Home

เนื้อหา

ผลงานทางวิชาการ

 

 

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่

จัดทำ

บทความ
1

 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาตรการทำงานบริการสังคมแทนโทษทาง
อาญามาใช้ในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Miss Ngoupha  Louchantha

(5511921021)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
2

 

ปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติ
ในการดาเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(กยพ.) ในการพิจารณาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ศึกษาเฉพาะกรณี “การกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่”

 

นางสาวจาคีณัฏฐ์  แต้สุทัศน์

(5511921027)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
3

 

เหตุหย่า : ศึกษากรณีสามีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

 

นางสาวธัญธร  คล่องสันติรักษ์

(5511921059)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
4

 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโทรคมนาคม : ศึกษากรณี
เรื่อง คำสั่งของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อสัญญาระหว่างtบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กับ นิติบุคคลต่างชาติ

 

นายนิติพัฒน์  จารุตานันทน์

(5511921026)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
5

 

การขอผัดฟ้องในศาลแขวงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556

 

นางสาวปทุมพร  บุญมา

(5511921037)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
6

 

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการกาหนดบทลงโทษทางอาญา

 

นางสาวพิศสุดา  สีมีวงษ์

(5511921025)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
7

 

การกักกันไว้ในบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

นางสาวภัทรภร  แซ่เตียว

(5511921033)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
8

 

ดุลพินิจในการกาหนดโทษและโทษปรับตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

 

นางสาวรุจิเรศ  ศรีนาวา

(5511921053)

ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ 2557
9

 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

 

นางสาวรุโนทัย  เสืออิ่ม

(5511921023)
 

ผศ.ดร.วริยา  ล้ำเลิศ 2557
10

 

ปัญหาการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยในศาลแขวง
ศึกษากรณี : ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวในเขตอำนาจศาลอื่น

 

นางสาววิภาดา  ปักษา

(5511921038)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
 
11

 

ความรับผิดของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 

นางสาวสุพัตธร  ทรัพย์พนาพรชัย

(5511921034)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช

2557
12

 

มาตรการคุ้มครองกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
ในระหว่างอุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 

นางสาวสุภานัน  นันต์ธนะ

(5511921030)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
13

 

คำรับสารภำพของผู้ต้องหำคดีอำญำที่อยู่ในอำนำจศำลแขวง : ศึกษำกรณีตำมมำตรำ 20
แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลแขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
ในศำลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556

 

นางสาวอัสนางค์  ศรีวงษา

(5511921006)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
14

 

การตีความคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

 

นางสาวอาทิตยา  ทองทิพย์

(5511921018)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
15

 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพย์ติดประเภท 5 : ศึกษากรณีกัญชา

 

นายประกฤษฎิ์  สายชล

(5511921056)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2557
17

 

ปัญหากฎหมายบางประการในการสืบพยานประเด็นในคดีอาญา

 

นายรัชพล  วัฒนภัคพล

(5421911024)

รศ.ปิยะนุช  โปตะวณิช 2557
18

 

อำนาจสอบสวนของพนักงานอัยการกับตำรวจ

 

นายยสิริพัฒน์  รันดาเว

(5511911020)

รศ.ปิยะนุช  โปตะวณิช 2557
19

 

การกันผู้ต้องหาเป็นพยานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วน่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

 

นางสาวอรปรียา  ทองเนื้อนวล

(5511911037)

รศ.ปิยะนุช  โปตะวณิช 2557
20

 

การสร้างดุลยภาพของการพักบังคับการชาระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ

 

นายฐิติพงศ์  จิรักษา

(5511911016)

รศ.ปิยะนุช  โปตะวณิช 2557

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida