Home  //  แบบฟอร์ม

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ก.ต. และ ก.อ. รับรองหลักสูตร และหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2727-3660-4 

แบบฟอร์ม

แบบคำร้องทั่วไป

แบบ นต.001 แบบคำร้องขอลงทะเบียนหลังกำหนดสำหรับนักศึกษาเก่า

แบบ นต.002 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า

แบบ นต.003 แบบคำร้องขอยุติการเรียนแผน ก วิทยานิพนธ์

แบบ นต.004 แบบคำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่าหรือเกินเกณฑ์ระดับปริญญาโท

แบบ นต.005 แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพสำหรับนักศึกษาเก่า

แบบ นต.007 แบบคำร้องขอขยายเวลาการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

แบบ นต.008 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า

ประเมินผลการสอบหัวข้อ วิชา กม 9004 วิทยานิพนธ์ (ส่วนที่ 1)

แบบ วพ.01 แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบ วพ.02 แบบคำร้องขอเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ วพ.03 แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ วพ. 04 แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ วพ. 05 แบบคำร้องขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แบบ วพ. 06 แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แบบ วพ. 07 แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบ สร. 01 แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อสารนิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

แบบ สร. 02 แบบคำร้องขออนุมัติสอบสารนิพนธ์

แบบ สร. 03 แบบคำร้องขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แบบ สร. 04 แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มปรึกษาคดี ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา

สรุปกระบวนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก.

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

 

ใบสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida