Home  //  ภาพกิจกรรม

ภาพงานกิจกรรมคณะนิติศาสตร์

                                                            

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์

7 กันยายน 2560

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการค่ายนักกฎหมาย วิถีไทยวิถีธรรม ครั้งที่ 5

1 - 3 กันยายน 2560

ณ ค่ายนเรศวร

พิธีวางพวงมาเนื่องในวันรพี 2560

7 สิงหาคม 2560

ณ สำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สัมมนาวิชาการ "ปฏิรูปตำรวจและระบบงานสอบสวนอย่างไร ถึงได้ใจประชาชน"

5 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล

สัมมนาวิชาการ "ระบบกฎหมายญี่ปุ่น"

24 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx/AUN-QA

20 เมษายน 2560

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักกฎหมายต่อสังคม

17 มีนาคม 2560

ณ สถาบันธัญญารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ครั้งที่ 37

31 มกราคม 2560

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

3 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร

โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4"

2 ตุลาคม 2559

ณ ชุมชนบำรุงสุข-บุญมา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ

โครงการอบรม "การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการตรวจการจัดเก็บภาษีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

18 - 19 สิงหาคม 2559

ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมวันรพี' 59 บรรยายพิเศษ "Human Rights and Criminal Proceedure in the UK"

9 สิงหาคม 2559

ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

30 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร
กิจกรรมเสวนาวิชาการ "Exchange of views and experiwnces on judicial administration."

22 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

15 - 19 มิถุนายน 2559

ณ สาธารณรัฐเกาหลี

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์

หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

9 มิถุนายน 2559

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ลปาร์คนายเลิศ กรุงเทพ ฯ
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

29 เมษายน 2559

ณ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

24 มีนาคม 2559

ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช
งานประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 1

28 มกราคม 2559

ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

สัมมนาการเรียนการสอนและกิจกรรมรับน้อง นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ

15 - 17 กุมภาพันธ์ 2559

ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เสวนาวิชาการ "รู้และเข้าใจลิขสิทธิ์... ก่อนทำผิดไม่รู้ตัว"

20 มกราคม 2559

ณ ห้อง 201 อาคารสยามบรมราชกุมารี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ครั้งที่ 36

7 มกราคม 2559

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

3 ธันวาคม 2558

ณ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

28 - 30 พฤศจิกายน 2558

ณ จังหวัดระยอง

โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรสู่การรับรองมาตรฐานสากล

17 - 18 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

กิจกรรมวันรพี' 58 บรรยายพิเศษ "พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา : กฎหมายติดอาวุธให้ประชาชน"

7 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล

ผู้บริหารสถาบันตรวจเยี่ยมคณะนิติศาสตร์

28 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

กิจกรรมเสวนาวิชาการ "ความรักของเพศเดียวกัน กับความเป็นธรรมที่รัฐต้องคุ้มครอง"

12 กรกฎาคม 2558

ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558

7 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร

ค่ายนักกฎหมาย วิถีไทย วิถีธรรม ครั้งที่ 3

3 - 5 กรกฎาคม 2558

ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 1 ชมรมนักศึกษาเก่า

28 เมษายน 2558

ณ สนามกอล์ฟเพร็สซิเด็นท์ คันทรีคลับ

โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

24 เมษายน 2558

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณกฤติน  จันทร์สนธิมา นักศึกษาเก่า

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทนิสิต นักศึกษา

การประกวดบทความทางวิชาการ ฯ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ล้ำเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ

ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ประจำงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 3 ปี 2014

นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เข้ารดน้ำดำหัวคณาจารย์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

18 เมษายน 2558

สัมมนาการเรียนการสอน และกิจกรรมรับน้อง

11 - 13 มีนาคม 2558

ณ โรงแรมคชารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดตราด

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

17 มกราคม 2558

 

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida