Home  //  หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)  //  ภาคพิเศษ  //  หลักสูตร  //  รายละเอียดหลักสูตร ศศ.ม. ภาคพิเศษ

 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                                                      

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ

     Master of Arts Program in Law and Management

 

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                                                                                    

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายและการจัดการ)

   Master of Arts (Law and Management)

   ศศ.ม. (กฎหมายและการจัดการ)

   M.A. (Law and Management)

 

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                         

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในทางด้านกฎหมาย สามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

 

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                                                                                                  

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้รอบด้านกฎหมาย สามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

          2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและการบริหาร นำความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับการบริหารงานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

          3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหาร สามารถปรับใช้ความรู้ทางกฎหมายให้มีความสามารถในเชิงแข่งขัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

          4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสำหรับนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                                  

          1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนัก ศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ

          2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

 

  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                                      

          เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

 

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา                                                                      

          1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน

          2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์

          3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย

          4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

          5. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

  โครงสร้างหลักสูตร                                                                                                           

         

หมวดวิชา

หลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หลักสูตร

แผน ข

  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

  2. หมวดวิชาพื้่นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาหลัก

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

  4. หมวดวิชาเอก

-

9 หน่วยกิต

  5. วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

  6. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

  7. การสอบประมวลความรู้

-

โดยสอบข้อเขียน

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

 

  รายวิชา                                                                                                                           
   วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
      เป็นวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิตและไม่นาผลการศึกษามาคานวณแต้มรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ดังนี้
      กจ. 4000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย ไม่นับหน่วยกิต
      LN. 4000 English for Legal Studies


หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
      เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
      สพ 4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
      ND 4000 Foundation for Graduate Studies
      ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
      LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
      ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
      LC 4002 Integrated English Language Skills Development
      ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
      LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
      ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
      LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
หมายเหตุ 1. เงื่่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
               2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด


หมวดวิชาพื้นฐาน
      กจ 5001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3 หน่วยกิต
      LN 5001 Fundamental of Law and Judiciary Process
      กจ 5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 3 หน่วยกิต
      LN 5002 Legal Principles, Ethics and Good Governance

หมวดวิชาหลัก
      กจ 6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 3 หน่วยกิต
      LN 6001 Principles of Civil Law and Civil Justice
      กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 หน่วยกิต
      LN 6002 Principles of Criminal Law and Criminal Justice
      กจ 6003 หลักกฎหมายมหาชน 3 หน่วยกิต
      LN 6003 Principles of Public Law
      กจ 6004 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด 3 หน่วยกิต
      LN 6004 Law Relating to Organization, Management and Liability
      กจ 6005 กฎหมายกับการพัฒนา 3 หน่วยกิต
      LN 6005 Law and Development
      กจ 6006 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      LN 6006 Legal Research Methodology

หมวดวิชาเอก (เลือกเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น)
  1) กฎหมายสาหรับนักบริหาร (Law for Executives )
      สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จานวน 9 หน่วยกิต
      กจ 7100 หลักกฎหมายการคลัง 3 หน่วยกิต
      กจ 7101 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 3 หน่วยกิต
      กจ 7102 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ 3 หน่วยกิต
      กจ 7103 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 3 หน่วยกิต
      กจ 7104 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
      กจ 8900 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต

   2) กฎหมายกับการจัดการภาครัฐ (Law and Public Administration)
      สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จานวน 9 หน่วยกิต
      กจ 7200 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7201 หลักการผังเมืองและการก่อสร้างกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7202 ทฤษฎีแรงงานและความมั่นคงทางสังคมกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7203 การจัดการและการพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 3 หน่วยกิต
      กจ 7205 การบริหารการคลังกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ 3 หน่วยกิต
      กจ 8900 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต

   3) กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ (Law and Business Management)
      สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จานวน 9 หน่วยกิต
      กจ 7300 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3 หน่วยกิต
      กจ 7301 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7302 การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7303 การจัดการการตลาดกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7304 การจัดการการเงินกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7305 การบัญชีกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
      กจ 7306 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ 3 หน่วยกิต
      กจ 7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ 3 หน่วยกิต
      กจ 8900 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
      กจ 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ (แผน ก2)
      กจ 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

การสอบประมวลความรู้ (โดยสอบข้อเขียน)
 

แสดงแผนการศึกษา                                                                                                   
 

1. แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์
      ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
      สพ 4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต*
      ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต*
      กจ 5001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3 หน่วยกิต
      กจ 6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 3 หน่วยกิต
      กจ 6006 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต
                      รวม 9 หน่วยกิต

      ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
      ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต*
      กจ 5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 3 หน่วยกิต
      กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 หน่วยกิต
      กจ 6003 หลักกฎหมายมหาชน 3 หน่วยกิต
                      รวม 9 หน่วยกิต

      ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
      กจ 6004 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด 3 หน่วยกิต
      กจ 6005 กฎหมายกับการพัฒนา 3 หน่วยกิต
                     รวม 6 หน่วยกิต

     ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
      กจ 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
                     รวม 12 หน่วยกิต


2. แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์
      ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
      สพ 4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต*
      ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต*
      กจ 5001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3 หน่วยกิต
      กจ 6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 3 หน่วยกิต
      กจ 6006 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต
                     รวม 9 หน่วยกิต

     ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
      ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต*
      กจ 5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 3 หน่วยกิต
      กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 หน่วยกิต
      กจ 6003 หลักกฎหมายมหาชน 3 หน่วยกิต
                     รวม 9 หน่วยกิต

      ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
      กจ 6004 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด 3 หน่วยกิต
      กจ 6005 กฎหมายกับการพัฒนา 3 หน่วยกิต
                     รวม 6 หน่วยกิต

      ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
      กจ 7XXX วิชาเอก 3 หน่วยกิต
      กจ 7XXX วิชาเอก 3 หน่วยกิต
      กจ 7XXX วิชาเอก 3 หน่วยกิต
      กจ 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
                     รวม 12 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. *วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
               2. คณะอาจมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเอกในแต่ละภาค ตามความเหมาะสม

2. แผนการศึกษาสาหรับภาคนอกเวลาราชการ
      ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
      กจ 5001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3 หน่วยกิต
      กจ 6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 3 หน่วยกิต
      กจ 6006 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต
                     รวม 9 หน่วยกิต

     ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
      กจ 5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 3 หน่วยกิต
      กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 หน่วยกิต
      กจ 6003 หลักกฎหมายมหาชน 3 หน่วยกิต
                     รวม 9 หน่วยกิต

     ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
      กจ 6004 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด 3 หน่วยกิต
      กจ 6005 กฎหมายกับการพัฒนา 3 หน่วยกิต
                     รวม 6 หน่วยกิต

      ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
      กจ 7XXX วิชาเอก 3 หน่วยกิต
      กจ 7XXX วิชาเอก 3 หน่วยกิต
      กจ 7XXX วิชาเอก 3 หน่วยกิต
      กจ 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
                     รวม 12 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. *วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
               2. ผู้ที่เรียนนอกเวลาราชการ ไม่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน จึงมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเอกในแต่ละภาค ตามความเหมาะสม

คำอธิบายรายวิชา                                                                                                                   
วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
      กจ 4000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย ไม่นับหน่วยกิต
          ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คาศัพท์เฉพาะที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางกฎหมาย อาทิ สัญญา ข้อตกลง พันธะผูกพันทางกฎหมาย สาหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

      สพ 4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
           แนะนาการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

     ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
           สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการ อ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ตารา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าใน งานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์

     ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
           เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

     ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต
           ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อน แล้วในวิชา ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น

     ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต
           ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสาหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่อง ในการเรียนวิชา ภส. 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ หรือภส.4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล


หมวดวิชาพื้นฐาน
      กจ 5001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3 หน่วยกิต
           ความหมายและความเป็นมาของกฎหมาย ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายลาดับชั้นของกฎหมาย การบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย และนิติวิธีในทางกฎหมายรวมทั้งหลักการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลต่าง ๆ

     กจ 5002 หลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3 หน่วยกิต
           ความหมายและสาระสาคัญของหลักนิติธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล หลักพื้นฐานว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ศึกษาพื้นฐานและขอบเขตของการใช้อานาจรัฐ ระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักจริยธรรม ศึกษาลักษณะขององค์กรในทางวิชาชีพ หลักการในการประกอบวิชาชีพ การควบคุมการประกอบวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาลศึกษาหลักการในการประกอบกิจการที่ดีของภาคเอกชนที่มีระบบตรวจ สอบการประกอบกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม


หมวดวิชาหลัก
      กจ 6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 3 หน่วยกิต
           แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายแพ่ง รากฐานของกฎหมายแพ่งหลักการพื้นฐานของกฎหมายแพ่ง การแบ่งเนื้อหาของกฎหมายแพ่งและนิติวิธีในทางกฎหมายแพ่ง หลักความสุจริต หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนา ตลอดจนหลักเสรีภาพในทรัพย์สิน หลักกรรมสิทธิ์ อิทธิพลของหลักกฎหมายแพ่งต่อกฎหมายอื่น รวมทั้งความรับผิดทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และหลักการดาเนินกระบวนพิจารณาทางแพ่งในศาลยุติธรรม

     กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 หน่วยกิต
           แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายอาญา ทฤษฎีและแนวคิดในการกาหนดความผิดทางอาญาลักษณะของกฎหมายอาญา การตีความกฎหมายอาญา ประเภทของความผิดอาญา โครงสร้างความผิดอาญาและแนวคิดในการลงโทษ ประเภทของโทษทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและหลักวิธีพิจารณาในคดีอาญา

     กจ 6003 หลักกฎหมายมหาชน 3 หน่วยกิต
           แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของกฎหมายมหาชน การแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ทฤษฎีว่าด้วยรัฐหลักการแบ่งแยกอานาจ การจัดรูปรัฐบาลแบบต่าง ๆ การใช้อานาจรัฐและการควบคุมการใช้อานาจหลักการพื้นฐานของการกระทาทางปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง รวมทั้งหลักการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง

     กจ 6004 กฎหมายเกี่ยวกับจัดองค์กร การจัดการและความรับผิด 3 หน่วยกิต
           ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ หลักการในการดาเนินการขององค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ อานาจหน้าที่และสถานะของผู้กระทาการในนามองค์กร ความมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก และความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารขององค์กรธุรกิจ

     กจ 6005 กฎหมายกับการพัฒนา 3 หน่วยกิต
           ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกฎหมายในสังคม การพัฒนาสังคมกับปัญหาทางกฎหมาย กฎหมายกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ กฎหมายกับการบริหารจัดการ วิเคราะห์กฎหมายในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาปัญหากฎหมายกับการพัฒนาในมิติของกฎหมายกับการเมือง(สถาบันการเมือง) มิติในทางบริหาร มิติในทางเศรษฐกิจและมิติในทางสังคม ทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งความจาเป็นในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความ เปลี่ยนแปลงของสังคม

     กจ 6006 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           ศึกษาหลักและวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ แนวทางในการศึกษาวิจัย การทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทางนิติศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูล และแนวทางในการค้นหาประเด็นทางกฎหมายที่จะศึกษาค้นคว้าสมมติฐานการวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่จะใช้ในการศึกษา รวมทั้งวิธีการนาเสนอผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ศึกษาการตั้งประเด็นคาถามทางวิชาการ แนวทางในการจัดลาดับความคิด วิธีการนาเสนอ การทาเค้าโครง การเขียนสรุปเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้า และการนาเสนองานทางวิชาการในประเด็นที่นักศึกษาสนใจจนสามารถพัฒนางานเป็น วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้


หมวดวิชาเอก
สาขาวิชากฎหมายสาหรับนักบริหาร (Law for Executives )
      กจ 7100 หลักกฎหมายการคลัง 3 หน่วยกิต
           ศึกษาทฤษฎีการคลังมหาชน หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการงบประมาณ การภาษีอากร และหนี้สาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังของรัฐ การใช้มาตรการทางการเงิน การคลัง และการภาษีอากรในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินของรัฐ ตลอดทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับอานาจของรัฐสภา และรัฐบาลในการควบคุมทางการเงินและการคลังของรัฐ

      กจ 7101 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 3 หน่วยกิต
           ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและกลไกในการเข้าแทรกแซงทาง เศรษฐกิจ ทฤษฎีบริการสาธารณะ ความเป็นมาและความหมายของรัฐวิสาหกิจ ประเภทของการบริการสาธารณะ องค์กรและวิธีการในการจัดทาบริการสาธารณะแต่ละประเภท สถานะทางกฎหมายขององค์กรดังกล่าว รวมทั้งปัญหาและข้อจากัดของการจัดทาบริการสาธารณะในประเทศไทย

     กจ 7102 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ 3 หน่วยกิต
           ศึกษาข้อความคิด หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการตามแนวคิดประชาธิปไตย สาเหตุและความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสินใจภาครัฐในปัจจุบัน ข้อความคิดและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ รูปแบบ วิธีการและผลในทางกฎหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งศึกษาปัญหากระบวนการตัดสินใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย

     กจ 7103 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 3 หน่วยกิต
           ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ บทบาทและแนวทางขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรของรัฐและองค์กรของเอกชนในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเปรียบ เทียบกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ

     กจ 7104 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
           ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่าง ๆ ทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายอันเกิดแก่ผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้ บริโภค กรณีศึกษาคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยกับต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาปัญหาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

สาขาวิชากฎหมายกับการจัดการภาครัฐ (Law and Public Administration)
      กจ 7200 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           ศึกษาหลักทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและศาลซึ่งพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและ ยั่งยืน

     กจ 7201 หลักการผังเมืองและการก่อสร้างกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           ศึกษาหลักทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวกับผังเมือง ประวัติ ปรัชญา และแนวความคิดของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการก่อสร้าง กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ของที่ดิน กรณีศึกษาคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งแนวทางในการระงับข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

     กจ 7202 ทฤษฎีแรงงานและความมั่นคงทางสังคมกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           ศึกษาหลักทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานและความมั่นคงทางสังคม พัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคม ข้อความคิดของหลักกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ หลักกฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคม ระบบกฎหมายแรงงานและระบบประกันสังคมในประเทศไทย กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแรงงาน การฟ้องคดีแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

     กจ 7203 การจัดการและการพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           ศึกษาถึงปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐ การจัดกิจการสาธารณะ การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ แนวคิดทางด้านการจัดการภาครัฐร่วมสมัย ประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐ การพัฒนาองค์การภาครัฐสมัยใหม่ การพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ การจัดการเพื่อการพัฒนา การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและการบริการสาธารณะ

      กจ 7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 3 หน่วยกิต
           ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการ ศึกษาตัวแบบสาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ เทคนิคในการวางแผนและการจัดการ การวิเคราะห์ทางเลือกตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ และกรอบแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการบริหารโครงการสาธารณะ

     กจ 7205 การบริหารการคลังกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           ศึกษาแนวความคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการคลังของประเทศ และหลักกฎหมายการคลังและวินัยการคลัง โดยเน้นการศึกษารายรับ รายจ่ายของรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบของภาษีอากร หนี้สาธารณะและรายจ่ายสาธารณะ การดาเนินนโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น การกระจายรายได้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษาบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้เห็นที่มาและความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ อันเชื่อมโยงกับนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมของบทบาทและความสาคัญของการบริหารการคลังสาธารณะ

     กจ 7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ 3 หน่วยกิต
           ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารคน ทฤษฎีทุนมนุษย์ ซึ่งมองจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและกลยุทธ์ของคนเข้าด้วยกัน โดยผ่านทางภารกิจหลักของการบริหารคน และศึกษากระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้แนวความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งทาให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารพฤติกรรมการทางานในองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้กลไกที่สาคัญคือการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ การเสริมแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมเชิงบวก และการธารงรักษาบุคลากรผู้มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชากฎหมายกับการบริหารธุรกิจ (Law and Business Management )
      กจ 7300 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3 หน่วยกิต
           ศึกษาประวัติ ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนีประนอมความและอนุญาโตตุลาการ โดยศึกษาระบบกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

     กจ 7301 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
          ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่สาคัญ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ ความตกลงสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาต่าง ๆเกี่ยวกับการกระทาความผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     กจ 7302 การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           ศึกษาข้อความคิด หลักเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงอันเป็นความเสีย หายในหลายลักษณะที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจเอกชน อันได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของกิจการ การประกันภัยความรับผิดอันเกิดจากการประกอบการ รวมตลอดถึงการประกันภัยในรูปแบบอื่น ๆ ที่สาคัญ เช่น การประกันภัยในความรับผิดของผู้บริหารกิจการ การประกันภัยในความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การประกันชีวิต การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาการบริหารความเสี่ยงต่อความเสียหายในตลาดการเงินที่อาจ เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์ การบริหารกองทุน ดัชนีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ การบริหารกองทุน ตลอดจนความผันผวนของสินค้าที่สาคัญในตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า

     กจ 7303 การจัดการการตลาดกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           ศึกษาแนวคิดทางการตลาดและการจัดการการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการควบคุมการดาเนินงานทางการตลาด
           ประเด็นทางกฎหมายที่มีความสาคัญ เช่น การทาสัญญาและนิติกรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา กฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายที่จะติดตามมา

     กจ 7304 การจัดการการเงินกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการจัดการการเงิน การบริหารเงินทุนและทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน
ประเด็นทางกฎหมายที่มีความสาคัญ เช่น การทาสัญญาและนิติกรรมทางกฏหมายที่เกี่ยวกับตลาดการเงินทั้งตลาดเงินและตลาด ทุน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายตราสารอนุพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายที่จะติดตามมา

     กจ 7305 การบัญชีกับกฎหมาย 3 หน่วยกิต
           ศึกษาแนวคิดและข้อสมมตขั้นมูลฐานทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานในการทา ความเข้าใจรายงานทางการเงินที่แสดงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย เพื่อใช้ในการประเมินผลมางการเงิน และควบคุมองค์กร
           ประเด็นทางกฎหมายที่มีความสาคัญ ได้แก่ กฎหมายบัญชีและกฎหมายมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทั้งแนวทางการตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานระหว่างประเทศดัง กล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและสภาวะแวดล้อมทางกฎหมายที่จะติดตามมา

      กจ 7306 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ 3 หน่วยกิต
           ศึกษาสภาพธุรกิจในยุคปัจจุบัน การก่อตัวของธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ จริยธรรม และความรับผิดชอบทางธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจขนาดและแบบต่าง ๆ ตลอดจนแฟรนไชส์ ศึกษาการดาเนินธุรกิจ การบริหารและการจัดองค์กรธุรกิจ ทั้งในด้านการผลิตและการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล และการตลาด ศึกษาเครื่องมือทางธุรกิจที่สาคัญได้แก่ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ สิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัย การบัญชี โดยเฉพาะวิธีการทางบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีที่สาคัญ งบการเงิน และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ศึกษาปัจจัยแวดล้อมธุรกิจที่สาคัญทั้งด้านกฎระเบียบของรัฐ โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และด้านการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยธุรกิจ

     กจ 8900 การศึกษาตามแนวแนะ 3 หน่วยกิต
           นักศึกษาอาจขอศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตน ในประเด็นทางกฎหมายที่มีความสาคัญต่อการจัดการภาครัฐ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการบริหารนโยบายภาษีอากร การจัดการท้องถิ่น การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น และประเด็นทางกฎหมายที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น การวางแผนภาษีอากร วานิชธนกิจ การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

     กจ 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
           นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และนักศึกษาต้องทาบทนิพนธ์

     กจ 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
           นักศึกษาต้องทาการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้คาปรึกษาของ อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีการนาเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 

 

 

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida