Home  //  หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)  //  ภาคพิเศษ  //  การรับสมัคร/คุณสมบัติ

 

กำหนดการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาคพิเศษ รุ่น 2 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการ วันที่
รับสมัครและยื่นใบสมัคร บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 18 ธันวาคม 2560
วันสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2560 / 28 ธันวาคม 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก 5 มกราคม 2561
วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 8 - 11 มกราคม 2561
วันปฐมนิเทศ 13 มกราคม 2561
วันเปิดเรียน 20 มกราคม 2560

 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

การรับสมัคร

  • ขอรับใบสมัคร ได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 หรือกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560
  • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ ดังนี้
    • วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 หรือคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางใดทางหนึ่งโดยไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
  • มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระจะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น
  • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida