each administrative case, essences of specific laws relating to the case, causes of the lawsuit in each category, and key case studies, cases related to revocation of rules, and orders and prohibition orders, negligence of duty or performance of duties with delays, violation or other liability, urban planning and building control, nuisance, environmental case, administrative personnel management, local government administration, and land ruling.
 
กม ๗๙๑๖ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง การควบคุมการกระทำทางปกครอง ลักษณะและประเภทของคดีปกครองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LW 7916  Comparative Administrative Law
This course provides students with evolution of administrative law and the basic principles of administrative law in each legal system of other countries such as the structure of administrative branch, concepts, legality, and control of administrative action, characteristics and types of administrative cases, and administrative procedure.
 
กม ๗๙๑๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมือง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนกลไกการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในประเทศซึ่งเป็นต้นแบบของระบบรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน โดยเน้นวิเคราะห์สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นรากฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของประเทศเหล่านั้น เปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือประเทศอื่นซึ่งลอกเลียนระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ข้างต้น วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และแนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศแต่ละประเทศ
LW 7917  Comparative Constitutional Law
In this course, the student will learn origins and evolution of constitutional law, political institution structure, fundamental rights and freedoms, as well as the constitutionality of countries serving as the models for each legal system, e.g. U.K., USA, France, and Germany. It highlights on the analysis of political and socio-economic background which are the roots of constitutional law and political structure of such countries, also comparative analysis of Thai constitution and other countries which develop their constitutional law based on the country models aforesaid. It provides analysis on the outcomes of such development and guidelines on how to renew the constitutional law to be in line with evolving socio-economic and political changes of each country.
 
กม ๗๙๑๘ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ๓  หน่วยกิต
ศึกษามโนทัศน์ว่าด้วยสิทธิ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประเทศตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ การรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการและองค์กรอื่น ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปัญหาและคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ
LW 7918  Fundamental Rights and Liberties
In this course, students will learn thoughts, concepts, and theories on rights and freedoms of Western countries that influence the provisions on rights and freedoms under the Constitution of the Kingdom of Thailand. It projects types and recognition of constitutional rights and freedoms, equality, and dignity of persons, the protection of basic rights and freedoms by judiciary and other organs compared with issues, conflicts of basic rights and freedoms with other countries.
 
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓  หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การจัดตั้ง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารการคลังท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกในการกำกับ  ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และศึกษาการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LW 7919  Law on Local Administration
This course guides students through the law on decentralization, establishment, structure, powers of local administrative organizations, and relationship between local government administration and other relevant organizations, local fiscal administration,  personnel administration of local administrative organizations, regulatory mechanism, supervisory body of local administrative organizations, and people participation processes in local government administration, as well as establishment of business units in local administrative organizations, by comparing the local government administration of Thailand with other countries. 
 
กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในลักษณะต่าง องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในรูปแบบต่าง ๆ การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ระหว่างการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน รวมทั้งความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
LW 7920  Law on Inspection of the Exercise of State Power
This course provides students with concepts, principles and laws related to the inspection of the exercise of state powers in various ways, organization empowered to inspect the exercise of state power, the inspection prior to office, during tenure, and termination of office, inspection by people, also tort liability of government officials.
 
กม ๗๙๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ศึกษาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ศึกษาหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการยื่นและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศึกษากฎหมายและกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริต วิธีพิจารณาคดีอาญาของ  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศึกษาทฤษฎีและกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตศึกษาวิธีพิจารณาคดีทุจริตในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และศึกษาหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
LW 7921 Law on Prevention and Combating of Corruption
This course guides students through law on government administration and prevention of corruption and misconducts through legal and corruption prevention measures. It provides backgrounds on United Nations Convention Against Corruption, 2003, principle of conflict of Interests, laws concerning filing and disclosure of property and debts, executive measures to prevent and combat corruption, studies on law and theories concerning tracking of properties related to corruption, corruption cases procedure in corrupt and misconducts branch of criminal courts, duties of the agencies responsible for the prevention and suppression of corruption in Thailand and other countries.
 
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓  หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายและกระบวนการเกี่ยวกับการทำสัญญาของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดทำข้อเสนอโครงการ การคัดเลือกคู่สัญญา การทำสัญญา ราคากลาง การแก้ไขสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญา รวมถึงกระบวนการในการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาของรัฐ ศึกษาพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) ระบบตลาดกลางการซื้อขายสินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ศึกษาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
LW 7922 Law on Public Procurement and Public Procurement Management
This course provides students with the platform to study laws and procedures concerning public contracts, from the stage of the project proposal, contractors selection, medium price, contract amendment, contract management and monitoring, to the dispute settlement process resulting from public contracts. It guides through development of public procurement systems, procurement processes in various systems such as Electronic Government Procurement (e-GP), e-market, Central Market for Electronic Goods and Services (E-Marketplace), Electronic Bidding (e-bidding), as well as offenses relating to procurement and package management, Public Procurement and Government Procurement Act, BE 2560, and relevant laws and regulations.
 
กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและ ๓  หน่วยกิต
การระงับข้อพิพาท 
ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาทางปกครอง ลักษณะและประเภทของสัญญาทางปกครอง ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาทางปกครอง หลัก    เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองในสัญญาทางปกครอง หลักดุลภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง หลักการเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาทางปกครองกลไกในการระงับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองรูปแบบต่าง ๆ อนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีในศาลปกครอง ศึกษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างคดีของไทยและต่างประเทศ
LW 7923 Law on Administrative Contract, Administrative Contract Management
and Dispute Resolution
This course provides students with concepts and laws regarding administrative contracts, characters and types of administrative contracts, legal systems, rights and obligations under administrative contracts, principle of power to privileges of administrative agencies in administrative contracts, fiscal balance in administrative contracts, public service principles, laws and regulations relating to administration of administrative contracts, mechanisms for dispute settlement in administrative contracts, arbitration and judicial review in administrative courts, as well as disputes over administrative contracts by comparing law and cases of Thailand with those of foreign countries.
 
กม ๗๙๒๔ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษากรอบแนวคิดทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐและการร่วมลงทุนของรัฐในรูปแบบ ต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการของรัฐ เช่น การทำประชาพิจารณ์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งหลักการสำคัญในการวิเคราะห์โครงการของรัฐ (Project Appraisal) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Studies) และการวิเคราะห์ปัจจัย ต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบโครงการของรัฐ การบริหารโครงการและการกำกับดูแลโครงการของรัฐเพื่อให้การดำเนินโครงการของรัฐเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างโครงการของไทยและต่างประเทศ
LW 7924  Law on Public Project Arrangement
In this course, students will learn law and legal frameworks related to public project arrangement and state investment, laws related to public participation in public project arrangement such as public hearings, Strategic Environmental Assessment (SEA), Environmental and Health Impact Assessment, as well as key principles in project appraisal, feasibility studies, and analysis of project execution factors, also laws regulating the control, management, and oversight of public projects to ensure the legality and effectiveness of public projects compared to those of foreign countries.
 
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การกำหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน การคำนวณมูลค่าของโครงการ การลงทุนในกิจการของรัฐ ลักษณะของเอกชนสามารถร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและลักษณะต้องห้าม การคัดเลือกคู่สัญญา การกำหนดเงื่อนไขในสัญญา วิธีการคัดเลือกและหลักประกันสัญญาร่วมลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา รวมทั้งกลไกทางกฎหมายในการกำกับดูแลโครงการร่วมลงทุนและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างโครงการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐของไทยและต่างประเทศ
LW 7925  Law on Public Private Partnerships
This course guides students through laws and principles concerning public-private partnerships in public affairs, standardization of public-private investments, agreements on project value calculation, Investment in state affairs, criterion and prohibitions of public-private projects, contractual terms and conditions determination, selection criterion and surety for public-private investment, laws on contract preparation and management Including legal mechanisms for overseeing public-private partnerships and dispute settlement arising from public-private partnerships. The course also gives background on problems in relation to public-private partnerships in state-owned enterprises of Thailand compared to laws and case studies of public-private partnerships in foreign countries.
 
กม ๗๙๒๖ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Standard, Norms and Guidelines) โดยศึกษาถึงความเป็นมาและปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเสรีภาพของมนุษย์กับการใช้อำนาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา และรวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในคดีอาญา 
LW 7926  Human Rights and Criminal Justice
This course provides students with concepts of human rights protection in the criminal procedure, particularly under the United Nations standard, norms and guidelines, by by studying the background and basic factors affecting the establishment of legal measures for the protection of human rights in the criminal justice system; and human rights in criminal justice in the context of the relationship between human rights and the exercise of state authority in the criminal justice system. This course also examines principles and procedures for the protection of fundamental rights of defendants, detainees, victims and witnesses, including protection of the rights of children and women in criminal justice.
 
กม ๗๙๒๗ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยโทษ และกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยและของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และทำศึกษาเปรียบเทียบกับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ” (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ภาคีมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ และศึกษาการดำเนินงานของราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษ
LW 7927  Penalty Law
In this course, students will learn theories on penalties and law on criminal sanctions of Thailand and foreign countries such as UK, Germany, France, and compared with UN standards, especially the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners to which Thailand is party. It also includes operations of correction department and other agencies related to penalties.
 
กม ๗๙๒๘ นโยบายทางอาญา ๓  หน่วยกิต
  ศึกษาถึงนโยบายในการกำหนดความรับผิดทางอาญา โดยพิจารณาสภาพสังคม พฤติกรรมการกระทำความผิดอาญา ซึ่งถือว่าเป็นความผิดในประเทศต่างๆในระบบ Common Law และ Civil Law โดยพิจารณาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลของการสร้างทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
LW 7928  Criminal Policy
This course provides students with policies to determine criminal liabilities against the backdrop of social context, criminal behaviors, and various factors, compared between Common Law and Civil Law systems. The course also introduces students to the reasons for creating criminal liability theories, also current concepts and the future treands.
กม ๗๙๒๙ ปัญหากฎหมายอาญา  ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้งความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
LW 7929  Legal Problems in Criminal Law 
This course provids background on specific key issues in criminal law in both  substantive law and procedure law, also transnational criminal law and concepts of UN conventions concerning criminal law.
 
กม ๗๙๓๐ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีกฎหมายอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดโครงสร้างความรับผิดทางอาญา นิติวิธี การใช้การตีความกฎหมายของแต่ละระบบกฎหมายเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย
LW 7930  Comparative Criminal Law
This course provides a comparative study of criminal law theories, compared between Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law System countries, e.g. England and the USA on several issues, such as structure of criminal liabilities, juristic methods, interpretation and applicatoin of law of each legal system, compared with Thai legal system.
 
กม ๗๙๓๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ อาทิ และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญากอนฟอง การควบคุมการใชอำนาจของพนักงานสอบสวน และการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาของ   แต่ละระบบกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย
LW 7931  Comparative Criminal Procedures Law
This course provides a comparative study of the criminal procedure, compared between Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law System countries, e.g. England and the USA on several issues, such as concepts of criminal procedure law, pre-trial procedure, control of powers of inquiry officials, discretionary power of public prosecutors, roles of lawyers in the criminal procedure, trial procedure, and the penalties of each legal system, compared with Thai legal system.
 
กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ๓  หนวยกิต
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน    
ศึกษาถึงปรากฏการณ์ของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาถึงความพยายามในการริเริ่มความร่วมมือของประเทศต่างๆภายในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ และกรอบของกฎเกณฑ์ภูมิภาคที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตโดยคำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายและบริบทของภูมิภาค
LW 7932  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes 
and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region   
This course introduces students to the phenomena of several patterns of transnational crimes occured in Southeast Asia Region, and efforts to initiate cooperation among countries within the international legal framework, and regional legal framework to tackle such problems. It also highlights students' creativity in presenting ideas for future collaborative development, taking into account legal and regional contexts.
 
กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสู่การกำเนิดขึ้นของหลักการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคมระหว่างประเทศ ศึกษาผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงและต่อประเด็นปัญหาใหม่ในสังคมระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ไร้พรมแดน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ภาวะทั้งหลายในสังคมระหว่างประเทศ
LW 7933  International Law and International Society
This course provides students a forum to study the evolution of international law from past to present, which derived from international relations to the emergence of the principles of protection of international interests, impacts of international law on globalized world, guidelines for development of international law in response to the evolving international societies and to their new issues arising from the borderless phenomenon, and relationship between international entities. 
 
กม ๗๙๓๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของการรับรองและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ศึกษาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และองค์ภาวะอื่นๆ ในสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สำคัญและถูกเอ่ยถึงในกรณีของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับเน้นให้นักศึกษามีมุมมองและมีวิสัยทัศน์ต่อการออกแบบกฎหมายและใช้กฎหมายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเหล่านั้น
LW 7934  International Human Rights Law
This course provides students a background on the evolution of protection of human rights, especially the development of international norms arising from the time after World War II. The course also includes theories, principles, and specific chanracteristics of international human rights law, sources of human rights law, both from international instruments and from international customary law, roles of international organizations and other international entities concerning human rights protection, and important issues of human rights, particularly those of Thailand and other countries in ASEAN. The course will equip students with perspectives and visions enabling them to design law and to use the existing law as a tool to solve those problems.
 
กม ๗๙๓๕ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ ๓ หนวยกิต
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
ศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งการกำเนิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาหลักการของการเป็นตลาดเดี่ยว (Single Market) และกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้บังคับต่อการค้าในภูมิภาค ศึกษาการอนุวัติการและช่องว่างของกฎหมายไทยที่เอื้อหนุนหรือที่เป็นปัญหาต่อการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษาหลักการของการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษากรอบข้อตกลงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ 
LW 7935  International Law Concerning Trade, Service, and Investment
in Southeast Asia Region  
The course guides students through the evolution of economic cooperation and integration until the emergence of the ASEAN Economic Community. It provides background on the principles of single market and regional rules applicable to ASEAN trade, ratification to conventions and gaps of Thai law which are conducive to or are problematic for regional economic integration, also principles of regional economic disputes and the framework of economic cooperation between the ASEAN Community and other countries. 
 
กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี ๓  หนวยกิต
ศึกษาระบบภาษีระหว่างประเทศ สนธิสัญญาภาษีซ้อนและการแก้ปัญหาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ เงินทุน ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกำไรและอื่นๆ ปัญหาการเลี่ยงภาษี ตลอดจนการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LW 7936  International Tax Law and Tax Planning 
In this course, students will learn international tax system, double taxation treaties, and solution of double taxation problems between countries, tax measures relating to goods, services, capital, compensation for execution of rights, transfer of profits and so on, tax evasion problem, as well as tariff planning for international trade and investment.
กม ๗๙๓๗ กฎหมายสนธิสัญญา ๓  หนวยกิต
ศึกษาบ่อเกิดของพันธกรณีระหว่างประเทศ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุมสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty ค.ศ. ๑๙๖๙ ศึกษาความสัมพันธ์ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับบ่อเกิดอื่นของกฎหมายระหว่างประเทศ
LW 7937  International Law of Treaty 
This course provides students with souces of international law, concept and principles of international law covering international treaties, especially the Vienna Convention on the Law of Treaty, 1969. It also includes relationship between international treaties and other sources of international law.
 
กม ๗๙๓๘ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สู่สงครามเย็นที่โลกผูกติดกับสองขั้วอำนาจ จนกระทั่งยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ศึกษาความร่วมมือและความขัดแย้งรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลก ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่ใช้ในการกำหนดนโยบายทางการต่างประเทศ
LW 7938  International Relation Theory 
This course guides students through history and major events in the international community, especially since after the World War II to cold war, which divided the world into two powers, until the present era of globalization. It highlights on the concepts and theories of cooperation and conflicts, global issues, and the political concepts and theories used in international policy.
 
กม ๗๙๓๙ กฎหมายสหภาพยุโรป ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ความเป็นมาในการร่วมกลุ่มในภูมิภาคยุโรป ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรป บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สหภาพยุโรป ศึกษาวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงในกรอบของสหภาพยุโรป ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
LW 7939  European Union Law 
In this course, students will learn history and evolution of the European integration, legal system of the the European Union, roles and functions of various organizations formed under European Union, evolution of the economic integration and cooperation on social, culture, and security dimentions within the EU framework. It also provides background on the relationship between the European Union and other countries in the region.
 
กม ๗๙๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหลักกฎหมายที่ใช้กับการทำสงครามและการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ระบบการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ  บทบาทขององค์การภูมิภาคในการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐที่มีต่อการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศแนวใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชนกลุ่มน้อย ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาการระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว 
LW 7940  International Law on Peace and Security
This course provides students with history and background of the law applicable to war and international peacekeeping, international peacekeeping mission under the United Nations framework, roles of regional organizations in maintaining international peace, and states’ commitment to international peacekeeping. It also highlights on the threats to international peace, such as conflicts with minority, terrorism, transnational crimes and the international in responses to such problems.
 
กม ๗๙๔๑ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ๓  หนวยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการและความพยายามในระดับสากลในการออกแบบระบบในการตรวจสอบการ   อนุวัติการและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาบทบาทขององค์กรต่างๆ ในระบบสหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศึกษาวิวัฒนาการของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยกลไกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกา ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights และ ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children) และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมศักยภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายต่างๆ ในบริบทของอาเซียน
LW 7941  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms 
This course guides students through the evolution and international efforts to design a system to monitor the application of international law to protect human rights. It also provides students with the roles of various organizations under the UN system for the protection of human rights, the evolution of human rights protection system by regional mechanisms, especially the establishment of the European Court of Human Rights and the Inter-America Court of Human Rights, the roles of the ASEAN human rights mechanisms and ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, and the ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. The course also includes possibilities to promote human rights, taking into account of different legal systems in ASEAN.
 
กม ๗๙๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม ๓  หนวยกิต
                  ในภูมิภาคอาเซียน
ศึกษาประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางสังคมละวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการกำเนิดขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ศึกษากรอบของกฎเกณฑ์การพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางดังที่ปรากฏในทิศทางความร่วมมือของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) วิพากษ์กรณีศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนโดยเน้นให้นักศึกษามองเห็นปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมายเพื่อความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในภูมิภาค
LW 7942  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN
This course provides students with history of social and cultural cooperation in ASEAN, as well as the emergence of the ASEAN Socio-Cultural Community, framework of the human-centered ASEAN development as reflected in the direction of ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint, through critical reviews of case studies related to social and cultural issues in ASEAN and with a highlight on legal issues and impacts, and initiatives for recommendation under legal framework for social and cultural cooperation, taking into account various factors in the region.
 
กม ๗๙๔๓ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามและความขัดแย้งทางทหาร หลักเกณฑ์ในการจำกัดผลกระทบจากสงครามและการใช้กำลังทางทหารต่อปัจเจกชน บทบาทและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือต่อปัจเจกชนระหว่างสงคราม การอพยพย้ายถิ่นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม การคุ้มครองเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม
LW 7943  International Humanitarian Law
In this course, students will learn the laws of war and armed conflicts, principles for limiting the consegvencese of war and the use of force on individuals, roles and duties of international organizations in protecting and assisting indiviguals during wartime, migration of people affected by war, and protection of children and women who are fallen victims of wars
 
กม ๗๙๔๔ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน ๓  หนวยกิต
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นของการมีสถานะและบทบาทของปัจเจกชนในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ศึกษาการคุ้มครองระหว่างประเทศที่มีขึ้นต่อปัจเจกชน โดยเฉพาะสำหรับปัจเจกชนที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น ผู้ลี้ภัย หรือบุคคลไร้สัญชาติ หรือชนกลุ่มน้อย ศึกษาปรัชญาของการมีหน้าที่และความรับผิดชอบของปัจเจกชนต่อสังคมระหว่างประเทศ
LW 7944  International Law Concerning Status of Individuals 
This course provides students with the development of international law on legal personality and the roles of individuals in the international community, in the aspects of economy, human rights, and international humanitarian principles. It also includes international protection of the rights of individuals, especially for vulnerable individuals, such as refugees, stateless persons, or ethnic minorities. It also touches on philosophy of the roles and responsibility of individuals to the international community.
 
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ ๓  หนวยกิต
ศึกษาความหมายของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ หลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาผู้ลี้ภัยในประเทศไทย กรอบของกฎหมายของประเทศไทยในประเด็นผู้ลี้ภัย ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลไทย สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศในการพิทักษ์สิทธิและให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ ศึกษากลุ่มประชากรผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดจำนวนบุคคลไร้สัญชาติและการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในแง่บวกจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
LW 7945  International Law Relating to Status of Refugees 
    and Stateless Persons
This course provides students with the definition of refugees and stateless persons, principles on refugee protection, both under international instruments and customary international law. It also includes problems on refugees in Thailand, Thailand’s legal frameworks covering refugee issues, roles and functions of Thai government agencies and the UNHCR and other international organizations, as well as international NGOs in providing protection to refugees in Thailand. The course also touches on law of nationality and the protection of stateless persons, study on stateless populations in Thailand and in Southeast Asia, guidelines for reducing the numbers of stateless persons and the protection of stateless persons in the region, particularly, the positive impact of establishment of ASEAN Community.
 
กม ๗๙๔๖ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษาเขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายอาญาของรัฐในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามการก่อการร้าย ศึกษาประเภทความผิดที่มีลักษณะเป็นความผิดอาชญากรรมร้ายแรงอันเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาหลักกฎหมายที่เป็นกรอบในการจัดตั้งองค์กรตุลาการระหว่างประเทศเพื่อตัดสินลงโทษการกระทำผิดอาญา อาทิองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดใดในยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดาและในประเทศกัมพูชา ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของศาลกับองค์การสหประชาชาติ
 
LW 7946  International Criminal Law
This course guides students through jurisdietion of the court and states’ enforcement of criminal law in cases where there is an international factors, extradition, and international criminal cooperation, cooperation in the prevention and suppression of transnational organized crimes, suppression of terrorism, types of offenses that constitute serious crimes that threaten international peace, legal principles that constitute the framework for the establishment of an international judicial body to convict criminal offenses, e.g. international tribunal to convict international crimes in Yugoslavia, Rwanda, and Cambodia. It also includes roles and responsibilities of the International Criminal Court and the relationship of the Court with the United Nations.
 
กม ๗๙๔๗ กฎหมายองค์กรและกิจการในภาคธุรกิจกับ ๓  หน่วยกิต
การจัดการตามหลักธรรมภิบาล
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาทและรูปแบบขององค์กรต่างๆในภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทจำกัด นอกจากนี้ยังศึกษากิจการในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจการแบบดั้งเดิมที่มีวัตุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นสำคัญ หรือกิจการประเภทไม่แสวงหากำไร เช่น มูลนิธิ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นหลัก และยังมีกิจการรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นลักษณะลูกผสม โดยเฉพาะกิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการกำไรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ วิชานี้ยังศึกษากฎหมายในเรื่องการจัดการองค์กรและกิจการต่างๆข้างต้นตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
LW 7947 Law on Corporation, Enterprise and Good Governance
This course focuses on a variety of legal roles and forms of corporations in the private sector with the emphasis on the limited company. Also, we will learn various enterprises, namely, the traditional for-profit enterprise which values profit maximisation and the conventional non-profit enterprise, i.e. foundation, which aims to help society; as well as the not-for-profit enterprise, a hybrid form such as social enterprise, which not only has social objectives but also seeks profit in order to be able to compete with the business sector and to have sustainable growth. In addition, we will see how these business organisations and enterprises should be managed under the good governance and social responsibility regime.
 
กม ๗๙๔๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและ ๓  หน่วยกิต
สัญญาเอกชนระหว่างประเทศ
ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเอกชนในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ  ศึกษาการมีผลบังคับของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย ศึกษาความเป็นมาระหว่างประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศในทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LW 7948  Conflict of Law Rules and International Private Contract
This course provides students with the evolution and theories of legal principles used to solve the conflicts of private law where there is an international element. It also highlights on the legal effect of the judgment of a foreign court in Thailand, background of international private contracts where there is an internation element, and legal relationship with international law related to international trade and investment.
 
กม ๗๙๔๙ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ๓  หนวยกิต
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายประกันภัย บทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยการทบทวนการควบคุมและดูแลที่ปฏิบัติโดยบริษัทประกันภัย รวมถึงการศึกษาการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจในแต่ละประเภท (By Line of Business)
LW 7949  Insurance Law and Risk Management
This course guides students through concepts and evolution, theories, principles, and roles of insurance for national trade and economy promotion to be in line with national economic and social development guidelines. It also touches upon the problems and obstacles in insurance law, important roles of risk management process. The course also provides studies on reviewing of insurance companies’ controls and management, effective risk management system, and By Line of Business risk assessment.
 
กม ๗๙๕๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง ๓  หนวยกิต
ศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน หลักทรัพย์ประเภทหนี้และกึ่งทุน การเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การครอบงำกิจการ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายใน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาจากต่างประเทศและปัญหากฎหมายในการพัฒนาตลาดทุน
LW 7950  Advanced Securities Law 
In this course, students will learn rules and laws concerning capital markets, debt securities, equity securities, securities offering, stock exchange, futures exchange, acquisition of property, unfair trading practices, insider trading, securities Involving foreign sources,  and legal issues in developing capital markets.
 
กม ๗๙๕๑ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถาบันทางกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง รวมทั้งผลในทางปฏิบัติของมาตรการดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอื่นๆ พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาขั้นตอนและวิธีการของต่างประเทศด้วย
LW 7951  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
This course will guide students through the history of legal institutions on an environmental impact assessment, contents and procedures of environmental impact studies, such as the assessment of positive and negative impacts of a project on health or environmental integrity, as well as risks that will affect the ecological integrity and the environmental changes, which could sometimes lead to serious environmental disasters. It also presents students with some practical results of such measures compared to other environmental protection measures and foreign cases studies and procedures.
 
กม ๗๙๕๒ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะต้องทำการค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอรายงานดังกล่าวต่อชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและผู้สอน การจัดทำรายงานดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย เพราะนักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกล่าวเป็นหัวข้อในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการเขียนวิทยานิพนธ์
LW 7952  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law
This course provides students with an analysis of interesting issues related to law on natural resources and environment. Students will be assigned to research topics they are interested in, produce their reports, and present it to the class, also exchange their views among their peers and instructors. At the end, the reports that are prepared and presented by students may be developed further into their Independent Study (IS) dissertations or theses.
 
กม ๗๙๕๓ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ๓  หน่วยกิต   
สัมมนาประเด็นที่เกี่ยวข้องการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การเตรียมพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ  การออกกฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย  การบูรณะและฟื้นฟูหลัง     ภัยพิบัติ  และความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ  เช่น การจัดตั้งระบบเตรียมพร้อมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief and Emergency Response) เป็นต้น
LW 7953  Seminar in Disaster Management
This course provides a forum for students to discuss about disaster management, including climate change, disaster preparedness and prevention, law to prohibit the use of land in disaster risk areas, disaster recovery and reconstruction, and international cooperation in disaster management, such as the establishment of ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief and Emergency Response.
 
กม ๗๙๕๔ กฎหมายควบคุมมลพิษ ๓  หนวยกิต
ศึกษาแนวคิด หลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม ประเภท และสภาพปัญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษ มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและจัดการมลพิษ เช่น มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ มาตรการในการป้องกันล่วงหน้า รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมและจัดการมลพิษ
LW 7954  Pollution Control Law
In this course, students will learn concepts and principles of laws related to pollution control and management, types, conditions, problems and impacts of pollution, measures for the control and management of pollution, such as social, economic and precationary measures. It also touches upon the concepts of state’s roles in controlling and managing pollution, which are devided into central, regional and local government organizations, as well as private organizations’ roles in controlling and managing pollution, which are composed of people, communities, business corporates, and non-governmental organizations. It also highlights on problems and obstacles of enforcement of environmental law to control and manage pollution. 
 
กม ๗๙๕๕ นิติเศรษฐศาสตร์ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายต่างๆ เช่น การปรับใช้เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์กับกฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน เป็นต้น รวมถึงนิติเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
LW 7955  Law and Economics
This course introduces the students with the use of economic analysis to illuminate the law and legal institutions in a variety area of law, for example, contract law, tort law, property law, criminal law, international law and public law, including behavioral law and economics.
 
กม ๗๙๕๖ การศึกษาตามแนวแนะ  ๓ หน่วยกิต
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัยโดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาของตน ซึ่งเป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้
LW 7956 Directed Studies
This course provides students the opportunity to pursue independent study of law on specific topics which would be beneficial to their own theses and dissertations. Students are free to request for further studies on the topics related to their subjects which are directed by their advisers. 
 
๖. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม ๙๐๐๐  การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอน
LW 9000   Independent Study
Students choose research topics of their interests within the scppe of legal sciences under monitoring and consultation with the instructor.
 
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
LW 9004  Thesis
Students are required to complete their thesis on their topic interest under close consultation with an advisor. This may include a study on theories as their advisor deems appropriate. Students must present their thesis topic, report the progress, and pass the thesis defense.
 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                                                    

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     Master of Laws Program

 

  ชื่อปริญญา                                                                                                                    

     นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     Master of Laws (LL.M.)

 

  สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร                                                          
          ประกอบด้วย ๖ สาขาวิชาเอก ได้แก่

๓.๑ สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions) 

๓.๒ สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

๓.๓ สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(Criminal Law and Criminal Justice Administration)

๓.๔ สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

(International Law and ASEAN Community)

๓.๕ สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

(International Bussiness and Trade Law)

๓.๖สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(Natural Resources and Environmental Law)

 

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา                                                       

          ๑. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา

          ๒. พนักงานคดีปกครอง

          ๓. นิติกร

          ๔. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน

          ๕. ทนายความ
          ๖. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

          ๗. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย

          ๘. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

          ๙. นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน

          ๑๐. อาชีพอิสระอื่นๆ

 

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                

          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช่กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

 

  วัตถุประสงค์                                                                                                            

๑.๒.๑. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
๑.๒.๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
๑.๒.๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                             

เป็น การศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                       

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนัก ศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ

             ๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

 

  โครงสร้างของหลักสูตร                                                                                          

หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก๒

หลักสูตร แผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาหลัก

๖  หน่วยกิต

๖  หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเอก

๑๘ หน่วยกิต

๑๘ หน่วยกิต

๔. หมวดวิชาเลือก

-

๙  หน่วยกิต

๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

-

๓  หน่วยกิต

๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

๑๒ หน่วยกิต

-

๗. การสอบประมวลความรู้

-

สอบประมวลความรู้

โดยสอบข้อเขียน

รวม

๓๖ หน่วยกิต

๓๖ หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร                                                                                                   

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
 
๑. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
         เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies
 
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
          เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
ND 4000   Foundation for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
LC 4002   Integrated English Language Skills Development
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)   
LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development
หมายเหตุ
๑. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ
๒. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
 
๓. หมวดวิชาหลัก (๖ หน่วยกิต)
กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)
LW 6001  Sociology of Law and Development
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
LW 6002  Legal Research Methodology
 
๔.  หมวดวิชาเอก (๑๘ หน่วยกิต)
          นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก๒ และ ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน จำนวน ๑๘ หน่วยกิต
 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)  
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7101  Philosophy of Law
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7104  Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7105  Advanced Civil and Commercial Law
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
 
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7201  Theory and Principle of Public Law
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7202  Advanced Administrative Law
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7203  Advanced Public Finance Law
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7205  Public Economic Law
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7104  Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7301  Advanced Criminology and Penology
กม ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7302  Law of Economic Crimes
กม ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7303  Computer Crime Law
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7304  Law of Criminal Justice Administration
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
(International Law and ASEAN Community)
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
LW 7401  International Law and Development: Contemporary Issues
กม ๗๔๐๒ กฎหมายประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7402  ASEAN Community Law
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
กม ๗๔๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล ๓ (๓-๐-๖)
LW 7404  International Law on Boundary and the Law of the Sea
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7405  International Trade Law
กม ๗๔๐๖ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7406  International Dispute Settlement
 
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
(International Bussiness and Trade Law)
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7405  International Trade Law
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                      ๓ (๓-๐-๖)
LW 7501  Intellectual Property Law 
กม ๗๕๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า ๓ (๓-๐-๖)
LW 7502  Antitrust and Unfair Competition Law
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7503  Information Technology Law
กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7504  International Bussiness and Investment Law
หมายเหตุ  * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Law)
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
กม ๗๖๐๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7601  Comparative Environmental Law
กม ๗๖๐๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7602  Environmental Law in International Transaction
กม ๗๖๐๓ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7603  Legal Problems in Environmental Management and Energy
   Conservation    
กม ๗๖๐๔ กฎหมายมหาชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7604  Environmental Public Law
กม ๗๖๐๕ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7605  Law of Environmental Justice Administration
หมายเหตุ  **  หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๕. หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแผน ข จำนวน ๙ หน่วยกิต)
นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือวิชาเอกในสาขาอื่น จำนวน  ๙    หน่วยกิต
กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7901  Advanced Law of Evidence
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓ (๓-๐-๖)
LW 7902  Consumer Protection Law
กม ๗๙๐๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7903  Bankruptcy Law and Business Reorganization
กม ๗๙๐๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7904  Settlement of Disputes and Arbitration
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7905  Electronic Commerce Law
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
และบุคลากรภาครัฐ
LW 7906  Administrative Structure and Personnel Law   
กม ๗๙๐๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7907  People Participation and Public Decision Making Process
กม ๗๙๐๘ กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖)
LW 7908  Law on Public Services
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7909  Legal Principle on Constitutional Cases
กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7910  Organic Law
กม ๗๙๑๑ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7911  Principle of Legality of Administrative Act
กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7912  Law on State Responsibility
กม ๗๙๑๓ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7913  Law on Administration of State Affairs 
กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7914  Administrative Procedure Law
กม ๗๙๑๕ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7915  Law on Specific Administrative Case
กม ๗๙๑๖ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7916  Comparative Administrative Law
กม ๗๙๑๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7917  Comparative Constitutional Law
กม ๗๙๑๘ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7918  Fundamental Rights and Liberties
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
LW 7919  Law on Local Administration
กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7920  Law on Inspection of the Exercise of State Power
กม ๗๙๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ (๓-๐-๖)
LW 7921  Law on Prevention and Combating of Corruption
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7922  Law on Public Procurement and Public Procurement Management
กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและ ๓ (๓-๐-๖)
การระงับข้อพิพาท 
LW 7923  Law on Public Contract, Public Contract Management
and Dispute Resolution
กม ๗๙๒๔ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7924  Law on Public Project Arrangement
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7925  Law on Public Private Partnerships
กม ๗๙๒๖ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7926  Human Rights and Criminal Justice
กม ๗๙๒๗ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7927  Penalty Law
กม ๗๙๒๘ นโยบายทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
  LW 7928  Criminal Policy
กม ๗๙๒๙ ปัญหากฎหมายอาญา  ๓ (๓-๐-๖)
LW 7929  Legal Problems in Criminal Law 
กม ๗๙๓๐ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7930  Comparative Criminal Law
กม ๗๙๓๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7931  Comparative Criminal Procedures Law
กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ๓ (๓-๐-๖)
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน    
LW 7932  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes 
and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region   
กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7933  International Law and International Society
กม ๗๙๓๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7934  International Human Rights Law
กม ๗๙๓๕ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ ๓ (๓-๐-๖)
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
LW 7935  International Law Concerning Trade, Service, and Investment
in Southeast Asia Region  
กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี ๓ (๓-๐-๖)
LW 7936  International Tax Law and Tax Planning 
กม ๗๙๓๗ กฎหมายสนธิสัญญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7937  International Law of Treaty 
กม ๗๙๓๘ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7938  International Relation Theory 
กม ๗๙๓๙ กฎหมายสหภาพยุโรป ๓ (๓-๐-๖)
LW 7939  European Union Law 
กม ๗๙๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7941  International Law on Peace and Security
กม ๗๙๔๑ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7941  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms 
กม ๗๙๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม
                  ในภูมิภาคอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7942  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN
กม ๗๙๔๓ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7943  International Humanitarian Law
กม ๗๙๔๔ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7944  International Law Concerning Status of Individuals 
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7945  International Law Relating to Status of Refugees 
    and Stateless Persons
กม ๗๙๔๖ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7946  International Criminal Law
กม ๗๙๔๗ กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมาภิบาล ๓ (๓-๐-๖)
LW 7947  Law on Corporation, Enterprise and Good Governance
กม ๗๙๔๘ กฎหมายองค์กรและกิจการในภาคธุรกิจกับ ๓ (๓-๐-๖)
การจัดการตามหลักธรรมภิบาล
LW 7948  Conflict of Law Rules and International Private Contract
กม ๗๙๔๙ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7949  Insurance Law and Risk Management
กม ๗๙๕๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7950  Advanced Securities Law  
กม ๗๙๕๑ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7951  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
กม ๗๙๕๒ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7952  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law
กม ๗๙๕๓ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7953  Seminar in Disaster Management
กม ๗๙๕๔ กฎหมายควบคุมมลพิษ     ๓ (๓-๐-๖)
LW 7954  Pollution Control Law
กม ๗๙๕๕ นิติเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7955  Law and Economics
กม ๗๙๕๖ การศึกษาตามแนวแนะ  ๓ (๐-๐-๑๒)
LW 7956  Directed Studies
 
๖. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ ๓ (๐-๐-๑๒)
LW 9000  Independent Study
 
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต
LW 9004  Thesis
 
๘. การสอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข.
 
๓.๑.๔.  แผนการศึกษา
 
แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก ๓ หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต
รวม           ๓๖ หน่วยกิต
 
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
 
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๐   การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต
 
หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน และวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
แผนการศึกษาสำหรับภาคนอกเวลาราชการ
 
แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก   ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก ๓ หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ ๙  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต    
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๐  การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX  วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต
 
หมายเหตุ:  * หมายถึง วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
๓.๑.๕.  คำอธิบายรายวิชา
 
๑. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คำศัพท์เฉพาะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางกฎหมาย อาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
LW 4000   English for Legal Studies
The course is aimed to equip students with English legal terminologies appeared in legal documents such as contracts, agreements, arrangements. It is designed for students who even do not have legal expertise.
  
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
 
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ND 4000   Foundation for Graduate Studies
This course provides introduction to Thailand’s Politics and governance, economy, business, and society, ethics of executives, academic ethics, personality development, physical health, mental health, Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai language for communication, academic writing, and philosophy of sufficiency economy and development.
 
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
The course is dedicated to enhance students’ basic understanding of English grammar necessary for developing reading skills such as analyzing sentence types, finding core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop their English reading skills and to be ready for academic and research papers. Emphasis is placed on developing students’ skills in analyzing main ideas, drawing conclusions, and making inferences, using clues to arrive at the interpretation of the meanings of unknown words, skimming and scanning techniques, and developing their paragraphs, and critical reading skills.
 
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หน่วยกิต
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
LC 4002   Integrated English Language Skills Development
The course provides lectures and activities focusing on integrated skills for English listening, speaking, reading, and academic writing in introductory level.
 
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
This course is aimed to enhance students’ academic reading skills and strategies following LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies Course. In this course, Students will receive individualized training aiming to improve their reading skills for academic purposes.
 
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หน่วยกิต
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development
In addition to LC 4002 Integrated English Language Skills Development or LC 4002 Advance Integrated English Language Skills Development, this course provides English training for the students who require further development in English communication skills through individualized training.
 
๓. หมวดวิชาหลัก
 
กม ๖๐๐๑  สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเหตุผลของกฎเกณฑ์และเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย การบังคับใช้กฎหมายแก่คนในสังคม และกลไกการลงโทษทางกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาถึงประเด็นทางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบัญญัติและการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักสังคมวิทยาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
LW 6001  Sociology of Law and Development
In this course, students will learn rationales and sociological concepts of the rules and social behaviors within the context of societal factors which affect law. Students will also learn how such concepts contribute to different meanings, theories, structure, and evolution of law, as well as the law enforcement in society, sanction mechanism, application and interpretation of law. The course will also equip students with knowlege on social issues in various dimensions that affect the enactment and development of law, concepts and theories of sociology of law and other schools of thoughts.
 
กม ๖๐๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที่จะศึกษาค้นคว้าสมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ศึกษาการตั้งประเด็นคำถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลำดับความคิดวิธีการนำเสนอ การทำเค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนำเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจจนสามารถพัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
LW 6002   Legal Research Methodology
This course provides students a platform to study principles, methodology, and research guidelines to conduct legal thesis or research. It will also guide students how to cite the information and ways to find legal issues in conducting legal research and to conclude research hypothesis. The course also guides students on research concepts and theories, as well as provides a forum for students to present their research papers and prepare them for academic presentations. This includes practical guidelines on how to raise academic questions, prioritization of thoughts and presentation techniques, research paper layout, narrative and analytical summary writing, as well as reference styles. The course focuses on building students’s researching skills and preparing them for academic presentation on the issues of their interests which could be developed into their theses or independent studies (IS).
 
๔. หมวดวิชาเอก
 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความคิดของสำนักความคิดต่าง ๆ เช่น สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักปฏิฐานนิยม ตั้งแต่ยุคกรีกจนถึงยุคปัจจุบันรวมทั้งศึกษาหลักเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา และศึกษาถึงอิทธิพลของนิติปรัชญาการสร้างและการใช้กฎหมาย
LW 7101  Philosophy of Law
This course will chanllenge students to study fundamental, theoretical, and legal agruments and to analyse legal philosophical thinking from various schools of thoughts, namely but not limited to Natural Law Theories, Positivisim, from ancient Greek era to present time, as well as to study the subject matter in philosophy of law. Students will also learn how philosophy of law influences on creation and application of law.
 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนให้ผู้ศึกษาสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระบบการเมืองไทย
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
In this course, the student will learn origins and evolution of concepts of state and political systems, especially concepts based on Constitutionalism, principles of fundamental rights and freedoms, democracy, various forms of government, constitutional institutions according to the present constitution, as well as political background in each legal system. This will give the students a basic understanding of the concepts and theories related to organization of political institutions which is linked to the fundamental principles of public law, also allow them to use such theoretical concepts to analyse Thailand's problems on political institution and forms of government restructuring to guide the reforms of Thai political institutions taking into consideration of the problems of the Thai political system.
 
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on contracts, law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts in each legal system. The contents will include elements of contract, conditions of validity, interpretation, effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and concepts of law on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and legal analysis on the appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries.
 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสร้างและความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคำพิพากษาของศาลไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
LW 7104  Advanced Criminal Law
This course will give students knowledge on history, philosophies, theories, and concepts of criminal law, criminal sanctions, legal systems and criminal liability of countries using common law system compared to civil law system. It will also give students an insight on development trends of criminal law in several countries, judgment of the Thai courts in order to find ways to revise the law to be in connection with the current situation.
 
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
    ศึกษาหลักพื้นฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ เช่น บุคคล นิติกรรม หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก ประกันภัย การขนส่ง และพัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่สำคัญ และโดยวิเคราะห์แนวคำสอนและคำพิพากษา ตลอดจนปัญหาทั้งของไทยและของต่างประเทศ
LW 7105  Advanced Civil and Commercial Law
This course provides students with basic principles and theories in civil and commercial law, namely but not limited to legal personalities, legal entities, obligations, property, family, inheritance, insurance, transportation, and new developments in civil and commercial law, compared to major principles of foreign laws. Students will also be guided to analyze doctrines and judgments, as well as legal issues under Thai law and foreign law.
 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
In this course, students will learn history, philosophy, theories and concepts of criminal law, pre-trial procedures, control of inquiry power and discretion of the public prosecutor in criminal procedure, roles of attorneys-at-law in the criminal justice, court proceedings, and criminal sanctions in Thai and foreign legal systems.
 
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง *   ๓  หน่วยกิต
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนให้ผู้ศึกษาสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระบบการเมืองไทย
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
In this course, the student will learn origins and evolution of concepts of state and political systems, especially concepts based on Constitutionalism, principles of fundamental rights and freedoms, democracy, various forms of government, constitutional institutions according to the present constitution, as well as political background in each legal system. This will give the students a basic understanding of the concepts and theories related to organization of political institutions which is linked to the fundamental principles of public law, also allow them to use such theoretical concepts to analyze Thailand's problems on political institution and forms of government restructuring to guide the reforms of Thai political institutions taking into consideration of the problems of the Thai political system.
 
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญา แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ 
โดยเน้นศึกษาการกำเนิดของรัฐ สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจ โดยเน้นปรัชญาและลักษณะของอำนาจรัฐ หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ ความหมายและขอบเขตของการกระทำทางนิติบัญญัติ ทางบริหารและทางตุลาการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ การใช้อำนาจดุลพินิจและการใช้อำนาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝ่ายปกครอง นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย 
LW 7201  Theory and Principle of Public Law
This course provides student with definitions and classifications of public law, evolution of philosophy, concepts, and theories of public law in various periods, especially in modern times, also theories of statehood, by focusing on the origins of state, legal criteria for statehood, relationship between state and law, sources of public law, power theories. It emphasizes the philosophy and nature of state power, principles of separation of powers, rule of law (or Rechtsstaat), meaning and scope of legislative, executive, and judicial acts, concepts and theories of public services, control of state power and discretion, as well as state power in emergency situations, state liability and liability of the administrative branch, juristic methods in public law, and evolution and issues concerning Thai public law.
 
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ศึกษาภารกิจของรัฐ หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะ การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง กฎและมาตรการภายในฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และหลักการควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง
LW 7202  Advanced Administrative Law
The course is designed to provide students background on history and qualities of administrative branch and public law, functions of state, basic principles of public services, structuring and administration of state organs, legality of the administrative acts, theories, and legal principles of administrative acts, administrative orders, and internal measures of the administrative branch, legal principles of administrative contracts, and principles to control and check legality of the administrative acts.
 
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน การใช้และการตีความกฎหมายการคลัง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการคลังการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้สาธารณะ ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจของรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุมทางการเงิน การคลังและการงบประมาณของรัฐ การควบคุมตรวจสอบงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณของไทย
LW 7203  Advanced Public Finance Law
In this course, students will learn public finance theories, application and interpretation of public finance law, general principles concerning law on public finance and expenditure, taxation, public debts, fiscal policy of state, application of measures on public monetary and finance, and taxation to create public policy. Students will also learn concepts on the control of government through execution of parliamentary power and fiscal and budget policy, state auditing, and understand issues on public finance and budget of Thailand and other countries.
 
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง   ๓  หนวยกิต
ศึกษาข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอำนาจศาลปกครอง รูปแบบคำฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทำคำพิพากษา การอุทธรณ์ ตลอดจนการบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษา และการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศ
LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure
This course provides students with fundamental concepts of control of administrative action by judicial review, general principles of administrative litigation and system of administrative courts, jurisdiction of administrative courts, forms of administrative complaint, administrative court procedure, fact-finding in administrative cases, temporary measures or interlocutory relief, administrative trial, rendering of judgment, appeal, execution of judgment, and solving of competence conflict between courts. The course will encourage students to study and make comparative analysis of legal principles on administrative court procedure law between Thailand and the other countries.
 
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิดว่าในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมาย ที่มาของกฎหมายและวิวัฒนาการรวมถึงลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เช่น หลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ หลักเสรีภาพในทางการค้าและอุตสาหกรรม หลักการรับรองสิทธิในทรัพย์สิน ศึกษาการจัดองค์กรของรัฐในทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทำทางเศรษฐกิจศึกษาข้อความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลักษณะและการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยให้เอกชนรับผิดชอบจัดทำบริการสาธารณะ การจัดทำวิสาหกิจและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการทำโครงการของรัฐในประเด็นต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการของรัฐ ขั้นตอนทางกฎหมายในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการวิเคราะห์สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์โครงการของรัฐ รวมทั้งศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดทำบริการสาธารณะของไทยและต่างประเทศ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
LW 7205  Public Economic Law
This course provides students with concepts of public economic law, terminologies, sources of law, evolution, and general natures of public economic law by providing comparative analysis between Thai law and foreign laws. It also equips students with fundamental principles of public economic law, namely liberalism, free trade and investment, property rights, organization of state economic organs, state’s economic action, economic competition, forms and economic intervention by licensing public service providers, establishment of state enterprises, and business unit in local administrative organizations. It will also give students background on principles and concepts concerning public projects, e.g. public participation in government project, procedures on environmental and health impact assessment, assessment of problems on public participation, analysis of public projects, as well as Thai laws which permitting private sectors to jointly invest in and deliver public services, compared to other countries through comparative analysis of theories and case studies.
 
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง *   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสร้างและความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคำพิพากษาของศาลไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
LW 7104  Advanced Criminal Law
In this course, students will learn history, philosophy, theories, and concepts of criminal law, criminal sanctions, system and criminal liability in criminal law of common law countries compared to countries using civil law system. The course also includes development trends of criminal law in various countries, judgment of the Thai courts which aim to equip students with understanding on how to revise law to be in line with societal changes.
 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *    ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
In this course, students will learn history, philosophy, theories and concepts of criminal law, pre-trial procedures, control of inquiry power and discretion of the public prosecutor in criminal procedure, roles of attorneys-at-law in the criminal justice, court proceedings, and criminal sanctions in Thai and foreign legal systems.
 
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลงโทษ ประเมินข้อเสนอแนะที่สำคัญในการปฏิรูประบบการลงโทษวิวัฒนาการของทัณฑวิทยา และปรัชญาการลงโทษทางอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด กระบวนการและระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอาญาในขั้นตอนต่างๆ ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรมผู้กระทำความผิดและการใช้มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งทางด้านสังคมและกฎหมาย
LW 7301  Advanced Criminology and Penology
This course will provide students with knowledge and skills to analyze and assess critical issues of criminology, causes of crimes, and to solve such problems. It will also give background on theories and practices, and effective measures for offender correction. The course will also challenge students to determine important recommendations to reform the correction system, taking into consideration of evolution and philosophy of criminology and criminal sanctions, and their objectives, treatment of offenders, procedures and systems for dealing with criminal offenders at each stage. The course provides comprehensive background information covering studies on criminology and criminal sanction measures to correct offenders, by both social sanctions and legal sanctions. 
 
กม ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีหลักการ ขอบเขต ความหมาย ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการเงินและธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์  และความแตกต่างของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับอาชญากรรมประเภทอื่นๆ  มาตรการของรัฐในการดำเนินการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรฐกิจ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เป็นต้น
LW 7302  Law of Economic Crimes
This course provides students with theories, principles, scopes, definitions, and types of economic crimes, such as financial and banking offenses, offenses related to trade and commerce. Also it provides background on differences between economic crimes and other types of crimes, state measures to deal with economic crime, and issues related to international cooperation, international cooperation in prevention and suppression of economic crime and laws relating to economic crimes such as the law on falsehood on a matter of public concern and law on financial institutions,.
 
กม ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๓  หน่วยกิต
ศึกษารูปแบบการกระทำความผิดทางอาญาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือบุคคล การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น การเข้าถึงข้อมูลโดย   มิชอบ การบิดเบือนข้อมูล การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่จะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ตลอดจนการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว 
LW 7303  Computer Crime Law
This course provides students with patterns of crimes using computers as tools to commit criminal offense such as illegally accessing a computer system for which a specific access prevention measure that is not intended for their own use; knowing of a measure to prevent access to a computer system specifically created by a third party illegally discloses that measure in a manner that is likely to cause damage to the third party; importing into a publicly accessible computer system of computer data that will appear as an image of other person and the image has been created, edited, appended, or adapted by electronic means and by doing so it is likely to impair the reputation of such other person ; and sending computer data or electronic mail to another person and covering up the source of such aforementioned data in a manner that disturbs the other person’s normal operation of their computer system.
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓  หน่วยกิต
ศึกษาปรัชญาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้างและระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกำหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล ปัญหาการบริหารงานยุติธรรมและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
LW 7304  Law of Criminal Justice Administration
This course provides students with philosophy and structure of criminal justice administration, policies determination, legal measures concerning criminal justice, internal and international coordination and cooperation with agencies concerning criminal justice, operations, monitoring and evaluation, as well as issues and solutions of public participation in criminal justice administration.
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 
(International Law and ASEAN Community)
 
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย  ๓  หน่วยกิต
ศึกษารากฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการประชุม เอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองบานดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ อันเป็นที่มาของมิติของการพัฒนาในกฎหมายระหว่างประเทศ สู่หลักการของการพัฒนาในกรอบขององค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก และองค์กรภูมิภาคในปัจจุบัน ศึกษาหลักการทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนา เน้นกรณีศึกษาที่สำคัญอันเกิดขึ้นในกรอบขององค์การการค้าโลกหรือเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการถกเถียงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงบริบทและปัจจัยทางกฎหมายในสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบัน
LW 7401 International Law and Development: Contemporary Issues
This course provides students for fundamental Knowledge of history, especially Asia-Africa conference in Bandung, Indonesia in 1955 which is the source of development of international law towards principles of development within the framework of the United Nations, the World Trade Organization, and current regional organizations. The course also provides background on international economic law principles that favor developing countries with a focus on key case studies in the framework of the World Trade Organization or other international forums which affect developing countries, especially Southeast Asian countries. The course encourages students to engage debates on current issues in order to strengthen their initiative and creative thinking which prepares them for implementing law towards sustainable development, taking into account the context and legal factors in current international society.
 
กม ๗๔๐๒ กฎหมายประชาคมอาเซียน ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติศาสตร์ สถานการณ์อันเป็นที่มา ของการร่วมกลุ่มระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากรอบของกฎหมายและตราสารที่สำคัญว่าด้วยประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค ศึกษาแนวทางในการกำเนิดประชาคมอาเซียนและความร่วมมือในสามมิติหลักได้แก่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางความมั่นคง และทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีของพรมแดนและการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 
LW 7402 ASEAN Community Law
This course presents students with history and background of foundation of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), key legal framework and instruments concerning region cooperation, origins of ASEAN Community and its three pillars: economic cooperation; political-security cooparation; and socio-cultural cooparation, as well as legal implications arising from the open border policy and the establishment of an ASEAN Community, also relationship between ASEAN and other regional communities.
 
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี และแนวนโยบายอื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา การเจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การบำรุงรักษาที่เป็นระบบใน ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แร่โลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
This course will provide students with concepts, principles of natural resources and environment protection and management, international law and policies binding on State Parties, as well as policies concerning international cooperation in natural resources and environment al management, especially within Southeast Asian countries. In addition, the course will present the Convention on Biological Diversity, fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity as well as an analysis the risk  resources which are caused by chemicals, hazardous substances, the marine environment, climate change, wetland conservation, systematic maintenance in water, forest water, meadow, metal ore, and reduction of transboundary haze pollution in ASEAN
 
กม ๗๔๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเขตแดนทางบก ศึกษาความหมายและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และทะเลหลวง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเน้นการศึกษาทั้งในทางทฤษฎีและการหยิบยกกรณีศึกษาโดยเฉพาะกรณีที่มีความสำคัญกับประเทศไทย หรือกรณีความขัดแย้งทาง เขตแดนระหว่างรัฐที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษากลไกและมาตรการทางเทคนิคในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเขตแดน
LW 7404 International Law on Boundary and the Law of the Sea
This course provides students with principles of international law relating to land boundary, definitions and principles of the maritime boundary, exclusive economic zone and high seas under the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. It focuses on both theoretical and case studies, particularly in the case study of Thailand, or interstate boundary conflicts in Southeast Asia, as well as mechanisms and technical measures for settling boundary disputes.
 
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง “องค์กรการค้าสากล” (International Trade Organization ) การมีข้อตกลงทางการค้าและภาษีในระบบของ GATT ไปจนถึงการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้งข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่นสินค้าการเกษตร ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้นแล้วจะได้ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (CISG) ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (INCOTERM) ตราสารเครดิต (Letter of Credit) การชำระราคาสินค้า ความรับผิดตามสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LW 7405 International Trade Law
This course guides students through evolution of the law on international trade since the efforts to establish "International Trade Organization", GATT System agreements, establishment of the World Trade Organization (WTO), basic principles of International Trade Law, such as non-discriminatory principles and most-favored-nation treatment, as well as international trade agreements and measures applicable to particular goods, such as agricultural products. The course guides students through the legal system and mechanism of trade dispute settlement of WTO, focusing on cases related to Thailand, the relation of international trade law to other issues that have been affected by trade liberalization, such as protection of people's welfare and safety, environmental, and intellectual property protection. In addition, the course also includes private international trade, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), international commercial terms (INCOTERM), letters of credit, and contractual liability, as well as contracts on freight transports by land, sea, and air as well as multimodal transports.
 
กม ๗๔๐๖ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ รวมถึงข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับข้อพิพาทรูปแบบต่างๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการระงับข้อพิพาทภายในภูมิภาคอาเซียน ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการระงับข้อพิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอำนวยธรรมาภิบาลในสังคมระหว่างประเทศ เช่น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลกฎหมายทะเล รวมถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
LW 7406 International Dispute Settlement
This course is aimed to equip students with knowledge on principles, laws, and legal mechanisms for international dispute settlement, including public-private disputes, by comparing various dispute resolution mechanisms, both general mechanisms and specialized mechanisms, internationally and regionally, especially the ASEAN dispute settlement mechanism. It also guides students through participation of states, international organizations and individuals in dispute settlement, roles of international courts and tribunals in maintaining peace and good governance in international societies such as the International Court of Justice, the International Tribunal for the Law of the Sea, and International Arbitration.
 
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
(International Bussiness and Trade Law)
 
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง * ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
LW 7103 Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on contracts, law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts in each legal system. The contents will include elements of contract, conditions of validity, interpretation, effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and concepts of law on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and legal analysis on the appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries.
กม ๗๔๐๕  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ** ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง “องค์กรการค้าสากล” (International Trade Organization ) การมีข้อตกลงทางการค้าและภาษีในระบบของ GATT ไปจนถึงการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้งข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่นสินค้าการเกษตร ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้นแล้วจะได้ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (CISG) ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (INCOTERM) ตราสารเครดิต (Letter of Credit) การชำระราคาสินค้า ความรับผิดตามสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LW 7405 International Trade Law
This course guides students through evolution of the law on international trade since the efforts to establish "International Trade Organization", GATT System agreements, establishment of the World Trade Organization (WTO), basic principles of International Trade Law, such as non-discriminatory principles and most-favored-nation treatment, as well as international trade agreements and measures applicable to particular goods, such as agricultural products. The course guides students through the legal system and mechanism of trade dispute settlement of WTO, focusing on cases related to Thailand, the relation of international trade law to other issues that have been affected by trade liberalization, such as protection of people's welfare and safety, environmental, and intellectual property protection. In addition, the course also includes private international trade, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), international commercial terms (INCOTERM), letters of credit, and contractual liability, as well as contracts on freight transports by land, sea, and air as well as multimodal transports.
 
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                      ๓  หน่วยกิต
ศึกษาความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญและสถานที่และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทภายในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ศึกษาครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์การออกแบบเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรตลอดจนการรักษาความลับ การลวงขาย การคุ้มครองฐานข้อมูลและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมและผลกระทบของทรัพย์สินทางปัญญาต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของโลกได้เป็นอย่างดี
LW 7501 Intellectual Property Law
The course aims to provide students with an advanced knowledge of substantive intellectual property law, and of the place and role of intellectual property within domestic, regional and international contexts. The course covers all the major IP rights, including copyright, designs, trade marks, and patents as well as confidentiality, passing off, database rights and other intellectual property protection. Also this course enables students to develop a fully rounded understanding of intellectual property rights, their role in society and the impact of intellectual property on global economics and development.
 
กม ๗๕๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า ๓  หน่วยกิต
ศึกษาการผูกขาด และผลกระทบต่อผู้บริโภค ผลทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ กฎหมายที่ป้องกันการผูกขาด การแบ่งตลาด การรวมหัวของพ่อค้า หรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมการค้า การตกลงกำหนดราคา หรือปริมาณการผลิต
LW 7502 Antitrust and Unfair Competition Law
This course provides students with a legal concept of antitrust and impact on consumers. The coure also discusses about economic impacts and national stability concerning antitrust law, market shares and trade unionism of traders, or factory owners, or trade association, price settlement agreement, or production volume.
 
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                ๓  หน่วยกิต
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและเทคโนโลยีซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นศึกษาปัญหากฎหมายอันเกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ อาทิ กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระทำผิดต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย
LW 7503 Information Technology Law
This course introduces students to an evolvement of laws towards societies of information networks and technologies with an emphasis on legal issues arising from the development of information technology and modern information management. We will discuss about the electronic data exchange law, e-signature law, information technology infrastructure development law, and personal information protection law, electronic funds transfer law to explicitly stipulate rights, as well as the responsibilities between electronic funds transfer parties, and criminal measures to punish perpetrators of computer systems, information systems and networks.
กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจำกัด และสัญญาการร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงการศึกษาระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึงระบบกฎหมาย นโยบายและหลักเกณฑ์ และกลไกของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับสากลและในระดับภูมิภาค รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
LW 7504 International Bussiness and Investment Law
This course guides students through the roles of business organizations of modern business operations with a focus on limited companies and joint venture contracts, theories and legal concepts concerning powers and responsibilities of Directors and Executives, relationship between management and shareholders, relationship between majority and minority shareholders, company expansion growth, forming of business in group companies, legal system applied for international economic relations for international finance and investment. The course also focuses an analysis of legal systems, policies, guidelines, and legal mechanisms of international investment law currently in use, both internationally and regionally. It also analyzes the impact of international investment laws which affect local and international business on various aspects.
 
หมายเหตุ  *   หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ
    และประชาคมอาเซียน
 
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Law)
 
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี และแนวนโยบายอื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา การเจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การบำรุงรักษาที่เป็นระบบใน ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แร่โลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
This course will provide students with concepts, principles of natural resources and environment protection and management, international law and policies binding on State Parties, as well as policies concerning international cooperation in natural resources and environment al management, especially within Southeast Asian countries. In addition, the course will present the Convention on Biological Diversity, fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity as well as an analysis the risk  resources which are caused by chemicals, hazardous substances, the marine environment, climate change, wetland conservation, systematic maintenance in water, forest water, meadow, metal ore, and reduction of transboundary haze pollution in ASEAN
 
กม ๗๖๐๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศตัวอย่าง โดยเฉพาะจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายต่างกัน เพื่อนำมาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร ภาคเอกชนและประชาชน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะเน้นหนักในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษ การตรวจสอบและการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม และการระงับ   ข้อพิพาทนอกศาล
LW 7601 Comparative Environmental Law
The course is aimed to guide students through the scopes and evolution of environmental laws of Thailand compared to other selected sample countries and different legal systems, and to understand the roles of legislative, judicial, and administrative bodies, as well as private and public sectors to protect and conserve environment and natural resources.It will focus on pollution problems solutions, environmental monitoring and evaluation, and dispute settlement out of courts.
 
กม ๗๖๐๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นมาตรฐานในการการค้าลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่มาตรการทางกฎหมาย การผลิตสินค้า การนำเข้าและการส่งออกสินค้า ตลอดทั้งบทบาทของมาตรการและกฎเกณฑ์ในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภายในและระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน
LW 7602 Environmental Law in International Transaction
This course guides students through various environmental issues which are used as a baseline for setting international trade standards, not including legal measures. It also covers the issues of productions, imports & exports, and measures and norms in promoting environmental management for sustainable development both nationally and internationally.
กม ๗๖๐๓ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษากับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์
LW 7603 Legal Problems in Environmental Management and Energy
Conservation   
This course provides students with concepts, policies and measures related to environment management and energy conservation, such as controlling and reducing environmental impacts and resource consumption, and energy conservation. The course aims to provide an analysis and share experiences and knowledge learned from the experts who are the speakers to guide on the development of research topics for their thesis.
 
กม ๗๖๐๔ กฎหมายมหาชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลักการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในลักษณะต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสงวน บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลพร้อมทั้งเปรียบเทียบกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวปฎิบัติในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
LW 7604  Environmental Public Law
This course focuses on the structures, powers, and duties of governmental agencies related to the environment. It also provides an introduction to principles and procedures for environmental and health impact assessment processes, as enshrined by the Constitution and other relevant laws, encouraging people to participate in the conservation, preservation, and utilization of natural resources and biodiversity, as well as the application laws compared to public environmental law of other countries. This course also focuses on administrative  decision making  processes  and procedures in environmental management and environmental governance.
 
กม ๗๖๐๕ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพบังคับทางกฎหมายในข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการดำเนินคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครองของกฎหมายไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นเรื่องสิทธิของประชาชนในการฟ้องคดี การรวบรวมพยานและการพิสูจน์พยานในคดีแพ่ง อาญา ปกครอง การระงับข้อพิพาทนอกศาล และศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ
LW 7605  Law of Environmental Justice Administration
This course provides students a forum to study and analyze legal effectiveness in environmental litigation, either in civil, criminal, or administrative courts of Thailand and compare to the systems in other countries, as well as law enforcement with a focus on the rights of people to prosecution, collection of evidence and examination of evidence, either in civil, criminal or administrative cases, and dispute settlement out of courts.
หมายเหตุ  ** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๕. หมวดวิชาเลือก
 
กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ความจริงทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง หลักการรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน การคุ้มครองพยานและการนำความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี
LW 7901  Advanced Law of Evidence
This course provides students with history, philosophy, theories and concepts of law of evidence, criterias and system on the acquisition and examining evidence for criminal and civil cases, the hearing and weighing of evidence, the protection of witness, and the introduction to forensic sciences for investation and adjudication of cases.
 
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
LW 7902  Consumer Protection Law
This course provides students with history, philosophy, theories and concepts of consumer protection law, the legal measures for consumer protection, the compensation or remedy for consumer damages and procedures for consumer cases. The case studies and issues concerning problems in enforcing the consumer protection law of Thailand compared to other countries, as well as other problems with regards to consumer protection will be examined and dissusred.
 
กม ๗๙๐๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการ เหตุผลและความจำเป็นของหลักการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาการบังคับชำระหนี้และจัดสรรการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชำระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพ่งทั่วไป ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของมาตรการเหล่านี้กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ
LW 7903  Bankruptcy Law and Business Reorganization
This course guides students through an evolution, rationales, and necessity of principles of bankruptcy and business reorganization in resolving debt repayment problems and allocating the debt repayment to the creditors in the condition that the debtor is not in a repayable condition. Also, it introduces students to relevant court procedure, a relationship of these measures with other relevant laws, rights and duties, also the roles of all stakeholders, an overview of the economic systems, as well as the roles of states in these processes compared to international law on bankruptcy.
 
กม ๗๙๐๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับข้อพิพาทรูปแบบต่างๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการระงับข้อพิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอำนวยธรรมาภิบาลในสังคมระหว่างประเทศ
LW 7904  Settlement of Disputes and Arbitration
This course provides students with history, philosophy, theories, and concepts in an alternative dispute resolution, including negotiation, mediation, settlement, and arbitration by studying Thai laws, compared to international law concerning alternative dispute resolution. It provides an insight on the problems in the matter, legal principles and legal mechanisms for international disputes settlement, in comparison with various dispute resolution mechanisms, both general mechanisms and specialized mechanisms, at international and regional level. It also guides students through participation of states, international organizations and individuals in dispute settlement, roles of international courts and tribunals in settling the disputes, and case studies of the roles of International Court of Justice in maintaining international peace and justice.
 
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             ๓  หนวยกิต
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของการนำเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำสัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ แทนการทำสัญญาแบบเดิม ผลกระทบทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ จากการที่นำเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์แทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อพัฒนาการทางกฎหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
LW 7905  Electronic Commerce Law
This course provides students with the use of natures and methods of electronic commerce and e-signature in lieu of various types of conventional business contracts, the legal implications of civil and commercial laws regarding the use of electronic commerce and the electronic signature to express the parties’ intents instead of the paper contracts, the issues and obstacles to development of e-commerce, the e-signature laws, electronic funds transfer and electronic data interchange at both national and international levels.
 
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ๓  หน่วยกิต
และบุคลากรภาครัฐ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมาย โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของการจัดโครงสร้างฝ่ายปกครองและการบริหารบุคลากรภาครัฐของไทยในอนาคต
LW 7906  Law on Administrative Structure and Personnel
This course provides students with concepts and theories of administrative structure, the principle of power consolidation and decentralization, the theory of legal persons of public law, the structuring of central, regional, and local government, and the structure of government agencies according to their specific expertise. The course also focuses on an analysis of challenges to structure of the current administration, concepts and theories of government personnel and officials management under the law, by emphasizing on an analysis of current problems and obstacles in the administrative personnel management and the future trend of administrative structure and personnel in Thailand.
 
กม ๗๙๐๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิด หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐตามหลักประชาธิปไตย สาเหตุและความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย
LW 7907  People Participation and Public Decision Making Process
In this course, the students will learn about the concepts, fundamental principles of public administration in democratic societies, and causes and changes in the current public decision-making process, as well as the concepts and principles of public participation in public decision-making process, the methodology and the legal implications of people participation. The course also covers the issues regarding the trend of public decision-making process of Thailand.
 
กม ๗๙๐๘ กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ  ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ กับรูปแบบขององค์กรและวิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดและกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและจัดทำบริการสาธารณะ ตลอดจนคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะ
LW 7908  Law on Public Services
This course provides the students with an evolution, the terminologies, key criteria for the public service provision, the relationship between public services of various types of organizations, and the method of public services, The course also covers the issues of public service tools, concepts and laws related to the operation of state enterprises, public organizations, and public services at the national and local administrative leve, private sector investment and participation in public services, as well as administrative litigtion concerning public services.
 
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาพัฒนาการ ความหมายและสาระสำคัญของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบไทยและต่างประเทศ รวมถึงหลักการพื้นฐานของการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีรัฐธรรมนูญ สถานะและผลของคำวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ
LW 7909  Legal Principle on Constitutional Cases
This course guides the students through the development, definitions, principles of constitutionality, and the protection and safeguard of the supremacy of constitution, evolution, structure, and powers of institutes empowered to review constitutionality in Thai legal system. compared to other countries. The course also introduces students to the basic principles of procedure for constitutional cases and the status and effects of the constitutional court judgments. 
 
กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักการสำคัญและแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ข้อความคิดของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และหลักการในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ อาทิ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ตรวจการแผ่นดิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งศึกษากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ      
LW 7910  Organic Law
This course provides the students with fundamental principles and basic concepts of constitutional law, the constitutional concepts and principles of Thailand, as well as the concepts and principles enshrined in organic laws for various matters, e.g. the House of Representatives election, the selection of senators, and the Election Commission of Thailand. The couse also covers the issues of political parties, the national referendum, the constitutional court procedure, procedures for trials against holders of political positions, ombudsperson, corruption prevention and suppression, and State Audit Commission, as well as the constitutional law of foreign countries.      
 
กม ๗๙๑๑ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ประเภทของการกระทำทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง กฎ และสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาถึงข้อความคิดและเงื่อนไขของการกระทำทางปกครอง ผลของการกระทำทางปกครอง มาตรการ การสิ้นสุด การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแต่ละประเภท โดยพิจารณาในส่วนของเงื่อนไขทั่วไปของความสมบูรณ์ของการกระทำทางปกครองและการใช้ดุลยพินิจ รวมถึงและศึกษาหลักการว่าด้วยกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย
LW 7911  Principle of Legality of Administrative Act
This course introduces the concepts and types of administrative action, administrative orders, rules, and administrative contracts. In addition, the course provides students with the elements and conditions of the administrative action,the  legal effects of administrative action, the measures, the ending, the termination, and the revocation of administrative acts by considering general conditions of completeness of administrative action and discretion. The course also disusses the principles of legality of administrative actions.
 
กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาพัฒนาการของหลักความรับผิดของรัฐ หลักการพื้นฐานของความรับผิดของรัฐ ประเภทของความรับผิดของรัฐ การดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดของรัฐในต่างประเทศและศึกษาคำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง 
LW 7912  Law on State Responsibility
This course introduces a study on development, fundamental concepts, and types of state responsibility, and actions taken for damages caused by administrative officers by comparing with the law and administrative court judgments concerning state responsibility of foreign countries.
 
กม ๗๙๑๓ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ทบวง กรม ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค การจัดระเบียบราชการในจังหวัดและอำเภอ ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลรวมถึงขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินของต่างประเทศ
LW 7913 Law on Administration of State Affairs 
This course provides students with study and comparative analysis of basic philosophies and theories on public administration of Thailand compared to other countries. Principles and methods of structuring of administrative branch, law of central government organizing ministries, bureaus, and departments, rules of regional administration organizing provinces and districts, local government administration regulations, local government organization, both in general and special forms, acting on behalf or acting (position), laws concerning government reform, law on state-owned enterprises, public organizations, and administrative bodies of the courts, as well as of the constitutional organizations by comparison with laws on administration of state affairs of other countries.
 
กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของต่างประเทศและของไทย สถานะและขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง  หลักทั่วไปทางสารบัญญัติและวิธีพิจารณาชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ รวมถึงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส
LW 7914  Law on Administrative Procedure
The course provides students for background and concepts of administrative procedures law of Thailand and other countries, status and scope of application of the Administrative Procedures Act of Thailand, basic concepts of decision process of administrative branch of Thailand, general principles and rules of decision process of administrative officials, forms and legal effects administrative orders, appeal and revocation of administrative orders, reconsideration, execution, legal time frame, prescription, and administrative procedure law of Germany and France.
กม ๗๙๑๕ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาคดีปกครองเฉพาะด้าน ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองในแต่ละประเภท สาระสำคัญของกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เหตุแห่งการฟ้องคดีในแต่ละประเภท และศึกษาตัวอย่างคดีที่สำคัญในแต่ละประเภท อาทิ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คำสั่ง และการห้ามการกระทำ คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า คดีปกครองเกี่ยวกับการละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อนรำคาญ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คดีปกครองเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
LW 7915  Law on Particular Administrative Case
This course provides students with specific cases and specific natures of each administrative case, essences of specific laws relating to the case, causes of the lawsuit in each category, and key case studies, cases related to revocation of rules, and orders and prohibition orders, negligence of duty or performance of duties with delays, violation or other liability, urban planning and building control, nuisance, environmental case, administrative personnel management, local government administration, and land ruling.
 
กม ๗๙๑๖ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง การควบคุมการกระทำทางปกครอง ลักษณะและประเภทของคดีปกครองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LW 7916  Comparative Administrative Law
This course provides students with evolution of administrative law and the basic principles of administrative law in each legal system of other countries such as the structure of administrative branch, concepts, legality, and control of administrative action, characteristics and types of administrative cases, and administrative procedure.
 
กม ๗๙๑๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมือง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนกลไกการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในประเทศซึ่งเป็นต้นแบบของระบบรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน โดยเน้นวิเคราะห์สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นรากฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของประเทศเหล่านั้น เปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือประเทศอื่นซึ่งลอกเลียนระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ข้างต้น วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และแนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศแต่ละประเทศ
LW 7917  Comparative Constitutional Law
In this course, the student will learn origins and evolution of constitutional law, political institution structure, fundamental rights and freedoms, as well as the constitutionality of countries serving as the models for each legal system, e.g. U.K., USA, France, and Germany. It highlights on the analysis of political and socio-economic background which are the roots of constitutional law and political structure of such countries, also comparative analysis of Thai constitution and other countries which develop their constitutional law based on the country models aforesaid. It provides analysis on the outcomes of such development and guidelines on how to renew the constitutional law to be in line with evolving socio-economic and political changes of each country.
 
กม ๗๙๑๘ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ๓  หน่วยกิต
ศึกษามโนทัศน์ว่าด้วยสิทธิ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประเทศตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ การรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการและองค์กรอื่น ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปัญหาและคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ
LW 7918  Fundamental Rights and Liberties
In this course, students will learn thoughts, concepts, and theories on rights and freedoms of Western countries that influence the provisions on rights and freedoms under the Constitution of the Kingdom of Thailand. It projects types and recognition of constitutional rights and freedoms, equality, and dignity of persons, the protection of basic rights and freedoms by judiciary and other organs compared with issues, conflicts of basic rights and freedoms with other countries.
 
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓  หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การจัดตั้ง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารการคลังท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกในการกำกับ  ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และศึกษาการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LW 7919  Law on Local Administration
This course guides students through the law on decentralization, establishment, structure, powers of local administrative organizations, and relationship between local government administration and other relevant organizations, local fiscal administration,  personnel administration of local administrative organizations, regulatory mechanism, supervisory body of local administrative organizations, and people participation processes in local government administration, as well as establishment of business units in local administrative organizations, by comparing the local government administration of Thailand with other countries. 
 
กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในลักษณะต่าง องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในรูปแบบต่าง ๆ การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ระหว่างการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน รวมทั้งความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
LW 7920  Law on Inspection of the Exercise of State Power
This course provides students with concepts, principles and laws related to the inspection of the exercise of state powers in various ways, organization empowered to inspect the exercise of state power, the inspection prior to office, during tenure, and termination of office, inspection by people, also tort liability of government officials.
 
กม ๗๙๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ศึกษาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ศึกษาหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการยื่นและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศึกษากฎหมายและกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริต วิธีพิจารณาคดีอาญาของ  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศึกษาทฤษฎีและกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตศึกษาวิธีพิจารณาคดีทุจริตในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และศึกษาหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
LW 7921 Law on Prevention and Combating of Corruption
This course guides students through law on government administration and prevention of corruption and misconducts through legal and corruption prevention measures. It provides backgrounds on United Nations Convention Against Corruption, 2003, principle of conflict of Interests, laws concerning filing and disclosure of property and debts, executive measures to prevent and combat corruption, studies on law and theories concerning tracking of properties related to corruption, corruption cases procedure in corrupt and misconducts branch of criminal courts, duties of the agencies responsible for the prevention and suppression of corruption in Thailand and other countries.
 
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓  หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายและกระบวนการเกี่ยวกับการทำสัญญาของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดทำข้อเสนอโครงการ การคัดเลือกคู่สัญญา การทำสัญญา ราคากลาง การแก้ไขสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญา รวมถึงกระบวนการในการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาของรัฐ ศึกษาพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) ระบบตลาดกลางการซื้อขายสินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ศึกษาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
LW 7922 Law on Public Procurement and Public Procurement Management
This course provides students with the platform to study laws and procedures concerning public contracts, from the stage of the project proposal, contractors selection, medium price, contract amendment, contract management and monitoring, to the dispute settlement process resulting from public contracts. It guides through development of public procurement systems, procurement processes in various systems such as Electronic Government Procurement (e-GP), e-market, Central Market for Electronic Goods and Services (E-Marketplace), Electronic Bidding (e-bidding), as well as offenses relating to procurement and package management, Public Procurement and Government Procurement Act, BE 2560, and relevant laws and regulations.
 
กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและ ๓  หน่วยกิต
การระงับข้อพิพาท 
ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาทางปกครอง ลักษณะและประเภทของสัญญาทางปกครอง ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาทางปกครอง หลัก    เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองในสัญญาทางปกครอง หลักดุลภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง หลักการเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาทางปกครองกลไกในการระงับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองรูปแบบต่าง ๆ อนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีในศาลปกครอง ศึกษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างคดีของไทยและต่างประเทศ
LW 7923 Law on Administrative Contract, Administrative Contract Management
and Dispute Resolution
This course provides students with concepts and laws regarding administrative contracts, characters and types of administrative contracts, legal systems, rights and obligations under administrative contracts, principle of power to privileges of administrative agencies in administrative contracts, fiscal balance in administrative contracts, public service principles, laws and regulations relating to administration of administrative contracts, mechanisms for dispute settlement in administrative contracts, arbitration and judicial review in administrative courts, as well as disputes over administrative contracts by comparing law and cases of Thailand with those of foreign countries.
 
กม ๗๙๒๔ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษากรอบแนวคิดทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐและการร่วมลงทุนของรัฐในรูปแบบ ต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการของรัฐ เช่น การทำประชาพิจารณ์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งหลักการสำคัญในการวิเคราะห์โครงการของรัฐ (Project Appraisal) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Studies) และการวิเคราะห์ปัจจัย ต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบโครงการของรัฐ การบริหารโครงการและการกำกับดูแลโครงการของรัฐเพื่อให้การดำเนินโครงการของรัฐเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างโครงการของไทยและต่างประเทศ
LW 7924  Law on Public Project Arrangement
In this course, students will learn law and legal frameworks related to public project arrangement and state investment, laws related to public participation in public project arrangement such as public hearings, Strategic Environmental Assessment (SEA), Environmental and Health Impact Assessment, as well as key principles in project appraisal, feasibility studies, and analysis of project execution factors, also laws regulating the control, management, and oversight of public projects to ensure the legality and effectiveness of public projects compared to those of foreign countries.
 
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การกำหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน การคำนวณมูลค่าของโครงการ การลงทุนในกิจการของรัฐ ลักษณะของเอกชนสามารถร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและลักษณะต้องห้าม การคัดเลือกคู่สัญญา การกำหนดเงื่อนไขในสัญญา วิธีการคัดเลือกและหลักประกันสัญญาร่วมลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา รวมทั้งกลไกทางกฎหมายในการกำกับดูแลโครงการร่วมลงทุนและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างโครงการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐของไทยและต่างประเทศ
LW 7925  Law on Public Private Partnerships
This course guides students through laws and principles concerning public-private partnerships in public affairs, standardization of public-private investments, agreements on project value calculation, Investment in state affairs, criterion and prohibitions of public-private projects, contractual terms and conditions determination, selection criterion and surety for public-private investment, laws on contract preparation and management Including legal mechanisms for overseeing public-private partnerships and dispute settlement arising from public-private partnerships. The course also gives background on problems in relation to public-private partnerships in state-owned enterprises of Thailand compared to laws and case studies of public-private partnerships in foreign countries.
 
กม ๗๙๒๖ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Standard, Norms and Guidelines) โดยศึกษาถึงความเป็นมาและปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเสรีภาพของมนุษย์กับการใช้อำนาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา และรวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในคดีอาญา 
LW 7926  Human Rights and Criminal Justice
This course provides students with concepts of human rights protection in the criminal procedure, particularly under the United Nations standard, norms and guidelines, by by studying the background and basic factors affecting the establishment of legal measures for the protection of human rights in the criminal justice system; and human rights in criminal justice in the context of the relationship between human rights and the exercise of state authority in the criminal justice system. This course also examines principles and procedures for the protection of fundamental rights of defendants, detainees, victims and witnesses, including protection of the rights of children and women in criminal justice.
 
กม ๗๙๒๗ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยโทษ และกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยและของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และทำศึกษาเปรียบเทียบกับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ” (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ภาคีมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ และศึกษาการดำเนินงานของราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษ
LW 7927  Penalty Law
In this course, students will learn theories on penalties and law on criminal sanctions of Thailand and foreign countries such as UK, Germany, France, and compared with UN standards, especially the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners to which Thailand is party. It also includes operations of correction department and other agencies related to penalties.
 
กม ๗๙๒๘ นโยบายทางอาญา ๓  หน่วยกิต
  ศึกษาถึงนโยบายในการกำหนดความรับผิดทางอาญา โดยพิจารณาสภาพสังคม พฤติกรรมการกระทำความผิดอาญา ซึ่งถือว่าเป็นความผิดในประเทศต่างๆในระบบ Common Law และ Civil Law โดยพิจารณาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลของการสร้างทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
LW 7928  Criminal Policy
This course provides students with policies to determine criminal liabilities against the backdrop of social context, criminal behaviors, and various factors, compared between Common Law and Civil Law systems. The course also introduces students to the reasons for creating criminal liability theories, also current concepts and the future treands.
กม ๗๙๒๙ ปัญหากฎหมายอาญา  ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้งความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
LW 7929  Legal Problems in Criminal Law 
This course provids background on specific key issues in criminal law in both  substantive law and procedure law, also transnational criminal law and concepts of UN conventions concerning criminal law.
 
กม ๗๙๓๐ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีกฎหมายอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดโครงสร้างความรับผิดทางอาญา นิติวิธี การใช้การตีความกฎหมายของแต่ละระบบกฎหมายเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย
LW 7930  Comparative Criminal Law
This course provides a comparative study of criminal law theories, compared between Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law System countries, e.g. England and the USA on several issues, such as structure of criminal liabilities, juristic methods, interpretation and applicatoin of law of each legal system, compared with Thai legal system.
 
กม ๗๙๓๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ อาทิ และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญากอนฟอง การควบคุมการใชอำนาจของพนักงานสอบสวน และการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาของ   แต่ละระบบกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย
LW 7931  Comparative Criminal Procedures Law
This course provides a comparative study of the criminal procedure, compared between Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law System countries, e.g. England and the USA on several issues, such as concepts of criminal procedure law, pre-trial procedure, control of powers of inquiry officials, discretionary power of public prosecutors, roles of lawyers in the criminal procedure, trial procedure, and the penalties of each legal system, compared with Thai legal system.
 
กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ๓  หนวยกิต
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน    
ศึกษาถึงปรากฏการณ์ของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาถึงความพยายามในการริเริ่มความร่วมมือของประเทศต่างๆภายในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ และกรอบของกฎเกณฑ์ภูมิภาคที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตโดยคำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายและบริบทของภูมิภาค
LW 7932  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes 
and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region   
This course introduces students to the phenomena of several patterns of transnational crimes occured in Southeast Asia Region, and efforts to initiate cooperation among countries within the international legal framework, and regional legal framework to tackle such problems. It also highlights students' creativity in presenting ideas for future collaborative development, taking into account legal and regional contexts.
 
กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสู่การกำเนิดขึ้นของหลักการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคมระหว่างประเทศ ศึกษาผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงและต่อประเด็นปัญหาใหม่ในสังคมระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ไร้พรมแดน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ภาวะทั้งหลายในสังคมระหว่างประเทศ
LW 7933  International Law and International Society
This course provides students a forum to study the evolution of international law from past to present, which derived from international relations to the emergence of the principles of protection of international interests, impacts of international law on globalized world, guidelines for development of international law in response to the evolving international societies and to their new issues arising from the borderless phenomenon, and relationship between international entities. 
 
กม ๗๙๓๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของการรับรองและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ศึกษาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และองค์ภาวะอื่นๆ ในสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สำคัญและถูกเอ่ยถึงในกรณีของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับเน้นให้นักศึกษามีมุมมองและมีวิสัยทัศน์ต่อการออกแบบกฎหมายและใช้กฎหมายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเหล่านั้น
LW 7934  International Human Rights Law
This course provides students a background on the evolution of protection of human rights, especially the development of international norms arising from the time after World War II. The course also includes theories, principles, and specific chanracteristics of international human rights law, sources of human rights law, both from international instruments and from international customary law, roles of international organizations and other international entities concerning human rights protection, and important issues of human rights, particularly those of Thailand and other countries in ASEAN. The course will equip students with perspectives and visions enabling them to design law and to use the existing law as a tool to solve those problems.
 
กม ๗๙๓๕ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ ๓ หนวยกิต
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
ศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งการกำเนิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาหลักการของการเป็นตลาดเดี่ยว (Single Market) และกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้บังคับต่อการค้าในภูมิภาค ศึกษาการอนุวัติการและช่องว่างของกฎหมายไทยที่เอื้อหนุนหรือที่เป็นปัญหาต่อการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษาหลักการของการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษากรอบข้อตกลงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ 
LW 7935  International Law Concerning Trade, Service, and Investment
in Southeast Asia Region  
The course guides students through the evolution of economic cooperation and integration until the emergence of the ASEAN Economic Community. It provides background on the principles of single market and regional rules applicable to ASEAN trade, ratification to conventions and gaps of Thai law which are conducive to or are problematic for regional economic integration, also principles of regional economic disputes and the framework of economic cooperation between the ASEAN Community and other countries. 
 
กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี ๓  หนวยกิต
ศึกษาระบบภาษีระหว่างประเทศ สนธิสัญญาภาษีซ้อนและการแก้ปัญหาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ เงินทุน ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกำไรและอื่นๆ ปัญหาการเลี่ยงภาษี ตลอดจนการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LW 7936  International Tax Law and Tax Planning 
In this course, students will learn international tax system, double taxation treaties, and solution of double taxation problems between countries, tax measures relating to goods, services, capital, compensation for execution of rights, transfer of profits and so on, tax evasion problem, as well as tariff planning for international trade and investment.
กม ๗๙๓๗ กฎหมายสนธิสัญญา ๓  หนวยกิต
ศึกษาบ่อเกิดของพันธกรณีระหว่างประเทศ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุมสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty ค.ศ. ๑๙๖๙ ศึกษาความสัมพันธ์ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับบ่อเกิดอื่นของกฎหมายระหว่างประเทศ
LW 7937  International Law of Treaty 
This course provides students with souces of international law, concept and principles of international law covering international treaties, especially the Vienna Convention on the Law of Treaty, 1969. It also includes relationship between international treaties and other sources of international law.
 
กม ๗๙๓๘ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สู่สงครามเย็นที่โลกผูกติดกับสองขั้วอำนาจ จนกระทั่งยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ศึกษาความร่วมมือและความขัดแย้งรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลก ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่ใช้ในการกำหนดนโยบายทางการต่างประเทศ
LW 7938  International Relation Theory 
This course guides students through history and major events in the international community, especially since after the World War II to cold war, which divided the world into two powers, until the present era of globalization. It highlights on the concepts and theories of cooperation and conflicts, global issues, and the political concepts and theories used in international policy.
 
กม ๗๙๓๙ กฎหมายสหภาพยุโรป ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ความเป็นมาในการร่วมกลุ่มในภูมิภาคยุโรป ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรป บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สหภาพยุโรป ศึกษาวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงในกรอบของสหภาพยุโรป ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
LW 7939  European Union Law 
In this course, students will learn history and evolution of the European integration, legal system of the the European Union, roles and functions of various organizations formed under European Union, evolution of the economic integration and cooperation on social, culture, and security dimentions within the EU framework. It also provides background on the relationship between the European Union and other countries in the region.
 
กม ๗๙๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหลักกฎหมายที่ใช้กับการทำสงครามและการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ระบบการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ  บทบาทขององค์การภูมิภาคในการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐที่มีต่อการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศแนวใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชนกลุ่มน้อย ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาการระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว 
LW 7940  International Law on Peace and Security
This course provides students with history and background of the law applicable to war and international peacekeeping, international peacekeeping mission under the United Nations framework, roles of regional organizations in maintaining international peace, and states’ commitment to international peacekeeping. It also highlights on the threats to international peace, such as conflicts with minority, terrorism, transnational crimes and the international in responses to such problems.
 
กม ๗๙๔๑ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ๓  หนวยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการและความพยายามในระดับสากลในการออกแบบระบบในการตรวจสอบการ   อนุวัติการและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาบทบาทขององค์กรต่างๆ ในระบบสหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศึกษาวิวัฒนาการของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยกลไกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกา ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights และ ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children) และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมศักยภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายต่างๆ ในบริบทของอาเซียน
LW 7941  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms 
This course guides students through the evolution and international efforts to design a system to monitor the application of international law to protect human rights. It also provides students with the roles of various organizations under the UN system for the protection of human rights, the evolution of human rights protection system by regional mechanisms, especially the establishment of the European Court of Human Rights and the Inter-America Court of Human Rights, the roles of the ASEAN human rights mechanisms and ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, and the ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. The course also includes possibilities to promote human rights, taking into account of different legal systems in ASEAN.
 
กม ๗๙๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม ๓  หนวยกิต
                  ในภูมิภาคอาเซียน
ศึกษาประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางสังคมละวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการกำเนิดขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ศึกษากรอบของกฎเกณฑ์การพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางดังที่ปรากฏในทิศทางความร่วมมือของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) วิพากษ์กรณีศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนโดยเน้นให้นักศึกษามองเห็นปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมายเพื่อความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในภูมิภาค
LW 7942  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN
This course provides students with history of social and cultural cooperation in ASEAN, as well as the emergence of the ASEAN Socio-Cultural Community, framework of the human-centered ASEAN development as reflected in the direction of ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint, through critical reviews of case studies related to social and cultural issues in ASEAN and with a highlight on legal issues and impacts, and initiatives for recommendation under legal framework for social and cultural cooperation, taking into account various factors in the region.
 
กม ๗๙๔๓ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามและความขัดแย้งทางทหาร หลักเกณฑ์ในการจำกัดผลกระทบจากสงครามและการใช้กำลังทางทหารต่อปัจเจกชน บทบาทและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือต่อปัจเจกชนระหว่างสงคราม การอพยพย้ายถิ่นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม การคุ้มครองเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม
LW 7943  International Humanitarian Law
In this course, students will learn the laws of war and armed conflicts, principles for limiting the consegvencese of war and the use of force on individuals, roles and duties of international organizations in protecting and assisting indiviguals during wartime, migration of people affected by war, and protection of children and women who are fallen victims of wars
 
กม ๗๙๔๔ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน ๓  หนวยกิต
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นของการมีสถานะและบทบาทของปัจเจกชนในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ศึกษาการคุ้มครองระหว่างประเทศที่มีขึ้นต่อปัจเจกชน โดยเฉพาะสำหรับปัจเจกชนที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น ผู้ลี้ภัย หรือบุคคลไร้สัญชาติ หรือชนกลุ่มน้อย ศึกษาปรัชญาของการมีหน้าที่และความรับผิดชอบของปัจเจกชนต่อสังคมระหว่างประเทศ
LW 7944  International Law Concerning Status of Individuals 
This course provides students with the development of international law on legal personality and the roles of individuals in the international community, in the aspects of economy, human rights, and international humanitarian principles. It also includes international protection of the rights of individuals, especially for vulnerable individuals, such as refugees, stateless persons, or ethnic minorities. It also touches on philosophy of the roles and responsibility of individuals to the international community.
 
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ ๓  หนวยกิต
ศึกษาความหมายของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ หลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาผู้ลี้ภัยในประเทศไทย กรอบของกฎหมายของประเทศไทยในประเด็นผู้ลี้ภัย ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลไทย สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศในการพิทักษ์สิทธิและให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ ศึกษากลุ่มประชากรผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดจำนวนบุคคลไร้สัญชาติและการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในแง่บวกจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
LW 7945  International Law Relating to Status of Refugees 
    and Stateless Persons
This course provides students with the definition of refugees and stateless persons, principles on refugee protection, both under international instruments and customary international law. It also includes problems on refugees in Thailand, Thailand’s legal frameworks covering refugee issues, roles and functions of Thai government agencies and the UNHCR and other international organizations, as well as international NGOs in providing protection to refugees in Thailand. The course also touches on law of nationality and the protection of stateless persons, study on stateless populations in Thailand and in Southeast Asia, guidelines for reducing the numbers of stateless persons and the protection of stateless persons in the region, particularly, the positive impact of establishment of ASEAN Community.
 
กม ๗๙๔๖ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษาเขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายอาญาของรัฐในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามการก่อการร้าย ศึกษาประเภทความผิดที่มีลักษณะเป็นความผิดอาชญากรรมร้ายแรงอันเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาหลักกฎหมายที่เป็นกรอบในการจัดตั้งองค์กรตุลาการระหว่างประเทศเพื่อตัดสินลงโทษการกระทำผิดอาญา อาทิองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดใดในยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดาและในประเทศกัมพูชา ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของศาลกับองค์การสหประชาชาติ
 
LW 7946  International Criminal Law
This course guides students through jurisdietion of the court and states’ enforcement of criminal law in cases where there is an international factors, extradition, and international criminal cooperation, cooperation in the prevention and suppression of transnational organized crimes, suppression of terrorism, types of offenses that constitute serious crimes that threaten international peace, legal principles that constitute the framework for the establishment of an international judicial body to convict criminal offenses, e.g. international tribunal to convict international crimes in Yugoslavia, Rwanda, and Cambodia. It also includes roles and responsibilities of the International Criminal Court and the relationship of the Court with the United Nations.
 
กม ๗๙๔๗ กฎหมายองค์กรและกิจการในภาคธุรกิจกับ ๓  หน่วยกิต
การจัดการตามหลักธรรมภิบาล
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาทและรูปแบบขององค์กรต่างๆในภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทจำกัด นอกจากนี้ยังศึกษากิจการในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจการแบบดั้งเดิมที่มีวัตุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นสำคัญ หรือกิจการประเภทไม่แสวงหากำไร เช่น มูลนิธิ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นหลัก และยังมีกิจการรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นลักษณะลูกผสม โดยเฉพาะกิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการกำไรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ วิชานี้ยังศึกษากฎหมายในเรื่องการจัดการองค์กรและกิจการต่างๆข้างต้นตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
LW 7947 Law on Corporation, Enterprise and Good Governance
This course focuses on a variety of legal roles and forms of corporations in the private sector with the emphasis on the limited company. Also, we will learn various enterprises, namely, the traditional for-profit enterprise which values profit maximisation and the conventional non-profit enterprise, i.e. foundation, which aims to help society; as well as the not-for-profit enterprise, a hybrid form such as social enterprise, which not only has social objectives but also seeks profit in order to be able to compete with the business sector and to have sustainable growth. In addition, we will see how these business organisations and enterprises should be managed under the good governance and social responsibility regime.
 
กม ๗๙๔๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและ ๓  หน่วยกิต
สัญญาเอกชนระหว่างประเทศ
ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเอกชนในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ  ศึกษาการมีผลบังคับของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย ศึกษาความเป็นมาระหว่างประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศในทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LW 7948  Conflict of Law Rules and International Private Contract
This course provides students with the evolution and theories of legal principles used to solve the conflicts of private law where there is an international element. It also highlights on the legal effect of the judgment of a foreign court in Thailand, background of international private contracts where there is an internation element, and legal relationship with international law related to international trade and investment.
 
กม ๗๙๔๙ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ๓  หนวยกิต
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายประกันภัย บทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยการทบทวนการควบคุมและดูแลที่ปฏิบัติโดยบริษัทประกันภัย รวมถึงการศึกษาการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจในแต่ละประเภท (By Line of Business)
LW 7949  Insurance Law and Risk Management
This course guides students through concepts and evolution, theories, principles, and roles of insurance for national trade and economy promotion to be in line with national economic and social development guidelines. It also touches upon the problems and obstacles in insurance law, important roles of risk management process. The course also provides studies on reviewing of insurance companies’ controls and management, effective risk management system, and By Line of Business risk assessment.
 
กม ๗๙๕๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง ๓  หนวยกิต
ศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน หลักทรัพย์ประเภทหนี้และกึ่งทุน การเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การครอบงำกิจการ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายใน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาจากต่างประเทศและปัญหากฎหมายในการพัฒนาตลาดทุน
LW 7950  Advanced Securities Law 
In this course, students will learn rules and laws concerning capital markets, debt securities, equity securities, securities offering, stock exchange, futures exchange, acquisition of property, unfair trading practices, insider trading, securities Involving foreign sources,  and legal issues in developing capital markets.
 
กม ๗๙๕๑ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถาบันทางกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง รวมทั้งผลในทางปฏิบัติของมาตรการดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอื่นๆ พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาขั้นตอนและวิธีการของต่างประเทศด้วย
LW 7951  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
This course will guide students through the history of legal institutions on an environmental impact assessment, contents and procedures of environmental impact studies, such as the assessment of positive and negative impacts of a project on health or environmental integrity, as well as risks that will affect the ecological integrity and the environmental changes, which could sometimes lead to serious environmental disasters. It also presents students with some practical results of such measures compared to other environmental protection measures and foreign cases studies and procedures.
 
กม ๗๙๕๒ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะต้องทำการค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอรายงานดังกล่าวต่อชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและผู้สอน การจัดทำรายงานดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย เพราะนักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกล่าวเป็นหัวข้อในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการเขียนวิทยานิพนธ์
LW 7952  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law
This course provides students with an analysis of interesting issues related to law on natural resources and environment. Students will be assigned to research topics they are interested in, produce their reports, and present it to the class, also exchange their views among their peers and instructors. At the end, the reports that are prepared and presented by students may be developed further into their Independent Study (IS) dissertations or theses.
 
กม ๗๙๕๓ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ๓  หน่วยกิต   
สัมมนาประเด็นที่เกี่ยวข้องการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การเตรียมพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ  การออกกฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย  การบูรณะและฟื้นฟูหลัง     ภัยพิบัติ  และความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ  เช่น การจัดตั้งระบบเตรียมพร้อมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief and Emergency Response) เป็นต้น
LW 7953  Seminar in Disaster Management
This course provides a forum for students to discuss about disaster management, including climate change, disaster preparedness and prevention, law to prohibit the use of land in disaster risk areas, disaster recovery and reconstruction, and international cooperation in disaster management, such as the establishment of ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief and Emergency Response.
 
กม ๗๙๕๔ กฎหมายควบคุมมลพิษ ๓  หนวยกิต
ศึกษาแนวคิด หลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม ประเภท และสภาพปัญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษ มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและจัดการมลพิษ เช่น มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ มาตรการในการป้องกันล่วงหน้า รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมและจัดการมลพิษ
LW 7954  Pollution Control Law
In this course, students will learn concepts and principles of laws related to pollution control and management, types, conditions, problems and impacts of pollution, measures for the control and management of pollution, such as social, economic and precationary measures. It also touches upon the concepts of state’s roles in controlling and managing pollution, which are devided into central, regional and local government organizations, as well as private organizations’ roles in controlling and managing pollution, which are composed of people, communities, business corporates, and non-governmental organizations. It also highlights on problems and obstacles of enforcement of environmental law to control and manage pollution. 
 
กม ๗๙๕๕ นิติเศรษฐศาสตร์ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายต่างๆ เช่น การปรับใช้เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์กับกฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน เป็นต้น รวมถึงนิติเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
LW 7955  Law and Economics
This course introduces the students with the use of economic analysis to illuminate the law and legal institutions in a variety area of law, for example, contract law, tort law, property law, criminal law, international law and public law, including behavioral law and economics.
 
กม ๗๙๕๖ การศึกษาตามแนวแนะ  ๓ หน่วยกิต
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัยโดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาของตน ซึ่งเป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้
LW 7956 Directed Studies
This course provides students the opportunity to pursue independent study of law on specific topics which would be beneficial to their own theses and dissertations. Students are free to request for further studies on the topics related to their subjects which are directed by their advisers. 
 
๖. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม ๙๐๐๐  การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอน
LW 9000   Independent Study
Students choose research topics of their interests within the scppe of legal sciences under monitoring and consultation with the instructor.
 
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
LW 9004  Thesis
Students are required to complete their thesis on their topic interest under close consultation with an advisor. This may include a study on theories as their advisor deems appropriate. Students must present their thesis topic, report the progress, and pass the thesis defense.
 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                                                    

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     Master of Laws Program

 

  ชื่อปริญญา                                                                                                                    

     นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     Master of Laws (LL.M.)

 

  สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร                                                          
          ประกอบด้วย ๖ สาขาวิชาเอก ได้แก่

๓.๑ สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions) 

๓.๒ สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

๓.๓ สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(Criminal Law and Criminal Justice Administration)

๓.๔ สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

(International Law and ASEAN Community)

๓.๕ สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

(International Bussiness and Trade Law)

๓.๖สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(Natural Resources and Environmental Law)

 

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา                                                       

          ๑. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา

          ๒. พนักงานคดีปกครอง

          ๓. นิติกร

          ๔. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน

          ๕. ทนายความ
          ๖. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

          ๗. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย

          ๘. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

          ๙. นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน

          ๑๐. อาชีพอิสระอื่นๆ

 

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                

          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช่กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

 

  วัตถุประสงค์                                                                                                            

๑.๒.๑. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
๑.๒.๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
๑.๒.๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                             

เป็น การศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                       

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนัก ศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ

             ๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

 

  โครงสร้างของหลักสูตร                                                                                          

หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก๒

หลักสูตร แผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาหลัก

๖  หน่วยกิต

๖  หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเอก

๑๘ หน่วยกิต

๑๘ หน่วยกิต

๔. หมวดวิชาเลือก

-

๙  หน่วยกิต

๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

-

๓  หน่วยกิต

๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

๑๒ หน่วยกิต

-

๗. การสอบประมวลความรู้

-

สอบประมวลความรู้

โดยสอบข้อเขียน

รวม

๓๖ หน่วยกิต

๓๖ หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร                                                                                                   

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
 
๑. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
         เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies
 
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
          เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
ND 4000   Foundation for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
LC 4002   Integrated English Language Skills Development
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)   
LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development
หมายเหตุ
๑. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ
๒. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
 
๓. หมวดวิชาหลัก (๖ หน่วยกิต)
กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)
LW 6001  Sociology of Law and Development
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
LW 6002  Legal Research Methodology
 
๔.  หมวดวิชาเอก (๑๘ หน่วยกิต)
          นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก๒ และ ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน จำนวน ๑๘ หน่วยกิต
 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)  
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7101  Philosophy of Law
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7104  Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7105  Advanced Civil and Commercial Law
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
 
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7201  Theory and Principle of Public Law
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7202  Advanced Administrative Law
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7203  Advanced Public Finance Law
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7205  Public Economic Law
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7104  Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7301  Advanced Criminology and Penology
กม ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7302  Law of Economic Crimes
กม ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7303  Computer Crime Law
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7304  Law of Criminal Justice Administration
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
(International Law and ASEAN Community)
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
LW 7401  International Law and Development: Contemporary Issues
กม ๗๔๐๒ กฎหมายประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7402  ASEAN Community Law
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
กม ๗๔๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล ๓ (๓-๐-๖)
LW 7404  International Law on Boundary and the Law of the Sea
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7405  International Trade Law
กม ๗๔๐๖ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7406  International Dispute Settlement
 
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
(International Bussiness and Trade Law)
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7405  International Trade Law
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                      ๓ (๓-๐-๖)
LW 7501  Intellectual Property Law 
กม ๗๕๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า ๓ (๓-๐-๖)
LW 7502  Antitrust and Unfair Competition Law
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7503  Information Technology Law
กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7504  International Bussiness and Investment Law
หมายเหตุ  * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Law)
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
กม ๗๖๐๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7601  Comparative Environmental Law
กม ๗๖๐๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7602  Environmental Law in International Transaction
กม ๗๖๐๓ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7603  Legal Problems in Environmental Management and Energy
   Conservation    
กม ๗๖๐๔ กฎหมายมหาชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7604  Environmental Public Law
กม ๗๖๐๕ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7605  Law of Environmental Justice Administration
หมายเหตุ  **  หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๕. หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแผน ข จำนวน ๙ หน่วยกิต)
นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือวิชาเอกในสาขาอื่น จำนวน  ๙    หน่วยกิต
กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7901  Advanced Law of Evidence
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓ (๓-๐-๖)
LW 7902  Consumer Protection Law
กม ๗๙๐๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7903  Bankruptcy Law and Business Reorganization
กม ๗๙๐๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7904  Settlement of Disputes and Arbitration
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7905  Electronic Commerce Law
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
และบุคลากรภาครัฐ
LW 7906  Administrative Structure and Personnel Law   
กม ๗๙๐๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7907  People Participation and Public Decision Making Process
กม ๗๙๐๘ กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖)
LW 7908  Law on Public Services
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7909  Legal Principle on Constitutional Cases
กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7910  Organic Law
กม ๗๙๑๑ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7911  Principle of Legality of Administrative Act
กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7912  Law on State Responsibility
กม ๗๙๑๓ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7913  Law on Administration of State Affairs 
กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7914  Administrative Procedure Law
กม ๗๙๑๕ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7915  Law on Specific Administrative Case
กม ๗๙๑๖ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7916  Comparative Administrative Law
กม ๗๙๑๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7917  Comparative Constitutional Law
กม ๗๙๑๘ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7918  Fundamental Rights and Liberties
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
LW 7919  Law on Local Administration
กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7920  Law on Inspection of the Exercise of State Power
กม ๗๙๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ (๓-๐-๖)
LW 7921  Law on Prevention and Combating of Corruption
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7922  Law on Public Procurement and Public Procurement Management
กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและ ๓ (๓-๐-๖)
การระงับข้อพิพาท 
LW 7923  Law on Public Contract, Public Contract Management
and Dispute Resolution
กม ๗๙๒๔ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7924  Law on Public Project Arrangement
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7925  Law on Public Private Partnerships
กม ๗๙๒๖ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7926  Human Rights and Criminal Justice
กม ๗๙๒๗ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7927  Penalty Law
กม ๗๙๒๘ นโยบายทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
  LW 7928  Criminal Policy
กม ๗๙๒๙ ปัญหากฎหมายอาญา  ๓ (๓-๐-๖)
LW 7929  Legal Problems in Criminal Law 
กม ๗๙๓๐ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7930  Comparative Criminal Law
กม ๗๙๓๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7931  Comparative Criminal Procedures Law
กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ๓ (๓-๐-๖)
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน    
LW 7932  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes 
and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region   
กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7933  International Law and International Society
กม ๗๙๓๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7934  International Human Rights Law
กม ๗๙๓๕ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ ๓ (๓-๐-๖)
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
LW 7935  International Law Concerning Trade, Service, and Investment
in Southeast Asia Region  
กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี ๓ (๓-๐-๖)
LW 7936  International Tax Law and Tax Planning 
กม ๗๙๓๗ กฎหมายสนธิสัญญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7937  International Law of Treaty 
กม ๗๙๓๘ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7938  International Relation Theory 
กม ๗๙๓๙ กฎหมายสหภาพยุโรป ๓ (๓-๐-๖)
LW 7939  European Union Law 
กม ๗๙๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7941  International Law on Peace and Security
กม ๗๙๔๑ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7941  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms 
กม ๗๙๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม
                  ในภูมิภาคอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7942  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN
กม ๗๙๔๓ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7943  International Humanitarian Law
กม ๗๙๔๔ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7944  International Law Concerning Status of Individuals 
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7945  International Law Relating to Status of Refugees 
    and Stateless Persons
กม ๗๙๔๖ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7946  International Criminal Law
กม ๗๙๔๗ กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมาภิบาล ๓ (๓-๐-๖)
LW 7947  Law on Corporation, Enterprise and Good Governance
กม ๗๙๔๘ กฎหมายองค์กรและกิจการในภาคธุรกิจกับ ๓ (๓-๐-๖)
การจัดการตามหลักธรรมภิบาล
LW 7948  Conflict of Law Rules and International Private Contract
กม ๗๙๔๙ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7949  Insurance Law and Risk Management
กม ๗๙๕๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7950  Advanced Securities Law  
กม ๗๙๕๑ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7951  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
กม ๗๙๕๒ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7952  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law
กม ๗๙๕๓ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7953  Seminar in Disaster Management
กม ๗๙๕๔ กฎหมายควบคุมมลพิษ     ๓ (๓-๐-๖)
LW 7954  Pollution Control Law
กม ๗๙๕๕ นิติเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7955  Law and Economics
กม ๗๙๕๖ การศึกษาตามแนวแนะ  ๓ (๐-๐-๑๒)
LW 7956  Directed Studies
 
๖. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ ๓ (๐-๐-๑๒)
LW 9000  Independent Study
 
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต
LW 9004  Thesis
 
๘. การสอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข.
 
๓.๑.๔.  แผนการศึกษา
 
แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก ๓ หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต
รวม           ๓๖ หน่วยกิต
 
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
 
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๐   การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต
 
หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน และวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
แผนการศึกษาสำหรับภาคนอกเวลาราชการ
 
แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก   ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก ๓ หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ ๙  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต    
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๐  การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX  วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต
 
หมายเหตุ:  * หมายถึง วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
๓.๑.๕.  คำอธิบายรายวิชา
 
๑. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คำศัพท์เฉพาะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางกฎหมาย อาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
LW 4000   English for Legal Studies
The course is aimed to equip students with English legal terminologies appeared in legal documents such as contracts, agreements, arrangements. It is designed for students who even do not have legal expertise.
  
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
 
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ND 4000   Foundation for Graduate Studies
This course provides introduction to Thailand’s Politics and governance, economy, business, and society, ethics of executives, academic ethics, personality development, physical health, mental health, Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai language for communication, academic writing, and philosophy of sufficiency economy and development.
 
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
The course is dedicated to enhance students’ basic understanding of English grammar necessary for developing reading skills such as analyzing sentence types, finding core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop their English reading skills and to be ready for academic and research papers. Emphasis is placed on developing students’ skills in analyzing main ideas, drawing conclusions, and making inferences, using clues to arrive at the interpretation of the meanings of unknown words, skimming and scanning techniques, and developing their paragraphs, and critical reading skills.
 
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หน่วยกิต
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
LC 4002   Integrated English Language Skills Development
The course provides lectures and activities focusing on integrated skills for English listening, speaking, reading, and academic writing in introductory level.
 
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
This course is aimed to enhance students’ academic reading skills and strategies following LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies Course. In this course, Students will receive individualized training aiming to improve their reading skills for academic purposes.
 
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หน่วยกิต
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development
In addition to LC 4002 Integrated English Language Skills Development or LC 4002 Advance Integrated English Language Skills Development, this course provides English training for the students who require further development in English communication skills through individualized training.
 
๓. หมวดวิชาหลัก
 
กม ๖๐๐๑  สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเหตุผลของกฎเกณฑ์และเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย การบังคับใช้กฎหมายแก่คนในสังคม และกลไกการลงโทษทางกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาถึงประเด็นทางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบัญญัติและการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักสังคมวิทยาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
LW 6001  Sociology of Law and Development
In this course, students will learn rationales and sociological concepts of the rules and social behaviors within the context of societal factors which affect law. Students will also learn how such concepts contribute to different meanings, theories, structure, and evolution of law, as well as the law enforcement in society, sanction mechanism, application and interpretation of law. The course will also equip students with knowlege on social issues in various dimensions that affect the enactment and development of law, concepts and theories of sociology of law and other schools of thoughts.
 
กม ๖๐๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที่จะศึกษาค้นคว้าสมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ศึกษาการตั้งประเด็นคำถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลำดับความคิดวิธีการนำเสนอ การทำเค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนำเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจจนสามารถพัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
LW 6002   Legal Research Methodology
This course provides students a platform to study principles, methodology, and research guidelines to conduct legal thesis or research. It will also guide students how to cite the information and ways to find legal issues in conducting legal research and to conclude research hypothesis. The course also guides students on research concepts and theories, as well as provides a forum for students to present their research papers and prepare them for academic presentations. This includes practical guidelines on how to raise academic questions, prioritization of thoughts and presentation techniques, research paper layout, narrative and analytical summary writing, as well as reference styles. The course focuses on building students’s researching skills and preparing them for academic presentation on the issues of their interests which could be developed into their theses or independent studies (IS).
 
๔. หมวดวิชาเอก
 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความคิดของสำนักความคิดต่าง ๆ เช่น สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักปฏิฐานนิยม ตั้งแต่ยุคกรีกจนถึงยุคปัจจุบันรวมทั้งศึกษาหลักเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา และศึกษาถึงอิทธิพลของนิติปรัชญาการสร้างและการใช้กฎหมาย
LW 7101  Philosophy of Law
This course will chanllenge students to study fundamental, theoretical, and legal agruments and to analyse legal philosophical thinking from various schools of thoughts, namely but not limited to Natural Law Theories, Positivisim, from ancient Greek era to present time, as well as to study the subject matter in philosophy of law. Students will also learn how philosophy of law influences on creation and application of law.
 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนให้ผู้ศึกษาสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระบบการเมืองไทย
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
In this course, the student will learn origins and evolution of concepts of state and political systems, especially concepts based on Constitutionalism, principles of fundamental rights and freedoms, democracy, various forms of government, constitutional institutions according to the present constitution, as well as political background in each legal system. This will give the students a basic understanding of the concepts and theories related to organization of political institutions which is linked to the fundamental principles of public law, also allow them to use such theoretical concepts to analyse Thailand's problems on political institution and forms of government restructuring to guide the reforms of Thai political institutions taking into consideration of the problems of the Thai political system.
 
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on contracts, law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts in each legal system. The contents will include elements of contract, conditions of validity, interpretation, effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and concepts of law on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and legal analysis on the appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries.
 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสร้างและความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคำพิพากษาของศาลไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
LW 7104  Advanced Criminal Law
This course will give students knowledge on history, philosophies, theories, and concepts of criminal law, criminal sanctions, legal systems and criminal liability of countries using common law system compared to civil law system. It will also give students an insight on development trends of criminal law in several countries, judgment of the Thai courts in order to find ways to revise the law to be in connection with the current situation.
 
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
    ศึกษาหลักพื้นฐานและทฤษฎีในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ เช่น บุคคล นิติกรรม หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว มรดก ประกันภัย การขนส่ง และพัฒนาการใหม่ๆ ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายต่างประเทศที่สำคัญ และโดยวิเคราะห์แนวคำสอนและคำพิพากษา ตลอดจนปัญหาทั้งของไทยและของต่างประเทศ
LW 7105  Advanced Civil and Commercial Law
This course provides students with basic principles and theories in civil and commercial law, namely but not limited to legal personalities, legal entities, obligations, property, family, inheritance, insurance, transportation, and new developments in civil and commercial law, compared to major principles of foreign laws. Students will also be guided to analyze doctrines and judgments, as well as legal issues under Thai law and foreign law.
 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
In this course, students will learn history, philosophy, theories and concepts of criminal law, pre-trial procedures, control of inquiry power and discretion of the public prosecutor in criminal procedure, roles of attorneys-at-law in the criminal justice, court proceedings, and criminal sanctions in Thai and foreign legal systems.
 
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง *   ๓  หน่วยกิต
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนให้ผู้ศึกษาสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระบบการเมืองไทย
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
In this course, the student will learn origins and evolution of concepts of state and political systems, especially concepts based on Constitutionalism, principles of fundamental rights and freedoms, democracy, various forms of government, constitutional institutions according to the present constitution, as well as political background in each legal system. This will give the students a basic understanding of the concepts and theories related to organization of political institutions which is linked to the fundamental principles of public law, also allow them to use such theoretical concepts to analyze Thailand's problems on political institution and forms of government restructuring to guide the reforms of Thai political institutions taking into consideration of the problems of the Thai political system.
 
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญา แนวความคิดและทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ 
โดยเน้นศึกษาการกำเนิดของรัฐ สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจ โดยเน้นปรัชญาและลักษณะของอำนาจรัฐ หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ ความหมายและขอบเขตของการกระทำทางนิติบัญญัติ ทางบริหารและทางตุลาการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ การใช้อำนาจดุลพินิจและการใช้อำนาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝ่ายปกครอง นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการและสภาพปัญหาของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย 
LW 7201  Theory and Principle of Public Law
This course provides student with definitions and classifications of public law, evolution of philosophy, concepts, and theories of public law in various periods, especially in modern times, also theories of statehood, by focusing on the origins of state, legal criteria for statehood, relationship between state and law, sources of public law, power theories. It emphasizes the philosophy and nature of state power, principles of separation of powers, rule of law (or Rechtsstaat), meaning and scope of legislative, executive, and judicial acts, concepts and theories of public services, control of state power and discretion, as well as state power in emergency situations, state liability and liability of the administrative branch, juristic methods in public law, and evolution and issues concerning Thai public law.
 
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของฝ่ายปกครองและกฎหมายปกครอง ศึกษาภารกิจของรัฐ หลักการพื้นฐานในการจัดทำบริการสาธารณะ การจัดองค์กรและการบริหารองค์กรของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง กฎและมาตรการภายในฝ่ายปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และหลักการควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง
LW 7202  Advanced Administrative Law
The course is designed to provide students background on history and qualities of administrative branch and public law, functions of state, basic principles of public services, structuring and administration of state organs, legality of the administrative acts, theories, and legal principles of administrative acts, administrative orders, and internal measures of the administrative branch, legal principles of administrative contracts, and principles to control and check legality of the administrative acts.
 
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน การใช้และการตีความกฎหมายการคลัง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการคลังการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้สาธารณะ ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจของรัฐสภาและรัฐบาลในการควบคุมทางการเงิน การคลังและการงบประมาณของรัฐ การควบคุมตรวจสอบงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคลังและการงบประมาณของไทย
LW 7203  Advanced Public Finance Law
In this course, students will learn public finance theories, application and interpretation of public finance law, general principles concerning law on public finance and expenditure, taxation, public debts, fiscal policy of state, application of measures on public monetary and finance, and taxation to create public policy. Students will also learn concepts on the control of government through execution of parliamentary power and fiscal and budget policy, state auditing, and understand issues on public finance and budget of Thailand and other countries.
 
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง   ๓  หนวยกิต
ศึกษาข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยคดีปกครองและระบบศาลปกครอง หลักการพื้นฐานในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขตอำนาจศาลปกครอง รูปแบบคำฟ้องในคดีปกครอง เงื่อนไขการฟ้องและการดำเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครอง หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีปกครอง มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี กระบวนพิจารณาในชั้นนั่งพิจารณาคดี การทำคำพิพากษา การอุทธรณ์ ตลอดจนการบังคับคดีปกครองตามคำพิพากษา และการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ทั้งนี้โดยศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองของต่างประเทศ
LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure
This course provides students with fundamental concepts of control of administrative action by judicial review, general principles of administrative litigation and system of administrative courts, jurisdiction of administrative courts, forms of administrative complaint, administrative court procedure, fact-finding in administrative cases, temporary measures or interlocutory relief, administrative trial, rendering of judgment, appeal, execution of judgment, and solving of competence conflict between courts. The course will encourage students to study and make comparative analysis of legal principles on administrative court procedure law between Thailand and the other countries.
 
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิดว่าในกฎหมายทางเศรษฐกิจ ความหมาย ที่มาของกฎหมายและวิวัฒนาการรวมถึงลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เช่น หลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ หลักเสรีภาพในทางการค้าและอุตสาหกรรม หลักการรับรองสิทธิในทรัพย์สิน ศึกษาการจัดองค์กรของรัฐในทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทำทางเศรษฐกิจศึกษาข้อความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ลักษณะและการแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยให้เอกชนรับผิดชอบจัดทำบริการสาธารณะ การจัดทำวิสาหกิจและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการทำโครงการของรัฐในประเด็นต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการของรัฐ ขั้นตอนทางกฎหมายในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการวิเคราะห์สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน การวิเคราะห์โครงการของรัฐ รวมทั้งศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการจัดทำบริการสาธารณะของไทยและต่างประเทศ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
LW 7205  Public Economic Law
This course provides students with concepts of public economic law, terminologies, sources of law, evolution, and general natures of public economic law by providing comparative analysis between Thai law and foreign laws. It also equips students with fundamental principles of public economic law, namely liberalism, free trade and investment, property rights, organization of state economic organs, state’s economic action, economic competition, forms and economic intervention by licensing public service providers, establishment of state enterprises, and business unit in local administrative organizations. It will also give students background on principles and concepts concerning public projects, e.g. public participation in government project, procedures on environmental and health impact assessment, assessment of problems on public participation, analysis of public projects, as well as Thai laws which permitting private sectors to jointly invest in and deliver public services, compared to other countries through comparative analysis of theories and case studies.
 
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
 
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง *   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายอาญา โทษทางอาญาโครงสร้างและความรับผิดทางอาญาของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil Law) แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายอาญาในประเทศต่างๆ แนวคำพิพากษาของศาลไทย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
LW 7104  Advanced Criminal Law
In this course, students will learn history, philosophy, theories, and concepts of criminal law, criminal sanctions, system and criminal liability in criminal law of common law countries compared to countries using civil law system. The course also includes development trends of criminal law in various countries, judgment of the Thai courts which aim to equip students with understanding on how to revise law to be in line with societal changes.
 
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา *    ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง การควบคุมการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน และการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการบังคับโทษทางอาญาในระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
In this course, students will learn history, philosophy, theories and concepts of criminal law, pre-trial procedures, control of inquiry power and discretion of the public prosecutor in criminal procedure, roles of attorneys-at-law in the criminal justice, court proceedings, and criminal sanctions in Thai and foreign legal systems.
 
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศึกษาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติในการลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลงโทษ ประเมินข้อเสนอแนะที่สำคัญในการปฏิรูประบบการลงโทษวิวัฒนาการของทัณฑวิทยา และปรัชญาการลงโทษทางอาญา วัตถุประสงค์ของการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด กระบวนการและระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอาญาในขั้นตอนต่างๆ ครอบคลุมการศึกษาอาชญากรรมผู้กระทำความผิดและการใช้มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งทางด้านสังคมและกฎหมาย
LW 7301  Advanced Criminology and Penology
This course will provide students with knowledge and skills to analyze and assess critical issues of criminology, causes of crimes, and to solve such problems. It will also give background on theories and practices, and effective measures for offender correction. The course will also challenge students to determine important recommendations to reform the correction system, taking into consideration of evolution and philosophy of criminology and criminal sanctions, and their objectives, treatment of offenders, procedures and systems for dealing with criminal offenders at each stage. The course provides comprehensive background information covering studies on criminology and criminal sanction measures to correct offenders, by both social sanctions and legal sanctions. 
 
กม ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีหลักการ ขอบเขต ความหมาย ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการเงินและธนาคาร ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์  และความแตกต่างของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับอาชญากรรมประเภทอื่นๆ  มาตรการของรัฐในการดำเนินการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรฐกิจ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เป็นต้น
LW 7302  Law of Economic Crimes
This course provides students with theories, principles, scopes, definitions, and types of economic crimes, such as financial and banking offenses, offenses related to trade and commerce. Also it provides background on differences between economic crimes and other types of crimes, state measures to deal with economic crime, and issues related to international cooperation, international cooperation in prevention and suppression of economic crime and laws relating to economic crimes such as the law on falsehood on a matter of public concern and law on financial institutions,.
 
กม ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๓  หน่วยกิต
ศึกษารูปแบบการกระทำความผิดทางอาญาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือบุคคล การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น การเข้าถึงข้อมูลโดย   มิชอบ การบิดเบือนข้อมูล การถอดรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่จะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ตลอดจนการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว 
LW 7303  Computer Crime Law
This course provides students with patterns of crimes using computers as tools to commit criminal offense such as illegally accessing a computer system for which a specific access prevention measure that is not intended for their own use; knowing of a measure to prevent access to a computer system specifically created by a third party illegally discloses that measure in a manner that is likely to cause damage to the third party; importing into a publicly accessible computer system of computer data that will appear as an image of other person and the image has been created, edited, appended, or adapted by electronic means and by doing so it is likely to impair the reputation of such other person ; and sending computer data or electronic mail to another person and covering up the source of such aforementioned data in a manner that disturbs the other person’s normal operation of their computer system.
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓  หน่วยกิต
ศึกษาปรัชญาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและโครงสร้างและระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกำหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล ปัญหาการบริหารงานยุติธรรมและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
LW 7304  Law of Criminal Justice Administration
This course provides students with philosophy and structure of criminal justice administration, policies determination, legal measures concerning criminal justice, internal and international coordination and cooperation with agencies concerning criminal justice, operations, monitoring and evaluation, as well as issues and solutions of public participation in criminal justice administration.
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน 
(International Law and ASEAN Community)
 
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย  ๓  หน่วยกิต
ศึกษารากฐานทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการประชุม เอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองบานดุง ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. ๑๙๕๕ อันเป็นที่มาของมิติของการพัฒนาในกฎหมายระหว่างประเทศ สู่หลักการของการพัฒนาในกรอบขององค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก และองค์กรภูมิภาคในปัจจุบัน ศึกษาหลักการทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนา เน้นกรณีศึกษาที่สำคัญอันเกิดขึ้นในกรอบขององค์การการค้าโลกหรือเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการถกเถียงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงบริบทและปัจจัยทางกฎหมายในสังคมระหว่างประเทศในปัจจุบัน
LW 7401 International Law and Development: Contemporary Issues
This course provides students for fundamental Knowledge of history, especially Asia-Africa conference in Bandung, Indonesia in 1955 which is the source of development of international law towards principles of development within the framework of the United Nations, the World Trade Organization, and current regional organizations. The course also provides background on international economic law principles that favor developing countries with a focus on key case studies in the framework of the World Trade Organization or other international forums which affect developing countries, especially Southeast Asian countries. The course encourages students to engage debates on current issues in order to strengthen their initiative and creative thinking which prepares them for implementing law towards sustainable development, taking into account the context and legal factors in current international society.
 
กม ๗๔๐๒ กฎหมายประชาคมอาเซียน ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติศาสตร์ สถานการณ์อันเป็นที่มา ของการร่วมกลุ่มระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากรอบของกฎหมายและตราสารที่สำคัญว่าด้วยประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค ศึกษาแนวทางในการกำเนิดประชาคมอาเซียนและความร่วมมือในสามมิติหลักได้แก่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางความมั่นคง และทางสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีของพรมแดนและการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 
LW 7402 ASEAN Community Law
This course presents students with history and background of foundation of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), key legal framework and instruments concerning region cooperation, origins of ASEAN Community and its three pillars: economic cooperation; political-security cooparation; and socio-cultural cooparation, as well as legal implications arising from the open border policy and the establishment of an ASEAN Community, also relationship between ASEAN and other regional communities.
 
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี และแนวนโยบายอื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา การเจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การบำรุงรักษาที่เป็นระบบใน ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แร่โลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
This course will provide students with concepts, principles of natural resources and environment protection and management, international law and policies binding on State Parties, as well as policies concerning international cooperation in natural resources and environment al management, especially within Southeast Asian countries. In addition, the course will present the Convention on Biological Diversity, fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity as well as an analysis the risk  resources which are caused by chemicals, hazardous substances, the marine environment, climate change, wetland conservation, systematic maintenance in water, forest water, meadow, metal ore, and reduction of transboundary haze pollution in ASEAN
 
กม ๗๔๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเขตแดนทางบก ศึกษาความหมายและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และทะเลหลวง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยเน้นการศึกษาทั้งในทางทฤษฎีและการหยิบยกกรณีศึกษาโดยเฉพาะกรณีที่มีความสำคัญกับประเทศไทย หรือกรณีความขัดแย้งทาง เขตแดนระหว่างรัฐที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษากลไกและมาตรการทางเทคนิคในการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเขตแดน
LW 7404 International Law on Boundary and the Law of the Sea
This course provides students with principles of international law relating to land boundary, definitions and principles of the maritime boundary, exclusive economic zone and high seas under the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. It focuses on both theoretical and case studies, particularly in the case study of Thailand, or interstate boundary conflicts in Southeast Asia, as well as mechanisms and technical measures for settling boundary disputes.
 
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง “องค์กรการค้าสากล” (International Trade Organization ) การมีข้อตกลงทางการค้าและภาษีในระบบของ GATT ไปจนถึงการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้งข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่นสินค้าการเกษตร ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้นแล้วจะได้ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (CISG) ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (INCOTERM) ตราสารเครดิต (Letter of Credit) การชำระราคาสินค้า ความรับผิดตามสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LW 7405 International Trade Law
This course guides students through evolution of the law on international trade since the efforts to establish "International Trade Organization", GATT System agreements, establishment of the World Trade Organization (WTO), basic principles of International Trade Law, such as non-discriminatory principles and most-favored-nation treatment, as well as international trade agreements and measures applicable to particular goods, such as agricultural products. The course guides students through the legal system and mechanism of trade dispute settlement of WTO, focusing on cases related to Thailand, the relation of international trade law to other issues that have been affected by trade liberalization, such as protection of people's welfare and safety, environmental, and intellectual property protection. In addition, the course also includes private international trade, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), international commercial terms (INCOTERM), letters of credit, and contractual liability, as well as contracts on freight transports by land, sea, and air as well as multimodal transports.
 
กม ๗๔๐๖ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ รวมถึงข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับข้อพิพาทรูปแบบต่างๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการระงับข้อพิพาทภายในภูมิภาคอาเซียน ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการระงับข้อพิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอำนวยธรรมาภิบาลในสังคมระหว่างประเทศ เช่น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลกฎหมายทะเล รวมถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
LW 7406 International Dispute Settlement
This course is aimed to equip students with knowledge on principles, laws, and legal mechanisms for international dispute settlement, including public-private disputes, by comparing various dispute resolution mechanisms, both general mechanisms and specialized mechanisms, internationally and regionally, especially the ASEAN dispute settlement mechanism. It also guides students through participation of states, international organizations and individuals in dispute settlement, roles of international courts and tribunals in maintaining peace and good governance in international societies such as the International Court of Justice, the International Tribunal for the Law of the Sea, and International Arbitration.
 
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
(International Bussiness and Trade Law)
 
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง * ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ความสำคัญของสัญญา และพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละระบบ รวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา การตีความสัญญา ผลของสัญญาและการสิ้นผลของสัญญา ศึกษาประวัติ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด รากฐานทางทฤษฎีและความรับผิดทางละเมิด ภาระการพิสูจน์ ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
LW 7103 Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
This course provides a study on history, theories, and concepts of law on contracts, law on unfair contract terms, as well as the importance and evolution of contracts in each legal system. The contents will include elements of contract, conditions of validity, interpretation, effectiveness, and termination of contract, as well as the history, theories, and concepts of law on tort law and its principles on burden of proof, defenses, damages, and legal analysis on the appropriateness of tort law of Thailand comparing with other countries.
กม ๗๔๐๕  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ** ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ จากความพยายามในการจัดตั้ง “องค์กรการค้าสากล” (International Trade Organization ) การมีข้อตกลงทางการค้าและภาษีในระบบของ GATT ไปจนถึงการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ศึกษาหลักการพื้นฐานของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อาทิหลักการไม่เลือกปฏิบัติและหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้งข้อตกลงและมาตรการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับสินค้าเฉพาะด้าน เช่นสินค้าการเกษตร ศึกษาระบบกฎหมายและกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO โดยเน้นกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเทศไทย ศึกษาความเชื่อมโยงของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศต่อประเด็นอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนั้นแล้วจะได้ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของภาคเอกชน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (CISG) ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (INCOTERM) ตราสารเครดิต (Letter of Credit) การชำระราคาสินค้า ความรับผิดตามสัญญาต่างๆ รวมถึงสัญญาขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LW 7405 International Trade Law
This course guides students through evolution of the law on international trade since the efforts to establish "International Trade Organization", GATT System agreements, establishment of the World Trade Organization (WTO), basic principles of International Trade Law, such as non-discriminatory principles and most-favored-nation treatment, as well as international trade agreements and measures applicable to particular goods, such as agricultural products. The course guides students through the legal system and mechanism of trade dispute settlement of WTO, focusing on cases related to Thailand, the relation of international trade law to other issues that have been affected by trade liberalization, such as protection of people's welfare and safety, environmental, and intellectual property protection. In addition, the course also includes private international trade, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), international commercial terms (INCOTERM), letters of credit, and contractual liability, as well as contracts on freight transports by land, sea, and air as well as multimodal transports.
 
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                      ๓  หน่วยกิต
ศึกษาความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญและสถานที่และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในบริบทภายในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ศึกษาครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์การออกแบบเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรตลอดจนการรักษาความลับ การลวงขาย การคุ้มครองฐานข้อมูลและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมและผลกระทบของทรัพย์สินทางปัญญาต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของโลกได้เป็นอย่างดี
LW 7501 Intellectual Property Law
The course aims to provide students with an advanced knowledge of substantive intellectual property law, and of the place and role of intellectual property within domestic, regional and international contexts. The course covers all the major IP rights, including copyright, designs, trade marks, and patents as well as confidentiality, passing off, database rights and other intellectual property protection. Also this course enables students to develop a fully rounded understanding of intellectual property rights, their role in society and the impact of intellectual property on global economics and development.
 
กม ๗๕๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า ๓  หน่วยกิต
ศึกษาการผูกขาด และผลกระทบต่อผู้บริโภค ผลทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ กฎหมายที่ป้องกันการผูกขาด การแบ่งตลาด การรวมหัวของพ่อค้า หรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมการค้า การตกลงกำหนดราคา หรือปริมาณการผลิต
LW 7502 Antitrust and Unfair Competition Law
This course provides students with a legal concept of antitrust and impact on consumers. The coure also discusses about economic impacts and national stability concerning antitrust law, market shares and trade unionism of traders, or factory owners, or trade association, price settlement agreement, or production volume.
 
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                ๓  หน่วยกิต
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและเทคโนโลยีซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นศึกษาปัญหากฎหมายอันเกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ อาทิ กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระทำผิดต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย
LW 7503 Information Technology Law
This course introduces students to an evolvement of laws towards societies of information networks and technologies with an emphasis on legal issues arising from the development of information technology and modern information management. We will discuss about the electronic data exchange law, e-signature law, information technology infrastructure development law, and personal information protection law, electronic funds transfer law to explicitly stipulate rights, as well as the responsibilities between electronic funds transfer parties, and criminal measures to punish perpetrators of computer systems, information systems and networks.
กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาบทบาทขององค์กรธุรกิจต่อการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นบริษัทจำกัด และสัญญาการร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการ ทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงการศึกษาระบบกฎหมายที่ใช้กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึงระบบกฎหมาย นโยบายและหลักเกณฑ์ และกลไกของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับสากลและในระดับภูมิภาค รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบของกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
LW 7504 International Bussiness and Investment Law
This course guides students through the roles of business organizations of modern business operations with a focus on limited companies and joint venture contracts, theories and legal concepts concerning powers and responsibilities of Directors and Executives, relationship between management and shareholders, relationship between majority and minority shareholders, company expansion growth, forming of business in group companies, legal system applied for international economic relations for international finance and investment. The course also focuses an analysis of legal systems, policies, guidelines, and legal mechanisms of international investment law currently in use, both internationally and regionally. It also analyzes the impact of international investment laws which affect local and international business on various aspects.
 
หมายเหตุ  *   หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ
    และประชาคมอาเซียน
 
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Law)
 
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับตามกฎหมายต่อสมาชิกภาคี และแนวนโยบายอื่นเพื่อความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์วิทยา การเจรจาต่อรองเพื่อทำข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อมทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การบำรุงรักษาที่เป็นระบบใน ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แร่โลหะ และการลดมลหมอกพิษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
This course will provide students with concepts, principles of natural resources and environment protection and management, international law and policies binding on State Parties, as well as policies concerning international cooperation in natural resources and environment al management, especially within Southeast Asian countries. In addition, the course will present the Convention on Biological Diversity, fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity as well as an analysis the risk  resources which are caused by chemicals, hazardous substances, the marine environment, climate change, wetland conservation, systematic maintenance in water, forest water, meadow, metal ore, and reduction of transboundary haze pollution in ASEAN
 
กม ๗๖๐๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศตัวอย่าง โดยเฉพาะจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายต่างกัน เพื่อนำมาศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร ภาคเอกชนและประชาชน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะเน้นหนักในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษ การตรวจสอบและการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม และการระงับ   ข้อพิพาทนอกศาล
LW 7601 Comparative Environmental Law
The course is aimed to guide students through the scopes and evolution of environmental laws of Thailand compared to other selected sample countries and different legal systems, and to understand the roles of legislative, judicial, and administrative bodies, as well as private and public sectors to protect and conserve environment and natural resources.It will focus on pollution problems solutions, environmental monitoring and evaluation, and dispute settlement out of courts.
 
กม ๗๖๐๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นมาตรฐานในการการค้าลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่มาตรการทางกฎหมาย การผลิตสินค้า การนำเข้าและการส่งออกสินค้า ตลอดทั้งบทบาทของมาตรการและกฎเกณฑ์ในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภายในและระหว่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน
LW 7602 Environmental Law in International Transaction
This course guides students through various environmental issues which are used as a baseline for setting international trade standards, not including legal measures. It also covers the issues of productions, imports & exports, and measures and norms in promoting environmental management for sustainable development both nationally and internationally.
กม ๗๖๐๓ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ศึกษากับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์
LW 7603 Legal Problems in Environmental Management and Energy
Conservation   
This course provides students with concepts, policies and measures related to environment management and energy conservation, such as controlling and reducing environmental impacts and resource consumption, and energy conservation. The course aims to provide an analysis and share experiences and knowledge learned from the experts who are the speakers to guide on the development of research topics for their thesis.
 
กม ๗๖๐๔ กฎหมายมหาชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลักการและขั้นตอนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในลักษณะต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสงวน บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลพร้อมทั้งเปรียบเทียบกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวปฎิบัติในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
LW 7604  Environmental Public Law
This course focuses on the structures, powers, and duties of governmental agencies related to the environment. It also provides an introduction to principles and procedures for environmental and health impact assessment processes, as enshrined by the Constitution and other relevant laws, encouraging people to participate in the conservation, preservation, and utilization of natural resources and biodiversity, as well as the application laws compared to public environmental law of other countries. This course also focuses on administrative  decision making  processes  and procedures in environmental management and environmental governance.
 
กม ๗๖๐๕ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพบังคับทางกฎหมายในข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการดำเนินคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครองของกฎหมายไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นเรื่องสิทธิของประชาชนในการฟ้องคดี การรวบรวมพยานและการพิสูจน์พยานในคดีแพ่ง อาญา ปกครอง การระงับข้อพิพาทนอกศาล และศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ
LW 7605  Law of Environmental Justice Administration
This course provides students a forum to study and analyze legal effectiveness in environmental litigation, either in civil, criminal, or administrative courts of Thailand and compare to the systems in other countries, as well as law enforcement with a focus on the rights of people to prosecution, collection of evidence and examination of evidence, either in civil, criminal or administrative cases, and dispute settlement out of courts.
หมายเหตุ  ** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๕. หมวดวิชาเลือก
 
กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดของกฎหมายลักษณะพยานทั้งระบบไต่สวนและระบบกล่าวหา กฎเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ความจริงทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง หลักการรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน การคุ้มครองพยานและการนำความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนและพิจารณาพิพากษาคดี
LW 7901  Advanced Law of Evidence
This course provides students with history, philosophy, theories and concepts of law of evidence, criterias and system on the acquisition and examining evidence for criminal and civil cases, the hearing and weighing of evidence, the protection of witness, and the introduction to forensic sciences for investation and adjudication of cases.
 
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค กรณีศึกษาคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
LW 7902  Consumer Protection Law
This course provides students with history, philosophy, theories and concepts of consumer protection law, the legal measures for consumer protection, the compensation or remedy for consumer damages and procedures for consumer cases. The case studies and issues concerning problems in enforcing the consumer protection law of Thailand compared to other countries, as well as other problems with regards to consumer protection will be examined and dissusred.
 
กม ๗๙๐๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการ เหตุผลและความจำเป็นของหลักการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาการบังคับชำระหนี้และจัดสรรการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในสภาวะที่ลูกหนี้ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นสภาวการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างไปจากมาตรการบังคับชำระหนี้ในกรณีปกติในคดีแพ่งทั่วไป ตลอดจนศึกษาถึงขั้นตอน กระบวนการ กระบวนพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของมาตรการเหล่านี้กับกฎหมายอื่นทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง สิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของรัฐในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ
LW 7903  Bankruptcy Law and Business Reorganization
This course guides students through an evolution, rationales, and necessity of principles of bankruptcy and business reorganization in resolving debt repayment problems and allocating the debt repayment to the creditors in the condition that the debtor is not in a repayable condition. Also, it introduces students to relevant court procedure, a relationship of these measures with other relevant laws, rights and duties, also the roles of all stakeholders, an overview of the economic systems, as well as the roles of states in these processes compared to international law on bankruptcy.
 
กม ๗๙๐๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาหลักกฎหมายและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ โดยเปรียบเทียบกลไกการระงับข้อพิพาทรูปแบบต่างๆ ทั้งกลไกที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและกลไกระงับข้อพิพาทเฉพาะด้าน ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค ศึกษาการมีส่วนร่วมของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกชนในระบบการระงับข้อพิพาท ศึกษาบทบาทขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพและการอำนวยธรรมาภิบาลในสังคมระหว่างประเทศ
LW 7904  Settlement of Disputes and Arbitration
This course provides students with history, philosophy, theories, and concepts in an alternative dispute resolution, including negotiation, mediation, settlement, and arbitration by studying Thai laws, compared to international law concerning alternative dispute resolution. It provides an insight on the problems in the matter, legal principles and legal mechanisms for international disputes settlement, in comparison with various dispute resolution mechanisms, both general mechanisms and specialized mechanisms, at international and regional level. It also guides students through participation of states, international organizations and individuals in dispute settlement, roles of international courts and tribunals in settling the disputes, and case studies of the roles of International Court of Justice in maintaining international peace and justice.
 
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             ๓  หนวยกิต
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของการนำเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำสัญญาทางธุรกิจประเภทต่างๆ แทนการทำสัญญาแบบเดิม ผลกระทบทางกฎหมายที่มีต่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะต่างๆ จากการที่นำเอาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์แทนการแสดงเจตนาบนเอกสาร ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อพัฒนาการทางกฎหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
LW 7905  Electronic Commerce Law
This course provides students with the use of natures and methods of electronic commerce and e-signature in lieu of various types of conventional business contracts, the legal implications of civil and commercial laws regarding the use of electronic commerce and the electronic signature to express the parties’ intents instead of the paper contracts, the issues and obstacles to development of e-commerce, the e-signature laws, electronic funds transfer and electronic data interchange at both national and international levels.
 
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ๓  หน่วยกิต
และบุคลากรภาครัฐ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง หลักการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ ทฤษฎีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน การจัดโครงสร้างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐตามความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองในปัจจุบัน รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมาย โดยเน้นวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของการจัดโครงสร้างฝ่ายปกครองและการบริหารบุคลากรภาครัฐของไทยในอนาคต
LW 7906  Law on Administrative Structure and Personnel
This course provides students with concepts and theories of administrative structure, the principle of power consolidation and decentralization, the theory of legal persons of public law, the structuring of central, regional, and local government, and the structure of government agencies according to their specific expertise. The course also focuses on an analysis of challenges to structure of the current administration, concepts and theories of government personnel and officials management under the law, by emphasizing on an analysis of current problems and obstacles in the administrative personnel management and the future trend of administrative structure and personnel in Thailand.
 
กม ๗๙๐๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิด หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐตามหลักประชาธิปไตย สาเหตุและความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหาและกระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย
LW 7907  People Participation and Public Decision Making Process
In this course, the students will learn about the concepts, fundamental principles of public administration in democratic societies, and causes and changes in the current public decision-making process, as well as the concepts and principles of public participation in public decision-making process, the methodology and the legal implications of people participation. The course also covers the issues regarding the trend of public decision-making process of Thailand.
 
กม ๗๙๐๘ กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ  ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ กับรูปแบบขององค์กรและวิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะ เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ แนวคิดและกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและจัดทำบริการสาธารณะ ตลอดจนคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะ
LW 7908  Law on Public Services
This course provides the students with an evolution, the terminologies, key criteria for the public service provision, the relationship between public services of various types of organizations, and the method of public services, The course also covers the issues of public service tools, concepts and laws related to the operation of state enterprises, public organizations, and public services at the national and local administrative leve, private sector investment and participation in public services, as well as administrative litigtion concerning public services.
 
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาพัฒนาการ ความหมายและสาระสำคัญของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสถาบันวินิจฉัยคดีทางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบไทยและต่างประเทศ รวมถึงหลักการพื้นฐานของการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีรัฐธรรมนูญ สถานะและผลของคำวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ
LW 7909  Legal Principle on Constitutional Cases
This course guides the students through the development, definitions, principles of constitutionality, and the protection and safeguard of the supremacy of constitution, evolution, structure, and powers of institutes empowered to review constitutionality in Thai legal system. compared to other countries. The course also introduces students to the basic principles of procedure for constitutional cases and the status and effects of the constitutional court judgments. 
 
กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักการสำคัญและแนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ข้อความคิดของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และหลักการในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ อาทิ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ตรวจการแผ่นดิน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งศึกษากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ      
LW 7910  Organic Law
This course provides the students with fundamental principles and basic concepts of constitutional law, the constitutional concepts and principles of Thailand, as well as the concepts and principles enshrined in organic laws for various matters, e.g. the House of Representatives election, the selection of senators, and the Election Commission of Thailand. The couse also covers the issues of political parties, the national referendum, the constitutional court procedure, procedures for trials against holders of political positions, ombudsperson, corruption prevention and suppression, and State Audit Commission, as well as the constitutional law of foreign countries.      
 
กม ๗๙๑๑ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ประเภทของการกระทำทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง กฎ และสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาถึงข้อความคิดและเงื่อนไขของการกระทำทางปกครอง ผลของการกระทำทางปกครอง มาตรการ การสิ้นสุด การยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองแต่ละประเภท โดยพิจารณาในส่วนของเงื่อนไขทั่วไปของความสมบูรณ์ของการกระทำทางปกครองและการใช้ดุลยพินิจ รวมถึงและศึกษาหลักการว่าด้วยกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย
LW 7911  Principle of Legality of Administrative Act
This course introduces the concepts and types of administrative action, administrative orders, rules, and administrative contracts. In addition, the course provides students with the elements and conditions of the administrative action,the  legal effects of administrative action, the measures, the ending, the termination, and the revocation of administrative acts by considering general conditions of completeness of administrative action and discretion. The course also disusses the principles of legality of administrative actions.
 
กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาพัฒนาการของหลักความรับผิดของรัฐ หลักการพื้นฐานของความรับผิดของรัฐ ประเภทของความรับผิดของรัฐ การดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดของรัฐในต่างประเทศและศึกษาคำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง 
LW 7912  Law on State Responsibility
This course introduces a study on development, fundamental concepts, and types of state responsibility, and actions taken for damages caused by administrative officers by comparing with the law and administrative court judgments concerning state responsibility of foreign countries.
 
กม ๗๙๑๓ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญาพื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบราชการในกระทรวง ทบวง กรม ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค การจัดระเบียบราชการในจังหวัดและอำเภอ ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานธุรการของศาลรวมถึงขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินของต่างประเทศ
LW 7913 Law on Administration of State Affairs 
This course provides students with study and comparative analysis of basic philosophies and theories on public administration of Thailand compared to other countries. Principles and methods of structuring of administrative branch, law of central government organizing ministries, bureaus, and departments, rules of regional administration organizing provinces and districts, local government administration regulations, local government organization, both in general and special forms, acting on behalf or acting (position), laws concerning government reform, law on state-owned enterprises, public organizations, and administrative bodies of the courts, as well as of the constitutional organizations by comparison with laws on administration of state affairs of other countries.
 
กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของต่างประเทศและของไทย สถานะและขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง  หลักทั่วไปทางสารบัญญัติและวิธีพิจารณาชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ รวมถึงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส
LW 7914  Law on Administrative Procedure
The course provides students for background and concepts of administrative procedures law of Thailand and other countries, status and scope of application of the Administrative Procedures Act of Thailand, basic concepts of decision process of administrative branch of Thailand, general principles and rules of decision process of administrative officials, forms and legal effects administrative orders, appeal and revocation of administrative orders, reconsideration, execution, legal time frame, prescription, and administrative procedure law of Germany and France.
กม ๗๙๑๕ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง ๓  หน่วยกิต
ศึกษาคดีปกครองเฉพาะด้าน ลักษณะเฉพาะของคดีปกครองในแต่ละประเภท สาระสำคัญของกฎหมายเฉพาะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เหตุแห่งการฟ้องคดีในแต่ละประเภท และศึกษาตัวอย่างคดีที่สำคัญในแต่ละประเภท อาทิ คดีปกครองเกี่ยวกับการเพิกถอน กฎ คำสั่ง และการห้ามการกระทำ คดีปกครองเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า คดีปกครองเกี่ยวกับการละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ คดีปกครองเกี่ยวกับการผังเมือง การควบคุมอาคาร และเหตุเดือดร้อนรำคาญ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คดีปกครองเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน
LW 7915  Law on Particular Administrative Case
This course provides students with specific cases and specific natures of each administrative case, essences of specific laws relating to the case, causes of the lawsuit in each category, and key case studies, cases related to revocation of rules, and orders and prohibition orders, negligence of duty or performance of duties with delays, violation or other liability, urban planning and building control, nuisance, environmental case, administrative personnel management, local government administration, and land ruling.
 
กม ๗๙๑๖ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองและหลักการพื้นฐานของระบบกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่น การจัดโครงสร้างทางปกครอง ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำทางปกครอง หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง การควบคุมการกระทำทางปกครอง ลักษณะและประเภทของคดีปกครองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง
LW 7916  Comparative Administrative Law
This course provides students with evolution of administrative law and the basic principles of administrative law in each legal system of other countries such as the structure of administrative branch, concepts, legality, and control of administrative action, characteristics and types of administrative cases, and administrative procedure.
 
กม ๗๙๑๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมือง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนกลไกการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในประเทศซึ่งเป็นต้นแบบของระบบรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน โดยเน้นวิเคราะห์สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นรากฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของประเทศเหล่านั้น เปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือประเทศอื่นซึ่งลอกเลียนระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ ข้างต้น วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และแนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศแต่ละประเทศ
LW 7917  Comparative Constitutional Law
In this course, the student will learn origins and evolution of constitutional law, political institution structure, fundamental rights and freedoms, as well as the constitutionality of countries serving as the models for each legal system, e.g. U.K., USA, France, and Germany. It highlights on the analysis of political and socio-economic background which are the roots of constitutional law and political structure of such countries, also comparative analysis of Thai constitution and other countries which develop their constitutional law based on the country models aforesaid. It provides analysis on the outcomes of such development and guidelines on how to renew the constitutional law to be in line with evolving socio-economic and political changes of each country.
 
กม ๗๙๑๘ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ๓  หน่วยกิต
ศึกษามโนทัศน์ว่าด้วยสิทธิ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประเทศตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ การรับรองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยรัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยองค์กรตุลาการและองค์กรอื่น ศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปัญหาและคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ
LW 7918  Fundamental Rights and Liberties
In this course, students will learn thoughts, concepts, and theories on rights and freedoms of Western countries that influence the provisions on rights and freedoms under the Constitution of the Kingdom of Thailand. It projects types and recognition of constitutional rights and freedoms, equality, and dignity of persons, the protection of basic rights and freedoms by judiciary and other organs compared with issues, conflicts of basic rights and freedoms with other countries.
 
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓  หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การจัดตั้ง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารการคลังท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกในการกำกับ  ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และศึกษาการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LW 7919  Law on Local Administration
This course guides students through the law on decentralization, establishment, structure, powers of local administrative organizations, and relationship between local government administration and other relevant organizations, local fiscal administration,  personnel administration of local administrative organizations, regulatory mechanism, supervisory body of local administrative organizations, and people participation processes in local government administration, as well as establishment of business units in local administrative organizations, by comparing the local government administration of Thailand with other countries. 
 
กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในลักษณะต่าง องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในรูปแบบต่าง ๆ การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ระหว่างการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน รวมทั้งความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
LW 7920  Law on Inspection of the Exercise of State Power
This course provides students with concepts, principles and laws related to the inspection of the exercise of state powers in various ways, organization empowered to inspect the exercise of state power, the inspection prior to office, during tenure, and termination of office, inspection by people, also tort liability of government officials.
 
กม ๗๙๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ศึกษาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ศึกษาหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการยื่นและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศึกษากฎหมายและกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีทุจริต วิธีพิจารณาคดีอาญาของ  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศึกษาทฤษฎีและกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตศึกษาวิธีพิจารณาคดีทุจริตในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และศึกษาหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
LW 7921 Law on Prevention and Combating of Corruption
This course guides students through law on government administration and prevention of corruption and misconducts through legal and corruption prevention measures. It provides backgrounds on United Nations Convention Against Corruption, 2003, principle of conflict of Interests, laws concerning filing and disclosure of property and debts, executive measures to prevent and combat corruption, studies on law and theories concerning tracking of properties related to corruption, corruption cases procedure in corrupt and misconducts branch of criminal courts, duties of the agencies responsible for the prevention and suppression of corruption in Thailand and other countries.
 
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓  หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายและกระบวนการเกี่ยวกับการทำสัญญาของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดทำข้อเสนอโครงการ การคัดเลือกคู่สัญญา การทำสัญญา ราคากลาง การแก้ไขสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญา รวมถึงกระบวนการในการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาของรัฐ ศึกษาพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) ระบบตลาดกลางการซื้อขายสินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ศึกษาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
LW 7922 Law on Public Procurement and Public Procurement Management
This course provides students with the platform to study laws and procedures concerning public contracts, from the stage of the project proposal, contractors selection, medium price, contract amendment, contract management and monitoring, to the dispute settlement process resulting from public contracts. It guides through development of public procurement systems, procurement processes in various systems such as Electronic Government Procurement (e-GP), e-market, Central Market for Electronic Goods and Services (E-Marketplace), Electronic Bidding (e-bidding), as well as offenses relating to procurement and package management, Public Procurement and Government Procurement Act, BE 2560, and relevant laws and regulations.
 
กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและ ๓  หน่วยกิต
การระงับข้อพิพาท 
ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาทางปกครอง ลักษณะและประเภทของสัญญาทางปกครอง ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาทางปกครอง หลัก    เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองในสัญญาทางปกครอง หลักดุลภาพทางการเงินในสัญญาทางปกครอง หลักการเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาทางปกครองกลไกในการระงับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครองรูปแบบต่าง ๆ อนุญาโตตุลาการและการพิจารณาคดีในศาลปกครอง ศึกษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างคดีของไทยและต่างประเทศ
LW 7923 Law on Administrative Contract, Administrative Contract Management
and Dispute Resolution
This course provides students with concepts and laws regarding administrative contracts, characters and types of administrative contracts, legal systems, rights and obligations under administrative contracts, principle of power to privileges of administrative agencies in administrative contracts, fiscal balance in administrative contracts, public service principles, laws and regulations relating to administration of administrative contracts, mechanisms for dispute settlement in administrative contracts, arbitration and judicial review in administrative courts, as well as disputes over administrative contracts by comparing law and cases of Thailand with those of foreign countries.
 
กม ๗๙๒๔ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษากรอบแนวคิดทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐและการร่วมลงทุนของรัฐในรูปแบบ ต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการของรัฐ เช่น การทำประชาพิจารณ์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งหลักการสำคัญในการวิเคราะห์โครงการของรัฐ (Project Appraisal) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Studies) และการวิเคราะห์ปัจจัย ต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการของรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบโครงการของรัฐ การบริหารโครงการและการกำกับดูแลโครงการของรัฐเพื่อให้การดำเนินโครงการของรัฐเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างโครงการของไทยและต่างประเทศ
LW 7924  Law on Public Project Arrangement
In this course, students will learn law and legal frameworks related to public project arrangement and state investment, laws related to public participation in public project arrangement such as public hearings, Strategic Environmental Assessment (SEA), Environmental and Health Impact Assessment, as well as key principles in project appraisal, feasibility studies, and analysis of project execution factors, also laws regulating the control, management, and oversight of public projects to ensure the legality and effectiveness of public projects compared to those of foreign countries.
 
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓  หน่วยกิต
ศึกษากฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การกำหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุน การคำนวณมูลค่าของโครงการ การลงทุนในกิจการของรัฐ ลักษณะของเอกชนสามารถร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและลักษณะต้องห้าม การคัดเลือกคู่สัญญา การกำหนดเงื่อนไขในสัญญา วิธีการคัดเลือกและหลักประกันสัญญาร่วมลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา รวมทั้งกลไกทางกฎหมายในการกำกับดูแลโครงการร่วมลงทุนและกลไกทางกฎหมายในการระงับข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและตัวอย่างโครงการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐของไทยและต่างประเทศ
LW 7925  Law on Public Private Partnerships
This course guides students through laws and principles concerning public-private partnerships in public affairs, standardization of public-private investments, agreements on project value calculation, Investment in state affairs, criterion and prohibitions of public-private projects, contractual terms and conditions determination, selection criterion and surety for public-private investment, laws on contract preparation and management Including legal mechanisms for overseeing public-private partnerships and dispute settlement arising from public-private partnerships. The course also gives background on problems in relation to public-private partnerships in state-owned enterprises of Thailand compared to laws and case studies of public-private partnerships in foreign countries.
 
กม ๗๙๒๖ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓  หน่วยกิต
ศึกษาข้อความคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Standard, Norms and Guidelines) โดยศึกษาถึงความเป็นมาและปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเสรีภาพของมนุษย์กับการใช้อำนาจรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย และพยานในคดีอาญา และรวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในคดีอาญา 
LW 7926  Human Rights and Criminal Justice
This course provides students with concepts of human rights protection in the criminal procedure, particularly under the United Nations standard, norms and guidelines, by by studying the background and basic factors affecting the establishment of legal measures for the protection of human rights in the criminal justice system; and human rights in criminal justice in the context of the relationship between human rights and the exercise of state authority in the criminal justice system. This course also examines principles and procedures for the protection of fundamental rights of defendants, detainees, victims and witnesses, including protection of the rights of children and women in criminal justice.
 
กม ๗๙๒๗ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายว่าด้วยโทษ และกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของประเทศไทยและของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และทำศึกษาเปรียบเทียบกับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ” (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ภาคีมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขององค์การสหประชาชาติ และศึกษาการดำเนินงานของราชทัณฑ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับโทษ
LW 7927  Penalty Law
In this course, students will learn theories on penalties and law on criminal sanctions of Thailand and foreign countries such as UK, Germany, France, and compared with UN standards, especially the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners to which Thailand is party. It also includes operations of correction department and other agencies related to penalties.
 
กม ๗๙๒๘ นโยบายทางอาญา ๓  หน่วยกิต
  ศึกษาถึงนโยบายในการกำหนดความรับผิดทางอาญา โดยพิจารณาสภาพสังคม พฤติกรรมการกระทำความผิดอาญา ซึ่งถือว่าเป็นความผิดในประเทศต่างๆในระบบ Common Law และ Civil Law โดยพิจารณาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน ตลอดจนเหตุผลของการสร้างทฤษฎีความรับผิดทางอาญา แนวความคิดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
LW 7928  Criminal Policy
This course provides students with policies to determine criminal liabilities against the backdrop of social context, criminal behaviors, and various factors, compared between Common Law and Civil Law systems. The course also introduces students to the reasons for creating criminal liability theories, also current concepts and the future treands.
กม ๗๙๒๙ ปัญหากฎหมายอาญา  ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ วิธีสบัญญัติ รวมทั้งความผิดอาญาข้ามชาติและแนวความคิดของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
LW 7929  Legal Problems in Criminal Law 
This course provids background on specific key issues in criminal law in both  substantive law and procedure law, also transnational criminal law and concepts of UN conventions concerning criminal law.
 
กม ๗๙๓๐ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีกฎหมายอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดโครงสร้างความรับผิดทางอาญา นิติวิธี การใช้การตีความกฎหมายของแต่ละระบบกฎหมายเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย
LW 7930  Comparative Criminal Law
This course provides a comparative study of criminal law theories, compared between Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law System countries, e.g. England and the USA on several issues, such as structure of criminal liabilities, juristic methods, interpretation and applicatoin of law of each legal system, compared with Thai legal system.
 
กม ๗๙๓๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา ระหว่างกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน กับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ อาทิ และแนวความคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระบวนการดำเนินคดีอาญากอนฟอง การควบคุมการใชอำนาจของพนักงานสอบสวน และการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการบังคับโทษทางอาญาของ   แต่ละระบบกฎหมาย โดยเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทย
LW 7931  Comparative Criminal Procedures Law
This course provides a comparative study of the criminal procedure, compared between Civil Law System countries, such as France and Germany, and the Common Law System countries, e.g. England and the USA on several issues, such as concepts of criminal procedure law, pre-trial procedure, control of powers of inquiry officials, discretionary power of public prosecutors, roles of lawyers in the criminal procedure, trial procedure, and the penalties of each legal system, compared with Thai legal system.
 
กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ๓  หนวยกิต
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน    
ศึกษาถึงปรากฏการณ์ของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศึกษาถึงความพยายามในการริเริ่มความร่วมมือของประเทศต่างๆภายในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ และกรอบของกฎเกณฑ์ภูมิภาคที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเน้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาความร่วมมือในอนาคตโดยคำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายและบริบทของภูมิภาค
LW 7932  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes 
and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region   
This course introduces students to the phenomena of several patterns of transnational crimes occured in Southeast Asia Region, and efforts to initiate cooperation among countries within the international legal framework, and regional legal framework to tackle such problems. It also highlights students' creativity in presenting ideas for future collaborative development, taking into account legal and regional contexts.
 
กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสู่การกำเนิดขึ้นของหลักการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสังคมระหว่างประเทศ ศึกษาผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงและต่อประเด็นปัญหาใหม่ในสังคมระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ไร้พรมแดน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ภาวะทั้งหลายในสังคมระหว่างประเทศ
LW 7933  International Law and International Society
This course provides students a forum to study the evolution of international law from past to present, which derived from international relations to the emergence of the principles of protection of international interests, impacts of international law on globalized world, guidelines for development of international law in response to the evolving international societies and to their new issues arising from the borderless phenomenon, and relationship between international entities. 
 
กม ๗๙๓๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการของการรับรองและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์และลักษณะเฉพาะของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ศึกษาหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และองค์ภาวะอื่นๆ ในสังคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สำคัญและถูกเอ่ยถึงในกรณีของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับเน้นให้นักศึกษามีมุมมองและมีวิสัยทัศน์ต่อการออกแบบกฎหมายและใช้กฎหมายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเหล่านั้น
LW 7934  International Human Rights Law
This course provides students a background on the evolution of protection of human rights, especially the development of international norms arising from the time after World War II. The course also includes theories, principles, and specific chanracteristics of international human rights law, sources of human rights law, both from international instruments and from international customary law, roles of international organizations and other international entities concerning human rights protection, and important issues of human rights, particularly those of Thailand and other countries in ASEAN. The course will equip students with perspectives and visions enabling them to design law and to use the existing law as a tool to solve those problems.
 
กม ๗๙๓๕ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ ๓ หนวยกิต
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
ศึกษาวิวัฒนาการความร่วมมือและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งการกำเนิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาหลักการของการเป็นตลาดเดี่ยว (Single Market) และกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้บังคับต่อการค้าในภูมิภาค ศึกษาการอนุวัติการและช่องว่างของกฎหมายไทยที่เอื้อหนุนหรือที่เป็นปัญหาต่อการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษาหลักการของการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจในภูมิภาค ศึกษากรอบข้อตกลงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ 
LW 7935  International Law Concerning Trade, Service, and Investment
in Southeast Asia Region  
The course guides students through the evolution of economic cooperation and integration until the emergence of the ASEAN Economic Community. It provides background on the principles of single market and regional rules applicable to ASEAN trade, ratification to conventions and gaps of Thai law which are conducive to or are problematic for regional economic integration, also principles of regional economic disputes and the framework of economic cooperation between the ASEAN Community and other countries. 
 
กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี ๓  หนวยกิต
ศึกษาระบบภาษีระหว่างประเทศ สนธิสัญญาภาษีซ้อนและการแก้ปัญหาภาษีซ้อนระหว่างประเทศ มาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ เงินทุน ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกำไรและอื่นๆ ปัญหาการเลี่ยงภาษี ตลอดจนการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LW 7936  International Tax Law and Tax Planning 
In this course, students will learn international tax system, double taxation treaties, and solution of double taxation problems between countries, tax measures relating to goods, services, capital, compensation for execution of rights, transfer of profits and so on, tax evasion problem, as well as tariff planning for international trade and investment.
กม ๗๙๓๗ กฎหมายสนธิสัญญา ๓  หนวยกิต
ศึกษาบ่อเกิดของพันธกรณีระหว่างประเทศ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุมสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty ค.ศ. ๑๙๖๙ ศึกษาความสัมพันธ์ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับบ่อเกิดอื่นของกฎหมายระหว่างประเทศ
LW 7937  International Law of Treaty 
This course provides students with souces of international law, concept and principles of international law covering international treaties, especially the Vienna Convention on the Law of Treaty, 1969. It also includes relationship between international treaties and other sources of international law.
 
กม ๗๙๓๘ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สู่สงครามเย็นที่โลกผูกติดกับสองขั้วอำนาจ จนกระทั่งยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ศึกษาความร่วมมือและความขัดแย้งรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลก ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่ใช้ในการกำหนดนโยบายทางการต่างประเทศ
LW 7938  International Relation Theory 
This course guides students through history and major events in the international community, especially since after the World War II to cold war, which divided the world into two powers, until the present era of globalization. It highlights on the concepts and theories of cooperation and conflicts, global issues, and the political concepts and theories used in international policy.
 
กม ๗๙๓๙ กฎหมายสหภาพยุโรป ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ความเป็นมาในการร่วมกลุ่มในภูมิภาคยุโรป ระบบกฎหมายของสหภาพยุโรป บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สหภาพยุโรป ศึกษาวิวัฒนาการของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงในกรอบของสหภาพยุโรป ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
LW 7939  European Union Law 
In this course, students will learn history and evolution of the European integration, legal system of the the European Union, roles and functions of various organizations formed under European Union, evolution of the economic integration and cooperation on social, culture, and security dimentions within the EU framework. It also provides background on the relationship between the European Union and other countries in the region.
 
กม ๗๙๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหลักกฎหมายที่ใช้กับการทำสงครามและการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ระบบการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ  บทบาทขององค์การภูมิภาคในการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ พันธกรณีของรัฐที่มีต่อการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศแนวใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชนกลุ่มน้อย ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาการระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว 
LW 7940  International Law on Peace and Security
This course provides students with history and background of the law applicable to war and international peacekeeping, international peacekeeping mission under the United Nations framework, roles of regional organizations in maintaining international peace, and states’ commitment to international peacekeeping. It also highlights on the threats to international peace, such as conflicts with minority, terrorism, transnational crimes and the international in responses to such problems.
 
กม ๗๙๔๑ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ๓  หนวยกิต
ศึกษาวิวัฒนาการและความพยายามในระดับสากลในการออกแบบระบบในการตรวจสอบการ   อนุวัติการและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ศึกษาบทบาทขององค์กรต่างๆ ในระบบสหประชาชาติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศึกษาวิวัฒนาการของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยกลไกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกา ศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights และ ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children) และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมศักยภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงปัจจัยทางกฎหมายต่างๆ ในบริบทของอาเซียน
LW 7941  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms 
This course guides students through the evolution and international efforts to design a system to monitor the application of international law to protect human rights. It also provides students with the roles of various organizations under the UN system for the protection of human rights, the evolution of human rights protection system by regional mechanisms, especially the establishment of the European Court of Human Rights and the Inter-America Court of Human Rights, the roles of the ASEAN human rights mechanisms and ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, and the ASEAN Commission on Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. The course also includes possibilities to promote human rights, taking into account of different legal systems in ASEAN.
 
กม ๗๙๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม ๓  หนวยกิต
                  ในภูมิภาคอาเซียน
ศึกษาประวัติศาสตร์ของความร่วมมือทางสังคมละวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการกำเนิดขึ้นของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ศึกษากรอบของกฎเกณฑ์การพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางดังที่ปรากฏในทิศทางความร่วมมือของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) วิพากษ์กรณีศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนโดยเน้นให้นักศึกษามองเห็นปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเสนอความคิดในการพัฒนากรอบของกฎหมายเพื่อความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในภูมิภาค
LW 7942  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN
This course provides students with history of social and cultural cooperation in ASEAN, as well as the emergence of the ASEAN Socio-Cultural Community, framework of the human-centered ASEAN development as reflected in the direction of ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint, through critical reviews of case studies related to social and cultural issues in ASEAN and with a highlight on legal issues and impacts, and initiatives for recommendation under legal framework for social and cultural cooperation, taking into account various factors in the region.
 
กม ๗๙๔๓ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามและความขัดแย้งทางทหาร หลักเกณฑ์ในการจำกัดผลกระทบจากสงครามและการใช้กำลังทางทหารต่อปัจเจกชน บทบาทและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศในการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือต่อปัจเจกชนระหว่างสงคราม การอพยพย้ายถิ่นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม การคุ้มครองเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม
LW 7943  International Humanitarian Law
In this course, students will learn the laws of war and armed conflicts, principles for limiting the consegvencese of war and the use of force on individuals, roles and duties of international organizations in protecting and assisting indiviguals during wartime, migration of people affected by war, and protection of children and women who are fallen victims of wars
 
กม ๗๙๔๔ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน ๓  หนวยกิต
ศึกษาพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นของการมีสถานะและบทบาทของปัจเจกชนในสังคมระหว่างประเทศ ทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ศึกษาการคุ้มครองระหว่างประเทศที่มีขึ้นต่อปัจเจกชน โดยเฉพาะสำหรับปัจเจกชนที่อยู่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น ผู้ลี้ภัย หรือบุคคลไร้สัญชาติ หรือชนกลุ่มน้อย ศึกษาปรัชญาของการมีหน้าที่และความรับผิดชอบของปัจเจกชนต่อสังคมระหว่างประเทศ
LW 7944  International Law Concerning Status of Individuals 
This course provides students with the development of international law on legal personality and the roles of individuals in the international community, in the aspects of economy, human rights, and international humanitarian principles. It also includes international protection of the rights of individuals, especially for vulnerable individuals, such as refugees, stateless persons, or ethnic minorities. It also touches on philosophy of the roles and responsibility of individuals to the international community.
 
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ ๓  หนวยกิต
ศึกษาความหมายของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ หลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยทั้งที่มีที่มาจากตราสารระหว่างประเทศและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาผู้ลี้ภัยในประเทศไทย กรอบของกฎหมายของประเทศไทยในประเด็นผู้ลี้ภัย ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลไทย สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนระหว่างประเทศในการพิทักษ์สิทธิและให้ความคุ้มครองต่อผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ ศึกษากลุ่มประชากรผู้ไร้สัญชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดจำนวนบุคคลไร้สัญชาติและการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในแง่บวกจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
LW 7945  International Law Relating to Status of Refugees 
    and Stateless Persons
This course provides students with the definition of refugees and stateless persons, principles on refugee protection, both under international instruments and customary international law. It also includes problems on refugees in Thailand, Thailand’s legal frameworks covering refugee issues, roles and functions of Thai government agencies and the UNHCR and other international organizations, as well as international NGOs in providing protection to refugees in Thailand. The course also touches on law of nationality and the protection of stateless persons, study on stateless populations in Thailand and in Southeast Asia, guidelines for reducing the numbers of stateless persons and the protection of stateless persons in the region, particularly, the positive impact of establishment of ASEAN Community.
 
กม ๗๙๔๖ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๓  หนวยกิต
ศึกษาเขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมายอาญาของรัฐในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การปราบปรามการก่อการร้าย ศึกษาประเภทความผิดที่มีลักษณะเป็นความผิดอาชญากรรมร้ายแรงอันเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศ ศึกษาหลักกฎหมายที่เป็นกรอบในการจัดตั้งองค์กรตุลาการระหว่างประเทศเพื่อตัดสินลงโทษการกระทำผิดอาญา อาทิองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดใดในยูโกสลาเวียเดิม ในราวันดาและในประเทศกัมพูชา ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของศาลกับองค์การสหประชาชาติ
 
LW 7946  International Criminal Law
This course guides students through jurisdietion of the court and states’ enforcement of criminal law in cases where there is an international factors, extradition, and international criminal cooperation, cooperation in the prevention and suppression of transnational organized crimes, suppression of terrorism, types of offenses that constitute serious crimes that threaten international peace, legal principles that constitute the framework for the establishment of an international judicial body to convict criminal offenses, e.g. international tribunal to convict international crimes in Yugoslavia, Rwanda, and Cambodia. It also includes roles and responsibilities of the International Criminal Court and the relationship of the Court with the United Nations.
 
กม ๗๙๔๗ กฎหมายองค์กรและกิจการในภาคธุรกิจกับ ๓  หน่วยกิต
การจัดการตามหลักธรรมภิบาล
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาทและรูปแบบขององค์กรต่างๆในภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทจำกัด นอกจากนี้ยังศึกษากิจการในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจการแบบดั้งเดิมที่มีวัตุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นสำคัญ หรือกิจการประเภทไม่แสวงหากำไร เช่น มูลนิธิ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นหลัก และยังมีกิจการรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นลักษณะลูกผสม โดยเฉพาะกิจการเพื่อสังคม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องการกำไรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ วิชานี้ยังศึกษากฎหมายในเรื่องการจัดการองค์กรและกิจการต่างๆข้างต้นตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
LW 7947 Law on Corporation, Enterprise and Good Governance
This course focuses on a variety of legal roles and forms of corporations in the private sector with the emphasis on the limited company. Also, we will learn various enterprises, namely, the traditional for-profit enterprise which values profit maximisation and the conventional non-profit enterprise, i.e. foundation, which aims to help society; as well as the not-for-profit enterprise, a hybrid form such as social enterprise, which not only has social objectives but also seeks profit in order to be able to compete with the business sector and to have sustainable growth. In addition, we will see how these business organisations and enterprises should be managed under the good governance and social responsibility regime.
 
กม ๗๙๔๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกันทางกฎหมายและ ๓  หน่วยกิต
สัญญาเอกชนระหว่างประเทศ
ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีของหลักกฎหมายที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขัดกันของกฎหมายเอกชนในกรณีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ  ศึกษาการมีผลบังคับของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย ศึกษาความเป็นมาระหว่างประเทศของสัญญาเอกชนที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศในทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
LW 7948  Conflict of Law Rules and International Private Contract
This course provides students with the evolution and theories of legal principles used to solve the conflicts of private law where there is an international element. It also highlights on the legal effect of the judgment of a foreign court in Thailand, background of international private contracts where there is an internation element, and legal relationship with international law related to international trade and investment.
 
กม ๗๙๔๙ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ๓  หนวยกิต
ศึกษาแนวความคิดและวิวัฒนาการของการประกันภัย ทฤษฎี หลักการและบทบาทการประกันภัยในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกฎหมายประกันภัย บทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการความเสี่ยงโดยการทบทวนการควบคุมและดูแลที่ปฏิบัติโดยบริษัทประกันภัย รวมถึงการศึกษาการจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจในแต่ละประเภท (By Line of Business)
LW 7949  Insurance Law and Risk Management
This course guides students through concepts and evolution, theories, principles, and roles of insurance for national trade and economy promotion to be in line with national economic and social development guidelines. It also touches upon the problems and obstacles in insurance law, important roles of risk management process. The course also provides studies on reviewing of insurance companies’ controls and management, effective risk management system, and By Line of Business risk assessment.
 
กม ๗๙๕๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง ๓  หนวยกิต
ศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน หลักทรัพย์ประเภทหนี้และกึ่งทุน การเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การครอบงำกิจการ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายใน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาจากต่างประเทศและปัญหากฎหมายในการพัฒนาตลาดทุน
LW 7950  Advanced Securities Law 
In this course, students will learn rules and laws concerning capital markets, debt securities, equity securities, securities offering, stock exchange, futures exchange, acquisition of property, unfair trading practices, insider trading, securities Involving foreign sources,  and legal issues in developing capital markets.
 
กม ๗๙๕๑ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถาบันทางกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง รวมทั้งผลในทางปฏิบัติของมาตรการดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับมาตรการในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอื่นๆ พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับเนื้อหาขั้นตอนและวิธีการของต่างประเทศด้วย
LW 7951  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
This course will guide students through the history of legal institutions on an environmental impact assessment, contents and procedures of environmental impact studies, such as the assessment of positive and negative impacts of a project on health or environmental integrity, as well as risks that will affect the ecological integrity and the environmental changes, which could sometimes lead to serious environmental disasters. It also presents students with some practical results of such measures compared to other environmental protection measures and foreign cases studies and procedures.
 
กม ๗๙๕๒ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓  หน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะต้องทำการค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอรายงานดังกล่าวต่อชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและผู้สอน การจัดทำรายงานดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย เพราะนักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกล่าวเป็นหัวข้อในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการเขียนวิทยานิพนธ์
LW 7952  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law
This course provides students with an analysis of interesting issues related to law on natural resources and environment. Students will be assigned to research topics they are interested in, produce their reports, and present it to the class, also exchange their views among their peers and instructors. At the end, the reports that are prepared and presented by students may be developed further into their Independent Study (IS) dissertations or theses.
 
กม ๗๙๕๓ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ๓  หน่วยกิต   
สัมมนาประเด็นที่เกี่ยวข้องการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การเตรียมพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ  การออกกฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัย  การบูรณะและฟื้นฟูหลัง     ภัยพิบัติ  และความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ  เช่น การจัดตั้งระบบเตรียมพร้อมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน (ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief and Emergency Response) เป็นต้น
LW 7953  Seminar in Disaster Management
This course provides a forum for students to discuss about disaster management, including climate change, disaster preparedness and prevention, law to prohibit the use of land in disaster risk areas, disaster recovery and reconstruction, and international cooperation in disaster management, such as the establishment of ASEAN Standby Arrangement for Disaster Relief and Emergency Response.
 
กม ๗๙๕๔ กฎหมายควบคุมมลพิษ ๓  หนวยกิต
ศึกษาแนวคิด หลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม ประเภท และสภาพปัญหาและผลกระทบของมลพิษ สาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษ มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและจัดการมลพิษ เช่น มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ มาตรการในการป้องกันล่วงหน้า รัฐกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนกับการควบคุมและจัดการมลพิษ ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ธุรกิจเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมและจัดการมลพิษ
LW 7954  Pollution Control Law
In this course, students will learn concepts and principles of laws related to pollution control and management, types, conditions, problems and impacts of pollution, measures for the control and management of pollution, such as social, economic and precationary measures. It also touches upon the concepts of state’s roles in controlling and managing pollution, which are devided into central, regional and local government organizations, as well as private organizations’ roles in controlling and managing pollution, which are composed of people, communities, business corporates, and non-governmental organizations. It also highlights on problems and obstacles of enforcement of environmental law to control and manage pollution. 
 
กม ๗๙๕๕ นิติเศรษฐศาสตร์ ๓  หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายต่างๆ เช่น การปรับใช้เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์กับกฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชน เป็นต้น รวมถึงนิติเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
LW 7955  Law and Economics
This course introduces the students with the use of economic analysis to illuminate the law and legal institutions in a variety area of law, for example, contract law, tort law, property law, criminal law, international law and public law, including behavioral law and economics.
 
กม ๗๙๕๖ การศึกษาตามแนวแนะ  ๓ หน่วยกิต
การศึกษาในหัวข้อเฉพาะในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัยโดยนักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาของตน ซึ่งเป็นการศึกษาตามแนวแนะก็ได้
LW 7956 Directed Studies
This course provides students the opportunity to pursue independent study of law on specific topics which would be beneficial to their own theses and dissertations. Students are free to request for further studies on the topics related to their subjects which are directed by their advisers. 
 
๖. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม ๙๐๐๐  การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ ในขอบเขตของวิชานิติศาสตร์ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอน
LW 9000   Independent Study
Students choose research topics of their interests within the scppe of legal sciences under monitoring and consultation with the instructor.
 
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต
นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
LW 9004  Thesis
Students are required to complete their thesis on their topic interest under close consultation with an advisor. This may include a study on theories as their advisor deems appropriate. Students must present their thesis topic, report the progress, and pass the thesis defense.
 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                                                    

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     Master of Laws Program

 

  ชื่อปริญญา                                                                                                                    

     นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     Master of Laws (LL.M.)

 

  สาขาวิชาเอกและความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร                                                          
          ประกอบด้วย ๖ สาขาวิชาเอก ได้แก่

๓.๑ สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions) 

๓.๒ สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)

๓.๓ สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(Criminal Law and Criminal Justice Administration)

๓.๔ สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน

(International Law and ASEAN Community)

๓.๕ สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

(International Bussiness and Trade Law)

๓.๖สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(Natural Resources and Environmental Law)

 

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากจบการศึกษา                                                       

          ๑. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา

          ๒. พนักงานคดีปกครอง

          ๓. นิติกร

          ๔. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน

          ๕. ทนายความ
          ๖. อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

          ๗. นักวิชาชีพในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีความรู้ทางกฎหมาย

          ๘. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

          ๙. นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน

          ๑๐. อาชีพอิสระอื่นๆ

 

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                

          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตในสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย สามารถคิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย และใช่กฎหมายเพื่อประกอบอาชีพ ผดุงความยุติธรรมของสังคม และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

 

  วัตถุประสงค์                                                                                                            

๑.๒.๑. เพื่อผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายภายในและกฎหมายต่างประเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และตอบสนองตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
๑.๒.๒. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความโดดเด่นในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
๑.๒.๓. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้และความชำนาญพิเศษทางกฎหมาย ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมไทย โดยอาศัยความรู้ทางทฤษฎีกฎหมาย และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๔. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชากฎหมายเฉพาะด้าน และมีทักษะในการใช้ การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคมและมีทัศนะในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                             

เป็น การศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                       

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนัก ศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ

             ๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

 

  โครงสร้างของหลักสูตร                                                                                          

หมวดวิชา

หลักสูตร แผน ก๒

หลักสูตร แผน ข

๑. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

๒. หมวดวิชาหลัก

๖  หน่วยกิต

๖  หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเอก

๑๘ หน่วยกิต

๑๘ หน่วยกิต

๔. หมวดวิชาเลือก

-

๙  หน่วยกิต

๕. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

-

๓  หน่วยกิต

๖. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

๑๒ หน่วยกิต

-

๗. การสอบประมวลความรู้

-

สอบประมวลความรู้

โดยสอบข้อเขียน

รวม

๓๖ หน่วยกิต

๓๖ หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร                                                                                                   

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
 
๑. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
         เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย
LW 4000 English for Legal Studies
 
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
          เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
ND 4000   Foundation for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
LC 4002   Integrated English Language Skills Development
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓ (๓-๐-๖)   
LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development
หมายเหตุ
๑. เงื่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ
๒. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
 
๓. หมวดวิชาหลัก (๖ หน่วยกิต)
กม ๖๐๐๑ สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา ๓ (๓-๐-๖)
LW 6001  Sociology of Law and Development
กม ๖๐๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
LW 6002  Legal Research Methodology
 
๔.  หมวดวิชาเอก (๑๘ หน่วยกิต)
          นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก๒ และ ข จะต้องลงทะเบียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเลือกเรียน จำนวน ๑๘ หน่วยกิต
 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)  
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7101  Philosophy of Law
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7104  Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๕ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7105  Advanced Civil and Commercial Law
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
 
๒) สาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชน (Public Law)
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
กม ๗๒๐๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7201  Theory and Principle of Public Law
กม ๗๒๐๒ กฎหมายปกครองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7202  Advanced Administrative Law
กม ๗๒๐๓ กฎหมายการคลังชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7203  Advanced Public Finance Law
กม ๗๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7204  Advanced Administrative Court Procedure
กม ๗๒๐๕ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7205  Public Economic Law
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๓) สาขาวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Law and Criminal Justice Administration)
กม ๗๑๐๔ กฎหมายอาญาชั้นสูง * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7104  Advanced Criminal Law
กม ๗๑๐๖ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา * ๓ (๓-๐-๖)
LW 7106  Theory and Principle of Criminal Procedure Law
กม ๗๓๐๑ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7301  Advanced Criminology and Penology
กม ๗๓๐๒ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7302  Law of Economic Crimes
กม ๗๓๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7303  Computer Crime Law
กม ๗๓๐๔ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7304  Law of Criminal Justice Administration
หมายเหตุ * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
 
๔) สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
(International Law and ASEAN Community)
กม ๗๔๐๑ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา: ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
LW 7401  International Law and Development: Contemporary Issues
กม ๗๔๐๒ กฎหมายประชาคมอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7402  ASEAN Community Law
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
กม ๗๔๐๔ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตแดนและกฎหมายทะเล ๓ (๓-๐-๖)
LW 7404  International Law on Boundary and the Law of the Sea
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7405  International Trade Law
กม ๗๔๐๖ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7406  International Dispute Settlement
 
๕) สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
(International Bussiness and Trade Law)
กม ๗๑๐๓ กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดชั้นสูง ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7103  Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law
กม ๗๔๐๕ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7405  International Trade Law
กม ๗๕๐๑ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                      ๓ (๓-๐-๖)
LW 7501  Intellectual Property Law 
กม ๗๕๐๒ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกันทางการค้า ๓ (๓-๐-๖)
LW 7502  Antitrust and Unfair Competition Law
กม ๗๕๐๓ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7503  Information Technology Law
กม ๗๕๐๔ กฎหมายธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7504  International Bussiness and Investment Law
หมายเหตุ  * หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย
** หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๖) สาขาวิชาเอกกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Law)
กม ๗๔๐๓ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ** ๓ (๓-๐-๖)
LW 7403  Natural Resources and International Environmental Law
กม ๗๖๐๑ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7601  Comparative Environmental Law
กม ๗๖๐๒ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7602  Environmental Law in International Transaction
กม ๗๖๐๓ ปัญหากฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7603  Legal Problems in Environmental Management and Energy
   Conservation    
กม ๗๖๐๔ กฎหมายมหาชนทางด้านสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7604  Environmental Public Law
กม ๗๖๐๕ กฎหมายว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7605  Law of Environmental Justice Administration
หมายเหตุ  **  หมายถึง เป็นวิชาที่ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมอาเซียน
 
๕. หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแผน ข จำนวน ๙ หน่วยกิต)
นักศึกษาแผน ข สามารถเลือกวิชาดังต่อไปนี้ และ/หรือวิชาเอกในสาขาอื่น จำนวน  ๙    หน่วยกิต
กม ๗๙๐๑ กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7901  Advanced Law of Evidence
กม ๗๙๐๒ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓ (๓-๐-๖)
LW 7902  Consumer Protection Law
กม ๗๙๐๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7903  Bankruptcy Law and Business Reorganization
กม ๗๙๐๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7904  Settlement of Disputes and Arbitration
กม ๗๙๐๕ กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7905  Electronic Commerce Law
กม ๗๙๐๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
และบุคลากรภาครัฐ
LW 7906  Administrative Structure and Personnel Law   
กม ๗๙๐๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7907  People Participation and Public Decision Making Process
กม ๗๙๐๘ กฎหมายว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ  ๓ (๓-๐-๖)
LW 7908  Law on Public Services
กม ๗๙๐๙ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7909  Legal Principle on Constitutional Cases
กม ๗๙๑๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7910  Organic Law
กม ๗๙๑๑ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการกระทำทางปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7911  Principle of Legality of Administrative Act
กม ๗๙๑๒ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7912  Law on State Responsibility
กม ๗๙๑๓ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7913  Law on Administration of State Affairs 
กม ๗๙๑๔ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7914  Administrative Procedure Law
กม ๗๙๑๕ กฎหมายว่าด้วยคดีปกครองเฉพาะเรื่อง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7915  Law on Specific Administrative Case
กม ๗๙๑๖ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7916  Comparative Administrative Law
กม ๗๙๑๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7917  Comparative Constitutional Law
กม ๗๙๑๘ หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7918  Fundamental Rights and Liberties
กม ๗๙๑๙ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
LW 7919  Law on Local Administration
กม ๗๙๒๐ หลักกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7920  Law on Inspection of the Exercise of State Power
กม ๗๙๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ (๓-๐-๖)
LW 7921  Law on Prevention and Combating of Corruption
กม ๗๙๒๒ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7922  Law on Public Procurement and Public Procurement Management
กม ๗๙๒๓ กฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การบริหารสัญญาและ ๓ (๓-๐-๖)
การระงับข้อพิพาท 
LW 7923  Law on Public Contract, Public Contract Management
and Dispute Resolution
กม ๗๙๒๔ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7924  Law on Public Project Arrangement
กม ๗๙๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7925  Law on Public Private Partnerships
กม ๗๙๒๖ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7926  Human Rights and Criminal Justice
กม ๗๙๒๗ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7927  Penalty Law
กม ๗๙๒๘ นโยบายทางอาญา ๓ (๓-๐-๖)
  LW 7928  Criminal Policy
กม ๗๙๒๙ ปัญหากฎหมายอาญา  ๓ (๓-๐-๖)
LW 7929  Legal Problems in Criminal Law 
กม ๗๙๓๐ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7930  Comparative Criminal Law
กม ๗๙๓๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7931  Comparative Criminal Procedures Law
กม ๗๙๓๒ กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ๓ (๓-๐-๖)
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน    
LW 7932  International Law Concerning Anti-Transnational Crimes 
and Criminal Justice Cooperation in Southeast Asia Region   
กม ๗๙๓๓ กฎหมายระหว่างประเทศกับสังคมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7933  International Law and International Society
กม ๗๙๓๔ หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7934  International Human Rights Law
กม ๗๙๓๕ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า การบริการ ๓ (๓-๐-๖)
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
LW 7935  International Law Concerning Trade, Service, and Investment
in Southeast Asia Region  
กม ๗๙๓๖ กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและการวางแผนภาษี ๓ (๓-๐-๖)
LW 7936  International Tax Law and Tax Planning 
กม ๗๙๓๗ กฎหมายสนธิสัญญา ๓ (๓-๐-๖)
LW 7937  International Law of Treaty 
กม ๗๙๓๘ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7938  International Relation Theory 
กม ๗๙๓๙ กฎหมายสหภาพยุโรป ๓ (๓-๐-๖)
LW 7939  European Union Law 
กม ๗๙๔๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7941  International Law on Peace and Security
กม ๗๙๔๑ กลไกสากลและภูมิภาคในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7941  Global and Regional Human Rights Protection Mechanisms 
กม ๗๙๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม
                  ในภูมิภาคอาเซียน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7942  Law on Social and Cultural Cooperation in ASEAN
กม ๗๙๔๓ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7943  International Humanitarian Law
กม ๗๙๔๔ กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะของปัจเจกชน ๓ (๓-๐-๖)
LW 7944  International Law Concerning Status of Individuals 
กม ๗๙๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7945  International Law Relating to Status of Refugees 
    and Stateless Persons
กม ๗๙๔๖ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7946  International Criminal Law
กม ๗๙๔๗ กฎหมายบริษัทเปรียบเทียบและหลักธรรมาภิบาล ๓ (๓-๐-๖)
LW 7947  Law on Corporation, Enterprise and Good Governance
กม ๗๙๔๘ กฎหมายองค์กรและกิจการในภาคธุรกิจกับ ๓ (๓-๐-๖)
การจัดการตามหลักธรรมภิบาล
LW 7948  Conflict of Law Rules and International Private Contract
กม ๗๙๔๙ กฎหมายประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7949  Insurance Law and Risk Management
กม ๗๙๕๐ กฎหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
LW 7950  Advanced Securities Law  
กม ๗๙๕๑ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7951  Legal Problems Concerning Environmental Impact Assessment
กม ๗๙๕๒ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
LW 7952  Legal Problems Natural Resources and Environmental Law
กม ๗๙๕๓ สัมมนาเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7953  Seminar in Disaster Management
กม ๗๙๕๔ กฎหมายควบคุมมลพิษ     ๓ (๓-๐-๖)
LW 7954  Pollution Control Law
กม ๗๙๕๕ นิติเศรษฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
LW 7955  Law and Economics
กม ๗๙๕๖ การศึกษาตามแนวแนะ  ๓ (๐-๐-๑๒)
LW 7956  Directed Studies
 
๖. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ ๓ (๐-๐-๑๒)
LW 9000  Independent Study
 
๗. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กม ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต
LW 9004  Thesis
 
๘. การสอบประมวลความรู้
สอบประมวลความรู้โดยการสอบข้อเขียน สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข.
 
๓.๑.๔.  แผนการศึกษา
 
แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก ๓ หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ ๙ หน่วยกิต
รวม           ๓๖ หน่วยกิต
 
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
 
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
สพ ๔๐๐๐  พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ภส ๔๐๐๑  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ภส ๔๐๐๒  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ๓  หน่วยกิต *
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๐   การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต
 
หมายเหตุ: * หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน และวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
แผนการศึกษาสำหรับภาคนอกเวลาราชการ
 
แผน ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก   ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ส่วนแรก ๓ หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๙๐๐๔  วิทยานิพนธ์ ๙  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต    
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ก่อนเข้าเรียนปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
กม ๔๐๐๐  ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ๓  หน่วยกิต *
 
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๖XXX   วิชาหลัก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเอก ๓  หน่วยกิต
กม ๙๐๐๐  การค้นคว้าอิสระ ๓  หน่วยกิต
 
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
กม ๗XXX  วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
กม ๗XXX   วิชาเลือก ๓  หน่วยกิต
รวม          ๓๖ หน่วยกิต
 
หมายเหตุ:  * หมายถึง วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่นับหน่วยกิต
 
๓.๑.๕.  คำอธิบายรายวิชา
 
๑. วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 
กม ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คำศัพท์เฉพาะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางกฎหมาย อาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
LW 4000   English for Legal Studies
The course is aimed to equip students with English legal terminologies appeared in legal documents such as contracts, agreements, arrangements. It is designed for students who even do not have legal expertise.
  
๒. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
 
สพ ๔๐๐๐ พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหารจริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ND 4000   Foundation for Graduate Studies
This course provides introduction to Thailand’s Politics and governance, economy, business, and society, ethics of executives, academic ethics, personality development, physical health, mental health, Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai language for communication, academic writing, and philosophy of sufficiency economy and development.
 
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตำรา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies
The course is dedicated to enhance students’ basic understanding of English grammar necessary for developing reading skills such as analyzing sentence types, finding core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop their English reading skills and to be ready for academic and research papers. Emphasis is placed on developing students’ skills in analyzing main ideas, drawing conclusions, and making inferences, using clues to arrive at the interpretation of the meanings of unknown words, skimming and scanning techniques, and developing their paragraphs, and critical reading skills.
 
ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หน่วยกิต
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
LC 4002   Integrated English Language Skills Development
The course provides lectures and activities focusing on integrated skills for English listening, speaking, reading, and academic writing in introductory level.
 
ภส ๔๐๑๑ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา   ๓  หน่วยกิต
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
LC 4011   Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
This course is aimed to enhance students’ academic reading skills and strategies following LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies Course. In this course, Students will receive individualized training aiming to improve their reading skills for academic purposes.
 
ภส ๔๐๑๒ การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   ๓  หน่วยกิต
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
LC 4012   Remedial Integrated English Language Skills Development
In addition to LC 4002 Integrated English Language Skills Development or LC 4002 Advance Integrated English Language Skills Development, this course provides English training for the students who require further development in English communication skills through individualized training.
 
๓. หมวดวิชาหลัก
 
กม ๖๐๐๑  สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาเหตุผลของกฎเกณฑ์และเหตุผลของพฤติกรรมของคนในสังคม ประกอบกับบริบทของสังคม และศึกษาแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อกฎหมาย และศึกษาความหมายของกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย โครงสร้างและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย การบังคับใช้กฎหมายแก่คนในสังคม และกลไกการลงโทษทางกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาถึงประเด็นทางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบัญญัติและการพัฒนากฎหมาย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักสังคมวิทยาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
LW 6001  Sociology of Law and Development
In this course, students will learn rationales and sociological concepts of the rules and social behaviors within the context of societal factors which affect law. Students will also learn how such concepts contribute to different meanings, theories, structure, and evolution of law, as well as the law enforcement in society, sanction mechanism, application and interpretation of law. The course will also equip students with knowlege on social issues in various dimensions that affect the enactment and development of law, concepts and theories of sociology of law and other schools of thoughts.
 
กม ๖๐๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที่จะศึกษาค้นคว้าสมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ศึกษาการตั้งประเด็นคำถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลำดับความคิดวิธีการนำเสนอ การทำเค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนำเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจจนสามารถพัฒนางานเป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
LW 6002   Legal Research Methodology
This course provides students a platform to study principles, methodology, and research guidelines to conduct legal thesis or research. It will also guide students how to cite the information and ways to find legal issues in conducting legal research and to conclude research hypothesis. The course also guides students on research concepts and theories, as well as provides a forum for students to present their research papers and prepare them for academic presentations. This includes practical guidelines on how to raise academic questions, prioritization of thoughts and presentation techniques, research paper layout, narrative and analytical summary writing, as well as reference styles. The course focuses on building students’s researching skills and preparing them for academic presentation on the issues of their interests which could be developed into their theses or independent studies (IS).
 
๔. หมวดวิชาเอก
 
๑) สาขาวิชาเอกกฎหมายเพื่อวิชาชีพกฎหมาย (Law for Legal Professions)
กม ๗๑๐๑ นิติปรัชญา   ๓  หน่วยกิต
ศึกษาปัญหารากฐานทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีนิติศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความคิดของสำนักความคิดต่าง ๆ เช่น สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักปฏิฐานนิยม ตั้งแต่ยุคกรีกจนถึงยุคปัจจุบันรวมทั้งศึกษาหลักเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญา และศึกษาถึงอิทธิพลของนิติปรัชญาการสร้างและการใช้กฎหมาย
LW 7101  Philosophy of Law
This course will chanllenge students to study fundamental, theoretical, and legal agruments and to analyse legal philosophical thinking from various schools of thoughts, namely but not limited to Natural Law Theories, Positivisim, from ancient Greek era to present time, as well as to study the subject matter in philosophy of law. Students will also learn how philosophy of law influences on creation and application of law.
 
กม ๗๑๐๒ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง   ๓  หน่วยกิต
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วยรัฐและระบบการเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวความคิดตามทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ศึกษาหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย ศึกษารูปแบบของรัฐบาล (Form of Government) ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองที่จะเชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนให้ผู้ศึกษาสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าว วิเคราะห์ปัญหาการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของระบบการเมืองไทย
LW 7102  Advanced Constitutional Law and Political Institutions
In this course, the student will learn origins and evolution of concepts of sta